Magyar Újság, 1976 (66. évfolyam, 1-50. szám)

1976-01-01 / 1. szám

2. OLDAL MAGYAR ÚJSÁG 1976. JANUAR f. MAGYAR CJJSÄC HUNGARIAN NEWS Megjel enik minden csütörtökön Weekly except two weeks during the summer Főszerkesztő <— Editor in Chief KÓTAIZOLTÁN CLEVELANDI SZERKESZTŐSIG iS KIADÓHIVATAL: Telephone: (216) 696-3635 DETROITI SZERKESZTŐSÉG: P.O. Box 418, Wyandotte, Ml. 48192 Telephone: (313) 935-4666 Kiadó — Publisher KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue, Cleveland, Ohio 44113 P.O. Box 5348, Cleveland, Ohio 44101 — Telephone: (2.16) 696-3635 Second Class postage paid at Cleveland, Ohio ELŐFIZETÉSI ÁRAK SUBSCRIPTION RATES Egy évre . . . . . $15.00" . For one year . . . $15.00 Fél évre............ 8.00 Lor 6 months • . . 8.00 Egyes szám . . . . 0.25 Each copy........................ 0.30 BÜSZKESÉGÜNK: IFJÚSÁGUNK ' Mulasd meg gyermekedet és megmondom, milyen jó magyar vagy! ’ (Nyíró) MIKULÁS ÉS KARÁCSONYI SZOKÁSAINK AZ IFJÚSÁGNÁL A kis Jézus várás valódi értelmében, szeretettel ké­szülünk a Karácsony megünneplésére. 1 ávol állt tőlünk az itteni rádiók, újságok, TV Sanda Claus-os figurái. Szo­morúan gondoltunk a hazai véreinkre, akiket a rezsim a Fenyő ünnepének megtartásárá tanít. Emigrációban, a magyar cserkészek minden évben megrendezik Szent Miklós püspökkel Mikulás estjüket. Az idén is megjelent a jó Mikulás bácsi a négy cserkészcsa­patnál; megajándékozta, megdicsérte a jókat és megintette ti hanyagokat. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége az idén is megrendezte Mikulás délutánját, melynek rendezésére fel­kérte Dr. Kálnoki-Kis Tibornét, aki Vareska Andreával és Megyimory Jánosáéval valóban az otthoni Mikulás járás lüdékét idézték fel. Megjelent Szent Miklós, ajándékokat osztott a sok-sok apró kis magyarnak, majd vidám bábszín­ház szórakoztatta a gyermek sereget. Az MHBK kettős céll szolgál ezzel a rendezésével, amikor vallásos hittel ápolja hagyományainkat, és már a kis gyermekeken keresztül is a magyarság összetartását tartja szem előtt. A négy cserkészcsapat december 19-én rendezte meg karácsonyestjét. A Szent Imre egyházközség nagytermében a 34. Zrínyi Ilona és 14 Görgey Arthur cserkészcsapat tar­totta karácsonyestjét. Tfuirner Klára csapatparancsnok üd­­zölte a cserkészeket, szülőket és vendégeket, majd a Kará­csony értelméről a Kis Jézus születéséről beszélt. A 14. Görgey Arthur csapat parancsnoka ilj. 'Fáik Viktor a Je­gesmedve raj kis cserkészeit, cserkészekké avatta. A Rá­kóczi raj kis cserkészei karácsonyi versekkel szerepeltek, Vareska Andrea cserkésztiszt és 1 emesváry András, Tábor And rás betanításával. A Regős csoport kalotaszegi székely ruhában, a fiúk pásztor viseletben előadták a három felvo­­násos Kalotaszegi Betlehemes című játékot. Nagy sike­rük volt. Betanították 1 emesváry András és felsége Magdi. Szép karácsonyi énekkel a csapat tagjai még szebbé tették ünnepélyüket. A 33. Szilágyi Erzsébet és a 22. Bessenyei György cserkészcsapat a Szent János görög katolikus egyház ter­mében rendezte meg karácsonyi ünnepélyét. A két csapat tagjai karácsonyi énekeket énekelve jöttek be és járultak a karácsonyiéhoz melyre egy egy díszt akasztottak. A műsor cserkészavatással kezdődött. A 22. Szilágyi Erzsébet csapatból a Nyuszika őrs tagjai lettek cserkészek, inig a 22. Bessenyei György csapatból a Rák őrsből 5, a Medve őrsből 4 tag tette