Magyar Újság, 1979 (69. évfolyam, 1-49. szám)

1979-01-04 / 1. szám

VOLUME 69. ÉVFOLYAM NO. l. SZÁM. 1979. JANUÁR 4. EGYES SZÁM ÁRA 15 Cent. ^ KANADÁBAN: 10 Cl. A PAPA KARÁCSONYI SZÓZATA II János Pál pápa a szent estén egyedül mutatta be éjféli miséjét, amelyen mintegy 10.000 bívő vett részt. A szentmise éjfél után 1 óra 20 perckor ért véget. A szabad világ távolbalátó állomásai helyszíni közvetítést adtak az egész szertartásról. A szovjet tömb országaiban, köztük Lengyelországban is elmaradt a közvetítés. A pápa második karácsonyi szentmiséjét házi kápol­nájában mutatta be. Ezen csak legközvetlenebb környeze­tének tagjai vettek részt. Harmadik szentmiséjét ismét a Szent Péter bazilikában mutatta be, amelyet a templomban és a Szent Péter téren mintegy 50.000 ember hallgatott vé­gig. Ezután mondta el a pápa karácsonyi szózatát, amely előtt 24 nyelven köszöntötte hallgatóságát, köztük magyarul is. Albán, arab, örmény, bolgár, fehérorosz, kínai, horvát. cseh, angol, francia, kelta, német, magyar, olasz, japán, litván, lengyel, portugál, román, orosz, tót, spanyol, török és ukrán nyelven kívánt boldog karácsonyi ünnepeket az egész emberiségnek. A következőkben folyékony, majdnem teljesen hibátlan kiejtéssel, olaszul elmondott szózatában arra mutatott rá, nem ok nélkül született Jézus éppen akkor, amikor a római császár népszámlálást tartott, mert az em­ber mennyiségi szempontból sok-sok millió emberhez tarto­zik, ugyanakkor azonban egyéniségében páratlanul áll. A karácsony titokzatos üzenete arról szól, hogy Isten számára az emberi lény mindenkor páráién értéket jelentett. A maga részéről köszönetét mondott mindenkinek, minden család­nak, országnak, államnak, politikai, gazdasági, társadalmi és művelődési rendszernek, hogy a legkülönbözőbb szem­pontok alapján és törekvések eredményeképpen az ember mindinkább ember, egyre értékesebb emberibb ember le­hetett. AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉBEN Az emberibb ember eszméjének megvalósítása érdeké­ben II János Pál pápa elfogadta a dél-amerikai püspökök találkozójára szóló meghívást. A bíborosokhoz intézett ka­rácsonyi beszédében nyomatékosan hangsúlyozta az ember sajátos, elidegeníthetetlen emberi jogainak jelentőségét, mert béke, igazság, és az emberi jogok tiszteletben tartása nélkül nincs béke. Valaki azt mondta, hogy az Egyház jö­vője Latin-Amerikában dől el, ahol a római katolikusoknak majdnem fele él. A mexikói Puebla városában összeülő harmadik latin amerikai püspöki konferencia megbeszéléseinek fő tárgyköre a hit terjesztése a jelenben és a jövőben Latin-Amerika területén . Az előző konferencián, 10 évvel ezelőtt Colum biában, a latin-amerikai főpapság haladó tagjai elfogadtat­ták azt az irányelvet, hogy az Egyház mellékesen a szegé­nyek és a kisemmizettek védelmére kel a diktatórikus rend szerekkel szemben. Ezt az irányelv -et az utóbbi években Latin-Amerika konzervatív főpapjai erősen kifogásolták, mert a felszabadító nyilatkozatok egyre élesedő hangja túlságosan marxista és túlságosan baloldali jelleget öltöttek, a pueblai konferencián tehát a tíz évvel ezelőtt hozott hatá­rozat módosítására törekszenek. A pápa Pueblában a kon­zervatív és a progresszív irányzat ellentéteinek középpontjá­ba kerül. Jól tájékozott körökben úgy tudják, II