Magyarok Útja, 1953 (6. évfolyam, 4-24. szám)

1953-02-25 / 4. szám

Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. (berzsenyi daniel) Bueno® Aires, 1053. február 29. Afto Vf. N<? 4. — VI. évf,4.«z. MAGYAROK ÜT JA REDACCION Y A DM 1NST RACION : RECONQUISTA 558, BUENOS AIRES La Senda de los Húngaros REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Np 392370 MEGVÁLASZTHATOK-E IDEKINT A VEZETŐK? írta: Magyarossy Sándor A Mit hozhat egy választás? Az egyes államokban a válasz­tások útján kialakult többség, az államhatalom birtokában keresz­tülviszi elgondolásait, rákény­szeríti akaratát a kisebbségre. És mert meg van a hatalma, aka­ratának a keresztülvitelére, a külföld is elismeri mint olyan tárgyaló felet, amely a vele kö­tött megállapodásokat meg tud­ja tartani! De a többség még nem jelent egységet, és a kisebbség­ben maradt ellenzék világszerte hallhatóan ad kifejezést ellenvé­leményének ! Ehhez megvan a joga és a lehetősége a nyugati államokban! A magyar emigráció — mind az 1945-ös, mind az utána követ­kező —< különböző, sőt ellentétes politikai nézeteket valló pártok­ból, egyénekből tevődik össze. Ezeknek a pártoknak, egyének­nek egy része otthon különböző időszakokban, többségben volt, uralmon volt! Magukal hozták az Az emigráció egységének prob­lémájával foglalkozó ankétünk során nyilatkozatot kértünk Ma­gyarossy Sándor vezérezredes­től. A nag y műveltségű, magas­­rangú katona a következőkben foglalja össze véleményét: Az egész világ egység után áhítozik. Úgyis mondhatnám bé­kesség után. Világbékét kíván­nak, — annak elérésére törek­szenek összes államok. És egységre az összes államok a maguk belső életében. Az általá­nos vágy és törekvés ellenére mé­gis mindenütt csak viszályt, tor­zsalkodást látunk, az egyes ál­lamok között és az egyes álla­mok belső életében is. Nem tud létrejönni az egység, a világbéke, nem tudnak megegyezni az álla­mok egymás között és nincsen meg az egység, a békesség az e­­gyes államokon belül sem! Nem, mert mindenki másképpen, a sa­ját elgondolásának megfelelően és főleg a saját államának, Illet­ve elgondolásának, egyéniségé­nek előnyére kívánja az egységet megteremteni! De miért fogadná el azt a másik fél, mikor ö pont az ellenkezőjét tartja jónak? Fo­lyik tehát a beszéd, —dúl a szó­csata — mindaddig, amíg az e­­gyik félnek meg lesz a hatalma, az ereje ahhoz, hogy a maga el­gondolását, akaratát a másikra rákényszerítse. így van ez a magyar emigráci­óban is! Mindenki hangoztatja, kívánja, akarja az egységei, a békességet és az még sem tud létrejönni! Nem tud létrejönni ugyanazon okok miatt, mint az államok közötti, az államokon belüli békesség, egység! Minden­ki menteni akarja a hazát, min­denki a haza javát akarja — de a maga módja, a maga elképze­lése szerint. És senki sem hajlan­dó engedni az elveiből, az elgon­dolásából, még akkor sem, ha megegyeznek a nézetek a kitűzött célban. Mert nem akarja feladni az előnyt, ami származik abból, ha az ő vezetése alatt érik el a célt! emigrációba régi politikai néze-^> teiket, abból semmit nem-enged­tek és úgy látszik nem is hajlan­dók engedni! Egy választás — feltéve, hogy egyáltalában, meg­valósulhat __ csak arról adhat képet, hogy melyik nézet hívei vannak az emigrációban többség­ben. De