le a fogadalmat. Szent Kará­csonyéj című betlehemes játékot a két csapat tagjai kö­zösen adták elő szép sikerrel, Szabó Éva rendezésében. Örömmel látjuk, hogy Cserkészvezetőink, a MHBK főcsoportja szívükön viselik gyermekeink, ifjúságunk lelkét, akik vallásos hittel, hagyományaink megőrzésével készül­lek szent karácsony megünneplésére. Rovatunknak az a célja, hogy n külföldi magyarság­nak be tudjuk bizonyítani azt, hogy ifjúságunk itt kinn is mégmaradt jó magyarnak. Ebben a rovatban emlékezünk meg azokról az ifjakról és lányokról, akik kitűntek tanulmányaikban es ezzel dicső­séget szereztek a magyar névnek. Szeretettel kérjük a szülőket, tanárokat, hogy küldjék el ezeknek a leányoknak, ifjaknak adatait, az elért eredmé­nyek ismertetésével, sőt p már végzett és megbecsült pozí­cióba jutottakét is. (A rovat vezetője, T. Dombrády Dóra kéri az ifjakat vagy szüleiket, bogy az adatokat közöljék levélben: 1448 Alameda Ave., Lakewood, Ohio 44107, vagy telefonon 226-3029.) SZEGÉNYEBB VILÁG Amerikai magyar világunk ismét szegényebb lett egy igazi magyar asszonnyal, aki. mintaképe volt népünk ter­mészetes értékének. Nelson Takács Margit valósággal fo­galom volt a milliós magyar Debrecenben, ahol nemcsak a magyarok, de az amerikaiak is nagyrabecsülték és értékel­ték. Az alsó Kárpátalja vidékéről két éves korában hozták szülei Amerikába, ahol utolsó leheletéig megmaradt ma­gyarnak. Sivár gyermekkora volt, mert a népes család korán megismertette a kemény munkával. Édesanyjával együtt kezdték meg a betegek ápolását és abban az időben még nem ismerték a modern mosószereket, felszereléseket. Mos­­niok kellett a betegek gyakran véres, váladékos ágyneműjét, hordaniok kellett az ágytálakat és főzni, takarítani a bete­gek után. Margitnak nagy ambíciója és magyar szorgalma és kitartása tette lehetővé, hogy a semmiből alapította meg a híres parmai Nelson Home -t és közel száz idős, beteg férfiről és nőről gondoskodott. Neve fogalommá vált az egész államban és Ohio minden részéből keresték fél azok, akiknek otthonra, ápolásra volt szükségük. Nemcsak azok találtak menedéket otthonában, akik fizetni tudtak az ellá­tásért és ápolásért, hanem befogadott házába vagyontalan, elhagyatott egyéneket is, akik ugyanolyan elbánásban ré­szesültek, mint a fizetők. Margit szorgalma és ambíciója nem ismert határt. ! alált időt a tanulásra és sok munkája mellett az egyetem esti tanfolyamán olyan fokban ismerte meg a betegápolást, hogy a bejáró orvos is elismeréssel adózott hozzáértéséért. Ezenfelül érdekelte az irodalom és költészet. Kívülről is­merte Petőfi, Ady és a többi magyar költők műveit, vala­mint az amerikai költészet nagyjáinak verseit is. Nem volt benne felvett udvariasság, nem volt benne felületes elő­zékenység. Őszinte, időnként kíméletlenül igazságos volt. mert nem tűrte a felületességet. Rendkívüli tisztelettel viseltetett anyja iránt és meg­becsülte az időseket. Fia a magyar klubokban, az Önképző­körben, vagy más magyar egyesületben az idős nőknek ride -re volt szükségük, Margit Cadillac kocsijába bele­gyömöszölt néha hat öregasszonyt is, mert nem engedte, hogy haza gyalogoljanak. Szívesen fizetett, ha valaki, meg­szorult pénzzel. Ezt mindenki tudta róla, de Margit nem volt “succer ”, ő segített ha kellett, de józan ésszel vissza­utasította a kérését annak, aki ki akarta használni. Ha egy szegény család