János Pál pápának az a kívánsága, hogy az Egyház Latin-Ameriká­ban folytassa az emberi jogok erélyes védelmében kifejtett munkáját. Arra számítanak, hogy erre vonatkozó álláspont­ját Pueblában ki is jelenti. Mint ismeretes, a pápa közvetlen elődje, I János Pál pápa a latin-amerikai püspökök konferenciájára nem óhaj­tott elmenni. II János Pálnak az az elhatározása, hogy a pueblai konferencián megjelenik, újabb jel arra, hogy min­den fontosabb egyházi kérdésben határozott személyes döntő szerepet kíván betölteni. MEGCENZURÁZTÁK A PÁPA ÜZENETÉT A lengyel katolikusok az év május havában ülik meg nemzeti védőszentjük, Szent Szaniszló halálának 900. év­fordulóját. Szent Szaniszló Krakkó püspöke volt, ezért az évforduló előkészületeit II János Pál pápa, még mint Krakkó bíboros érseke tette meg. Az évforduló ünnepségei kará­csonykor kezdődtek. Ebből az alkalomból II János Pál pápa külön üzenetet küldött a krakkói egyházmegyének. A krak­kói katolikus lap, a I ygodnik Powzsechny természetesen az üzenetet közölni akarta, a kommunista cenzúra azonban ezt csak bizonyos kihagyásokkal engedte volna meg. Turo­­wicz Jerzy főszerkesztő a megcenzúrázott pápai üzenet köz­lését megtagadta. Világiak értesüléseiből, a vatikáni és a nyugati rádióadásokból hamarosan kiderült, hogy a kom­munista cenzúra a pápa üzenetének éppen Szent Szaniszló krakkói püspök vértanúságára vonatkozó utalásait törölte. A lengyel közvélemény, amelyet az ország lakosságának 90%-ban katolik us többsége irányít, a pápai üzenet meg­­cenzúrázását a pápa ellen elkövetett súlyos sértésnek minő­sítette. x A New York limes varsói tudósítása szerint a kato­likus lapok és folyóiratok közleményeinek megcenzúrázása nem szokatlan Lengyelországban. Á szövegekből gyakran ki kell hagyni olyan részeket, amelyeket a templomokban a papok országszerte szabadon elmondhatnak minden vasár: nap. A cenzúra mostani eljárása újabb erőpróba elé állí­totta a kommunista kormányzatot és könnyen veszélyeztet­heti a pápa májusra tervezett lengyelországi látogatását is. Wyszynszki varsói bíboros érsek, Lengyelország prímása EMBERIBB EMBER karácsonyi üzenetében arra kérte híveit, imádkozzanak, hogy a pápa májusban részt vehessen Lengyelország vértanú vé­dőszentje, Szent Szaniszló krakkói püspök halálának 900. évfordulóján. SZENT SZANISZLÓ II János Pál pápának a krakkóiakhoz küldött üzeneté­ből a kommunista cenzúra a következő részt törölte: Szent Szaniszló, mint a krakkói egyház püspöke és pásztora a ko­rabeli társadalmat védte a bűnözés ellen, amely azt a társa­dalmat fenyegette, és nem tétovázott akkor sem, amikor az erkölcsi rend védelmében elkerülhetetlenné vált, hogy ural­kodójával szembeszálljon . Szent Szaniszló, akit gyakran lengyel Becket Tamás - nak szoktak nevezni, 1030- ban a galíciai Sczepanovskiban született. Tanulmányait Gnesenben és Párizsban végezte. Lelkipásztori tevékenységét Krakkó közelében kezdte és folytatta. Krakkó püspökévé II. Sándor pápa nevezte ki. A bűnösöket bátor nyíltsággal állította pellengérre akár ala-; csony sorsúak, akár magas méltóságúak voltak. Királyával, II. Merész Boleszlával sem tett kivételt. A király fefhábo-1 rodásában parancsot adott a krakkói püspök elfogatására. A kirendelt csapatot maga vezette a krakkói székesegyház­ba, ahol Szent Szaniszló éppen