Mátészalka és Vidéke, 1911 (6. évfolyam, 1-51. szám)

1911-01-04 / 1. szám

I-ső Melléklet a „Mátészalka és Vidéke“ mutatvány számához, HÍREK. Karácsony! Áhitatteljes némaság honul minden felé ; a kö­dös félhomályban itt-ott csillan meg egy-egy betle- hemes mécse . . . Cukorsüveges, fehéringes fiuk viszik jászolban a gyermek Jézust. Majd megkon- dulnak a harangok s hirdetik a megváltó szüle­tését. Megélénkülnek az utcák s komoly csendben mennek az emberek a harang hivó szava után .. A templom homályos hajójában felhangzik lágyan, szent áhítattal az ének: > Dicsőség a magasságos menyekben az Istennek«............................................. Egyre tompább félhomály borul a házakra. Majd egész sötét lesz. ... Egyszer csak újra megin­dulnak a harangok, kinyílik a templom szárnyas kapuja s tódul ki a nép---- A megnyitott ajtón hallik, a mint ujult erővel bug fel az orgona s száll az énekima a magasságos Isten zsámolyához : ....»békesség a földön s az emberekhez jó akar rat«... Majd elhal te'jesen az ének s fel-fel hang­zik templomból kijövök ajkairól, a mint búcsút vesznek : Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Eljegyzések, herei Berey József ref. esperes kedves leányát Maricát Nagyecsedről eljegyezte marthosi Mórocz Sándor budapesti polg. isk. tanár. Sereghy Juliskát Sereghy Sándor nyirvasvárii gkatb. esperes kedves, szép leányát eljegyezte Szabó Jenő gör. kath. végzett teológus. Hajduska Sándor a révhelyi fűrész telep igaz­gatója eljegyezte Euchs Erzsikét Nagydobosról, Dr. Fuchs Jenő mátészalkai ügyvéd kedves húgát. Mind­három eljegyzéshez őszinte örömmel gratulálunk. Házasság. Bállá Béla olcsvai körjegyző f. hó 27-én esküszik hűséget Boross Juliska olcsvai ref. tanítónőnek. Szegények karácsonya. Béress Irénke, Berger Tercsiké és Rohay Bertuska kezdeménye­zésére gyűjtés indult a mátészalkai szegény gyer­mekek számára felállítandó karácsonyfa javára. A gyűjtés eredménye 45 kor. volt, melyből igen szépen díszített karácsonyfával s némi hasznos aprósággal fogják a szegény gyermekeket megör­vendeztetni. Ez az igazán jó szívre valló fárado­zásért méltán illetheti meg fent nevezetteket a szegények köszöneté. Ezüstlakodalom. Herman József nép- és ipariskolai igazgató és neje f. hó 25-én fogják ün­nepelni házasságuk huszonöt éves évfordulóját. Az ünnepi legátus. A karácsonyi ünnepe­ken a helybeli ref. templomban Szoboszlay Sán­dor, Szoboszlay Pál ref. kántortanitónak fia,fog, mint a debreceni ref. teológia ünnepi kiküldttje, prédikálni. aki ilyen szükebb körű világban, ily kisebb ter­jedelmű társadalomban él. Hiszen alig, vagy legalább is nagyon ke­vés ember van a világon, akinek minden tette, minden viselkedése, életének minden napja, piros betűs volna! Vannak hétköznapjai az embernek; még pedig oly számmal, hogy az ünnep-napok csaknem eltűnnek, elenyésznek mellette; mert bi­zony a megélhetés zűrzavaros nagyvásárban alig akad, aki mindig csak babérokat szedhet. Hiszen ott van a nap, amely jótékony fé­nyét egyaránt szórja boldog és boldogtalanra s áldásos világát egyformán árasztja szét érdemes és érdemtelenre, még annak is vannak elborult el sötétült napjai; hát még a gyarlóságból alkotott embereknek hogy ne lennének ! ?! Mindezeket azonban a szeretet s a béke ér­zelmeivel megvilágított szemüvegen kell nézni, s nem kihasználni, hanem egyetértő jó akarattal lehetőleg távoltartani, elhárítani. Legkönnyebb dolog az emberek cseleke­deteit birálgatni! Némelyek szívesen hódolnak annak, hogy az ilyenekből tőkét kovácsoljanak! Igaz, hogy ez, nem az emberi és felekezeti sze­retet s nem a béke és egyetértés magasztos ér­zelmeinek gazdaságát bizonyítja, mert ez, csak olyan egyéni hiúság kifolyása lehet, amely, az életben nagyon kevésszer, sőt nagyon is ritkán hoz­za