Magyar Újság, 1978 (68. évfolyam, 1-50. szám)

1978-01-05 / 1. szám

VOLUME 68. ÉVFOLYAM NO. 1. SZÁM 1978. JANUÁR 5. EGYES SZÁM AKA: 5C cen< TOVÁBB FOLYNAK A KÖZÉP-KELETI TÁRGYALÁSOK A kairói értekezlet megnyitása előtt világszerte az a remény támadt, hogy Sadat Anwar egyiptomi elnök és Be­gin Mena kern izraeli miniszterelnök találkozója békét ered­ményez Közép-Keleten. A legújabb értesülések szerint a tárgyalások a lehető legbarátságosabb hangulatban folytak, azok eredménye azonban semmi több nem lett, csak a re­mény, bogy tovább folytatódhatnak. Begin izraeli miniszterelnök állítólag ígéretet tett arra, bogy Izrael a Sinai-sivatagból kivonja csapatait, a palesz­­tinai kérdésben azonban már nem fogadta el Sadat köve­telését, amely önálló palesztin állam létesítésére irányult. Begin csak bizonyos önkormányzat biztosításáig volt haj­landó elmenni. Sadat nyilatkozata szerint Gaza és a Jor­dán nyugati partja tekintetében Begin miniszterelnök nem volt hajlandó engedményt tenni. Begin elzárkózott minden olyan kérdés tárgyalása elől is, amely a palesztin felszaba­dító szervezetre vonatkozik. A két vezető kölcsönösen ígéretet tett, hogy egyelőre meg nem határozott időpontban »—< újból találkozik. Amíg erre sor nem kerül, az alapvető tárgyalások lebonyolítására két bizottságot küldtek ki. Az egyik bizottság a katonai, a másik a politikai szempontok egyeztetésére hivatott. Ezek a bizottsági tárgyalások január 14-én vagy 15-én megkezdőd­nek, de akár hónapokig is eltarthatnak. A katonai bizottság Kairóban ül össze és tárgyalásait felváltva Gamassy Mohammed egyiptomi hadügyminiszter és Weizman Ezer izraeli honvédelmi miniszter vezeti. A politikai bizottság Kamal Mohammed Ibrahim egyiptomi és Dayan Moshe izraeli külügyminiszter váltakozó elnökletével Jeruzsálemben tanácskozik. A bizottsági tárgyalások eredményeiről mind Sadat, mind Begin rendszeres tájékoztatást kap. VERSENY AZ ARABOK SADAT ELLEN Beirutban két baloldali lap azt a bírt közölte, bogy az arab országok vezetői január 8-án újabb csúcstalálkozón gyűlnek össze, bogy Sadat béketervét Izraellel meghiúsítsák. Az értekezleten Algéria, Szíria, Líbia, Dél-Yemen és a Pa­lesztin Felszabadító Szervezet vesz részt. A tárgyalások színhelye Algiers lesz. Az As Safir” és az “AI-Kifah al-Arabi” című lapok értesülése szerint Boumedienne Houari algír vezető kapcso­latba lépett Irák vezetőivel, bogy azokat is csatlakozásra bírja a Sadat-ellenes csoporthoz. Mint emlékezetes, á bagh­­dadi kormány a líbiai I ripoliban azért nem csatlakozott a Sadat-ellenes csoporthoz, mert az nem foganatosított elég erélyes intézkedéseket Egyiptommal szemben. Sadat és Begin az arab országok újabb összefogása ellenére is folytatja a megbeszéléseket. Schmidt Helmut nyugat-németországi kancellár kairói látogatása során kije­lentette, hogy a nyugat-európai országok készséggel közvetí­tenek akár Egyiptom és Izrael, akár ezek és az arab orszá­gok között. Sadat azt reméli, hogy két hónapon belül a verseny véget ér, sikerül a békét megkötni. A megoldás kulcsa: Pa­lesztina. SZOMÁLIA BOMBÁZÁSA Az új szovjet hadirepülőgépekkel felszerelt etiópiai lé­gierő a Szomáliái rádió közlése szerint Berbera kikötőjét és Hargeisa városát, Eszak-Szomália közigazgatási székhelyét december 27-én megbombázta. Az okozott kár nagyságát még nem sikerült megállapítani: csak annyi bizonyos, hogy két gyermek életét vesztette, 13 felnőtt pedig megsérült. A Szomáliái légvédelem Hargeisa fölött két szovjet gyártmányú Mig-21 jet -et, Berbera felett pedig egy ame­rikai gyártmányú F-5” vadászgépet lelőtt. BREZHNEV FIGYELMEZTETÉSE Moszkvai UPI-h íradás szerint Brezhnev Leonid szovjet elnök megfázással hetekig otthon