szentmisét mutatott be. A katonák megtagadták a királyi parancs végrehajtását. Erre II. Boleszláv maga rántott kardot és vágta le a püspököt: 1079 május 7-én, tehát 900 évvel ezelőtt. A már életében is szentség hírében álló Szaniszlót vértanúi halála után 175 évvel, 1254-ben IV. Sándor pápa avatta szentté. A lengyel nép azóta Lengyelország védőszentjeként tiszteli. II BOLESZLÁV, A MERÉSZ II Boleszláv lengyel király, akit a smiali = merész jelzővel szoktak emlegetni, I Kázmér, a békés (odnoviciel) lengyel király fia és I Béla magyar király sógora volt. 1058- ban apja halála utón került a lengyel trónra. Merész terv,.; negvalósítósa érdekében gyakran avatkozott be Cseh- és Oroszország trónviszályaiba. Magyar vonatkozásban min­dig atyafiságos rokoni szeretettel támogatta sógorát és an­nak fiait. Amikor Bélának még herceg korában el kellett menekülnie bátyja, I Endre haragja elől, fiaival együtt szí­vesen látta udvarában. 1060-ban pedig segédhaddal küldte vissza Magyarországra. 1063-ban I Béla fiai, Géza, László, a későbbi szent és Lamport kapott nála menedé két, majd segítséget. A hercegeket serege élén maga kísérte vissza. ! 074-ben Gézát nem tudta támogatni, mert ugyanakkor a kievi nagyhercegség ellen viselt hadat. Szent Szaniszló krakkói püspök meggyilkolása miatt VII Gergel y pápa kiközösítette, alattvalóit pedig feloldotta hűségesküjük alól. Boleszláv még egy évig dacolt az Egy­­házzal, de 1080-b an menekülnie kellett. Szent László ma­gyar király akinek nagybátyja volt, fiával, Meskóval együtt barátságosan fogadta udvarába, ahol 1084-ig élt. Egyesek szerint búskomorságban, mások szerint vadászat közben tör­tént baleset következtében halt meg. Néhányan gyilkossá­got is említenek. Állítólag a még uralkodása utolsó évében ellene szőtt összeesküvés áldozata lett. Évszázadokkal ké­sőbb az a monda keletkezett róla, hogy bűnbánó szerzetes­ként Karintiában húnyt el, ahol az egyik kolostorban sírem­lékét is mutogatták. Szent László király az 1084-ben elhúnyt II Boleszláv akkor 12 éves, árván maradt fiát, Meskót saját fiaként ne­velte, amíg a fiú nagybátyja, Vladiszláv vissza nem vitte Lengyelországba, ahol aztán 1087-ben megmérgezték, akik attól féltek, hogy apja haláláért majd bosszút áll rajtuk. ARGENTINA ÉS CHILE KÖZT a Vatikán közvetít Az utóbbi időben egyre többet hallottunk az Argentin és Chile közt fennforgó területi ellentét kiélesedéséről. Há­rom kis szigetet, Picton, Lennox és Nueva szigetét, amelyet a Csendes- és az Atlanti -óceán találkozási pontján olajfor- 1 rásokban bővelkedő vízsáv ölel körül, mind a két ország j magának követeli. A vita nem új keletű. 1977-ben az errre felkért brit bizottság döntést hozott a vitás kérdésben. E sze- j rint a szigetek területi felségjoga Chilét illete volna. Argen- j tína azonban ezt a döntést nem fogadta el. Közvetlen tár- j gyalást kezdett Chilével. A tárgyalások eredménytelensége; után Argentina állítólag arra készült, hogy mind a három i kis szigetet birtokába vegye. Közvetlen karácsony előtt a fe- J szültség tetőpontjára hágott. Chile 45.000 főnyi hadereje! állandó készültségben volt. Az utolsó pillanatban Argentína a Vatikán közvetítésére tett javaslatot, amit Chile el is foga­dott. II János Pál pápa a közvetítő szerepére Samore Anto­nio bíborost, a Vatikán olasz