meg a várt és vélt sikert. Jóváhagyás. A gebei várm. bizottsági tag választás, a melyből Endrédy József nyirvasvárii és Komoróczy Sándor nyircsászárii lakos került ki győzelemmel, jogerőre emelkedve, s igy hat évre ismét igazolt vármegyei bizottsági tagok lettek. Hivatal viszgálatok. Péchy László járási főszolgabíró Szilágyi Lajos járási számvevővel f. hó 19-én a községi előljóróságná! hivatal vizs­gálatot tartott, mikor is mindent a legnagyobb rendben talált. Rákóczy Mihá'y postatitkár f. hó 19-én meg­vizsgálta a helybeli postahivatalt, ahol is mindent rendben talált. Szanatóriumi gyűlés. Dr. Fárnek László- né f. hó 19-én, farsangon tartandó bál megbeszé­lése végett a választmányi tagokat és az „arany ifjúságot“ gyűlésbe hívta össze. A gyűlésen elha­tározták, hogy a bál február hó 4-én lesz megtart­va concerttel egybekötve. Az ifjúság azonban Dr. Vida Gyula kivételével, nem tudni mi okból tün­tetőleg távoltartotta magát, a hölgyek részéről is egészen gyéren látogatott gyűléstől. Vörheny. Kocsordon az eddig szórványosan fellépett esetek járványnyá fejlődtek, miért is a ha­tóság a legerélyesebb óvintézkedéseket rendelte el a betegség terjedésének meggátlására. Ópályiban szórványosan szintén fordult elő vörheny, sőt Mátészalkán is van egy két eset.. Az Ipartestület alapszabályai A Mátészal­kán alakított Ipartestület alapszabályai a múlt héten a belügyi m. kir. ministerhez felterjesztettek jóváhagyás végett. Amennyiben az alapszabályok 40 nap alatt a ministériumből visszanem jönnének Dr. Dienes Dezső iparhatósági biztos összehívja az alakitó közgyűlést. A régi temetővel szomszédosán lakók el­len napi renden történnek panaszok az elöljáróság előtt. A református gondnok minden óvóintézkedé­se dacára, nem átalják egyesek is az örök nyuga­lom helyét ocsmány s oktalan állatokat jelző mó­don, bepiszkítani. Nem akarunk, neveket kiitni, de reméljük, hogy akikre ez a pár szemrehányó sor vonatkozik, a jövőben uj cselekvéssel nem adnak alkalmat arra, hogy lapunk hasábjain nevük ilyen címen megjelenjenne. Eltűnt ember. Bernát István mátészalkai lakos f. hó 15-én megjelent a helybeli főszolgabí­rói hivatalban s elpanaszolta, hogy mostoha apja még december 7-én eltávozott lakásáról s azóta nyoma veszett. Az eltüntet Popovics Istvánnak hív­ják, aki Nyirjármiban született, 55 éves, róm. kath. termete magas, haja fekete, kissé őszes, bajusszá tömött fekete, szeme fekete, orra, szája rendes, fo­gai épek, különös ismertető jelei, hogy a balsze­mén, a pupillán há’yog van és jobb fülkarimáján hegedt szakadás. Aki esetleg nyomára akad, kérjük Használni a társadalomnak, hasznos tag len­ni a társadalomban, ez legyen főtörekvése min­denkinek. Ahány ember van, annyi a gondolkodás; annyi féle a természet, a foglalkozás ! de éppen ezen különféleségek csoportulása, minden irány­ból} tömörülése, s hármónikus összetartása adja meg az erőt, a sokoldalúságot cselekvésében irá­nyításában a társadalomnak ! Minél különbözőbb elemek csoportosulnak egybe, annál szélesebb kö­rű a társadalom iránya és cselekvése. Hiszen, cseppekből van a mérhetlen tenger, s parányokból a nagy föld tömeg is. Istenem ! ha ezek közt a béke, az összetar­tás nem volna meg? hová züllenének szét ezek? micsoda chaosz lenne ismét a világból! ? Hogy megfér a nagy világ teknőjében a ten­gerben az eső, folyam, patak, Tisza és Szamos vi­ze ! ? hogy meg fér a föld nagy tömegében az agyag a homokkal, a kavics a hevert földdel, a nemes érez, a só, a vas és mis mindenféle elem minden természeti eruptió nélkül! ? Kell-e annál követendőbb példa az össze­tartásra, az egybeforrásra ? a társadalmi együtt állásra ? Igaz, hogy ezek tudatlan, tehetetlen, akarat néküli testek! az ember pedig józan ésszel, szabad akarattal, öntudatos cselekvéssel felruházott egyén, aki ura s parancsolója minden tettének! lapunk szerkesztőségével tudatni, esetleg a szol- gabiröi hivatalhoz bejelenteni. Felrobbant benzines hordó. Fábiánházai gőzmalom gépésze f. hó 16-án gyantát olvasztott. Olvasztás után a nélkül hogy a tűz teljes kialvá­sáról meggyőződött volna, otthagyta a malmot. Sze­rencsétlenségükre a malomban játszott 2 gazdaem­bernek két 9—10 éves fia, a kik látván a gépész tá- voztát összevillant a szemük, hogy „no most!