Mátészalka és Vidéke, 1911 (6. évfolyam, 1-51. szám)

1911-01-04 / 1. szám

MÁTÉSZALKA ÉS VIDÉKE Véres verekedések. Hodászról írják: Papp András hodászi lakos cseléd össze szólalkozott a napokban Spielberger Lajos ugyanottani lakossal, szóváltásból verekedés lett, amikózben Pap And­rás Spielbergert egy vaslapáttal véresre verte, úgy, hogy az orvosi látlelet szerint 12—14 napig nyom­hatja Spielberger az ágyat, inig újra ép ember lesz. Mátészalkán, f. hó 16-án este a „Bencsi“- nek nevezett város részünkben Matolcsi (Mató) József és Martáné 80 éves cigány asszony és nehány „Kollegája“ zsurt íendeztek, egy disznó vétele alkalmából. Miből kifolyólag, hogy desseríje is le­gyen a „Zsurnak“ egy kis parázs verekedést is rendeztek, holmi nézet eltérések mián. A küzdelem helyén Mató barátunk s az öreg Martáné maradt egyik félholtra verve, másik pedig fején egy ne­hány helyen meglékelve. Méltó befejezésül megér­keztek a csendőrök is és bekísérték a verekedőket. Rátörte az ajtót. Alkalmatlan vendége volt f. hó 14-én özv. Nevelös János: é mátészaikai la­kosnak. Délben bezörgetett hozzá Pleitun (Dritér) János s bebocsátást kér, mert különben megveri Ne- velősné látva, hogy részeg az ember s hallva a legkevésbé sem barátságos biztatást nem akarta beereszteni, mire a robusztus erejű ember rátörte az ajtót. Talán meg is ölte volna Pleitun Nevelös- nét, ha a szomszédok hívására a csendőrök meg nem jelennek s szét nem választják őket. Szilveszter estély. Mátészalkai iparosok kö­re f. hó 31-én tartja meg saját helyiségében a szo­kásos Szilveszter estélyt. HIVATALOS RÉSZ. A mátészalkai járás községi és körjegyzői egyesülete a „Mátészalka és Vidéke“ czimü lapot egyhangúlag hozott határozattal az egyesület hi­vatalos lapjául jelentette ki, s megengedte, hogy ez, lapunk homlokán állandóan kinyomtatva legyen. Tek. Komoróczy Jenő Körjegyző urnák, mint a mátészalkai jái ás jegyzői egylete elnökének Gyűrtelek. A jegyzői egylet nevében hozzánk juttatott hivatalos értesítésére vonatkozólag tisztelettel kö­zöljük, hogy megtisztelő megbízásukat köszönettel vesszük s a mai naptól kezdődöleg magunkat az egylet hivatalos lapjának tekintjük s ebből kifolyó­lag az egylet közleményeinek készséggel adunk helyet. Hazafias üdvözlettel: A szerkesztőség. Községi és Körjegyzők Országos Bank r. t. A jegyzők jogos magánérdekei halaszthatat­lanná tették már egy oly központi pénzintézet lé­tesítését, mely a községi és körjegyzők humanitá­rius intézményeit is fogja egyébb mellett szolgálni. E czélból Móricz Pál cs. és kir. kamarás, a biharvármegyei községi és körjegyzők takarékszö­vetkezetének igazgatósági tagja Nagyvárad. Dr. Miskolczy Ferencz főispán, Nagyvárad. Uszkai Bá­lint ny. főjegyző, az Országos Jegyzőegyesület el­nöke, Budapest, Jászberényi Miklós községi jegy­ző az Országos Jegyzöegyesület főjegyzője Mező- tárkány, Petneházy Ferencz köröstarcsai főjegyző Kovács András bájóki főjegyző, Kiss Gyula órer- báni főjegyző, Dr. Eresei Péter Országgyűlési kép­viselő Nagyvárad, Zakar Kálmán takarékpénztári igazgató Margitt?, Morvái János mezőkövezsdi fő­jegyző Dr. ifj. Dániel Gábor ügyvéd Budapest, Dr. Móricz Ernő tiszti főorvos, Nagyvárad, Ötvös Gyu­la komádi főjegyző. Dr. Demetrovics Elek ügyvéd Nagyvárad. Kalotai Viktor szejulaki főjegyző Csiz­madia László tatai főjegyző, Pósch Mihály gyergyó- szentmártoni főjegyző, Szegedi Albert rákoskeresz­túri főjegyző, Pap János füzesabonyi főjegyző, mint alapitó tagok fenti törvényszékileg bejegyzett ezég alatt Budapest szék. .ylyel részvénytársaságot ala­pítottak. A társaság 50 évi időtartamra létesül. A társaság czélja: a községi és körjegyzők pénzügyi érdekeinek előmozdítása és ezzel kapcso­latosan mindennemű takarékpénztári és banküzlet­ág felkarolása. így