Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

I. A fejedelmi tanács

jeinek egyikét futja be. Első említésekor. 1593 februárjában a nagyobb kancellá­ria írnoka. 393 Lázár szerint 1596—1598­ban kancelláriai titkár, 1602 tavaszán Torda megye főispánja, s Bocskai alatt is viseli e törvényhatósági főtisztsé­get. 394 1 607 májusában is Torda megye főispánja. A széki összeesküvés részese­ként 1610-ben elmenekül Erdélyből; 1612 májusában a megnotázottak közt van. 1613 utáni említéseiben Kraszna megye főispánja is. Sennyei Miklós 1609—1610. 395 Sennyei Pongrác 1593—1601, 1607— 1610.396 1585-ben mint portai ügyvivőt emlí­tik. 397 1593-tól főudvarmester 1598­ig. 398 E tisztsége mellett 1596-ban vár­hegyi kapitány, háromszéki „comes", küküllei főispán. 399 1 5 97-ben a széke­lyek kapitányaként s küküllei főispán­ként említik, 400 1 5 9 8-ban várhegyi ka­pitányként, Háromszék királybírója­ként és küküllei főispánként. 401 1600 novemberében csak küküllei főispáni rangja szerepel neve mellett. 402 1 607­ben az ország főgenerálisa 403 (feltehe­tően rövid időre). Seraphin, Valentin 1634—1639(?) Szebeni királybíró. 404 Serédi István 1647—1657. 405 1619-ben a fejedelem udvari szolgája (akkor 26 éves). 406 1635-től haláláig Kraszna megye főispánja. 407 Az 1650-es évekbeli közép-szolnoki főispán is. 408 1635 és 1638 közt főlovászmester. 409 Legkésőbb 1647-től 1652-ig az or­szággyűlés és a fejedelmi tábla elnö­ke. 410 1651—1653-ban említik szatmári főkapitányként is. 411 1657-ben Barcsai­val (és Rhédei Ferenccel) együtt rá hárul a helytartó tiszte, ebben azonban, elbe­tegesedvén, már nem jár el. Sombori László 1581—1590. 412 Ismét egy nagy hivatali pálya. 1559-ben a nagyobb kancellária írnokaként talál­kozunk nevével. 413 1570 májusában már a fejedelmi tábla ülnöke. 414 1572­től 1579-ig (de talán 1586-ig) fiscalis director. 415 1575-től láthatólag haláláig tizedfőarendator is. 416 Pályája csúcs­pontja 1583—1585: akkor a Báthori Zsigmond nevében kormányzó praese­sek egyike. Statilius János 1541—1542. Erdélyi püspök. 417 Sulyok István 1649—1656. 418 1638-tól említik mint a fejedelmi tábla ülnökét, 419 ugyanakkortól mint Kolozs megye főispánját is. 420 1 647-ben e tiszt­ségek mellé a kincstartóság járul (címe főkomornik vagy thesaurarius cubicu­larius), láthatólag haláláig. 421 Kolozs megyei főispánságát 1649-ben cseréli fel a kükülleire, 422 ez utóbbit haláláig vise­li. 1654 novemberében az országgyűlés és a fejedelmi tábla elnöke, 423 csak erre az egy gyűlésre. 1655-ben helytartó is. 424 Szabó, Christian 1687—1690. Szebeni polgármester. 425 Szalánczi István 1636—1647. 426 1631 és 1633 közt portai ügyvivő. 427 1633-ban a fejedelmi tábla ülnöke. 428 1636-tól tanácsúri rangja mellett táblai ülnökségét is konzekvensen említik; 429 a két tisztség együttes viselésének eléggé ritka esetével állunk szemben. 1642-ben az országgyűlés és a fejedelmi tábla elnöke is. 430 Szalánczi János 1556—1563. 431 Szentpáli János 1603. 432 Székely László 1680—1690 433 Az Apafi-kor egyik legnagyobb hivatali karrierjét futja meg. Zarándi kisnemes (borosjenei előnévvel), s jószágát való-

Next

/
Thumbnails
Contents