Magyar Újság, 1978 (68. évfolyam, 1-50. szám)

1978-01-05 / 1. szám

2. oldal; MAGYAR ÜJSÄG 1978. JANUÁR 1 FIGYELEM! NAPI 4 ÓRA MAGYAR RÁDIÓ MŰSORT SUGÁROZ A KOSSÁNYI RÁDIÓ — ÉSZAKOHIÓ MAGYARSÁGÁNAK 4 hónap hosszú és nehéz munkája után örömmel szá­molunk be Északohioi magyarságának arról, hogy a magyar kézben lévő új nemzetiségi rádióállomás az NBN-National­­ity Broadcasting Network-építése befejeződött és november 1 -tői nemzetiségi műsorokat sugároz. A magyar műsor ideje délután 5-órátóI este 9-ig, tehát napi 4 óra. Evvel a napi 4 órás magyar adással a szabad világ legnagyobb magyar rádióműsora indult el. Ezt a rádióműsort kizárólag az általunk kibocsájtott betét segítségével lehet hallgatni. A betét ( vagy adapter) bérlése beszereléssel együtt az ELSŐ HAT hónapra $25.00 utána havi $1.00. Tehát akinek van AM—FM rádiója és szeretné hall­gatni a napi 4 órás magyar műsort, az hívja fel az NBN rádióállomást, ahol magyarul beszélnek és bővebb felvilá­gosítást adnak. Hivatalos órák délelőtt 10 órától este 9-ig. Új rádiók amelyekbe az új hullámsáv már bele van szerelve, kapha­tók a magyar üzletekben. Áruk — a minőség szerint változik. Kovrig Bence: HŰSÉG A HAZA IRÁNT Gyermekként kerültem el hazámból. Mások pedig már itt születtek. Mindnyájan itt nevelkedtünk és itt alapítot­tunk otthont magunknak. Felvetődik a kérdés, hogy mi a felelősségünk saját vagy szüléink anyaföldje iránt, egyáltalán van-e értelme itt, új hazánkban, magyarkodni? A régi felfogás szerint a ma­gyar csak saját hazájában találja meg a helyét: Extra Hungáriám non est vita, si est vita, non est ita. Ezzel szem­ben néha megszólal egy Kétségbeesett hang. Például Ady Endre így ír Amerikai honfitársaimhoz című versében, Nyerges Anton kitűnő fordításában: You far off Magyars, how I envy you, for from the very first here all was lost: You, happy race, are ar from ruin tossed.” Ha őszinték akarunk lenni, el kell ismernünk, hogy mind a két útnak vannak virágai és tüskéi. Azoknak a szá-* mára, akik több szabadságot és talán nagyobb jólétet talál­tak idegen földön, Magyarország sorsa néha már szinte el­süllyed a távol ködében. De a Kárpátmedence magyarsá­gának balsorsa nem tűri, hogy akár egyetlen magyar is feladja hűségét hazája iránt. Ez a hűség nem halhat meg bennünk még akkor sem, ha egyesek már nem beszélik folyékonyan apáik nyelvét. Példa erre nagy szabadsághő­sünk, II. Rákóczi Ferenc. Vallomásaiból szeretnék idézni pór mondatot. Egy gyermekkori hazalátogatásáról a következő írja: Nem igen volt ékes a nénémmel való beszélgetésem, mert a honi nyelvet teljesen elfelejtettem. A németet nem tud tam, csak latinul beszéltem.’ Jó par evvel később pedig egy másik eseményről szá­mol'be: A tél végének és a tavasznak múltával örökös jó­szágaim meglátogatására sógorommal Magyarországba, ha­zámban mentem, ahol a nép valóban nagy, de a németektől való félelem miatt igen leplezett tetszésnyilvánítással foga­dott. De mindjárt megérkezésem után egészen elijedve csu­­dálkoztak anyanyelvem elfelejtésén, idegen viseletemen és szokásaimon, és lohadó érzülettel, kihűlő lelkesedéssel azt hívék, hogy mindez a nemzet megvetéséből származik.” Ilyen látszólagos hiányokmem változtattak Rákóczi ha­zaszeretetén. Bercsényivel való találkozása után ezt írja: Nem is csodálkozással és vígasztalódással tapasztalta ő, hogy a német köntös rajtam csak magyar és igazán honfi szívet takar.” Talán a kanadai magyar ifjúságnak van a legnagyobb szüksége ezekre az emlékeztetőkre. Hazaszeretetüket nem lehet, talán nem is kell erőltetni. De azok, akik a magyar­ság ügyét kiválóan szolgálják bizonyára