Nagybánya és Vidéke, 1906 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-07 / 1. szám

Nagybánya, 1906. Január 7. — 1. szám. XXXII. évfolyam. NAGYBÁNYA ES VIDÉKÉ TÁRSADALMI HETILAP. A NAGYBÁNYAI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK JXXXISr HEBEST VASÁRNAP Előfizetési árak: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. Negyedévre 2 K. Egyes szám 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felsőbányai-utcza 20-ik szám alatt. Választás előtt. A nagybányai kerület választópolgárai pár nap múlva legalkotmányosabb jogaikat fogják gyakorolni, amennyiben időközi követválasztás lesz nálunk. Nem régiben fordultunk meg az urnánál s lehet, hogy nemsokára ismét odajárulunk, nem nagyon szokatlan tehát nálunk ez az aktus. Ám azért mégis mindig bizonyos izgalommal jár. >Nem vagyunk politikai lap, nincs jogunk és nem is akarunk hozzászólani, hogy ki melyik párthoz csatlakozik. Ez kinek-kinek a magán­ügye s az egyéni szabadságot minden körülmé­nyek között tiszteletben kell tartanunk. Csupán egyre akarjuk t. polgártársaink fi­gyelmét felhívni s ez az, hogy Nagybányának, mint ősi müveit városnak régi jö hírnevéhez méltóan őrizzük meg higgadtságunkat, az u. n. bölcs mérsékletet, legyen a népakarat kifejezése tiszta, nyugodt, méltóságos, hiszen a győzelem különben sem függ az izgatottságtól és a kitö­résektől. Nagybánya kulturális góczpontja egy nagy­vidéknek, hegyen épített város, melynek haza­fias polgársága kell hogy példát mutasson messze tájaknak. A választás alkalmából nagynevű férfiak érkeznek hozzánk, fogadjuk őket illő tisztelettel, magyar vendégszeretettel, mert bármely páréhoz tartozzunk is: a hazának nagyjait egyaránt be­csülnünk kell. Általában pedig ne feledjük, hogy mind­nyájan egy hazának polgárai, magyarok va­gyunk s mindnyájan szeretnék ezt a hazát nagy­nak, szabadnak, hatalmasnak látni! A vármegye központi választmánya követ­kező hivatalos hirdetményt tette 'közzé a kerü­letben : A képviselőház elnökének folyó 1905-ik évi 2332. számú felhívásánál fogva ezennel közhírré tétetik, hogy a képviselőháznak 1905. évi október hó 10-én tartott ülésében hozott határozatával, Bay Lajos országgyűlési képviselő lemondása következtében, a nagybányai VII. vá­lasztó-kerületben uj képviselő-választás 'rendeltetett el. Ezen okból a vármegyei központi választmány a törvényes időben összeülvén : ezen uj választás nép­ját — az 1871. évi XXXIII. törvényezikk 58-ik íf-a értelmében 1906-ik évi jaguár hó 10 ik napjára tűzte ki, mely napon a választás Nagybánya város­ban — mint a választó-kerület székhelyén — az 1899. évi XI. törvényezikk 155-ik ^-ában foglalt rendelkezé­sek szem előtt tartásával reggeli 8 órakor veendi kez­detét. A választás vezetésére és foganatosítására a kö­vetkező küldöttség választatott meg: Választási elnök: Tor day Imre, választási jegyző: Dr. W'eisz Ignácz, helyette., elnökök: Farkas Jenő és Bárány Béla, helyettes jegyzők: Smareqla János és Imre Károly. Szavazatszedö küldöttségi elnök : Papolczy Béla, szavazatszedő küldöttségi jegyző : Kiss Miklós. Közhírré tétetik továboá, hogy a községek sza­vazási sorrendje, mely szeri it" a zzavazatok — az 1874. évi XXXIII. törvényezikk Gl-ik §-a értelmében — ket szakaszban községenként egymásután szedendök lesz­nek, — következőleg állapíttatott meg: 1. szakasz: 1. Nagyoánya, 2. Felsőbánya, 3 Alsófernezely, 4. Felsőfernezely, 5. Giródtótfalu, G. Felsőujfalu, 7. Kisbánya, 8. Buság, 9. Láposbánya, 10. Misztbánya, 11. Misztmogyorós, 12. Misztótfalu, 13- Zazar. — II. Szakasz: 1. Szinérváralja, 2. Sebespa­tak-, 3. Hóba és Ilobabánya, 4. Alsóujfalu, 