Magyar Újság, 1980 (70. évfolyam, 1-27. szám)

1980-01-03 / 1. szám

A TÚSZOK KARÁCSONYA Paen Alex los-ahgelesi laptudósító 9 Iát) magas fenyő­fát vitt a washingtoni Seattleből Teheránba mintegy 90.000 karácsonyi üdvözlő lappal együtt A karácsonyfa be is jutott a teheráni amerikai követségre, ahol 30 amerikai túsz három lelkész istentiszteletét is meghallgathatta. Az üdvözlő lapok­nak körülbelül fele jutott el az illetékesek kezébe. Legalább 49 karácsonyfa, minden túsznak 1-1, és az üdvözlő lapok többi része, a teheráni repülőtéren maradt. Eredetileg úgy volt, hogy a túszok a szentestén mind e­­gyütt lehetnek, végül azonban az istentiszteleteket három külön teremben tartották meg. Gumbleton J. I homas det­roiti segédpüspök éjfélkor szentmisét mondott és a katoliku­sokat meg is áldoztatta. Az egyházak felekezetközi országos tanácsa Howard William baptista lelkészt küldte ki, aki a tanács elnöke s a Princeton egyetem lelkésze. A többi pro­testáns egyházat Coffin Sloane William, a manhattani Ri­verside egyház lelkipásztora s a Yale egyetem volt káplánja képviselte. Mind a három lelkész őszintén elmondta, mit látott és hallott. Közlései!; általában megnyugtatóak voltak, aggodal­mat csupán az keltett bennük is, hallgatóikban is, hogy az 30 túsz közül mindössze 43-mal találkoztak. Coffin istentiszte­leti beszédében Carter elnök állásfoglalását bírálta Kennedy emlékezetes kijelentésével kapcsolatban s azt állította, hogy Kennedy észrevételei mentették meg a túszok életét. KHOMEINI KATONAI BEAVATKOZÁSTÓL FÉL December 26-án Kbomeini Ruhollah ayatollah kije­lentette, hogy Irán gazdasági háborúba került az Egyesült Államokkal s az is lehetséges, hogy katonai beavatkozásra kerül sor. A mostani gazdasági háború az izlám és az isten­káromlás közt föl yó küzdelem, egyelőre gazdasági és politi­kai jellegű, amely azonban a katonai jelleget is magával hozhatja. Az a három egyházi férfiú, aki karácsonykor megláto­gatta a túszokat, azzal a benyomással távozott, hogy Kho­meini teljes elszigeteltségében saját meggyőződésébe süly­­lyedt. Ök nem kerülhettek az ayatollah közelébe, viszont Khomeini, amikor hat másik amerikai egyházi férfiút kihall­­gátáson fogadott, azt a benyomást keltette, mintha azokat összetévesztené a túszok látogatóival. Khomeini hosszas elő­adást tartott arról, hogyan tévedtek a keresztény papok álta­lában es a pápa különösképpen. Néhány rém mese elmondá­sa után feltette a kérdést nekik, tud-e azokról a pápa, aki őket (mármint Khomeinit és követőit) elitéli Aztán azt kér­dezte látogatóitól, tudják-e, hogy Carternak az a szándéka, a gazdasági megszorításokkal 35 miliő embert halálra éhez­­tessen. I eljesen téves más irániak tájékozottsága is. Általában azt hiszik, hogy az amerikai nép felkelésre készül Carter el­len, mert azt követeli, hogy a saht visszaküldjék bánba. Gothbzadeh Sadegh december 26-án azzal fenyegetőzött, hogy a túszokat, mint kémeket, mind a bíróság elé állítják, ha az Egyesült Nemzetek szankciókat állapítanak fel Irán ellen, vagy ha az Egyesült Államok gazdasági zárlatot szán­dékozik létesíteni. A FORRADALMI TANÁCS DÖNTÉSE December 27-én az iráni forradalmi tanács, amely fel­tehetően a végleges döntéseket hozza Khomeinivel egyet­értésben, hozzájárult az amerikai túszok tanúkként történő kihallgatásához annak bizonyítására, hogy az Egyesült Ál­lamok politikája bánban helytelen volt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a túszokat nem egyénenként és nem kémek­ként akarják felelősségre vonni és megbüntetni. Illetékes kö­rökben azt hiszik, hogy . ez a döntés a túszok fokozatos el­engedését jelenti. HANSEN MEGINT TEHERÁNBA UTAZOTT Hansen