tartózkodott, ennek elle­nére azonban a kommunicta párt hivatalos lapja, a “Prav­da nyilatkozatot közölt tőle. A lap szerint Brezhnev a vele folytatott beszélgetés folyamán figyelmeztette” az Egye­sült Államokat, hogy amennyiben tovább folytatja a neu­tron bomba fejlesztését, a Szovjetunió is kénytelen lesz a szovjet nép biztonsága érdekében fokozni felfegyverkezését. Szövetségeseinek és barátainak érdekében is ezt kell tennie még akkor is, ha ez a fegyverkezési verseny nagyobb ve­szélyhez vezet. A neutron bomba sajátossága, hogy az emberek éle­tét kioltja, de az épületeket nem rombolja le. Ilyen bombák gyártását a Nyugaton r— hangsúlyozta Brezhnev elnök —> a Szovjetunió nem nézheti tétlenül. BREZHNEV MEGINT BETEG VOLT Sonoda Sunao japán külügyminiszter januárban Moszkvába készül. Az utazását előkészítő megbeszélések so­rán Polyansky Dmitry szovjet követ közölte a külügyminisz­terrel, hogy Brezhnev Leonid szovjet elnök komoly beteg­séggel kórházi kezelésben részesült, de most már teljesen felgyógyult, a kórházat is elhagyta, így Sonoda januári lá­togatásának nem lesz akadálya. Brezhnev betegségéről Moszkva nem adott ki közle­ményt, a japáni forrás alapján azonban arra lehet követ­KUBAIAK ANGOLÁBAN A kubai katonai tanácsadók számának hirtelen megnö­vekedése nemcsak a kubai nép, hanem az amerikai külügyi hatóságok figyelmét is Kuba afrikai szerepére terelte. A Carter-kormány megállapítása szerint Angolában mintegy 20.000 kubai katona és körülbel ül 4000 polgári tanácsadó tartózkodik. A 24.000 kubai közül az értesülések szerint 600-1000 ember vesztette életét. Az Afrikában elesett kubaiak hozzátartozóit a Castro­­kormány szabályszerűen értesíti ugyan, az áldozatok orszá­gos számáról azonban a közvélemény nem tud, mert a sajtó és a rádió szigorú állami ellenőrzése következtébe í'jl et«/1’ 'SI-T‘C- vonatkozó adatok nem közölhetők. A hiányt a Miamiban működő rádió hírei pótolják. Ezek a hírek nemcsak a kubai csapatok afrikai tevékenységét kísérik figyelemmel, hanem a Kubáb an fokozódó elégedetlenségről is megbízható tájékoz­tatásokat közölnek. Kempster Norman, a “Los Angeles Times bírszolgá Iatának munkatársa legutóbbi tudósításában azt is megemlí­ti, hogy Richmond Frederick newyorki demokrata és Nolan Richard minnesotai demokrata kongresszusi képviselő de­cember elején a Carter-kormány javaslatára látogatást tett Kubában. A kép viselők tudomására adták Castronak, hogy az Egyesült Államokkal való kedvezőbb kapcsolatok bizto­sítása érdekében a kubai csapatokat Afrikából ki kell vonni. A tudósító értesülése szerint Castro azt a választ adta í két amerikai képviselőnek, hogy a kubai csapatok afrikai jelenlétének kérdése r-* a hatalmi verseny lényege /— nem tartozik Washingtonra. ^ HATÁRVILLONGÁS VIETNAM ÉS KAMBODZSA KÖZT A thaiföldi Bangkokból érkezett hír szerint Vietnam és Kambodzsa közt a december elején kirobbant határvillongás már teljes méretű harcolássá fajult, amelyben repülőgépek, ágyúk is részt vesznek és komoly veszteségek történnek. A küzdelem azért a területért folyik, amely Kambodzsát illeti és csak az indokínai háború idején került vietnami kézre. A határmenti ütközetekben a vietnamiak azokat a “jet - eket használják, amelyeket 1975-ben az Egyesült Államok­tól foglaltak el. A határvillongás külön jellemzője, hogy ar­ról hivatalosan egyik fél sem tesz említést, bár a kambod­zsai rádió időnként hivatkozik az országhatár védelmére, a vietnamiak pedig nyugati diplomaták előtt bevallják, hogy szomszédjukkal nehézségeik vannak. A határvillongást tulajdonképpen Kambodzsa jogtala­nul megszállt területének, Parrot vidékének visszaszerzése érdekében kezdte. A kezdeményezés vakmerőség volt, mert Vietnam egy