Magyarok Útja, 1951 (4. évfolyam, 9-16. szám)

1951-05-15 / 9. szám

Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. (Berzsenyi)-— "v 'wM)rry <7 * * a «- s mm *■ • a­• ? í o < • O FRANQUEO PASADO Concealón N* 4548 TARIFA REDUCIDA Cencaalón N* 4182 MAGYAROK HTJA Redacción y Administración: Bakarce 605 Buenos Aires La Senda de los Húngaros Buenos Aires, 1951 május 15. Registro Nacional de la Prop. Intelectual IV. évfolyam 9. szám jsjo 303320 Ottó királyfi házassága Pmpás külsőségek között, a világ minden tájáról összesereglett vendé­gek ünnepi sokasága előtt tartotta esküvőjét Habsburg Ottó főherceg, Nancyban, Regina hercegnővel. A házasság szentségét Msgr. Zágon Jó­zsef, apostoli vizitátor szolgáltatta ki az előkelő mátkapárnak. Ottó királyfi távollevő hivei ez al­kalommal ünnepi mise keretében em­lékeztek meg az esküvőről. Buenos Airesben Dr. Luttor Ferenc, apostoli protonotárius mondott szentmisét, amelyen a magyarokon kivül az egy­kori Monarchia nemzeteinek képvise­lői is megjelentek. Jókivánatok és üdvözlő táviratok ezrei érkeztek Nan­­cyba, köztük az a díszes kiállítású per­gament, amelyet Ottó főherceg Ar­gentínában élő tisztelői küldöttek az esküvőre. Az esküvő különben az egész világ közvéleményének érdeklődését fölkel­tette, s már a szertartás előtti napok­ban cikkek és képes riportok egész tömege jelent meg a világlapokban. A beszámolók több hetven kiemelték, hogy Ottó főherceg a hivatalos ható­ságok előtt, a nemzetiségére föltett kérdésre azt válaszolta, hogy magyar menekült. Regina hercegnő az esküvő előtt a következő szózatot juttatta el az emi­gráns magyar sajtóhoz és a magyar rádióleadókhoz : „Először szólok meghatott szívvel egy ezeresztendős, nagy történelmi nemzet fiaihoz. Úgy érzem, adnom kellene valamit azért, amiért Isten megengedte nekem, hogy most már közéjük számithatom magamat s nem­sokára magyar asszony lehetek ma­gam is. Mit adhatok új hazámnak, mi az én hozományom, aki szegény vagyok és száműzött. Innen messzi­ről küldök tehát most egy rövid val­lomást, mely áthatol a börtön falán. A szenvedésemet hozom nektek, mert ugyanazok ostoroztak engem és családomat, akik Titeket is a Keresz­ten tartanak. A szenvedések útját megjárt fiatal szivemet ajánlom fel Nektek, egysze­rűen és tisztán, zálogául annak, hogy én meg tudom érteni a Ti mérhetet­len fájdalmatokat. S a keresztény hitemet ajánlom fel Nektek, a;ncly gyermekkorom óta a legnagyobb kincsem volt s amely hit­tel most naponta imádkozom új test­véreimért Istenhez.“ Fel kell építenünk a buenosairesi magyar apáca-intézetet! Igen Tisztelt Szerkesztőség! Az Argentínában élő magyar szü­lők örömmel és új reménységgel ol­vasták a Magyarok Útjának azt a hír­adását, amely a Buenos Airesben tervezett magyar apáca-intézet létesí­tését tudatta. Azt hiszem, sem lel­kesedésben, sem anyagi áldozatban nem lenne hiány, ha ezt a nagyszerű tervet sikerülne megvalósítani. Itt van megint egy alkalom, hogy az ideszakadt magyarság bebizonyitsa, komolyan veszi hivatását és a legma­gasabb rendű problémájának, a gyer­meknevelés ügyének megoldására kész. Hangsuyoznunk kell azonban újra, azt a Magyarok Útjában már hangoz­tatott elvet, hogy gyermekeink neve­lése, anyanyelvűnkben való megtar­tása nemcsak a szülők ügye. Sulyok Istvánnak, az egykori kivá­ló erdélyi publicistának nagyszerű cikksorozata jut eszembe, még az er­délyi kisebbségi évekből. Sulyok adott hangot az erdélyi magyarság egyetemes vágyának, amikor iskoláin­kat sorra elvették a románok s a ma­gyar közösségeknek áthidalhatatlan­nak látszó nehézségekkel megbirkóz­va kellett megteremtenie uj iskoláit, hogy a magyar szó el ne hallgasson a gyermekajkakon. Sulyok István szívbe markoló Írásait egy székelyföldi falu nemes példája ihlette. Katolikus templomot és iskolát kellett építenie egyik kis falunak, de a kezdeményezés megakadt. Ekkor a környék diákjai, reformátusok, katolikusok, unitáriu­sok