megérdemlik elis­merésünket. Mert hiszek abban, hogy a kanadai magyar ifjúság is megállja helyét az idegen elnyomás alatt élő hon­fitársaink szabadságjogaiért folyó harcokban. JÖN A JUBILEUMI MHBK BÁL A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége clevelandi fő­csoportja Torday Egon főcsoportvezetővel és Záhonyi A. József bálelnökkel az élen, valamint a nagy számú és lel­kes ifjúsági rendező gárda Zala Marianna 1977 évi bálki­rálynő és ifj. Ádám Mihály ifjúsági elnök irányítása mellett 1978 évi január hó 14-én este 9 órai kezdettel rendezik és tartják meg a főcsoport immáron nagyon várt 25. jubileumi jótékonycélú zártkörű bálját a clevelandi Plaza Hotel (Euclid Avé. és E. 12. utca sarok) nagy báltermében. A bál sikere érdekében a rendezőség már hosszú hó­papok óta megfeszített erővel dolgozik s így biztosra vehető, hogy munkájukat mind erkölcsi, mind anyagi téren a leg­nagyobb siker koronázza. A meghívók már kimentek. A fiatal lányok most mind erről a bálról álmodnak, amikor majd hosszú ruhában édesapjuk karján először vo-' nulnak be a bálterembe és először mutatják be őket a jelen­lévő magyar társadalom színe-javának. A nyitó párok palotás-táncát és az első bálozók ke­­ringőjét Zala Marianna és ifj. Ádám Mihály tanították be. A palotás nyitó-táncot az alábbi párok fogják .bemutatni: Zala Marianna Győri Zsuzsanna Madzsar Erzsébet Virágh Zsuzsanna Szabadkai Krisztina Péter Cecilia Czakó Zsuzsanna Takács Anna-Mária Féja Andrea Kerecseny-Bárány Ida Gulyás Erzsébet Gulyás Mária Eg ri Amália Kerecseny-Bárány Magda Gajáry Erzsébet mig az első bálozók keringő lesznek: Elek Éva Fricke Andrea Keppler Rózsa Petro Krisztina Keppler Katalin Mária Ekker Zsuzsanna Berki Piroska Földesi Krisztina Kovács Andrea Simonyi Zsuzsanna Szentmiklóssy Éva ifj. Ádám Mihály Werner Kornél Kovács Clyde ifj. Péter Sándor Daróczy Péter Bogó István f ifj. Zala László ’ Földesi József Csiba György * ifj. Fördös Egon Mrázik József Nyilas Ferenc ifj. Maries Ferenc Gulyás József 7 óbor Tamás táncosaiba következő párok «. t ' •> y _ 1 _ Babe} Péter ’ Szigeti Gyula Balázs Tamás Keppler Mihály Gulyás József Batizy Lehel Mrázik József Csiba György Szentkirályi György Thoma Gergő Buzogány József A SAJTÓ ALAPRA ADAKOZTAK: Madácsy János, Cleveland, Ohio $5.00 Dr. Greff János, Wyandotte, Mich. $5.00 Szász Steven, Elint Mich. $10.00 Batyik Rozalia, Ft. Myers, Fla. $10.00 Szalai János, Rossford, Ohio $5.00 Hálásan köszönjük a megértő támogatást. dések munkájából. Álljon ki továbbra is bátran a magyar célokért és sohase feledje el a Szent Koronáért való küz­delmet. Az újévben is, és mindig legyetek öntudatos jó ma­gyarok. Adjon a jó Isten áldásos új esztendőt mindnyájatoknak. * * * Rovatunknak az a célja, hogy a külföldi magyarság­nak be tudjuk bizonyítani azt, hogy ifjúságunk itt kinn is megmaradt jó magyarnak. Ebben a rovatban emlékezünk meg azokról az ifjakról és leányokról, akik kitűntek tanulmányaikban és ezzel dicső­séget szereztek a magyar névnek. Szeretettel kérjük a szülőket, tanárokat, hogy küldjék el ezeknek a leányoknak és fiúknak adatait, az elért eredmé­nyek ismertetésével, sőt a már végzett és megbecsült pozí­cióba jutottakét is. (A rovat vezetője, T. Dombrády Dóra kéri az ifjakat, vagy szüleiket, hogy az adatokat közöljék levélben: 1448 Alameda Avenue, Lakewood, Ohio 44107, vagy telefonon: 226-3029.) KERTÉSZ TEMETÉSRENDEZÖ VÁLLALAT A MEGSZOKOTT UDVARIAS, TAPINTATOS ÉS SZAKSZERŰ MÓDON ÁLL A GYÁSZOLÓK SZOLGÁLATÁRA 2433 Manchester Rd., Akron, OH. 44314 Telefon: 753-1066 í Virág Minden Alkalomra GAYER-FANCHALY VIRÁGÜZLÉT 4714 Lorain