foglalkozni fog a megalapítan­dó pénzintézet betétek gyümölcsöztetésével, váltó folyószámla- és jelzálog- kölcsönök folyósításával, köz- és községi kölcsönök nyújtásával. A vállalat alaptőkéje 5.000,000 koronában állapíttatott meg, mely 2500 darab egyenként 200 korona névértékű névre szólt részvényre oszlik. Minden részvény jegyzésekor a névérték 10 %-a készpénzben fizetendő a magyar királyi posta­takarékpénztárnál Budapesten Községi és Körjegy­zők Országos Bankja Részvénytársaság alakulóban cziipen és 25520. sz. a. nyitott csekkszámlán, 20 %-a pedig 1910. évi deczember hó 31-ig fizetendő ugyan ott. További fizetések a már megalakult igazga­tóságának határozata szerint teljesitendők. Részvényeket ifj. Péchy László j. főszolgabíró urnái lehet jegyezni, a ki bővebb felvilágosítással Is szolgál. A jegyzői egylet is fog legközelebbi gyű­lésen e kérdéssel foglalkozni s tervbe van véve, hogy ez egylet is jegyez külön részvényeket. Gazdasági tudósitó. Ragadós száj- és körömfájás. A máté­szalkai járásnak jelenleg 15 községe van ezen betegséggel fertőzve. A betegség, nagyon erősen ragályozó képessége mellett is, a mostani jár­vány alkalmával enyhe lefolyású. Súlyos beszá­mítás alá esik azonban a szopós állatok tö­meges elhullása, melyet egy kellemetlen szö­vődmény, a heveny-gyomor és bélhurut okoz. A ezopós állatok nagyrészt letalis kimenetelű gyomor és bélhurutja a betegség ragályának pathogen hatása folytán fejlődik, melyet az, a nyállal vagy tejjel lenyeletvén, az emésztőszerveknek nyálka-hártyájára közvetlenül kifejthet, másrészt ugyanilyen pathogen hatást fejt ki a beteg anyaállat chemiai alkatában megváltozott teje. A gyomor-bélhurutban megbetegedett szopós állatok étvágytalanok, bágyadtak, többnyire fe- küsznek, egyáltalában nem, vagy csak nagy nó­gatásra szopnak keveset, a has nyomásra ér­zékeny és az esetek jelentékeny részében 2—3 nap alatt, néha 1 nap alatt, de nem ritkán elő­zetes kóros tünetek jelentkezése nélkül, hirtelen, gutaütésszerüen hullnak el. A mostani járvány folyamán tapasztaltatott, hogy a betegség e tekintetben a legveszedel­mesebb akkor, ha az ' anyaállatokon a lefiazás idejében lép fel vagy röviddel azután. Ha tehát valamely gazdaságban a száj és körömfájás oly időben lép fel, mikor a borjuzás, malaczozás ideje már közel van, célszerű a tehén és koca- állományt úgy izolálni, hogy azok be ne fertőz- tessenek. Ha pedig a borjuzás és malacozás ideje még távol van és a gazdaságban már fellépett a száj és körömfájás, akkor tanácsos a gazda­ságban levő összes vemhes teheneket és hasas koczákat mesterségesen befertőzni, hogy ezek a betegségen még idejekorán átesvén, — tejük a későbben születendő magzatra veszélytelenné váljék. Ezen eljárásnál megtörténhetik ugyan, hogy egyik-másik állat elvetél, de ez korántsem okoz oly mérvű károsodást mintha a betegállatok te­jétől egész évjá'atok kipusztulnak. A száj és körömfájás ragálya iránt az em­ber is fogékony s ilyen állatjárványok uralkodása alatt a bántalom nagyon gyakran emberekre is átragad. E tekintetben főleg a tej, tejből készült savó, vaj és sajt azok, melyek a fertőzést leg­gyakrabban közvetítik s különösen gyermekek­nél a bántalomhoz csatlakozó gyomor-bélhurut miatt halálos kimenetelű megbetegedést okoz­hatnak. Hogy tehát a fogyasztó közönség a fer­tőzés lehetőségétől megóvassék, Péchy László főszolgabíró ur a legmesszebb menő óvrendsza- bályokat léptette életbe, amennyiben elrendelte hogy tej, savó, vaj, sajt, túró, tejfel csak olyan udvarokból kerülhessen eladásra, melyeknek száj és körömfájástól való mentességéről az elöljáróság naponta meggyőződik s erről naponta uj igazolványt ad az illető vészmentes udvar tulajdonosának, melyet ez kívánatra felmutatni tartozik. A közönség