megakadt a mortgage fizetéssel, akkor Mar­git kinyitotta az erszényét, ellenben az iszákosoktól, vagy kártyásoktól, lóversenyesektől egyenesen tagadott meg se­gítséget. Egyházi célokat szívesen támogatott. Nelson Takács Margit a régi, tősgyökeres magyarok közül való volt. Rendkívüli akaraterő lakozott benne és ta­lán annak köszönhette, hogy négy stroke-ot küzdött le és amikor a negyedik hüdés után elvesztette beszélőképességéI és arcának egyik oldala megmerevedett, akkor az orvosokat meglepő akaratiul tért magához, Most szívroham végzet! vele, egy hosszú, sikeres és tiszteletreméltó élet után. Aki ismerte, szerette és becsülte őt. Emléke sokáig élni fog az ohioi magyarság körében. Isten Veled, Nelson Margit, Le megmutattad, hogyan lehet magyar szorgalommal és magyar tehetséggel érvé­nyesülni ebben a hatalmas országban! K. J. KÉPKIÁLLITÁS 300 ÉV UTÁN Az igazi tehetség előbb-utóbb érvényesül s eget köve­tel, ha előbb nem tud, akár 50Ö esztendő után is. Ezt iga­zolja a kiváló Beale Mary asszony első festőművészeti ki­állítása, amelyet most rendeztek meg Londonban, holott az első hivatásos festőművésznő ’ már 1699-ben elhúnyt, nevét pedig azóta jóformán senki sem ismerte. Beale Mary a maga korában kedves családi műterem és befolyásos társadalmi környezet középpontjában élt, ahol igen sokra értékelték. A mostani kiállítás címe, 1 he Excel leni Mrs. Mary Beale is ebből a korból, pontosabban 1664-ből származik, amikor kitűnő önarcképétől ihletett költő nevezte így a hozzá intézeti költeményben. Művészetét Sir Peter Lely művészetét megközelítő minőségűnek ismer­ték. Lely (1618-1680) holland arcképfestő volt, aki 1641- ben telepedett le Londonban, aliol előbb I. Károly király, később Cromwell Olivér, majd 11. Károly király megbíza­tásából végezte művészi tevékenységét. II. Károly állami lestővé nevezte ki éá 1680-ban lovagi méltóságra emelte. I.ely a királyi udvar tagjainak legalább leiéről alkotott pompás arcképfestményt. Számos művéről azonban leg­újabban kiderült, hogy azok nem tőle, hanem Beale Mary­­től származnak. A kiváló festőnő ura, Károly sokáig a szabadalmi hi­vatal élén állt s így jó jöv edelemmel rendelkezett; amikor azonban ezt a hivatalát elvesztette, a család jövedelméről felesége arcképfestményeivel, két fia pedig más festészeti munká kkal gondoskodott. A Beale-ház ekkoriban az egy­házi, tudományos és közéleti előkelőségek találkozóhelye lett, ami a kiváló festőnőnek sok megbízást,biztosított. Ezek száma 1677-ben 83 volt. Utolsó művét 1692-ben, 66 éves korában, 7 évvel halála előtt alkotta. Beale asszony 40 részben elfelejtett, részben Lely­­nek tulajdonított — arcképfestményéből a londoni “Geffrey Museum közel 300 év után most a neves Daniels Jeffrey kurátor gondozásában bemutató kiállítást rendezett, a­­mely nagy érdeklődést váltott ki. A JÓTÉKONYCÉLU NŐI NAGYBIZOTTSÁG legutóbbi gyűlésén megváltoztatták a gyűléseknek 1932 óta szokásos rendjét és nem a hónapnak 4. csütörtök­jén fesz 1976-ban, hanem a hónap második szerdáján déli I órakor az El ső Magyar Presbyterián egyház termében (12604 Buckeye Road). A Nagybizottság január 14-én tartja a tisztviselők vá­lasztási gyűlését Í2604 Buckeye Roadon 1 órakor. KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG ÉS ZÁSZLÓ SZENTELÉS ÁZ AKRONI MAGYAR ISKOLÁBAN Nagy napja volt az akroni Ma£Yar Iskolának decem­ber hó 20-án, amikor is az