Magyar Újság, 1979 (69. évfolyam, 1-49. szám)

1979-01-04 / 1. szám

OLDAU MAGYAR ÜJSÄG 1979. JANUAR 4 -MAGYAR ÜJSÄG HUNGARIAN NEWS Megjelenik minden csütörtökön Weekly except,two weeks during tlie summer Főszerkesztő Editor in Ckiei KÓTAI ZOLTÁN KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue, Cleveland, Ohio 44113 P.O. Box 5348, Cleveland, Ohio 44101 Telephone: (216) 696-5655 CLEVELANDI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Telephone: (216) 696-3635 DETROITI SZERKESZTŐSÉG Telephone: (313) 935-4666 Kiadó —■ Publisher Second Class postage paid at Cleveland, Ohio ELŐFIZETÉSI ARAK SUBSCRIPTION RATES .gy évte . $18.00 For one year . . $18.00 .alföldre .... $25,00 Foreign.............$25.00 i d eyre .......... $10.00 For 6 months • $10.00 gyes szám • . . 0.55 Each copy .... 0.35 FLORIDAI HÍREK CAPE CORAL <-> Az Amerikai Magyar Klub a Cape Coral Country Club dísztermében vendégül látta tagjait karácsonyi vacsora keretében. Az elegáns étterem magyar nemzeti színekben feldíszítve szép látványt nyújtott. Az íz­letes ételek elfogyasztása után Balogh Árpád Arthur elnök mondott üdvözlő beszédet és a korábbi elnök, Üveges (Eve­­gens) Mihály városi tanácsos, feleskette az új tisztikart, amelynek tagjai: Balogb Árpád Arthur elnök, Bartus Ist­ván alelnök, Hován Ben-né titkár, Bartus Istvánné pénztá­ros, Biró (Bero) Vilmosné, Lipták István és Darab Gyuláné igazgatósági tagok. Nagy Herbert és neje családja a karácsonyi estélyen örömteljes eseményt ünnepelt, mert fiúk eljegyezte angliai választottját. A család másik fia és ifjú felesége szintén résztvett az eljegyzésen, amelyen a nagyszámú vendégsereg gratulált a fiataloknak és az örömszülőknek. Ugyancsak megjelent Bartus István és neje két egyetemista fia, akik a karácsonyi szünidőt szüleikkel töltik. A kitűnő magyar és amerikai muzsikára vidáman táncolt a fiatal és idősebb ma­gyarság, ropták a csárdást és keringpt. Varga József magas színvonalú, hazafiasságra buzdító szavait nagy tetszéssel hallgatták és lelkesen megtapsolták. Kemény Júlia munkatársunk köszönetét mondott az elnök­nek és a tisztikarnak önzetlen, eredményes munkájukért és szerencsét kívánt az új tisztikar működéséhez. r~ L, ÜSZKESÉGÜNK: IFJÚSÁGUNK ""Mutasd meg gyermekedet és megmondom, milyen jó magyar vagyl (Nyíró) AZ UJ ÉV KEZDÉSÉRE Minden év gégén számadást csinálunk, mit is tettünk < ben az évben? Eleget tetlünk-e vallási kötelezettségünk ■k, jártunk-e a magyar templomunkba? Ez nagyon fontos, ! :Ért- csak így marad meg az utánunk jövő nemzedéknek is '. idegenben á magyar temploma. ■ Eleget tettünk-e magyar kötelezettségűn knek? Megtet­­u'úLe minden tőlünk telhetőt, hogy előbbre vigyük a ma­­' yarság ügyét a nemzetközi politikában? S amikor ezekre a kérdésekre mind igennel feleltünk, :kor elmondhatjuk, hogy megadtuk az Istennek, a Hazá­nak, fajtánknak mindent, amit vallási meggyőződésünk, ha­­: alias érzésünk, nemzetünkkel szembeni kötelességünk : égkívánt. A számadás egy kicsit gyónás is, és ezért nem szabad 1 önnyelműen, kézlegyintéssel elintézni a feladatokat, mert • áSőbb, évek múlva keserű könnyekkel kell megfizetni mu­lasztásunkat. Ezt a számadást meg kell csinálni az ifjúságnak is. Itt nem számít, ki hány éves. Az is igaz, bogy a gyermek sztiíei példáján nevelődik, tanul. Amilyen a szülő, olyan lesz gyer­mek is. Olyan jó akar lenni mint szülei, olyan vallásos ős jó.