szakértőjét jelölte ki, akit Bue­nos Airesben Videla Jorge Rafael elnök fogadott. Pinochet Augusto chilei elnök a Punta Arenas közelében állomásozó 5. hadtest főhadiszállására készült, a vatikáni megbízott ér­kezésének hírére azonban utazását elhalasztotta, hogy talál­­kozhassék Samore bímorossal. A vitás három kis sziget az 5. chilei hadtest körzetéhez tartozik. TÜNTETÉS A SAH MELLETT A laptudósítások hetek óta azokról a tüntetésekről szá­­moln ak be, amelyeket a sah ellen baloldali elemek rendez­nek, az AP egyik utóbbi tudósítása azonban a sah melleti rendezett felvonulásról is beszámolt. E szerint hosszú gép­kocsikaraván vonult el Pahlavi Reza Mohammed sah palo­tája előtt. A gépkocsik ablakain a sah és Reza trónörökös képe volt látható. A lámpák égtek s a vezetők állandó tül­­köléssel hajtottak lassan előre. Sokan az autók ablakaiból zászlókkal vagy puszta kézzel integettek, amíg a Niavaran­­palota előtt elhaladtak. A rendfenntartásra hivatott rendőr­ség és katonaság a felvonulást nem állította meg, úgy tett, mintha azt észre sem vette volna. A SAH HATALMÁNAK KORLÁTOZÁSA Irán uralkodója ^ mint előző számunkban közöltük ; hajlandónak mutatkozik arra, hogy a béke helyreállítása érdekében hatalma az ország 72 éves alkotmányának meg­felelően korlátozódjék. A kormányalakítással megbízott Sa­diqi Gholan-Hossein egyetemi tanár tárgyalásai lassan ha­ladnak előre, mert ^ állítólag — a fiatalabb politikusok csak olyanokból kerülnek ki, akik az előző kormányzatok idején szereztek maguknak nevet, ezért az ellenzék nem akar hozzájárulni kinevezésükhöz. Sadiqi egyik híve szerint, ha Sadiqi nem talál kormányzásra alkalmas embereket, akkor visszaadja megbízatását a sahnak. A miniszterelnökjelölt legfőbb feladata a jelenlegi katonai kormányzat leváltása s a belső rend és nyugalom helyreállítása a sah hatalmának korlátozása árán is. Az utóbbihoz a sah elvileg hozzájárult, a további részletek megbeszélése céljából Sadaqival újból találkozott. Azhari Gholan-Reza tábornok, jelenlegi miniszterel­nök távozása után a sah megtartaná ugyan a hadsereg leg­főbb parancsnoki tisztségét, a miniszterelnök és más kor­mányzati főtisztviselők kinevezése azonban már átkerülne az országgyűlés hatáskörébe. Ezt a jogot eddig a sah maga gyakorolta. Ugyancsak sor kerülne arra is, hogy az nlkoi mány értelmében megalakuljon az öt mohamedán vallási vezetőből álló tanács, amelynek előzetes hozzájárulása lesz szükséges minden új törvény megalkotásához. Ez az intéz ked és, ha életbe lep, nemcsak a sah, hanem a törvényhozó testület, az országgyűlés jogkörét is jelentős mértékben kor látozza. nem ismerte el Angola jelenlegi kormányát, Neto Agostinho elnököt azonban ez a tény nem tartja vissza attól, hogy ame rikai olajvállalatokkal kössön szerződést. Az Exxon, Chev ion, Phillips és a Cities Services Co. máris erős érdekelt­séggel rendelkezik az angolai olajmezők feltárásában. Az amerikai vállalatokkal együtt jelentős szerepe vari számos európai olajvállalatnak is, mint például a Shellnek, a Bri­­tis Petróleumnak és a Totálnak, McGovern George south-dakotai demokrata szenátor amerikai tudósítók kíséretével csak pár hete tett látogatást Angolában. Neto angolai elnök a szenátor kísérő laptudósí tók előtt azt a megállapítást tette, hogy Angolának az ame