összes tanuló közreműködésével és nagyszámú közönség előtt karácsonyi ünnepséget rende­zeti az iskola. Az ünnepséget nemcsak a tanulók szülei és hozzátar­tozói, fianem sokan mások is végig élvezték, mert élvezet volt látni a tanulók apraját és nagyjét, amikor felsorakoz­tak a Kis Jézus betlehemi jászolánál és jobb vagy tört ma­gyarsággal, de magyarul adták elő a csodálatos születés történetét. Felsorakoztak a pásztorok, a Három Királyok, imád­ták a Jézuskát és ajándékot vittek neki, de minden aján­déknál többet jelentett a könny a szülők szemében, amikor büszkén hallgatták gyermekeik játékát is énekszámait. Név szerint sok lenne felsorolni a szereplőket, eléged­jünk meg hát annyival, liogy minden gyerek résztvett a betlehemi játékban. Külön meg kell azonban emlékeznünk név szerint a három legapróbb kis magyarró I, Gáspár Mi klóska, l Jakab Sanyiba és Keszey Istvánba külön jelenetéről, melynek címe volt: a kis Jézus arany alma . Gyöngyként peregtek aj­kaikról az ízes magyar szavak, mint * Kis Jézuskán nincsen papjan; jaj de fázik az ártatlan. Sokan gondoltunk vissza a keserves magyar karácsonyokra, amikor nekünk sem volt selyem paplanunk, hanem rongyos katona köpeny takarta fázó tagjainkat. Á kicsik jelenete után Egersdorfer Géza mondott egy Ady költeményt, majd az iskola összes tanulóival egy Ka­rácsonyfa jelenet következett, aminek címe volt; “Jaj de pompás fa . . . Ezt követően az Iskola Bizottság alelnöke, a jelenlevő elnök, Ft. Bartkó Alajos nevében minden gyermeket meg­ajándékozott egy kis csomaggal. A tanítók közül a két Szociális Testvér, sister Mária és Katal in karácsonyi virágot kaptak. Az ajándékokat a mindenben lelkesen résztvevő Szép házaspár szerezte be. Az ünnepség és műsor alatt 7 uza István, Ihász Ró­bert és Ihász Márk nagyon szép összhangban két trombi­tán és egy saxofonon zene számokat adtak elő, igazi tudás­sal és hozzáértéssel. A számokat Tuza István, a fiatalabb István édesapja hangszerelte. Az ünnepséget követte a magyar iskola zászlajának megszentelése. A gyönyörű három-színű, Máriás lobogó Dr. Szép Gáspár és nejének, Mártának ajándéka. Az ünnepségnek ez a (szakasza az amerikai himnusz eléneklésével kezdődött, majd Nt. Dömötör J ibor, ref. es­peres lépett a zászlóhoz, és magyarságtól izzó szíve minden szent indulatával átszőtt imával kérte a Magyarok Istenének áldását a zászlóra. Ezután Ft. Mészáros György, a barbertoni Szent Há­romság egyházközség plébánosa mondott ünnepi beszédet. Mint mondotta, magyar Amerika majdnem minden váro­sában, ahol egy évvel ezelőtt a mártír bíboros, Mindszenty József megfordult, emléktáblákkal akarnak látogatására em­lékezni. Akronban szükségtelen egy emléktábla, mert a Ma­gyar Iskola eleven emléke a Bíborosnak. Ittjártakor fejezte ki azt az óhaját, hogy itt egy iskolát kell alakítani. Kíván­ságának megfelelően alakult meg ez az akroni iskola és amig csak fenn fog állni, emléket fog állítani az elhúnyt mártír Hercegprímásnak. Az akroni magyar szülők köteles­sége, hogy ez az iskola megmaradjon és hirdesse Mindsenty és a magyar nemzet tragédiáját. A nagyhatású beszéd után Ft. Bartkó Alajos a Széni Szív Egyházközség plébánosa szentelte meg a zászlót. A magyar himnusz eléneklésével az ünnepség befeje­ződött. Az ünnepség után még sokáig együtt maradtak a szü­lők, tanárok és az iskola barátai, akiket frissítővel, kávéval és süteményekkel