Ave., Cleveland, O. 631-1882 I V -■ A clevelandi MHBK jubileumi bál a téli szezon legfé­nyesebb és legelegánsabb társadalmi eseménye lesz . . . és a felsorolt fiatalok Cleveland magyar társadalmának színe­­virágát teszik ki, akik mellett a szépasszony mamák és a fess elegáns papák adják majd meg a patinás keretet. Egy-két gyakorlati tanács a bállal kapcsolatban. E so­rok írásakor nem tudható, milyen lesz a clevelandi időjárás és a közlekedési viszonyok. J avaszi est lesz-e, bokáig ér a hó, avagy csak térdig. Hajtsunk óvatosan. Parkolás a Plaza Hotel garázsában, ahova mindenkinek magának kell fel­hajtani a kocsiját az 1-6 emeletig lévő kanyargós, szerpen­­tines úton. A magaslati parkoló helyek elég jól vannak vi­lágítva. A parkoló helyekről elevátorral lehet lejönni oda, ahol a kocsivezető a parkoló jegyét kapja. Innen pár lépés a Hotel földszinti halijába. A bálterem előtti csarnokban a parkoló jegyét pecsételtesse le, mert így csak félárat fizet. Parkolhat még a Public Garagéban, a Chester Ave. és az East 12. utca sarkán. A meghívó szerint férfiaknak meg­jelenés szmokingban. Kitűnő büfé és a Hegedeős zenekar táncmuzsikája a legjobb garancia a nagyszerű hangulathoz. Bármily kérdéssel forduljon a következő telefonszámok­hoz: 221-5931... 521-7442. Jó mulatóst. . . kellemes hangulatot és boldogabb ma­gyar újesztendőt kíván a bál minden résztvevőjének a bál Rendezősége. AZ EURÓPÁBAN GONDOZOTT MAGYAROK SEGÉLYEZÉSE f A Clevelandben immár 28 év óta működő Magyar Segély és Közművelődési Egyesület egyik legfontosabb feladatának az Európában rekedt és ott szociális gondozásra szoruló magyarok támogatását tekinti. Erre a jótékony célra 1977 november 12-én is megrendezte hagyományos jelmez­bálját, amelynek tiszta jövedelme Wégling István elnök és Grandjean Józsefné szociális alelnök közlése szerint 1340 $ lett. Ezt az összeget az európai gondozók közt a következő­képpen osztották fel: Spittal a.d. Drau 300, Klagenfurt 120, Salzburg 240. Braunau 50, Burgenland 130, Róma 250, Traiskirchen 250 $ segélyt kapott. A később beérkező adományokat az egyesület elnöksé­ge pótlólag továbbítja. HUNGARIAN RADIO FUND ADÁSA A WZZP (volt WXEN) FM 106 hullámhosszon Január 15-én reggel 6 és 7 óra, valamint délelőtt 11 és 12 óra között. Kérünk mindenkit, hogy hallgassák ezt az egyedül álló, hirdetés és sponzor-mentes adásunkat. / RADIO FUND műsorait dr. Szentmiklósy Éles Géza és Csömör János vezetik. j MAGYAR ÜJSÄG HUNGARIAN NEWS Megjelenik minden csütörtökön Weekly except two weeks during the summer Főszerkesztő »—< Editor in Chief KÓTAI ZOLTÁN KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue, Cleveland, Ohio 44113 P.O. Box 5343, Cleveland, Ohio 44101 I Telephone: (2 Tő) 696-3635 CLEVELANDI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Telephone: (216) 696-3635 DETROITI SZERKESZTŐSÉG , „K Telephone: (313) 935-4666 Kiadó — Publisher Second Class postage paid at Cleveland. Ohio ELŐFIZETÉSI ÁRAK SUBSCRIPTION RATES Egy évre • . . . . $1500 For one year . . $15.00 I külföldre........ 20.00 Foreign............. 20.00 V l’él évre....... 8.00 For 6 months • 8.00 Egyes szám • . 