összefogtak és szabad idejüket a kis templom és az iskola építésére szentelték. A példa magával ragadta a falut, majd az egész környéket. Is­kolaépítő csoportok keletkeztek. így építettük fel például a Temesvár melletti Ujszentes iskoláját, miután a nagy állami iskolára a románok rá­tették a bezüket. Minden ellentétet félretéve dolgozott a magyarság és nem fogyott ki az áldozatokból, pe­dig igyekezetét az állam részéről rossz indulat, sőt veszély kisérte. Mi itt Argentínában a szabadság hazájában élünk, ahol nem tiltják meg, hogy gyermekeinket saját kultú­ránk áldásaiban és szépségeiben része­sítsük. Igazán csak rajtunk múlik, hogy ez az intézmény megvalósul­hasson. Igaz, hogy nagyok az anya­gi nehézségek, de lehetetlen még el­képzelni is, hogy az idekerült müveit, öntudatos magyarok egy ilyen iskola megteremtésére képtelenek volnának. Bármilyen belpolitikai jellegű ellen­tét van is köztünk, a magyarság egyetemes kérdéseiben mindnyájan egyetértünk. S ahogy az erdélyi ka­tolikusok, unitáriusok, protestánsok együtt tudtak dolgozni a nagy közös érdekért, mi is félretehetjük apró, úgyis időszerűtlenné vált ellentétein­ket a magyarság jövőjéért. Várjuk tehát az angolkisasszonyok akcióját és azt hiszem sokan, talán mindnyájan készen állunk munkára és áldozatra, hogy a kislányaink inté­zetét együttes erővel megteremtsd! Soraim közléséért fogadják stb. ALAIRAS. Egy halálos ítéletre írta: PHILIBERTUS Ha most valahol a New York, vagyis hát a pesti New York kávéház törzsasztalainál ülnénk, hallani lehetne a leheletszerüen el­­szálló aj vékát és érzékelni lehet ne azt a szer­kesztő uraktól egész a piccoloig terjedő nem­zeti gyászt, ami olykor felérzett a humanis­ták nemes keblein. Valamikor Huss Ábrahám elítéltetése, vagy az Anschluss idején lehetett látni ezeket a hazafias fájdalomtól, titkolt felháborodástól és félelemtől eltorzult nemes­­veretíi arcokat. Halálra ítélték a Julius Ro­­senberget és Greenglas Dávid 15 esztendőt kapott? Méghozzá egy Irving G. Kauf man­nák kellett halálra ítélni ezt a két atom-de­mokratát. . . Hova jutottunk. .. Már a Kauf­man is antiszemita lett, mint Korbácsos Ilon­ka, aki az üldözötteket kínozta a hitleri K.Z- ben. Antiszemita lett az P.B.I., amely ha le­tartóztat egy kommunistát, vagy szabotört, atomkémet, vagy más hasonló tisztes bussi­­nessmant, akkor okvetlenül Ábrahám leszár­­mozattaiba ütközik. És most ez a Kaufman képes villanyosszékbe ültetni egy ilyen tehet­séget, a szent nemzetségből kiszármazott über­­..1‘V'vt. Elvéjjr» yuiij tett .¡ti',h deréjc TJosenbergJ Kiszolgáltatott egy darabkát a mi titkunkból, a mi atomenergiánkból a mi nemzeti kapitá­­lunkból a Kaganovics Rózsa férjének. Ez a Rosenberg csak azt adta el, ami a miénk, a mi nemzeti tulajdonunk. Hova jutottunk mi ebben a nagy demokráciában? Mit szól ehhez a Judga Kaufmanhoz a világlelkiismeret, a nagy Einstein, a nagy Dávid Lilienthal és mi lesz ennek a vége, ha már egy Rosenberget is be lehet ültetni a villamosszékbe, ami olyas­valami, mint Hitlernél a gázkamra volt ?! Ha valaki azt hinné, hogy a nemzeti gyász e fenti röpke vázolása valami antihumanista élcelődés, módfelett téved. Igenis sokan vol­tak, akik úgy vélték, hogy az atomenergia ügye, tisztán és pusztán egy törzsi belügy az amerikai demokrácián belül. Elvégre Ottó Hahn ideái alapján a nagy Einstein mentette ki a titkot Amerikába, ahol rögtön jelentkez­tek az atom-mecénások. Az atombombagyár­tás körül csakhamar ott volt Lewis L. Strauss a Kuhn and Loeb Company vezető tagja, aki korábban is tanácsadója volt a nagyhatalmú Dávid Lilienthalnak. Csodálatos-e tehát, hogy a los-alamosi gyártást nyomban egy olyan ki­váló és megbízható tudósra bízták, mint ami­lyen a Robert Oppenheimer Mannheimből? Csodálatos-e, hogy Einstein, akit Sztálin sze­mélyes barátjaként emlegetett boldogabb időkben, sietve beavatta a gyártási titokba Klaus Fuchsot és csoda-e, ha ennek