5. Fekete­falu. 6. Hidegkút, 7. Lénárdfalu, 8. Tőkés, Kissikárló, 10. Nagysikárló, 11. Monostor, 12. Laczfalu, 13. Ma­gyarkékes. A választási elnököt akadályoztatása esetén Pa­polczy Béla szavazatszedő küldöttségi elnök lesz hi­vatva helyettesíteni. A küldöttség tagjai a választási eljárás tényleges ; megkezdése előtt, az 1874. évi XXXIII. törvényezikk 21-ik §-ában előirt esküt letenni tartoznak. A választásnál szavaz^ joggal csak azok bírnak, kik a választói névjegyzékben benfoglaltatnak. A névjegyzékben foglaltak közül a szavazat sen­kitől meg nem tagadható. A szavazás nyilvánosan élőszóval történik. A választóknak választásnál sem bottal, sem fegyverrel megjelenni nem szabad. A választók személyazonosságának ellenőrzésére ■ városokban a tanács két megbízott tagja, községekben pedig a községi biró vagy helyettese és valamelyik községi esküdt vannak hivatva ; kik e czélból a válasz­tás helyén megjelenni és a záróra alatt is jelen lenni tartoznak. Ezenkívül minden jelöltnek bizalmi fér fia is joggal bir arra, hogy akkor, midőn valamely községre vagy városra a szavazás sora reá kerül, ezen városból és községből egy-egy lakost — mint azonossági tanút — jelöljön meg, kik mindaddig, mig ezen város vagy község választói szavaznak, a választók személyazonos­ságát ellenőrzik. Temetés. — Irta: Révai Károly. — Egy puszta mezőn jártam a minap, Nyoma sem volt a rét viráginak; Itt-ott találtam csak sárgult haraszlot. Mit ó'szi napfény melege fakasztott. Meddig elért fáradt tekintetem: Megásott sírok voltak kereken; És minden sírnál átfödött szivével Hevert egv hulla, — tágra nyílt szemével. Aztán sírásók százan, ezeren A sírok mellett álltak mereven, S valami felsőbb parancsszóra vártak, Hogy elföldeljék a szegény hullákat. Remegő szívvel néztem a mezőt: Kit ismerek föl a holtak között? Mind-mind, kiket leteltek ott pihenni. Nekem kedves volt egykor valamennyi! Hál a sírásók ? Mindet ismerem! Ez is, az is volt az én emberem! S a tizedik s a századik is sorban, A kikről tegnap még himnuszt daloltam! Undok sírásók ! Szörnyű gondolat: Ölni, temetni embertársakat! S egv nemzetet tiporni szerteszéjjel A hatalomnak átkozott kezével! El hitvány álom ! lelket mérgező! Pusztulj szememből halottas mező! Ne lássam többé képét az avarnak. Hol sírját ássa magyar a magyarnak! . . . Ebéd más helyett. — Irta: VRABÉLY ÁRMÁND dr — Ott feküdtem a »Palacsintádban egy rozoga pamlagon. A pamlag révén eddig már bizton kita­lálták önök, hogy a palacsinta alatt a jelen esetben nem elemózsia, hanem egy, az ezen nemes eledel­hez czimzett vidéki kocsma — majdnem azt mond­tam . . . szálloda — értendő. Már egy hónapja la­kom benne, mint a fővárosból hivaatlosan kikül­dött s mindenféle mérnöki munkálatokat felülvizs­gáló biztos. Éppen a délutáni szunyókálással voltam elfog­lalva, mikor a szobaleány egy levéllel felzavart. Megcziró . . . akarom mondani, megpirongattam a szobaleányt. Minek is zavarja nyugalmamat ? — és kikaptam kezéből a levelet. Egy pillantást vetettem a levélre — s a borí­tékon helyet foglalt két darab kis félig kivakart malaczról, meg arról, hogy a nevemet kivéve, min­den szóban volt iráshiba, rögtön rájöttem arra, hogy e levélkét csakis az én, felsőbb leányiskolát is vég­zett kis feleségem írhatta. A mindig kéznél lévő legalkalmatosabb papir- vágó késsel: a mutató újammal felszaggatva a le­velet, olvastam amint következik: »— Édes, kedves, aranyos, gyémántos Pimpu- lánczim!« Az összes azonossági tanuk — az 1899. évi KV t.