0.30 Each copy • • « 0.30 J liOSZKESÉGÜNK: IFJÚSÁGUNK “‘‘Mutasd meg gyermekedet és megmondom, milyen jó magyar vagy! (Nyíró) AZ ÚJÉV KEZDÉSÉRE A Szent Karácsony ünnepe is úgy talált, remegve gon­doltunk az újévre, hogy mit hoz nekünk árva magyaroknak. A Kis Jézushoz szállt az imánk és láttuk lelki szemünk előtt a Szent Koronát, melynek sorsa hénítólag hatott minden , hazáját, fajtáját szerető, a Szent Korona tanát, történelmi; jelentőségét ismerő és aggódó magyarra. Még az ünnepi előkészületünket is megzavarta J. Car- j tér elnök erőszakos rendelkezése és a máskor boldogan megírt ünnepi köszöntők sem sikerültek a szeretet, a meg­békélés hangján, mert gondolatunk ott volt a Szent Koro­nánál. Irtuk az üdvözleteket, de írtuk a sok-sok kérő levelet! óz elnökhöz, kongresszusi tagokhoz és lestük a TV, rádiói híradásait, az újságokatolvastuk, mert nem tudtuk el-! hinni, hogy kérő szavunk, meggyőző bizonyítékaink nem Találnak meghallgatásra. A Ebben a küzdelemben kivette részét az ifjúság is. Til-1 tokozott ott és akkor amikor szükség volt reá, felvonulás- j ban, levelekben, táviratok küldésében. j .»! A magyar nép nem tud nyilatkozni, csak titkon kiér- Kez^ levelekből jön a féltés, a buzdítás, hogy most ne hagy-1 jtttHőket magukra, védjük meg a Szent Koronát attól, hogy i a kommunista kormánynak hazaküldjék. Értjük a virágnyelven írt leveleket, ismerjük népünk féltését, hisz ők tudják a legjobban, hogy nem tőlük függ, nem ők fognak ügyelni reá, ha mégis hazaküldik most, <— hanem azok akik kormányoznak, r— akik levették a koronát a magyar zászlóról, akik elhagyták a szent szót és csak fetván királyról írnak, bírálják kereszténységét és hogy nem­zetét a keresztényhitre terítette. Lexikonjaikban, tankönyveikben mint félfeduólis misz­tikumról írnak a Szent Koronával kapcsolatban. Amikor e sorokat írom még mindig reménykedünk abban, bogy vala­miképpen, sikerül megértetnünk Carter elnökkel és admi­nisztrációjával, bogy azért hoztuk ki a Szent Koronát a má­sodik világháborúkor és azért adtuk oda az amerikaiaknak hogy ne adják addi g vissza, amig otthon az alkotmányos 1 jogrend helyre áll és a magyar nép maga választhatja meg életformáját. I Mindszenty hercegprímás atyánk, amikor itt járt Ame­rikában, amerikai újságírók kérdésére, hogy szükség van e arra, hogy a Szent Korona itt maradjon az Egyesült Álla­mokban, azt felelte: Amiért szükség volt arra, hogy itt legyen, annyira van szükség rá, hogy továbbra is itt legyen. A Szentírásban benne van: ne adjátok a drága gyöngyö­ket .. . nem mondom, bogy a Szenlírásban mi van, keresse-1 lek ki”. Az új esztendőben templomainkban felcsendül az ének O szép Jézus az új esztendőben légy híveiddel, Ó Máriái Esedezzél értünk kérjük bogy otthoni árva népünkkel és szomorú szívű emigráns magyarokkal legyen. A Szent Koronát a jó Isten megvédte sok-sok viszon­tagságában, most is védje meg, és ne hagyja elveszni a politikai érdekek útvesztőjében. Ha Carter elnök most ha­­zaküldi, azzal azt igazolja, bogy nincsen tisztában a kom­munista kormányok tevékenységével. A magyar Szent Ko­rona nem idegenforgalmi látványosság, hanem a magyar al­kotmányosság, szabadság szimbóluma. A Szent Koronáért való harcból kivette részét az ifjúság is, megtett mindent, amit Ieíkiismerete parancsolt neki. Bízzunk a Magyarok Nagyasszonyában, hogy megvédi a Szent Koronát, ha mégis hazaküldik. Figyeljük további sor­sát is aggódó szeretettel ős emeljük fel szavunkat mindig érdekében és szenvedő népünkért. Az ifjúság vegye ki tovább is részét a magyar sorskér-T, Domhrády Dóra: AZ ELSŐ RÁDIÓADÁSRA ELHANGZOTT ÉSZAKOHIO MAGYAR HANGJA N.B.N. RÁDIÓJÁN. Mindszenty József Magyarország tragikus életű herceg­­prímása mondta: “A Krisztus-eszme világot ölel, Egész világra vet fényt a magas nap, De a világon első a Hazai Északohioi Magyar hangja első adásán Hercegprímás Atyánk egyik szellemi hagyatékát idézem, mert Kossányi Miklós és felesége Mária rádiójuk, az Istenhitet, hazaszere­tet, nemzeti hagyományainkat, őseink tröténelmét, irodalmát, művészetét szóban, dalban sugároza magyar