következ­tében George Racey Jordan amerikai repülő­őrnagy vallomása szerint az atom-felekezet tagjai már 1943-ban, a második világháború legválságosabb óráiban is úgy szállították a tervrajzokat, leírásokat, anyagokat az öreg Joe-nak, mint a medvecukrot. Mire a háború vége felé közeledett, az atomtitok mögött már ott trónolt Bernhardt Baruch, a rooseveltiz­­mus földi istene, aki a második világháború alatt 351 életfontosságú amerikai iparágat el­lenőrzött, mint mozgósítási miniszter és ren­delkezett a világ összes nyersanyaga fölött. Egy azonos kör, egy fanatikus törzsi ná­cizmus prófétái, kalmárai, nagy és apró ügy­nökei, kémei és tudósai nyüzsögtek az embe­riség legnagyobb titka körül. Nyüzsögtek az­zal az ó-szövetségi küldetéstudattal, azzal a nemes népi egoizmussal, hogy ez az atomtitok kizárólag az ő vállalati belügyük. Az Ein­steiné, a Rosenbergé, a Kuhn and Loebé és a Moskovitz Miriamé, akit úgy fényképezget­­nek most bizonyos világlapok, mint egy tragi­kus Eszter királynőt, aki elpénecolta a Puri­­mot. Hogy az amerikaiaknak is lett volna va­­lami közük az atombombához? Erről aztán gondoskodtak bizonyos erők. Az atomenergia ügyét úgy kivették az amerikai elnök és az amerikai kongresszus, de még a hadsereg ke­zéből is, mint hajdan nálunk a tollkereskedel­­met. „Ehhez mi jobban értünk!“ — mondták szerényen és nyomban kinevezték az atom­energia bizottságot, amelynek névsora így a­­lakult: David E. Lilienthal, Lewis E. Strauss, Robert F. Bacher, William W. Waymack (?) Summer T. Pilke (?) Három kettő arányban ezzel nemzetiségi tulajdonná vált az atome­nergia. Az U.N. hasonszőrű Manuilsyjával immár Bernhardt Baruch tárgyalt az atom­energia „ellenőrzéséről“. Klaus, Pontecorvo, Jánosi, John Vágó és a többi atom-magyarok pedig összekacsintottak az asztal fölött: mi­nek ide ellenőrzés, mikor az öreg Joe, már úgyis megkapott tfiunk mindenti A rész­vénytöbbség a mi kezünkben van! — mond­ták —, hát bevesszük egy kicsit ebbe a világ­uralmi bussinesbe Ivaganoviesékat is, akik végeredményben olyan tisztes humanisták, a­­kár maga Morgenthau. Washington utódát HST-t nyilván meglepte egy kicsit, hogy egy esztendő múlva már 600 rabbi vonult fel Washingtonba és élén a Stern-csoport lelkes tagjával, Korff rabbival azt követelte, hogy —a palesztinai válság miatt — dobjanak le a népi tulajdonból egy atombombát — Lon­donra. Kost was kost! —gondolták. Ha ezek az angol demokraták nem akarják, amit mi akarunk, akkor észre kell téríteni őket, ahogy Hitlert is észre téritettük a drezdai foszforos szőnyegei és a Mikádót is azzal a pompásan sikerült hirosimai kísérlettel. A függönyök mögött, sőt gyakran a füg­gönyök előtt, így nőtt az atombomba egy tör­zsi nacionalizmus szent, nemzeti ügyévé, a vi­láguralmi ábrándok nagy eszközévé. Mikor pedig az amerikaiak úgy látták, hogy a de­mokrácia kaganovicsi felével mégis csak baj lesz, akkor titokzatos gombnyomásra jött Greenglas, Morton Sobell, Julius Rosenberg, Moskovitz Mirjam, Klaus Fuchs, Pontecorvo, Jánosi, John Vágó, Harry Gold, David Böhm Irving David Simpson a plutonium tolvaj, William Perl a Colombia egyetem tanára, Brothman Ábrahám! Nem! Az F.B.I. nem lett „antiszemita“. Szegény Edgar Hoover igazán nem tehet ró­la, hogy ha atomkémekben kellett válogatnia, — egyszerűen nem volt más választása. Szin­te kísértetiesen bukkantak elő a nyomozás ak­táiból az azonos nevek, az azonos kelet-len­gyelországi származás, az azonos lélek, és azo­nos törzsi nacionalizmus félreismerhetetlen figurái. Mint 1917-ben, az orosz bolsevizmus szervezőire, most is az angol Intelligence Ser­vice mutatott rá arra a megdöbbentő jelen­ségre, hogy a nevek mindenütt azonosak, az atomspiónok mind egyetlen körből, egyetlen őrült, világgyujtogató nácizmus hitvallói kö­zül kerülnek ki. „Oroszország a mi szövetségesünk — mon­dotta a new-yorki bíróság előtt Rosenberg — (folyt, a 2. old.)

Next

/
Thumbnails
Contents