tehát oly módon védekezhetik a fertőzött tej ellen, hogy azoktól, kik a fent említett előljárósági igazolványt felmutatni nem tudják s ilyennek birtokában nincsennek, —■ ne vásároljon tejet és tejterméket. Földes, m. kir. állatorvos. CSARNOK Egy angol viszontagságai Mátészalkán Irta: Lucifer. Jack Corc:ceiv vagyok, a Tom Harrison & Comp, világhírű manchesteri cég magyar levele­zője. Jack Corcsceiv igen bolondos angol név: körülbelül olyan mint ha Magyarországon valakit Dugóhúzó Jakabnak hívnának de én márcsak mégsem pironkodom nratta mert ebben az egy­ben teljesen ártatlan vagyok. Hiszen kérem Magyarországon is viselnek még nagyhírű emberek is ilyen banális neveket. Ott van például az az ócska nevű úr a ki nem átallotta ezzel a névvel brigadérosságig vinni vagy Kukoricza jancsi a kit úgy szedtek fel, a mezőn, mégis világraszó’ó színpadi sikereket ért el. Ej, de mit mentegetem én itt magamat nevem miatt mintha nem is angol hanem valami fecsegő kir­giz lennék?, Apropos kirgiz! Ugyebár a kirgizek re konok a magyarokkal ? Azok közt még nem voltam, hanem Magyarországon jártam a múlt nyáron és pedig éppen itt Mátészalkán. Tulajdon­képen, erről akarok beszélni, 1 a netalán érdekelné önöket, hogy milyen impressiokat szerzett egy messze földről való idegen az önök szépen fejlő­dő városkájában. Talán különösen fog hangzani ha azt mon­dom, hogy engem tisztán egy üzleti ügy vezetett olyan messziről Mátészalkára. Azt mondhatják erre hogy ugyan miféle ntkszus lehet Mátészalka és Manchester között: Kérem nem csinálok titkot be­lőle. A kötés úgyis kútba esett, közlékenységem most már nem érinti üzleti érdekeinket s igy szabadon kivallhatom az én mátészalkai utazásom célját és hiteles történetét. Csak még egy kevés hasznos tudnivalót kell előre bocsátanom a Tom Harrison & Cr mp. cégről. A mi cégünk a világ legnagyobb ut építési vállalata, ilyen vállalat is lehetséges mert nem mindenütt úgy teremtette isten az utakit, hogy megteremtette a községi közmunkát kivette annik egyik oldalbordáját és abból alkotta az utakat. Sőt! Mi utakat építünk odahaza, egzotikus vidé­keken levő gyarmatainkon az európai kontinensen építünk földből, kőből, fából, földromokból, kerá- mitból, vasból, papírból, minden elképzelhető és el nem képzelhető anyagból sőt, uram bocsás-még homokból is. De most már s:etek helyreigazítani magamat mert a mi kezünkben a legfelségesebb útépítő anyag csakis a homok. Ez a mi specia­litásunk, ebből készülnek azok a mesebeli utak a melyek úgy néznek ki mintha öntött üvegből volnának. Még azt is elmondhatom, hogy hogy hozzuk létre ezeket a csodás alkotásokat, hisz naponta ezer meg ezer ember látja a mi bűvész­kedésünk külsőségeit mégsem tudja utánunk esi - ná’n: senki. Mint ahogy a tündérvár kapuja nem tárul fel az előtt a ki nem tudja a hozá való varázsigéket úgy a homok sem lesz sem folyé­konnyá, sem üvegnem üvé, sem szívósan ruga­nyossá annak az akaratára a ki nem ismeri a mi titkunkat: bizonyos összetett szavaknak a homokra való edző hatását. (Folytatjuk.) Szerkesztői üzenetek. (Kéziratokat nem adunk vissza.) Lucifer. A küldött humoros elbeszélést köszönettel vettük. Minthogy hosszabb, mintsem egyfolytában beközöl­hessük, folytatólagos részletekben fogjuk hozni. Főjegyző ur Fábiánháza. Szives fáradozásáért kö­szönetét mondunk. Érdeklődő Mátészalka. Megnyugtathatom, lapunk nem lesz antisemita. Ezt talán ép azok fogják leginkább sajnálni a kik ezzel gyanúsítanak bennünket. Kizárólag, valamelyik felekezetnek nem, hanem ha a közérdek úgy kívánja, valamennyinek szívesen állunk rendelkezésére. Tessék a „Beköszöntő“ czikkünket figyelmesen átolvasni ebből szándékainkról eléggé tájékozhatja magát, mert be nem vallott czéljaink nincsenek.

Next

/
Thumbnails
Contents