Mátészalkai Ujság, 1914 (1. évfolyam, 1-30. szám)

1914-01-02 / 1. szám

2 MÁTÉSZALKAI ÚJSÁG 1914. január 2. Mátészalkai községi élet. 1913. év december hó 31.-ikén ismét lezárult egy politikai év s ezzel, illetve ezen időponttal megszűnt megbízatásuk azon köz­tisztviselőknek, akiket három évvel ez- bizalma tisztelt meg hivatásukkal, dós útról értesültünk, járásunk fő- ja 1914. év január hó 5. napjának 9 órájára Mátészalka község tanács­házához tűzte ki a községi tisztujitást, mely alkalommal Mátészalka nagyközség érvény­ben álló szervezési szabályrendelete szerint választás alá jön a községi bírói, törvény- birói, pénztárosi és 6 tanácsbeli esküdti állás. A választást illetőleg amennyiben az, de mint minden választás, különféle esélyek­nek van kitéve, bizonyosat nem mondhatunk, csupán a nép hangulatából merítve iktatjuk ide a következőket: Határozott forrásból tudjuk, hogy az eddigi községi bírói tisztet viselő Csizmadia Kálmán háztulajdonos és földbirtokos hivatko­zással nagymérvű gazdasági elfoglaltságára a községi hivataloskodástól elvonul, a nép bizalma az eddigi törvénybirót (albiró) Veress Lajost óhajtja a birói székbe ültetni, amit nagyon helyesnek is találunk egyrészt azért, mert Veress immár két évtizede hivataloskodik Mátészalka községnél, előbb mint községi tanácsos, később mint törvénybiró (albiró) s igy előléptetését érdemszerünek tartjuk, más­részt pedig azért, mert jól ismerjük Veresst s tudjuk, hogyha a nép bizalma benne össz­pontosul, azt meg fogja becsülni s akaratát, tevékenységét és erélyét Mátészalka község fejlődésére és boldogulására fogja fordítani. A törvénybirói (albiró) állás betöltése körül nagyobb küzdelmek lesznek, mert amint ■állásr, Sámuel, előttünk »Samu bátyánk« néven isme­retes egyén pályázik, ki valószínűleg egy­hangúlag lesz állására megválasztva, amit nagyon természetesnek is találunk, mert nem igen találnánk, Mátászalkán oly egyént ki csekély fizetése mellett minden idejét a köz­ség ügyeinek szentelve felelne meg terhes, de ami főbb, felelősségteljes hivatásának. A községi tanácsosi állásokra, mint hírlik, Mislai Sándor, Lőrinc Lajos, Horváth Sándor, ifj. Néma Mihály, Radványi János és Bakos Gáspár mátészalkai lakosok vannak kijelölve. Ha ezen kijelölés megvalósul, Máté­szalka község ügyes-bajos dolgai gyors le- sonyitást nyernek, mert a fenti névsorban oly fiatal gárdát látunk összeállítva, hogy ezeknek fiatal ereje teljes biztosítékot nyújt arra, hogy elvállalt kötelezettségüknek becsü­letesen és pontosan fognak eleget tenni. Mulatságok. A Nőegylet január 10-iki báljáról. Kárpótlásul a múlt évben elmaradt bálért, idei mulátságát a legnagyobb fénnyel készül megtartani a Nőegylet. A rendezőség élén Klein Andorné és Fuchs Gyuláné urhölgyek állanak, kik igazán páratlan leleményességgel készítik elő a báli estét bevezető kabaré mű­sorát. Munkájukban Kathona Géza igazgató, Dr. Fuchs Jenő nőegyleti titkár, dr Bartos Mihály és Földes Jenő urak segítik őket s fáradoznak a rendezés körül s minthogy sikerült a helybeli hölgyek és urak közül többeket megnyerni a közreműködésre, az est műsora rendkívül fényesnek Ígérkezik. A rendezőség figyelme arra is kiterjedt, hogy művészi kivitelü^meghivókkal és táncrend­| zönséget érdemelt volna az a heteken át tartó fáradságos munka, mit a gyermekek oly ügyes betanítása igényelt s el lehetett volna várni az intelligenciától, de különösen a minden szépért és nemesért állítólag lelkesedni tudó aranyifjuságtól, hogy nagyobb számban meg­jelenve, lehetővé tegyék egy, az előadást követő s reggelig tartó kedélyes táncmulatságról való beszámolásunkat. Az előadáson szereplők mind megállották helyüket, mind bátran, biz­tos tudással, a megelőző nagy gyakorlat határozott jelével léptek a pódiumra és fel­nőtt műkedvelőknek is dicséretére váló hibát­lan zongorajátékkal és lámpalázmentes, ügyes előadással váltották ki a teljes elismerést. A szülők teljesen meg lehetnek elégedve a Révay Viktoria kiváló nevelési módszere és önzetlen munkássága által gyermekeinél elért eredménnyel és mindent el kell követniök, hogy ez a valóban értékes és hivatását ide­álisan felfogó, tevékeny tanerő még sokáig maradjon körünkben. Az Iparos Kör mulatsága. Múlt hó 26-án rendezte az Iparos Kör minden év­ben ilyenkor szokásos műkedvelői előadás­sal egybekötött táncmulatságát. Ez az egye­düli egyletünk Mátészalkán, mely alapításától kezdve megszakítás nélkül sikeresen műkö­dik, dicséretes kulturális munkát végezve és fényesen bizonyítva azt, hogy az iparosok között nagyobb a kulturális érzék s nagyobb az összetartás, mint társadalmunk bármely más osztályában. Ezt az erőt, ezt a szerve­zettséget igazolta a legutóbbi képviselő testü­leti tagválasztás is. Ami a mulatságot illeti, egyike volt a sikerültebbnek, melyen szép­számú közönség gyűlt össze, hogy gyönyör­ködjék a régóta előnyösen ismert iparos- műkedvelők : Mónus, Fehér, Anzelik stb. élvezetes előadásáh^^agM^JMgMgv kiss lapj

Next

/
Thumbnails
Contents