-cz. 153-ik § ában foglalt esküt a szavazatsz idő kül­döttség színe előtt letenni kötelesek. A községi elöljáróságok kötelesek ezen hirdet­ményt minden városban és községben legalább három nappal a választás előtt szokásos módon közzétenni; a választói székhelyen a szavazó-helyiség előtt és a város több helyén kifüggeszteni. Kelt Nagykárolyban, Szatmár vármegye központi választmányának 1905 évi decz. hó 27-én tartott ülésében. Alispáni szék üres: Medvey Lajos s. k., llosvay Aladár m. k., közp. vál. jegyző. várm. főjegyző, közp. vát. h. elnök. Az elmiilt év statisztikája, A nagybányai állami anyakönyvi hivatalnak ügyforgalma az 1905. évről. A születések száma volt 399 és pedig fiú 213, leány 186, ezek közül halvaszületett üu 7, leány 7. Vallás szerint: róm. kath. fiú 76, leány 55, ev. ref. űu 35, leány 23, gör. kath. fiú 80, leány 84, ág. hitv. evangélikus fiú 2, leány 3, izraelita fiú 20, leány 21. A halvaszületett 14 gyermekből rom. kath. fiú 1, ev. ref. fiú 1, leány 1, gör. kath. fiú 5, leány 6. Törvénytelen gyermek volt 45, vallás szerint: róm. kath. fiú 1, leány 7, ev. ref fiú 2, leány 4, gör. kath. fiú 14, leány 14, izraelita fiú 3. Ikerszülés 3 esetben volt és pedig 2 fiú g. k. és 2 leány gör. kath., 1 fiú és 1 leány izraelita. Külföldön született 1 leány rom. kath. Külföldi illetőségű és pedig csehországi 1 ev. ref. valTSsÜ''leánygyermek, lengyelországi 1 izraelTfa" vallásu lánygyermek és horvátországi 1 róm. kath. fiúgyermek. Halálozás volt 404 és pedig: férfi 214, nő 190 a halvaszülettekkel együtt. Vallás szerint megosztva meghalt: rk. férfi 73, nő 65, ev. ref. férfi 38, nő 35, gör. kath. férfi 95, nő 79, ág. hitv. evang. férfi 1, nő 4, izraelita férfi % nő 7. Külföldön halt el 1 férfi ev. ref., 2 fiérfi róm. katholikus. Külföldi illetőségű, de Nagybányán halt 1 férfi róm. kath. és 1 nő ág. hitv. evangélikus. Korszerint meghaltak: 1-5 éves korban 150, 6—10 éves korban 19, 11 — 15 éves korban 17, 16—20 éves korban 18, 21 —25 éves korban 16, 26—30éves korban 11, 31—35 éves korban 8, 36—40 éves kor­ban 6, 41—45 éves korban 15, 46-50 éves korban 22, 51 — 55 éves korban 17, 56—60 éves korban 22, Megjegyzem magyarázatképpen, hogy ez a cso­dálatos nevű uraság én vagyok; a feleségem, ha nagyon szeret, vagy ha pénzt kér, ilyeténképpen rövidíti a különben tisztességes »Gyula« nevet. Va­lamint megjegyzem azt is a történeti hűség kedvé­ért, hogy a felkiáltó jel árnyékában szintén egy meglehetősen elhízott kis malacz hevert. »— Maga csúf, maga kiállhatatlan ember! Már megint két napja lesz, hogy nem kaptam magától levelet! Persze »kellemesebben« (az eredetiben ugyan kétszer aláhúzva, de helyette csak egy »b«-vel) is eltöltheti idejét ...................................... It t egy tuczat gondolatjel következik. Aztán még azt beszélik, hogy az asszonyok nem gondol­kodnak ! • »— . . . mint árva (egy könycsepp!) ... el­hagyatott (két könjresepp!) . . . talán meg is csalt (egy malacz, három könycseppel hígítva!) ... kis feleségének irkálni.« Megindulás nélkül, nyugodtan olvastam tovább a levelet, mert a felhozott vádak tekintetében lel­kiismeretem tisztább, mint a legmaszületettebb bá­rányé. »— Pedig én is rászedhettem volna magát!« No de itt már megijedtem! Csak az vigasztalt, hogy a feleségem bár múlt időben, de még mindig a föltételes módban beszél. »— Tegnap is, épp az újdonatúj rózsaszín slaff- rokomban (Méterje 2 frt 50 kr. Szénássytól; a szám­lát eltettem magának!) öntözgettem a virágokat az ablakban, mikor egy fess . . . illetőleg nagyon fess huszárönkéntes felnézett. Bámultában meg is botlott szegény s én ijedtemben, azt hiszem, a kannából neki is juttattam valamelyest. Onnan gyanítom, mert nagyon törülközött.

Next

/
Thumbnails
Contents