nem ad egyúttal hatal­mat arra, hogy a többség a ki­sebbséget, egy kijelölt irányban való haladásra kényszerítheti, a­­vagy elhallgattassa! A Elismerné-e külföld? Pedig a vezetőség mindenütt az egész világon nemcsak irányt mutat, de kényszerít is a kijelölt irányban való haladásra. Ha er­re nincs meg a hatalma, akkor nem vezetőség! Nem vezetőség az olyan, amelyiknek minden kérdésnél külön könyörögni, korteskedni kell, hogy szavazzák meg az ő nézeteit és kövessék az általa megjelölt irányt. És vájjon a külföldi államok elismernék-e a megválasztotta­kat a magyar emigráció vezetői­nek? Tárgyalnának-e velők? És ha igen, és megállapodnának kö­zösen valamiben, hogyan tudná érvényre juttatni azokat az emig­ráció tagjainál? Pl. csak az emig­­rációs sajtónak egyöntetű véle­ménynyilvánítása, — bizonyos a nyugati hatalmakat érintő fon­tos kérdésekben? Azokra a nyu­gati hatalmakra gondolok, akik­től segítséget kér és vár az emigráció! Ha pedig a megválasztott ve­zetőség nem tudna érvényt sze­rezni a külfölddel kötött megál­lapodásainak, vájjon a magyar emigráció egységes vezetőségének tekintenék-e és tárgyalnának ve­le továbbra is? Az elmondottak alapján nem • látom keresztülvihetőnek egy pártokon felül álló, vezetőképes magya* emigrációs világszervezet megteremtését. A Az emigrációk nem szavazás útján kapnak vezetőket Lehet, hogy előfordult a tör­ténelemben, de én nem tudok ró­la, hogy az emigrációban élők, valaha is választás útján terem­tették volna meg a pártokon fe­lül álló vezetőségüket. Én min­dig úgy hallottam, úgy olvastam: ,,Rákóczi emigráció", „Kossuth­­emigráeió”. Egyes személyek e­­gyéni kiválóságaik, rátermettsé­gük alapján emelkednek ki és válnak egyedüli vezetőivé az esz­mének és az őket önként köve­tőknek. Hogy csak néhány példát so-SZABADEGYETEM, VAGY P4RTSZEMINABILM? (kkm) Az Argentínába érkező baráti levelek«' megkérdezik mostanában: mi az oka, hogy a Páz­mány Péter Szabadegyetem élvonalba került? az oka, hogy váratlanul szerte a világban annyi hive és barátija akad ennek az intézménynek, a­­melíyel tavaly, tavalyelőtt még senki se törődött? Ml az oka, hogy azok a külföldi körök, amelyek az argentínai magyarság ötéves kultúr-küzdelmét, a hősi pionír-munkát, a kolónia anyagi erejét túl­szárnyaló eredményeket nem vették tudomásul, most hirtelen fölfedezik az argentínai emigrációt? őszinték lehetünk e kérdésben, a nélkül, hogy Szabadegyetemünk való értékét egy hajszálnyival is kisebbitenők. Hiszen azzal az igénnyel nézzük ezt az intézményünket, amivé válhat s nem azzal, ami eddig volt. Hiszünk is abban, hogy a Szabad­­egyetem betöltheti hivatását, amely szemünkben nem a kultusz, hanem a kultúra szolgálatát jelen­ti. Gyanús azonban most a Szabadegyetem körüli, homályos célú mozgolódás s mielőtt bizonyos té­vedésekre rámutatnánk, előre kell bocsájtanunk, hogy az ifjúság nevelésébe való politikai beleavat­­kozás, jöjjön az balról, vagy jobbról egyformán ve­szélyt jelent és egyformán elutasítandó, mert a pártszeminárium felé vezet. A Buenosairesi Pázmány Péter Szabadegyetem ugyanolyan kulturális művelődési szerv, amilyet a láger-évek óta megteremtett az emigrácó a vi­lág minden pontján, ahol a magyarság nagyobb számmal telepedett le. Szinte ez volt mindenütt az első