‘magyar, és ezt a bitet és magyarságot akarja ő is tovább vinni. így van nekünk jó vallásos és hazafias ifjúságunk. Ezt bizonyította a múlt év, amikor a Szent Korona hazaszállítási harcunkban kivette részét, tüntetett, írta a leveleket, küldte a táviratokat az elnöknek, képviselőknek, nagy lelkesedéssel dolgozott a Szent Korona ittmaradásáért, nemzetünk sza bánságáért és elszakított véreinkért. Január 6 gyászos nap számunkra, mert akkor küldte* haza Carter elnök a Szent Koronát. Ez számunkra fekete péntek volt, és Cleveland magyar egyesületei azon napon összegyűltek és elhatározták, hogy minden évben az évíor dulón gyásznapot tartanak. Az idén, az első évfordulón a Mindszenty szobornál rendezik a megemlékezést. ■ A Szent Korona a Nemzeti Múzeumban van kiállítva, s még el sem telt egy év, amikor kijelentették a mai rezsim urai, bogy 1 1 tagú bizottság alakult, mely meg akarja vizs­gálni a Szent Korona korát és hogy Szent István koronája-e és ez a'bizottság fog intézkedni a Szent Korona további sor­sa felől is. S miért teszik mindről? Azért, mert otthoni véreink könnyes szemmel, tisztelet­tel vonultak el a múzeumban kiállított Szent Korona előtt. Hiába osztogatták, vagy árulták a Szent Koronáról szóló füzetet, melyben már előre kétségbevonták hogy Szent Ist­ván koronája. Mái is a külföldi idegennyelvű újságokban cikkek jelenek meg, melyek a Szent Korona tekintélyét akar­ják aláásni azáltal, bogy a rendszer a múlt emlékeit akarja lerombolni. v Most, i Ka nem állunk készenlétben <—> a kommunista kormány parancsára megállapítják a Szent Koronáról, hogy nem is Szent István koronája, csakhogy összetörjék nim­buszát. Az ifjúság az új esztendőben álljon öntudatos magyar­sággal helyt a magyar ügyekben. Ha a Szent Korona itt maradásáért kiállott, most azért is dolgozzék, hogy otthon a Szent Korona nimbuszát ne tegyék tönkre. Szent István államalapító királyunk törvényeit, erköl­csét, igazságait, a Szent Korona eszméjét, tanát semmiféle kommunista mesterkedéssel sem lehet kiirtani a magyar lel­­kekből. , Az ifjúság január 6-án tegyen fogadalmat, hogy ba nem is sikerült itt tartanunk addig <—camig Mindszenty ber­­cegpnmás atyánk szerette volna >—< féltő ' zeretetíel figyeli a Szent Korona« otthoni sorsát- és mindenkor szentnek, és a KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK JELENTKEZÉSE Hazlett J. Vernon, az Immigration and Naturalization Service kerületi igazgatója közli az Egyesült Államok te­rületén tartózkodó külföld állampolgárokkal, bogy a fenn­álló törvényes rendelkezések értelmében január, 1 és 31 kö­zött feltétlenül közölniük kell pontos címükét az Attorney Generállal. A kötelezettség alól csak csak 1. az akkreditált diplomaták és 2. bizonyos nemzetközi szervezeteknél alkal­mazott személyek mentesek. t. A jelentkezés könnyű. Bármelyik postahivatalban kap­ható levelező lap rovatai kell kitölteni. Ennek megtörténte után a lapra 10 centes bélvegét kell ragasztani. A lapot bármelyik postaládába be lehet dobni. Hazlett igazgató külön felhívja az érdekeltek figyelmét arra is, bogy a jelentkezés elmulasztása az érvényes jog­szabályok szerint komoly következményekkel járhat. MEGJELENT T. Dcmbrády Dóra: " Ö R K Ő " című könyve "'Őrkő Sepsiszentgyörgy, szülővárosom begye, amely a Debren patak jobb partján emelkedik. Kúpulakú szikla­begy, völgyében gyakorlatoztak időről-időre a katonák és a tetején ilyenkor ott lobogott a zászló, magyar vagy oláh, ahogyan a Nagyhatalmak intézték sorsunkat. Erdély ma kettős járom alatt