hallgatói felé. Nem feledkezik meg arról sem, hogy idegenben is köteles­ségünk van. Magyarország megfosztva területe nagy részé­től, idegen megszállás alatt szenved. Nem a keresztény nem­zeti Magyarország szellemi és politikai életét éli, hanem a népidemokratikus kormány á Ital reá erőszakoltat. Azt akarják bizonyítani, különösen külföld felé, hogy a magyar­ság akarta, maga választotta ezt a kormányformát. Mi tud­juk, hogy ez nem igaz. A magyar nemzeti lélek távol áll az ateizmustól, hisz istenben, vallását gyakorolja, még ak­kor is ha Istentiszteletre lakásától távoleső templomba kell mennie. Magárahagyatottságában 1956-ban megmutatta, hogy szabadságra, önrendelkezésre vágyik. Szabadságharcában a külföld nem segített és mi emigráns magyarok nem tud­tunk segíteni. Újra letörték szabadságtörekvésüket orosz se­gítséggel. Az elcsatolt területek magyarsága kettős járom alatt szenved, még az anyaországhoz sem tud fordulni, mert hazánknak alkalmazkodnia kell a párizsi békéhez. Az emigrációban élő magyarságra vár a feladat, hogy otthoni testvéreiért, elhagyott hazájáért dolgozzék, beszél­jen, írjon és tegyen meg értük mindent. Áz 1945-ben kijött magyarság ezt tudva megindította lapjait, melynek célja összefogni a szétszórt emigrációt, vi­lággá kürtölni az otthoni helyzetet és megtartani az emigrá­cióban felnövő ifjúságot magyarnak. Amerikába kivándorolva, már találtunk magyar rádió­kat is.De a magyar rádió még nem jelenti azt, hogy a mi nemzeti céljainkat, keresztény eszméinket hirdeti és hogy a magyar emigráció küldetésének szolgálatában áll. Északohio Magyar Hangja, a Kossányi Házaspár rá­diója 14 évig keresztény nemzeti céljainkat sugározta. Összekötetéseket keresett vezető politikusokkal, hogy meg­nyerjék ügyünknek. Kiállnak a Szent Korona visszaadása elleni küzdelemben. Műsorukon sohasem szerepeltettek ott­honról kiküldött agitátorokat. Mindszenty hercegprímás Atyánk áldását adta rádió­jukra, megáldotta magyar zászlójukat és kérte őket, foly­tassák ezt a nemes munkát meg nem alkudva, meg nem té­­| vesztve, Istenben hízva, mélységes hazaszeretettel. Munká­­j iukat most saját rádiójukon továbbra is ebben a szellem­­j ben fogják végezni. Munkatársaik is ezt a célt és eszmét vi :k tovább, szólaltatják meg a rádió hullámain. Kis nép vagyunk, nemzeti erőinkre szükségünk van, I ha az emigráció írói, papjai és a nemzeti rádió nem kiáltot­­j ták volna világgá, mi van Magyarországon, az utódállamok­ban, különösen Erdélyben, a Nyugat mit sem tudott volna ! róla. Szitnyai Zoltán írja: “A történelem folyamán, talán egyetlen kormányzatnak sem kellett még ilyen arányú, szí­vóságában és tevékenységében az orosz emigrációt is felül­múló, a nyugati világ valamennyi területén tevékenykedő emigrációval számolnia.' Ahány világsikert arat tudósainak, ! íróinak,. művészeinek felvilágosító munkájával az emigráció, [ugyanannyi csatát veszít az otthoni uralom. A siker hőseit j múltjukról, hontalanná válásuk okairól s a hazai állapotok­ról vallató sajtó, rádió, televízió nyilvánossága előtt tett val­­| lomásaikban hatalmas emigrációs propaganda rejlik. Az ' emigráció hontalanságában kényszerített magyarok százez­­: leiből létesült óriási őrtorony belát a vasfüggöny mögé, ' onnan híreket továbbít a nyugati világnak és a gondolat fel nem tartoztatható, titokzatos áramlásával, bátorító üze­meteket juttat el a hazai milliókhoz”. Ilyen őrtorony a Kossányi Rádió és adja Isten, hogy j hangja az otthoni némaságra Ítélt testvéreink javára lehes­sen. Küldetését mindenegyes munkatárs érezze és ebben a szellemben teljesítse.

Next

/
Thumbnails
Contents