Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

I. A fejedelmi tanács

szonszék főkapitánya, e tisztét végig megtartja. 1618—1619-ben aludvar­mester. 334 Első tanácsúri említésekor főcubicularius, 1630-ban thesaura­rius, 335 az 1630-as években mindkét címet viseli. 336 Mindszenti Benedek 1598—1601 ( ?)337 Tizedfőarendator, talán mindjárt Som­bori László 1590-ben bekövetkezett ha­lálától, 338 1594-től azonban bizonyo­san, 339 1599-ig. 340 1 594-től egy ideig viseli Udvarhely vára kapitánya, Udvarhely- és Marosszék királybírája tisztét. 34 ! 1608—1610-ben Doboka me­gye főispánja. 342 Nagy András (?) 1610—1612. Hajdúgenerális. 343 Nagy Tamás 1668—1670-es évek kö­zepei?) 344 1670 júliusában az országgyűlés elnöki tisztét is ellátja. Naláczi István 1677—1690. 345 1663 márciusában I. Apafi Mihály fő­udvarmestere; 346 Pettki István 1664 júliusában visszanyervén e tisztét, 347 ő feltehetően aludvarmester Pettki 1667. január 26-án bekövetkezett haláláig, onnan Apafi egész további uralkodása alatt főudvarmester. 1678-ban találko­zunk Hunyad, Zaránd megyei főispán­ságával és dévai főkapitányságával, 348 ezek közül a tisztségek közül a dévai főkapitányságot 1680 után egyáltalán nem említik, a korszak utolsó éveiben a zarándi főispánságot sem. Náprágyi Demeter 1598—1600. Erdélyi római katolikus püspök, kan­cellár. Nemes János 1678—1688.349 1663 februárjától tanácsuraságáig a fejedelmi tábla ülnöke. 350 1667 áprilisá­tól Háromszék főkapitánya is. 351 Némethi Gergely (?) 1610—1612. 1609-től Udvarhelyszék főkapitánya; 32 1610-től Belső-Szolnok főispánja is; 1612-ben a székelyek generálisságát is viseli. 352 Nysoczky, Stanislaw ? 353 Nyári Benedek 1648. Szabolcs megye főispánja, kallói főka­pitány. 354 Ombozy Miklós 1560. 355 Palóczi Boldizsár 1556 (a helytartói tanácsban). 356 Perényi Ferenc 15 56. 357 Perényi Gábor 1556—1558.358 Pestessy László 1542 (a helytartói tanácsban). 359 Petneházy István 1610—? 1610-i említésekor jenéi főkapitány és zarándi főispán. 1615-ben csak első rangját találjuk neve mellett (feltehető­en azonban a másikat is viselte, mert e két tisztség Jenő erdélyi kézen léte idején többnyire együtt járt). 360 Petrityevith Horváth Kozma 15 88. 361 1573-tól Fogaras főkapitánya; 362 e tisz­tét tanácsurasága alatt is említik. Petrovics Péter 1540—1551, 1556— 1557. 1540—1551-ben temesi gróf, 1556-ban helytartó. Pettki István 1653—1667. 363 Lázár szerint 1630-tól Csík—Gyer­gyó—Kászonszék alkapitánya, 1635­től főkapitánya. E tisztségét 1661-ben (Kemény pártján maradván) elveszti, s csak 1664-ben kapja vissza. Apafihoz állása után Küküllő megye főispánja is. 364 1 655-től főudvarmester; 365 e tisz­tét is elveszti 1661 végén 366 s csak 1664­ben nyeri vissza. 1663-ban Apafi hely­tartója (Béldi Pállal és Andreas Flei­scherrel együtt). Pettki János 1605—1612. 367 1601—1602-ben kincstartó. 368 1 605 előtti székely főtisztségéről Lázár is csak bizonytalanul tud; szerinte valószínűleg 1602 második felétől Udvarhelyszék

Next

/
Thumbnails
Contents