milliónyi katonaságával szemben Kambodzsa egész hadereje 50.000-néI semmiesetre sem több. Szakértő megfigyelők szerint a batárvillongás Kambodzsára nézve komolyabb veszéllyel mégsem járhat, mert a határkérdésben Kína Kambodzsát támogatja. A határmenti harcok nem új keletűek; jóformán rög­tön a kommunisták 1975-ben kivívott győzelme után kezdőd­tek s április óta egyre jobban erősödtek. Már a november­ben Thaiföldr e érkező menekültek tudtak Ha l ien és Chau Doc kiürítéséről s arról, hogy a kambodzsaiak Ha Tien ellen rakétatámadást intéztek. AMERIKAI REPÜLŐGÉPEK JAPÁNNAK Nemrég arról hallottunk és olvastunk, hogy az Egye­sült Államok és Japán külkereskedelmi forgalma aránytala nul eltolódott Japán javára. A CIA becslései szerint Japár a múlt évben 16 billió $ külkereskedelmi többletre tett szer s ennek fele az Egyesült Államokból eredt. Az egyre fokozódó szovjet tengerészeti tevékenységh katolik us prímása is. A párt és az Egyház hivatalos ténye­zőinek jelenléte azt a javulást akarja igazolni,, amely Ma­gyarországon az állam és az Egyház viszonyában mutat­kozott. DOLE SZENÁTOR KERESETE A kansasi Kansas Cityben O Connor Earl E., az Egye­­sült Államok kerületi bírája ma (1977 dr aber 29-én 1) zokat az érveket hallgatta meg, amelyeket a Dole Bob kansasi republikánus szenátor által indított perben hoztak fel. A kereset szerint a korona a szenátus hozzájárulása nél­kül nem adható vissza. A bíróság szóvivője nem hallgatta el, hogy a tárgyalást a jövő csütörtökről (január 3-ról) helyezték át. Dole szenátor véleménye szerint a korona visszaadása most megszegné az Egyesült Államoknak azt az ígéretét, amelyet annak megőrzésére tett, mivel Magyarországon még mindig 200.000 szovjet katona tartózkodik. A DENVERI FELLEBBEZÉS ELUTASÍTÁSA Az AP tudósítója szerint az Egyesült Államok 10. körzeti fellebbviteli bírósága, amely a coloradói Denverben székel, 1977 december 31-én elutasította Dole Robert sze­nátornak azt a keresetét, amelynek az volt a célja, hogy megakadályozza Carter elnök szándékát Magyarország ko­ronázási jelvényeinek kiadása tekintetében. Dole szenátor ügyvédjei a fellebbezési bíróság döntése után azonnal bejelentették, hogy haladéktalanul fellebbez­nek az Egyesült Állajnok legfelsőbb bíróságához. Dole Robert kansasi republikánus szenátor a fellebb­viteli bíróságon is azt vitatta, hogy Carter elnöknek a Szent Korona kiadására vonatkozó végrehajtóhatalmi rendelke­zéséhez az Egyesült Államok szenátusának meghallgatása és hozzájárulása szükséges. A második világháború végén ugyanis a Szent Korona megőrzésére vállalkozó hallgató­lagosan (“tacit’ ) létrejött egyezmény valójában két ország között megkötött szerződés (treaty) volt), mert a koronázási jelvényeket a magyar állam tulajdonaiként a magyar ko­ronaőrség egyik tagja (helyesebben: parancsnoka) adta át 1946-ban (helyesen: 1945-ben) az Egyesült Államok hetedik hadseregének. A fellebbezési bíróság ülésére ,—> folytatódott a tudósí­tás — a kansasi Kansas Cityben székelő szövetségi bírónak a péntekre tervezett átadási ünnepély megakadályozását elutasító döntése után került sor. A szokatlan újév előtti ülés Washingtonból és Kansas Cityből nemcsak jogászo­kat idézett és vonzott a coloradói Denverbe, hanem kis han­gadó magyar-amerikai csoportot is. A Legfelsőbb Bíróság nem kívánt foglalkozni az üggyel... INTŐ JEL Érdemes megjegyezni, hogy az UPI tudósítója, amikor a Kansas Cityben hozott bírósági döntésről beszámolt, eddig sohasem használt új szempontot dobott a köztudatba. Sze­rinte a Szent Korona Magyarország uralkodóinak jélíSSpe volt 1000 óta és az a magyar uralkodók hatalmánaik*|el­­képe maradt az első világháborúig ”. Aztán így folytatja: A háború, a