George idahoi republikánus kongresszusi kép­viselő decmebr 26-án megint Teheránba érkezett. November 2b előtt egy egész hetet töltött az iráni fővárosban s a követ­­ségi túszok közül is találkozott 20-szal. Mostani útjának cél­járól nem volt fmjlandó nyilatkozni. Előző látogatását saját maga egyéni kegyelmi küldetés’-nek minősítette. Vele nagy nyilvánosságot kapott, a kormányzat részéről azonban hűvös fogadtatásban részesült, mert a külügyminisztériumnak az a felfogása, hogy a túszok szabadonbocsátása tárgyában csak a kormány folytathat megbeszéléseket. Peyser Péter new-yorki demokrata kongresszusi kép­viselő most azt a kijelentest tette, azzal a kéréssel fordul az igazságügyminiszterhez és a kongresszusi képviselőház E- thics bizottságához, vizsgálják meg a kérdést abból a szem­pontból, Hansen nem sértette-e meg valamelyik törvényt, vagy kongresszusi házszabályt ismételt iráni látogatásával. Szerinte néhány helytelen nyilatkozat vagy ténykedés tel­jesen tönkre teheti Carter elnöknek a probléma megoldása érdekében tett kezdeményezéseit. MEGINT MŰKÖDNEK A TERRORISTÁK Az olaszországi Verona városában rendőrség bűnügyi osztályvezetőjének fia ellen gyilkos merényletet követtek el. A 19 éves Maritati Pablo gépkocsijára golyószórótüzet nyi­tottak, amint otthona közelében abba beszállt. Az a feltevés, hogy a merénylők azt hitték, a gépkocsiba a bűnügyi osztály vezetője, Maritati Antonio ült be. Rómában a Vatikán közelében Severi Settimo üzleti vállalkozási tanácsadó irodájába nyomultak be a terroristák. Severit és 3 alkalmazottját megkötözték, aztán Severi lábába belelőttek. A fala krra baloldali jelszavakat festettek s azok alá az MCR betűket írták. Ezek a betűk a kommunista lor­­radaími mozgalom olasz nevének kezdőbetűi. Mii ánóban 2 férfi és 1 nő két férii ápolót kötözött meg az egyik kórházban. A merénylők ezeknek is golyót eresz­tettek a lábukba (térden felül). A helyiségben zászlót hagy­tak hátra ezzel a fel írással: szervezzük meg a harcoló kom­munista pártot! A zászlón levő ötágú vörös csillag arra en­ged következtetni, hogy a tettesek a vörös brigád tagjai voltak. I urinban egy férfi és egy nő a Fiat-telep munkavezető­jét támadta meg. Neki is a lábába lőttek. A terrorista támadásokat megelőzően a rendőrség Mi­lánó, Róma, I úrin. Florence, Velence, Verona, Padua és Genoa városokban baloldali elemeket tartóztatott le. FIo­­rencében és Milánóban néhány professzort, Rómában pedig egy újságírót is. A letartóztatottak közt van Olaszország e­­g'yik vezető karmesterének, Gavazzeni Gianandeának fia, Francesco, továbbá Borromeo Mauro, a milánói Szent Szív római katolikus egyetem közigazgatási vezetőjének fia. A letartóztatottak a nyomozás megállapítása szerint a Operaio szélsőbaloldali szervezettel álltak kapcsolatban. Ez a szervezet hajtotta végre Milánóban Saronio Carlo elrab­lását és meggyilkolását, miután a Saronio-család több mint 750.000 $ váltságdíja! kifizetett - hiába - Saronio érdekében., AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉBEN II János Pál pápa a bíborosok előtt a világhelyzetről el­mondott beszédeben bevetésként arra hivatkozott, hogy az Egyháznak kötelessége felemelni szavát az emberi jogok vé­delmében. A legélesebben elítélte a teheráni túszok fogság­ban tartását, ami a nemze’közi jog kétségbevonhatatlan a­­lapelveinek súlyos megsértését jelenti. A szentatya ugyan sem Irán, sem az Egyesült Államok nevét nem említette, a túszok jogtalan visszatartására történő utalás azonban lélre­­erthetetlenül a teheráni esetre vonatkozott. Olvasóink bizo­nyára jól emlékeznek még rá, hogy II János Pál a túszok ki­szabadítása érdekében külön megbízottat