lépcső, kivéve Argentínát. Itt az adottságok s a kolónia belső ritmusa más sorrendet követelt. Szabadegyetemünket, mint többi külföldi testvé­reit a szellemi igény teremtette meg: az ittélő fia­talok tudásszomja és az ide vetődött tanárok, tu­dósok, szakemberek, kolóniánk idősebb, tapasztal­tabb szellemi vezetőinek természetes pedagógiai felelőssége. Nem volt itt szó személyes patentról, sem politikai hovatartozandóságról. Ennek köszön­hető sikere, amit indokolatlanul föl akar most duzzasztani a fürge reklám. A Szabadegyetem munkáját maga az ifjúság kezdte meg nemes mükedvelés formájában és a természetes fejlődés, hallgatóinak és előadóinak buzgósága tette rendszeressé s ez foglalta méltó keretbe. Hogy ez a Szabadegyetem az utóbbi idő­ben „sztár” lett és ma már politikai ütőkártya­ként is fölhasználják, — egyáltalán nem szolgál­ja az intézmény javát. Idekint, sajátságos körülményeink közt az e­­gyes intézmények értékét csakis a beléjük helye­zett áldozattal lehet megmérni. így tekint­ve a Szabadegyetem „világsikere” enyhén szólva túlzás. Eleve gyanús minden olyan kezdeménye­zés, amely Szabadegyetemünket, művelődésünk­nek ezt a nagyszerű faktorát ki akarja emelni a kaleidoszkópszerüen színes és termő kultúr-közös­ségből, amelybe beleilleszkedve vés»* nivaiasai. Nem használ senki az argentínai belterjes kultúr­­ehünsk. ha csupán ezt az egyetlen szervünket ra gadja ki a többi közül s mint egy versenyparipát, kifuttatja a többi élére, amelyek közt — ez talán nem is vitatható — vannak olyan inézményelnk Argentínában, amelyek eddigi eredményei össze sem mérhetők Szabadegyetemünk sikereivel. Hi­vatkozhatunk az Angolkisasszonyok nevelőintéze­tére, könyvkiadásunkra, európai viszonylatban is elsővonalbeli színházunkra. Ezek rendszeres és szakszerű munkája föltétien nagyobb ható­sugarú, ha nem is kapnak irányított propaganda­támogatást. Szeretnek Szabadegyetemünket is ilyen magas színvonalon látni s fontosságát te­kintve valóban a legelső helyet érdemli meg. Hogy azonban a valóságban is az első helyen legyen, ah­hoz nem reklám kell, hanem alázatos munka, pu­ritánság, szakértelem és áldozat. Káros ma újabb sallangokkal körülövezni ön­magukban is értékes alkotásainkat, amikor a je­len úgyis azt követeli, hogy józan és gyakorlati megvilágításba helyezzük régebbi holdvilágos dol­gainkat is. A Szabadegyetem természeténél és adottságai­nál fogva csupán pótmegoldást jelent ifjúságunk nevelésében. Amit ifjúságunk nem kaphat meg idekint, még a külföldi egyetemeken sem: a ma­gyar múlt élményanyagát, a magyar gondolkodás leszűrt eredményeit kell hozzáragasztani ahhoz, amit fiataljaink a családban kaptak. Fontos ifjú­ságunk érdeklődésének fölkeltése és ébrentartása. Helyeselni lehet tehát a kissé túlzott kísérő je­lenségeket, a vizsgáztatást, a rektori kézfogást, a kedves emlékként berámázható oklevelek osztá­sát, az üdvözlő leveleket. Mindez azonban nem le­het taktika s nem válhat ugrásrakész politikai tervek szemfényvesztésévé. Nem a látszatot kell tehát gyarapítani, hanem a valóságot. Nem párt­lobogó, hanem az örök magyarság égisze alatt. örülünk, hogy a Szabadegyetem jóhirt szerzett a világban. E jóhír politikai mellékzöngéire azon­ban föl kell hívnunk a figyelmet. Bármily meg­tisztelő számunkra, hogy