forradalom és az ellenforradalom az országot koronával, de király nélkül hagyta. A koronát a második világháború végéig 24 órás őrizet alatt páncélszekrényben ártották, majd 1945-ben az Egyesült Államok őrizetébe idták.” Mondanunk is felesleges, mert minden magyar és min­ién művelt külföldi is teljesen tisztában van vele, hogy a nagyar Szent Korona i—> minden más uralkodói koronától dtérően — sohasem az uralkodók, hanem éppen ellenkező­leg az uralkodókkal szemben mindig a nemzet hatalmának volt a jelképe. Ez a történeti igazság minden tájékozatlanul mgy tudatosan megtévesztő véleménnyel szemben is igaz* ág marad. És politikai meggondolások mérlegelése alapján )ármilyen határozatot hoz is bármelyik amerikai bíróság: lines és soha nem is lehet más jog, csak az igazság győ­­elme. Ezért a győzelemért harcunkat minden törvényes szközzel tovább kell folytatnunk! Harcunkban a Szent Ko­­ona legyen eszmei jelképünk, összekötő kapcsunk és ki­­padhatatlan erőforrásunk. Az amerikai bírósági eljárás történetében az a páratlan erseny, amelynek jegyében első-, másod- és harmadfokú íróságok egymást követő napokon hoztak határozatokat és (öntéseket, nemcsak szerfelett elgondolkoztató körülmény, lanem rendkívül komolyan intő jel is mind az amerikai, mind a világszabadság sorsáért aggódók számára. Trianon, Y alta, Párizs, 1956 és 1977 eseményeinek szoros összefüg­gése valóban végzetes következményekkel járhat. Hannibal ante portasí A veszély küszöbünkhöz érke­zett. Ezt sokan látják, érzik már, de az intő jelet most sem ismerték fel és értették meg elegen! keztetni, hogy a szovjet elnök állapota komolyan válságos lehetett, mert gyógykezelésére állítólag francia orvost hívtak. Moszkvában csak annyi volt észlelhető, hogy Brezhnev el­nök az utóbbi időben nem szerepelt a nyilvánosság előtt. Lehet, hogy a “betegség” csak újabb erőgyűjtés volt a vajúdó világpolitika versenyére. OROSZOK ÉS KUBAIAK ETIÓPIÁBAN Mint ismeretes, Szomála igényt tart a vele szomszédos etiópiai Ogaden tartományra. A múlt év júliusában kirob­bant ellenségeskedés folyamán a Szovjetunió, amelynek pedig fontos támaszpontjai voltak Szomália területén, Etió­pia pártjára állt, egyre növekvő fegyverszállítmányokkal tá­mogatta. A külügyminisztérium hivatalos megállapítása szerint alig két héttel ezelőtt Etiópiában még “csak” 400 kubai ás 250 szovjet katonai tanácsadó tartózkodott. Ez a szám ha­marosan megkétszereződött, az utóbbi napokban pedig meg­háromszorozódott; az orosz és kubai katonai tanácsadók száma ennek megfelelően körülbelül 2000-re tehető. A kubai és orosz katonai tanácsadók a szovjet hadi­anyag-szállítás növekedésének arányában egyre nagyobb számban érkeznek Etiópiába. viszonyítva viszont Japán légvédelme rendkívül elmaradott állapotban van. Amik or például 1976 szeptember 6-án Be lenko Victor szovjet hadnagy “Mig-25 Fox” gépével átsző kött Japánba, a japán légvédelem csak rövid időre vette | észre a radar-ernyőn, a nyomába iramodó két “F-4 Phan- f tóm japán gép pedig nem tudta követni. A szovjet hadi- J, tengerészet tevékenységét a Csendes-óceánon megközelítő módon sem tudja megfigyelni. Ez a tény fokozottabb mér- £ tékben érezteti hatását a tengeralattjárókra vonatkozóan. Az Egyesült Államok kormánya a japán légvédelem r elmaradottsága alapján most erélyes nyomást alkalmazott ? a japán kormányra, hogy külkereskedelmi többletének egy , kis hányadát fordítsa a légvédelem erősítésére és korszerű­sítésére. Japán már évek óta foglalkozott azzal a gondo lat­iak hogy F-15 és P-3 hadirepülőgépeket rendel az Egyesült Államoktól, a gyakorlati kivitelezést azonban egy­re halogatta. Döntésre csak most került sor. ] A megegyezés értelmében Japán 2 billió $ ellenében < 123 darab McDonnell Douglas F-15 Eagle jet” vadász- | gépet és 45 darab Lockheed P-3 Orion” w fengeralattjá- , rók megfigyelésére alkalmas ^ repülőgépet vásárol a kö- | vetkező 11 éven át. A 2 billió $-róI 1.2 billió $-t az F-15, 0.8 billió $-t pe- , dig a P-3 gépek előállítására fordítanak. Valójában a költ- i ségek jóval magasabbak lennének, a repülőket azonban nem Amerikában, hanem Japánban állítják össze. Ezzel a meg- . oldással a japán ipar is erősödik. A verseny célja világosan ] felismerhető. 