küldött Khomeini Ruhollah ayatollahoz, kérését azonban Khomeini kereken elutasította. A pápa ugyancsak szóvá tette bizonyos szükségleti cik­kek árának mértéktelen emelését is, ami elkerülhetetlenül maga után vonja a legtöbb elemi szükségleti cikk árának e­­melését, ami a mindennapi — családi és társadalmi élet­ben komoly nehézségeket okoz. Ebben az esetben név nél­kül is világos volt, hogy a szentatya az OPEC olajáraira utalt. A világ legsúlyosabb helyzetben levő részei közt a pápa Közép-Keletet, Afrika déli részét és Indokinát említette. Ha­tározottan elitélte a gonosz és rettenetes terrorizmust, ami Itáliában és más országokban tapasztalható, az ír gerillákat p edig arra kérte, szüntessék be harcukat a britek jelenléte ellen Eszak-Irországban. A szerencsétlen menekültek karavánjainak megsegíté­sére nemzetközi összefogást sürgetett, mert nemzetközi vi­szonylatban a menekültek az igazi szegények. Befejezésül a szentatya az európai fegyverkezés miatt fejezte ki őszinte aggodalmát, mert az, ha védelmi célból történik is, könnyen pusztulást okozhat. A PÁPA KARÁCSONYI SZÓZATA II János Pál pápa több mint 50.000 zarándok előtt mondta el karácsonyi szózatát, amelynek végén 34 nyelven köszöntötte hallgatóságát és 37 ország távolbalátókészüléke előtt adta áldását urbi et orbi (a városra és a világra). A szentatya ezerszavas beszédében különösen kiemelte a gyer­mek jelentőségét. A gyermek az élet titokzatossága tekinte­tében tanúsított megbecsülésünk próbája, mert az — hang­súlyozta a pápa félremagyarázhatatlan határozottsággal — a fogantatás legelső pillanatától kezdődően a Teremtő képét és hasonlatosságát hordozza magán. A gyermekek ezrei léggömböket eresztettek a magasba, lelkesen integettek a szentatyának, miközben azt kiáltották a szentatyának, miközben gzt kiáltották feléje: Buon natale papai A szentatya beszédét egetverő tapsorkán követte. Karácsonyi üdvözlő szavainak 54 nyelve közt ott szerepelt minden kelet-európai nyelv, továbbá a swahili, kínai és arab. A pápa utalt arra is, hogy az 1979. év világszerte g'yer­­rnek-éy volt. Ezzel kapcsolatosan hivatkozott az Egyesült Nemzetek közgyűlésén októberben elmondott beszédére s rámutatott a leszerelés kérdésének fontosságára, majd azt a kérdést vetette fel, feltétlenül szükséges, hogy gyermekeink a fegyverkezési versenyt örököljék tőlünk? LEBANONBAN NEM VOLT CSENDES ÉJ A Los Angeles 1 imes tudósítása szerint a karácsonyi ünnepekre a zarándokok ezrei érkeztek Jeruzsálem, Názá­­ret és Betlehem városaiba és Izrael más helyeire, hogy Krisz­tus születését illőképpen megüljék, az éj azonban koránt­sem volt csendes , mert a határokon túlról egész éjszaka ágyúdörgés hallatszott át. A palesztiniai felszabadító szer­vezet vette tűz alá azt a keresztény libanoni területet, amely Szabad Libanon néven Haddad Saad őrnagy vezetése a­­latt áll. Haddad arra kérte a lakosságot, ne menjen kará­csonyi istentiszteletre. Abban a két legnépesebb városban, Kleya és Marjayoun városában pedig, ahol összegyűltek az éjféli misére, hazaküldték a híveket, mert ez a két város ka­pott legtöbb találatot. Három lakó meg is sebesült. Haddad őrnagy végül arra utasította embereit, hogy viszonozzák a palesztinaiak tűzet. A palesztinaiak birtoká­ban levő Nabatiyeh is ágyútűz alá került. Az egész hegyvi­dék ágyúclörgés tői visszhangzott. LIBIA SZAKÍTOTT A PALESZTINJAIKKAL Khadafy Moammar ezredes, Libia vezetője arra utasí­totta Libia hatóságait, hogy a palesztinai leiszabadító szer­vezettel minden kapcsolatot szüntessenek be, a hozzájuk in­tézett leveleket pedig felbontatlanul küldjék vissza. Az in­­tézkedés azért meglepő, mert Líbia volt eddig az egyetlen