a Nemzeti Bizottmány, s egyes öt éven át lapuló, tőlünk irtózó politikai körök az Argentínában élő magyarság létezését tu­domásul venni méltóztattak, azt mégis túlzásnak tartjuk, hogy Szabadegyetemünket, az argentínai kultúrmunka egyik zsenge hajtását politikai cé­lokra használják föl. Ezt legkevésbbé a Szabad­­egyetem vezetői és hallgatói helyeselhetik, akiket az illő propaganda helyett inkább támogatni kel­lene: 1.) együtt többi intézményeinkkel, 2:) po­litikai hátsószándék nélkül, 3.) a magyar kultú­ra megmentésének természetes gesztusaival. A- hogy erre a legnehezebb, dekonjunkturálís idők­ben is példát mutatott Argentina magyarsága. roljak fel a közelmúlt történel­méből: Lenin, Benes, Masaryk, Anders, Tito stb.! Egyik sem as emigránsok szavazata alapján lett vezető. A külföld pedig elismer­te őket, mert az eszme, az irány­zat amit képviseltek megfelelt ai őket pártfogoló nagyhatalmak érdekeinek, az egyéniségük a múltbeli magatartásuk pedig va­lószínűsítette azt, hogy megbíza­tásukat végre is tudják hajtani. A magyarok között egyetlen egy embert, iíínerek, akinek az egyéniségé a magatartása, poli­tikai és emberi megnyilatkozása — az otthoniakat és az emigrá­­j ciós magyarságot egyaránt egy­­! ségbe fogta, magával ragadta, a­­kit a magyarok fenntartás nél­kül követték, aki bátran mond­hatta, hogy a magyarság mögöt- I te áll, akinek ezt nem kellett a nyugati hatalmak előtt külön sza­vazatokkal bizonyítani: Mind­­szenty bíboros hercegprímás. ö az akit a magyarság összes­sége vezetőjének elismert, akit a nyugati hatalmak Is annak te­­v etettek, az általa képviselt esz­méket és azok megvalósítását Kaáái érdekükben állónak tartot­ták. és akiben megbízhattak, hogy ha vele megállapodásokat kötnek, azokat majd érvényre is tudja majd juttatni! Nem az emigráció, nem az ott­honi magyarság választotta és tette meg öt vezetőnek, de az ő általa hirdetett eszmék, az ö e­­gyénisége ragadta magával, az ál­tala kijelölt irányba, minden kényszerítő hatalom nélkül, mind az otthoniakat, mind az emigrá­ciós magyarságot. A Mindennapi feladatainkban le­érjünk egységesek! Sajnos a világszerte közismert és igazán általános, őszinte rész­vétet kiváltó történtek után, máj­­nem töltheti be ez* a szerepet. • Nagy nemzeti csapás ez számupk­­' ra. De ugyancsak nagy csapás, i hogy senki sincsen, aki őt pótol­ni tudná és a helyébe léphetne! De ha már nem tudjuk meg­oldani az egységes vezetést, ha nem tudunk valamely bel- vagy külpolitikai elgondolás mögé egységesen felsorakozni, akkor legalább mentsük, ami menthe­tő: maradjunk meg magyarok­nak! Ápoljuk és adjuk át gyerme­keinknek a magyar nyelvet, tá­mogassuk a magyar irodalmat, iskolázást, művészetet, tartsuk meg a régi magyar szokásokat, ünnepeljük meg nemzeti ünnepe­inket, tanítsuk a magyar tör­ténelmet. Istennek legyen hála, ebben teljes az egység az egész világon szétszórt magyar emigrációban, pártállásra való tekintet nélkül. Mindenütt a legnagyobb Igyeke­zetei, a legjobb eredményeket látjuk! Joggal reménykedhetünk és bízhatunk abban, hogy ha még oly hosszú ideig tart is az emigráció, mi is, utódaink is, megmaradunk magyaroknak. És ez a mi legfontosabb, legszentebb kötelességünk —• ez az alapja jninden más törekvésnek!

Next

/
Thumbnails
Contents