rikai'vállalatokkal igen jó kapcsolatai vannak. A vezető olajvállalat Angolában máris az amerikai Gulf, amely a cabindai part közelében lévő olajforrásból napi 135.000 hordó nyersolajat termel ki. Az olajforrást Zaire veszi körül s a kormányellenes gerillákkal szemben kubai csapatok őrzik. Angola bevétele évente 500-700 millió $. Az olaj ki termelése jó jövedelmet biztosít az olajvállalatoknak is, mert a legújabb angolai rendelkezések értelmében új olajkutak feltárása esetén a vállalatok 25-30% -os nyereségre tehet szert. TÜNTETÉSEK INDIÁBAN A nemrég országgyűlési képviselővé választott Gandhi Indirát az országgyűlés Desai miniszterelnök javaslatár megfosztotta mandátumától. India volt miniszterelnöke a ka rácsonyt, amelynek napja Indiában nemzeti ünnep, börtön ben töltötte. Gandhi asszony tüntető hívei közül ezreket tar­tóztattak le, bocsátottak szabadon, majd vettek újból őrizel be. Néhány nappal később Gandhi asszonyt szabadlábra helyezték, egyik támogatóját, Reddy B. Sesha Sayana kép viselőt azonban Hyderabad városában megtámadták és 12 késszúrással megsebesítették. A támadók elmenekültek. Gandhi Indira párthíveinek tüntetései során indiai híradó' szerint több mint 120.00 letartóztatás történt. Zavargások történtek az ország nyugati részén lévő Gandhinagar és a fővárostól keletre, mintegy 500 mérföld ; nyíre levő Kanpur városában is, ezek okát azonban a híra j elás nem nevezte meg. A fővárosban a gazdálkodók száz : ezrei tüntettek a Desai-kormány ellen. A rendőrség becslése ! szerint a fcbomslók száma 250.000 750.000. között mw < ott, n tüntetés szervezői azonban egy milliónál is több tűn I irtó ni! beszeltek-. \ tüntetők azzal vádolják i j Vsai-km • 1 rlányt, hóév India szc:: gazdálkodóit el nulla. GYILKOS MERÉNYLET AMERIKAI ELLEN A dél-iráni Ahwaz városában iráni terroristák gyilkos merényletet követtek el Grimm Raul 56 éves texasi olajipari vezérigazgatóhelyettes ellen. Grimm az Iránból szabadság­ra ment Link George vezérigazgató helyetteseként sietett munkahelyére, amikor a terroristák gépkocsijára sortüzet nyitottak. , Grimnj .meggyilkolásával egyidejűleg ugyancsak Ah­­waz városának más részén megölték Borujerdi Malek ter­melési igazgatót és az olajmező egyik munkását is. Grimm előzetesen felszólítást kapott a terroristáktól, hogy január 1-ig hagyja el Iránt, mert ha nem, kivégzik. Grimm meg­gyilkolása után a Nemzeti Arcvonal néven ismert ellenzéki párt Teheránban nyilatkozatot tett közzé, amely szerint Grimm Raul a közé a 20 amerikai és iráni vezet ember közé tartozott, akiknek kivégzését az egyik névtelen iráni terrorcsoport elhatározta. MERÉNYLET A JAPÁN MINISZTERELNÖK ELLEN A közelmúltban, megválasztott új japán miniszterelnök, Ohira Masayoshi sajtóértelekezletet hívott össze. Hírőse Su­­mio 21 éves fiatalember egész nap a sajtó részére fenntar­tott helyiségben várakozott. Senki sem tudja, hogyan kerüli oda be. Amikor megkérdezték tőle, miért nincs neki sza­bályos újságírói igazolványa, azt válaszolta, hogy ő tulaj­donképpen gyorsíró s az egyik tudósítóra várakozik. Elhit­ték neki. Később sikerült Ohira miniszterelnök közelébe jut­nia. Öt inch hosszúságú késsel támadt a kormányfőre, de mielőtt szándékát végrehajthatta volna, lefogták. írásba fog­lalt nyilatkozatot találtak nála, amelyet részben fel is olva­sott és amelyben azt hangoztatta, hogy a második világhá1- ború óta eltelt 53 éven át semmi sem történt a nép minőségi életének megjavítása érdekében; a politikusok csak a gaz­dasági jólét fokozását szorgalmazták. 