ország, ahol a palesztinai felszabadító szervezet törvényes képvisele ttel rendelkezett. Khadafy bezáratta a szervezet líbiai hé ahnt s az AI Pafah irodáit is. A Líbiában lakó mintegy 15.000 palesztinit felszólította, hogy alakítson ,fpjr,adahiii bizottságokat. , Az intézkedés hátterében áz ' az efléirtét húzódik "meg, amely Khadafy és Arafát közt Arafat legutóbbi látogatása során I ripoliban keletkezett. Arafat Yasser ugyanis őszintén megmondta Khadafynak. hogy az ő forradalmi, kormányza­tának tanai nem felelnek meg ,a pálesztinuiakúak. akiknek eszméi és alapelvei is nemzeti felszabadítás mozgalmának megfelelően alakultak ki s így ellenkeznek Khadafy eszméi­vel POL PÓT VÉGZETE BETELJESÜLT Bangkoki UPÍ-h íradás szerint a Khmer Rouge vezetői december 17-én a Cardamom-hegységbei levő főhadiszál­láson gyűltek össze, hogy az 51 éves Pol Pót miniszterelnö­köt s a kambodzsai kommunista párt 1975 óta titkárát levált­sák. A 67 vezető Pol Pót utódjául a 48 éves Khieu Sam­­phant választotta meg, aki sokkal mérsékeltebb felfogású, mint elődje volt. A híradás szerint Pol Pót ellen letétele után merényle­tet követtek el, amelynek során kivégezték. Ezzel végzete beteljesült. SADAT KHOMEINIRŐL Sadat Anwar egyiptomi elnök 61. születésnapján két­órás nyilatkozatban foglalkozott az ország legidőszerűbb kér­déseivel. A nyilatkozat során elítélő véleményt mondott Kho­meini Ruhollah ayatollahról, arról az emberről , aki az irá­ni eseményeket felidézte. Aggódik az izlám nemzet -ért, mert Khomeini láza kezd átterjedni egyes mohamedán veze­tőkre, a maga részéről azonban nem késlekedik a járvány ellen harcolni, ha az egyes lelkeket megfertőz. A továbbiak­ban Sadat kijelentette, hogy a történet folyását az arab or­szágok ellenkezése nem tudja megállítani, mert Egyiptom és Izrael, ahogy előre tervezték, májusig megegyezik Palesz­tina önkormányzatának kérdésében. ALÁÍRTÁK A RHODESIÁI SZERZŐDÉST lünapi tárgyalás után Londonban végreaaláírták a rh­­desiai békeszerződést. A szertartáson, amely Carrington Lord külügyminiszter vezetésével folyt le, Thatcher Marga­ret miniszterelnök vezetésével brit előkelőségek és nemzet­közi diplomaták is megjelentek: az aláírás megtörténte után lelkesen tapsoltak. A békeszerzdést a hazafias arcvonal ré­széről Nkomo Joshua és Mugabe Robert, a Salisbury kor­mány nevében Muzorewa Ábel püspök püspök miniszterel­nök és helyettese, Mundawaras Silas. J hatcher miniszterelnök a 4 aláíróval külön-külön ta­lálkozott hivatalában. Megállapítása szerint a békeszerző­dés aláírása volt a legalkalmasabb karácsonyi ajándék min­den érdekelt számára. A küzdő csapatok a szerződés aláírását követő éjfélkor beszüntették a harcot, fegyvert csak önvédelemből használ­nak. December 28-án Soames lord rhoclesiai kormányzó ki­hirdette a fegyverszünet beálltát. Január 4-ig a rhoclesiai csapatok 42 támaszponton helyezkednek el, a gerillák pedig Lél F. Somogyi: THE HOLY CROWN AND BLACK FRIDAY We quote the words of an American encyclopedia: “On Jan. 6. 1978. after more than three decades m U. S. custody, the 1000-yearioId Crown of St. Stephen and other Hungarian coronation regalia were returned to Buda­pest. In a formal ceremony in the Hungarian capital, U. 5. Secretary of State Cyrus Vance handed the jewels, which Hungarians consider a symbol of nationhood, to Antal Apro, president of the Hungarian National Assembly. U. b. rre­sident Jimmy Carter’s decision to give back the crown, which fell into American hands during World War II. was intend­ed as a gesture of approval toward Hungarian Communist Party First Secretary János Kádár, whose leadership has been described as the least repressive in the