skenved. Az elbeszélések­ben székely sorsok, menekült életünk, emigráns hányattatá­sunk küzdelmei elevenednek meg előttünk.. Nehéz sors az emigrációban a magyar író élete. Faj­tájának ír, az elhagyott hazáról, véreinkről. Testvérem! Szeresd a magyar könyvet s benne édes anyanyelvűnket. A magyar könyv otthonod dísze, hovátar­­tozásod mutatója. Áldozz érte, vedd meg szeretettel. A könyv ára vászonkötésben $9.00. T. Dombrády Dóra 1448 Alameda Avé. L,akew ood, Ohio 44107. USA. Telefon: (216) 226-3029. I MEGRENDELEM T. Dombrády Dóra: Őrkő című könyvét. Mellékelem a könyv árát, $9.00-t. Dedikálva kérem: D igen > O nem. Kérem a kővetkező címre küldeni a könyvet: Név: ........................................................................ Állam:.............................................Zip Code:.................• Város: ..................... • ........................................................ Utca, bázszám:................................................................ magyar állam örökös szimbulumának tartja. Az új esztendőben szeretettel kívánok az ifjúságnak és a szülőknek bitben, erkölcsben, magyarságban boldog új esztendőt’. * * * Rovatunknak az a célja, bogy a külföldi magyarság­nak be tudjuk bizonyítani azt, hogy ifjúságunk itt kinn is megmaradt jó magyarnak. Ebben a rovatban emlékezünk meg azokról az ifjatról és leányokról, akik kitűntek tanulmányaikban és ezzel dicső­séget szereztek a magyar névnek. Szeretettel kérjük a szülőket, tanárokat, hogy küldjék el ezeknek a leányoknak és fiúknak adatait, az elért eredmé­nyek ismertetésével, sőt a már végzett és megbecsült pozí­cióba jutottakét is. (A rovat vezetője, T. Dombrády Dóra kéri az ifjakat, vagy szüleiket, hogy az adatokat közöljék levélben: 1448 Alameda Avenue. Lakewood, Ohio 44107, vagy telefonon: FERENC SOMOGYI, LÉL SOMOGYI: FAITH & FÁTE A SHORT CULTURAL HISTORY OF THE HUNGARIAN PEOPLE THROUGH A MILLENNIUM Most jelent meg ezzel a címmel angolul a magyarság rövid művelődéstörténete, amelyet Somogyi Ferenc profesz­­szor Somogyi Léi közreműködésével írt. A könvv a közis­mert Küldetés: A magyarság, története című mű nyomdo­kaiban a magyarság • ezeréves történetét, • kultúráját és • külföldön elért eredményeit tárja világos rövidséggel az olvasó elé. A 33 képpel és 11 térképpel, számos mutatóval és táblázattal bővített, 208 ol­dalas luxus kiadású könyv ára vászonkötésben 7.95 $, kar­tonkötésben 5.95 $. Megrendelhető a Kárpát Publishing Co -nál, amelynek címe: P.O. Box 5348, Cleveland, OH 44101, U.S.A. MEGRENDELEM: Somogyi & Somogyi: Faith & Fate c. kultúrtörténetét □ vászonkötésben (7.95 $) D kartonkötésben (5.95 $) Megrendelem még Somogyi ‘ Magyar nyelv és irodalom 1825-ig c. művét D vászonkötésben (12.00$) □> kartonkötésben (9.00 $) és "Magyar nyelv és irodalom 1825-től 1925-ig” c. művének " Hagyományok” c. I. részét □ vászonkötésben (12.50 $) Postaköltség kötetenkint 50 cent. Név: .................................................................................... Házszám és utca:................................................................ Város:...................Állam:..............Zip Code:............ A SAJTÓ ALAPRA ADAKOZTAK: Istenes Ferenc, Elizabeth, Pa. $7.00 Kasza Jánosné, Akron, Ob. $2.00 Koso István, Detroit, Mi. $2.00 Miklós András, Ann Arbor, Mi. $2.00 Szalai János, Rossford, Ohio $2.00 Hálásan köszönjük a megértő támogatást. HALOTTAINK BÖÖR GYULA , • Gyászolja felesége, született Derssy Klára, 2 leánya, Bócsayné Klára és Solymosiné Dóra, 4 unokája és Ma­gyarországon 2 testvére, Kálmán és Sándor. A nyugat-dér velandi magyar református egyház templomából temették., CHUNYO JÁNOS Gyászolja 9 gyermeke, 25 unokája és 17 dédunokája. FARKAS ANNA Gyászolja 4 gyermeke, Róbert, György, Jón és Ste­­wartné Carol, 9 unokája és 2 testvére. KOSTOLÁNY ALBERTNÉ Grudowski Mária. Gyászolja leánya, Judit és nővére, Princené Jozefin. KOROSY ARTÚR Gyászolja felesége, született Howard Alma, 2 mosto­hafia, Főtt Robert és Richard, 3 unokája és nővére, Am táné Ilona. a-.: Virág Minden Alkalomra | GAYER-FANCHALY VIRÁGÜZLÉT 4714 Lorain Ave., Cleveland, O. 631-1882 j HA FÜRDŐSZOBA ÉS KONYHA-BE­RENDEZÉSEKET, RÉZ CSÖVEKET, CSAPOKAT ÉS ALKATRÉSZEKET AKAR, KERESSE FEL A MAKÁR SÁN,DORNÉ Gall Florence. Gyászolja férje, 4 gyermeke, Sándor, Gergely, Róbert és Darleen, 1 unokája, 5 testvére. OTT G. LAJOS Gyászolja felesége, Anna, fia, Lajos, 4 unokája, 1 déd-/ unokája, 5 testvére. Az akroni Kertész Temetkezési Otthon (2433 Manchester Road) kápolnájából temették. RAATZ ILONA Gyászolja 3 gyermeke, József és Ilona Akronban, Kish­­né Paulina Wadsworthban, 3 unokája és 5 dédunokája. 91 éves volt, Akronban temették. j TÓTH JÁNOSNÉ Piros Etel. Gyászolja férje, 2 fia, Varga Sándor és Lajos Magyarországon, 4 unokája és nővére, Tótbné Jolán Magyarországon. Az Első Magyar Református Egyház templomából temették. ÖZV. VARGO FERENCNÉ Murány M. Mária. Gyászolja 3 gyermeke, Ferenc, Gergely és Baranné Virgínia, 14 unokája, 6 dédunokája; és 3 testvére. VÉGH LAJOS Gyászolja 4 testvére, Nobelné Júlia, István, József és Margit, testvéreinek 3 gyermeke és 4 unokája, sógora és só­gornője. I VARGA PÉTER volt Dearborn, michigani lakos december 26-án 80 éves korában elhúnyt. Temetése december 28-án volt a Sölösy K. János és Fia magyar temetésrendező halottaskápolnájá­ból és Ft. Csorba Domonkos róm. kát. plébános úr által, végzett gyászszertartás után a Woodmere temetőben he­lyezték örök nyugalomra. Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái és jóbarátai. \/. MENYHÁRT PLUMBING, HEATING & SUPPLY CO. ÜZLETÉT 6304 Lorain Avenue 631-5519 Cleveland, Ohio 44102 KEGYELETTELJES TEMETÉSRENDEZÉS TELJES FELELŐSSÉG HARTMAN FUNERAL HOME KELETI ÉS NYUGATI KÜLVÁRO­SOKBAN LAKÓKNAK KÉNYELMES LEHETŐSÉGEKET AJÁNLUNK FEL 11410 Buckeye Road Tel.: 791-8200 JÓSLAT Jani bátortalan szerelmes. Folyton sóhajtozik, de nem­­meri megvallani Irénnek, hogy szereti. > Már egy jósnőböz is elmentem a maga kedvéért... « mondta a leánynak. — No, s mit jósolt? Jót? i—i Nem, rosszat! Látja, í— mondta Irén kedvesen, <— erre nem volt szükség. Miért nem kérdezett engem? Gyász esetén forduljon HOLLÓ J. ISTVÁN Cleveland legújabb magyar Temetkezési Intézetéhez 7327 Pearl Road Middleburg Hts., Ohio Pontos kiszolgálás, mérsékelt árak, gyönyörű, hűtött kápolna. Telefon: (216) 243-6111 éjjel/nappal HALLGASSA A SZABAD VILÁG LEGNAGYOBB MAGYAR RÁDIÓMŰSORÁT AZ UJ N.B.N. RÁDIXÁLLOMÁSRÓL Naponta du. 5-től este 9-ig A legfrissebb hírek, időjárás jelentés és magyar szívek muzsikája Kozza össze magyart a magyarral szerte Észaló-i: obioban. Erősítse a “gyökereket”! Segítse terjeszteni a magyar igazságot. ' Legyen Ön is hallgatója Északobio Magyar hangjának. Bővebb felvilágosításért hívja a 221-0350 telefon-; számot. -Cím: NBN RÁDIÓ i ! ; ’ 11916 Madison Ave. Cleveland, Ohio 44107 f I "i.-nf.' a 221-0530 I f I f 1;,

Next

/
Thumbnails
Contents