Mátészalkai Ujság, 1914 (1. évfolyam, 1-30. szám)

1914-01-02 / 1. szám

-<r SZZ ^Zítp. ;jyéof Mátészalka, 1914. január 2. f/3&.3/ 1. szám TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. ELŐFIZETÉSI AR: Egész évre 8 korona. Félévre 4 korona. Negyedévre 2 korona. Tanítóknak és községi közegeknek egész évre 5 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Főszerkesztő: Dr. STEIN ZSIGMOND. Felelős szerkesztő: Dr. BARTOS MIHÁLY. Szerkesztőség: a felelős szerkesztőnél. Kiadóhivatal: Fülep Lajos könyvnyomdája. Hirdetési dijak előre fizetendők. A közönséghez! Mikor a „Mátészalkai Újság“ meg­alapításához hozzáfogtunk, sokan azzal a kérdéssel fordultak hozzánk: Mi szük­ség van Mátészalkán lapra? Amikor pe­dig az előfizetőket kezdtük gyűjteni, egyesek azzal halasztották későbbre aláírásukat, hogy megvárják az első számot. Az első kérdésre most felelünk s reméljük, hogy ezen válaszunk — s maga a lap — válaszul szolgál azok­nak is, kik a lap első megjelenéséig várakozó álláspontra, helyezkedtek. letlen komoly munkáját. Azt szeretnénk, ha a „Mátészalkai Újság“ egyik alkotó­része lenne annak a nagy és fontos gé­pezetnek, mely lépésről-lépésre viszi előre a haladás utján községünket és a kerületet, szeretnénk segédkezet nyúj­tani kultúránk szárnybontogatásához, segédkezet nyújtani azoknak, kik bajuk­ban a társadalom segítő kezére szorul­nak, megdicsérni azokat, kik segítő ke­züket a szükölködők felé nyújtják, meg­dicsérni a társadalom vezetőit, kik éber körültekintéssel és elíilátás segit megfelelő köntösbe bujtatni, életre hozni. A közönség félénk, a lapnak látóinak kell lennie, a közönség húzó­dik az újításoktól, — pedig lelkében érzi annak szükségét — de résen áll a lap s meg világítja azt a homályt, mely minden újabb, szokatlan dolgot épen újságánál fogva befest. Hiába szeretné azonban szerkesztő- ságünk mindezt elérni s hiába törek­szünk komoiy feladatunk megvalósítá­sára, ha ehhez a munkához hiányzik közönség, az olvasók támogatása

Next

/
Thumbnails
Contents