Soviet bloc. January 6 was in 1978 a Friday, lor the Ireedonelo­ving Hungarians a 'Black Friday. ' In this year, the lirst Fri­day of January is the third Black Friday . President Jimmy Carter gave the Holy Crown ot Saint Stephen to the communist government of Hungary and suc­­cessfuly alienated Americans who believe in human rights. Those ol us who were involved in the struggle to retain the Holy Crown in the United States still do not understand Carter's true reasons lor "unloading the Holy Crown. I lie promised great strides in human rights in Hungary that were to be generated as a result have failed lo materialize. Two years Ltei, I CW-d, Liv, no! changed mm l. lor the better in human rights. The Holy Crown, however, is still on display in Hungary and has not been condemned to a dank corner of an unused closet. >—< We can ne sure our struggle on behalf of the true meaning of the Holy Crown achieved at least this. . For everyone: who took part in the efforts to retain the Holy Grown. Black F riday is a day to remembei. 1. We sUccesstuly'showed America, that we truly be­lieve in human rights by standing up for our beliefs. 2. We raised public awareness of the Hungarian plight at a time when America was focusing mainly on itsell. 3. We assured the actively involvement ol the U. S. Government in actually making the things promised then by the communist Hungarian government with respect to the Holy Crown actually take place. 4. We let our FJungarian brothers and sisters know, \ve still care about their plight. Why? Because, the Hungarians are and remain mem­bers of the HqIv Crown everywhere and ever. 16 gyülekezési ponton kapnak szállást, ruházatot es eleimet. Soames lord márismegszüntette a hazafias arcvonal politikai tevékenységének tilalmát. A következő két hónap a válasz­tási előkészületek ideje lesz. Remélhetőleg márciusban, a választások után megtörténhetik Rhodesia teljes íüggetle­­nítése is. Az független ország neve Zimbabw'e lesz. FÉLELEM AZ OROSZ "VETO"-TÓL Mint ismeretes, a neméetközi bíróság egyhangúlag úgy döntött, hogy Irán köteles a teheráni túszokat haladéktalanul kiadni, Irán azonban egyszerűen fittyet hányt a bírói hatá­rozatra. Az Egyesült Államok nem tehetnek mást, mint az Egyesült Nemzetek megtorló intézkedéseit kérik. Az erre vo­natkozó eljárás kínos körültekintéssel meg is indult, de attól félnek, hogy az oroszok a biztonsági tanács határozatát meg­vétózzák. A nemzetközi bíróságon ugyan a Szovjetunió tel jesen egyetértett a biztonsági tanács 14 másik tagjával, eb ítélte Irán magatartását, sajtóban és rádióban azonban en­nek ellentmondó módon élesen bírálta az Egyesült Államok magatartását is. Vnnce R. Cyrus külügyminiszter közölte Bobrynin F. Anatoly szovjet követtel, mielőtt Moszkvába utazott, hogy a gazdasági megszorítások ellen történő szovjet álláspontot az Egyesült Államok kormánya barátságtalan cselekedetnek minősítené. Ugyanezt közölte Moszkvában Watson J. I ho­mas amerikai követ Gromyko A. Andrei szovjet külügymi­niszterrel, aki körülbelül egy óra hosszat tárgyalt a kérdés­ről Watsonnal. Az is bizonytalannak látszik, hogy az Egyesült Álla­mok kormánya megkapja-e a biztonsági tanács határozatá­nak hatályosságához szükséges 10 szavazatot.. Lehetséges, hogy a harmadik világ országai nem járulnak hozzá az Irán ellen való gazdasági zárlathoz, mert annak idején az Egye­sült Államok kormánya sem járult hozzá Délafrika és Izrael bojkottálásához. Egyelőre Amerika csak Britannia, Francia­­ország és Kína támogatására számíthat. VOLUME 70. ÉVFOLYAM NO. l. SZÁM 1980. JANUÁR 5 EGYES SZÁM ÁRA: 50 cent — Kanadában: 60 cent

Next

/
Thumbnails
Contents