1960 óta ez a negyedik merénylet, amelyet japán mi­niszterelnök ellen kíséreltek meg. ANGOLA A NYUGATTÓL KÉR SEGÍTSÉGET A kubai támogatással hatalmon lévő marxista kor­mány Angola olajforrásainak hasznosítása érdekében a Nyugattól kér segítséget. Az Egyesült Államok kormánya BECSTELENSÉG Gold water Bnrrv szenátor szerint Carternek az a bejt • l< nii se. amely az Egyesült Államok és I aiw.ari közt fenn : álló békeszerződés megszegésére vonatkozott, becstelenség­ben Óléit tíz pérc” volt. Az elnök elhatározása, ha megváló sül, olyan veszedelmes előzmény -t teremt, amelynek alap jón később bármelyik nemzetközi szerződés az elnök akara­tától függően semmisnek minősülhet. A hatalomnak ez; az ellenőrzés nélkül történő központosítása egy személyben semmiképpen sem egyeztethető össze a demokratikus kor i irányzat elvi követelményeivel. Ezeknek a megfontolásoknak alapján Goldwater Barrv arizonai republikánus szenátor Thurmond Strom sotjth­­caroíinai, Cíxrtis Carl nebraskai, Garn Jake utahi, Hátch Orrin utahi, Helms Jésse north-Carolinai republikánus Sze­nátorral és Humphrey Gordon new-hampshirei megválasz­tott szenátorral, valamint Bauman Robert marylandi, Symms Steve idahoi, Dániel Robert virginiai, Rudd Eldon arizonai, Ashbrok John ohiói, Hansen George idahoi, re­publikánus, McDonald Larry georgiai demokrata és Stump Bob arizonai ugyancsak demokrata kongresszusi képviselő­vel együtt pert indított az Egyesült Államok washingtoni kerületi bíróságán annak megállapítása céljából, hogy az alkotmány értelmében az elnök minden nemzetközi szerző­dés megkötése vagy felbontása előtt köteles a Kongresszus vagy legalább a szenátus hozzájárulását megszerezni. Goldwater szenátor szerint a Taiwannal szemben al­kalmazott eljárás Amerika becsületességét teszi kérdésessé a külföldi kapcsolatok szempontjából. TEHERÁNBAN MEGTÁMADTÁK AZ AMERIKAI KÖVETSÉGET December 24-én, a szent estén, mintegy 200 és 500 fő között lévő iráni középiskolás néhány felnőttel egyetemben valósággal megtámadta a teheráni amerikai követség épü­letét. Közben a tüntetők azt kiabálták: Az amerikaiak men­jenek haza és “Halál a sahra . Kövekkel és hulládéinál dobálták az épület falait, ablakait és megkísérelték a >fal­­kerítésen át való bejutást is. Az épület biztonságát őrző ten­gerészeti gyalogság könnyfakasztó bombákat használt véde­kezésül, amíg az iráni rendőrség és katonaság kivonult s a fegyelmezetlen tömeget fel nem oszlatta. A tüntetők támadása idején az amerikai alkalmazás­ban lévő iráni gépkocsivezető vezetésével amerikai gépkocsi akart behajtani a követségre, a tüntetők azonban ezt meg­akadályozták, a gépkocsit összevisszaverték, megrongálták, majd felgyújtották. A tüntetés véletlenül összeesett a város álmeneti elsötétedsésével, amelyet az áramszolgáltató üze­mek ellenzéki érzelmű munkásai hetek óta rendszeresen idéznek elő. A támadással kapcsolatban haláleset nem tör­tént. A katonaság a tömeg feje fölött adott le sortüzet. A közeli Ferdowski-téren a katonaság belelőtt a tömegbe, ami­nek következtében 4 ember halt meg.

Next

/
Thumbnails
Contents