5 < MOSZKVÁBAN LETARTÓZTATTÁK ■ A TÜNTETÉSRE KÉSZÜLŐKET ] Hét évvel ezelőtt a Ieningrádi zsidók egyik csoportja állítólag repülőgépet akart birtokába venni, hogy kimene­külhessen a Szovjetunióból. Az évfordulón a moszkvai Le- j nin-könyviár közelében értelmiségi ellenzékiek tüntetést ter­veztek. amiről az illetékes, rendőri hatóságok valahogy re­­sültek. Több mint 20 vezetőt, köztük 16 zsidót házi őrizetbe vettek, hogy a tüntetést megakadályozzák, 25 ellenzékinek azonban sikerült a Pushkin-téren a tüntetést megrendeznie. * Golfand Yuri fizikus professzor állítása szerint a környéken j mintegy 200 rendőr tartózkodott, de be nem avatkozott, bakharov Andrei Nobel-díjás fizikus már egy héttel koráb­ban meg akarta látogatni a Mordovia-fegyházban őrzött 11 elítélt között lévő KtiZnetsöv Edwardot, erre vonatkozó ké­rését azonban elutasították. SPANYOLORSZÁGBAN FELBORULT A REND A New York Times híszolgálata különös dolgokról, esetekről számol be Madridból, Spanyolország fővárosából. Oviedo és Murcia székesegyházait kirabolták. Barcelonában nyíltan űzik a törvénytelen szerencsejátékokat. A rabok fel lázadtak és felgyújtották börtöneiket. Az egyik baloldali sze nátor, aki történetesén pap, a lázadóknak amnesztiát köve tel. Az újságárusító helyeket pornografikus kiadványo1 árasztották el. Főként Barcelonában elszaporodott a betörés a rablás, útonállás és a nemi erőszak. Az ottani lap, a “Lf Vanguardia kertelés nélkül megállapítja, hogy a bűnözők bandái, főleg fiatalok, erőszakosan és kegyetlenül elragad nak mindent, ami kezük ügyébe kerül. A bűnözések száma ránya Franco halála óta az első évben 44%-ra szökött fel a múlt évben pedig állítólag újabb 22%-kai emelkedett Nem vitás, hogy az egész országban felborult a rend. Sza badság helyett szabadosság született, persze annak a de mokráciának a nevében, amelyet Juan Carlos király meg győződéssel akart hazájában megvalósítani. A VATIKÁN ÉS A SZENT KORONA KIADÁSA / Az akroni “Beacon Journal távirati hírszolgálata Ró mából azt az értesülést kapta, hogy a Szent Korona visz I szaadás’-ának kérdését az Egyesült Államok kormánya á‘ Jítólag még azelőtt tisztázta a Vatikánnal, mielőtt az err vonatkozó közleményt kiadta. Diplomaták és vatikáni hivatalos tényezők állítása sze­rint a Szentszék közölte, hogy az ereklyé’ -nek, a magyar nemzeti lét jelképének “visszaadás -át nem ellenzi. A je­lenlegi tervek alapján a koronát és a vele együtt őrzött tár­gyakat, amelyek (amerikai körökben) koronázási ékszerek néven ismeretesek, január 6-án viszik Magyarországra. Arra számítanak, hogy az átadási ünnepségeken Vance Cyrus külügyminiszter is részt vesz. A több mint 52 év óta amerikai őrizetben lévő “erek­­, Iye visszaadás”-ára vonatkozó döntés az Egyesült Álla- i mokban a kommunistaellenes magyar csoportok részéről til­takozást váltott ki. Azt állítják, hogy a korona visszaadása a második világháborút követően keletkezett kommunista kormányzás törvényszerűségének látszatát kelti. Egyházi körökben ma (1977 december 29-én) azt I * mondták, hogy a budapesti ünnepélyes átadáson valószí­nűleg jelen lesz Lékai László bíboros, Magyarország római

Next

/
Thumbnails
Contents