“ Oda is mentek az olvasztóhoz és felszítani igye­keztek a tüzet, de az csak nehezen akart éledni. Ezt látva a két fiú, fogtak egy kis üresnek látszó benzines hordót s aparázs felett lóbálni kezdték. A hordó fenekén levő kevés benzin ráömlött a parázsra, hirtelen lángot vetett s óriási dörrenéssel felrob­bantotta a hordót. A robbanás után ott feküdt a földön mindkét gyermek teljesen élettelenül. Egyik­nek a jobb arcát égette s roncsolta össze a tüzes hordódonga, a másik gyereknek a bal karját tette talán örökre hasznavehetetlené. Nagynehezen sike­rült a gyermekeket eszméletre kelteni, akiknek életbenmaradásaihoz azonban kevés a remény. A mulasztás mindenesetre a gépészt terheli, a ki példás megbüntetést érdemel. Lopások. Kántorjánosiból jelentik: Kosztyu Juliánná, pusztateremi születésű 36 éves csavargó­nő f. hó 11-én d. u. 3 órakor betört brányi Menyhért kántorjánosi lakosnak lakásába. Feltörte az ablakot s azon keresztül három drb párnát s nehány fehéremü darabot ellopott. Azonban rajta veszett mert a csendőrség lefülelte s az ellopott tárgyakat őrizetbe vette. Vitkából írják: Dávid Sándor Mihály vit- kai gazdaembernek f. hó 16-án ismeretlen tettesek ellopták 150 kor. értékű hízóját. A nyomozást a a csendőrség megindította, de még eredményre nem vezetett. Szolgabirói hivatal költözése. Karácsony után a szolgabirói hivatal a városháza uj szárny- pülete emeletére költözködik. A hatás. Bemegyen a gyerek a kiadóba kántálni! „Szabad az Istent dicsérni ?“ kérdezi; „Szabad fiam, hogy ne !“ volt a válasz ! El is kezdi a fiú: „Ugyan József mit gondoltál? hogy istállót választottál!“ „Jó! van édes fiam“ mondja neki a kiadó; amiért olyan éneket kántáltál a mit én soha nem hallot­tam, hát adok neked egy olyan újságot a minőt még sohasem láttál“ s oda adta neki a „Mátészalka és Vidéke“ első számát; alig, hogy kiment, meg­mutatta az utcán, rohantak a kántálók úgy a la­pért, hogy be kellett este kilenc órakor zárni az üzletet, mert még most is tódulnának érte! Gál Jenő oki. mérnök irodája Szatmár, Battyáni u. 15. Telefon 189. de épen ezért, lehetőleg mindig csak olyant igye­kezzék cselekedni az ember, amely a társadalom­ra hasznos, önmagára pedig kedves, öntudatos és megnyugtató! mert erről aztán ráismer mindenki, hogy a számitó és a szeretetteljes szív hármoni- kus irányításának a végrehajtója. Olyat cselekedjék mindenki a melyre fizikai, szellemi s anyagi tehetsége képesíti! Senki sem vár természet felettieket! de tenni, cselekedni kell! mert ez emberi és társadalmi rendeltetése rövid földi bolyongásunknak. E nemes munkában mindig a szeretet és bé­ke áldásos eszméi legyenek az irányítók; mert csak üdvös és hasznos munki ad lelki megnyug­vást ! nem mindig haszonért! öntudatért, a köz­jóért a felvilágosodásért, is kell cselekednünk mun­kálnunk és fáradnunk! Az öröm és béke e szent ünnepén a nagy világ karácsonyján hasson át mindenkit ez eszme e vezér elv, amelyet mi hirdetve miszióba lépünk, s csoportosuljon közülünk az ü.. plő egész világ s énekelje velünk. Menyből az angyal lejött hozzátok! Igen, lejött, s elhozta magával karácsonyt ajándékul e járás lakosságának azt a jelvényt a- mely alatt a társadalomban ez eszmék győzelem­re jutnak s e jelvény a „Mátészalka és Vidéke“ ! Kontra Fridolin.

Next

/
Thumbnails
Contents