vendégeltek meg Egersdorfer Gézáné, Csáky Lászlóné és a Szociális I estvérek. Az Iskola javára történő adományozók sorát Nt. Dö­mötör Tibor és az akroni Magyar Ház nyitották meg 50-50 dolláros adományaikkal. Adakoztak még: Mr. & Mrs. Bank P. János, Mr. & M rs. Bözsöny László, Mrs. bundák Margaret, Gajdátsy Ferenc, Mr. & Mrs. Ihász Sándor, Mr. & Mrs. Jakab Sán­dor, Mr. & Mrs. Jacob Ferenc, Kenessy János & Hedwig, Mr. & Mrs. Keszey Zoltán, Orbán Linda, Szil vási István. Szegedi Alan és Tuza István. Az összes adomány 232,00 dollárt tett ki. TÚLZÁSBA VITT ÖNKISZOLGÁLÁS Chicago déli részének egyik legforgalmasabb benzin­töltő álomására a minap éjjel három fegyveres férfi állított be. A két kiszolgáló fiatalembert megkötözték, 5000 $ kész­pénzt és 380 $ értékű cigarettát pedig magukkal vittek. Távozásuk után a feltöltő állomás rendes forgalma tovább folytatódott. Amikor az üzeletfelek látták, hogy nincs ki­szolgáló személyzet, maguk töltötték lel kocsijukat és gon­doskodtak cigarettaszükségletükről is. Egyszer valaki 2 $-1 akart fizetni a benzinért, amikor azonban látta, hogy á kiszolgáló megkötözötten vergődik az iroda padlózatán, visz­­szatette a 2 $-t, belemarkolt a cigarettába, visszatért a kút­hoz, feltőltötte kocsiját és elhajtott. Amikor az egyik kiszol­gáló előbb arra kérte, bontsa ki kötelékeit és hívja a rendőr­séget, azt felelte, hogy a segítség útban van. A töltőállomás vezetőjének utólagos megállapítása szerint ilyen önkiszolgálással mintegy 100 motoros körülbe­lül 400 gallon benzint szivattyúzott ki. Legtöbben csak ne­vettek a két megkötözött emberen és szemmel láthatólag örültek a ritka “önkiszolgálás költségmentes lehetőségé­nek. A nyomozás utólagosan azt is megállapította, hogy a három rabló körülbelül 3/4 óra hosszat tartotta birtokában a töltőállomást. Amíg kettő közülük az irodában dolgo­zott , egy a feleket szolgálta ki. E közben senki sem gon­dolhatta, hogy rablás van folyamatban. Később viszont sen­ki sem törődött a két megkötözött emberrel, akik szünet nélkül segítségért kiabáltak. A.KÜLFÖLDIEK JELENTKEZÉSE Perryman F. S., a bevándorlási és polgárosítási szol­gálat (Immigration and Naturalization Service) igazgatója felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy néhány kivételtől eltekintve ■— az új év első hónapjában (január 1-től 31-ig) az Egyesült Államok területén tartózkodó minden külföldi köteles lakcímét az igazságügyminiszternek (az “Attorney General -nak) bejelenteni. A bejelentés igen egyszerű. A hozzá szükséges levele­zőlapot ( card -ot) bármelyik postahivatalban, vagy a be­vándorlási és honosítási szolgálat bármelyik irodájában meg lehet kapni. Ezt ki kell tölteni, 8 centes bélyeggel kell ellátni s aztán bármelyik postaládába be lehet dobni. A kötelezettség mindazokra kiterjed, akik nem ame­rikai állampolgárok, tekintet nélkül arra, hogy mióta lak­nak az ország területén; csak az akkreditált diplomatákra és bizonyos nemzetközi szervezetek alkalmazottaira nem vonatkozik. Perryman igazgató arra is felhívja áz érdekellek figyel­mét, hogy a bejelentés elmulasztói a törvény-értelmében ko moly büntetéssel sújthatok. A BÉKE IGAZI HŐSE Amint ismeretes, a norvég parlamenti Nobel-díj bi zottsága az 1975-ös békedíjat Andrei D. Sakharov orosz alomfizikusnak ítélte. Ez a döntés egyértelmű helyeslést váltott ki a nyugati világban, de annál nagyobb bosszú­ságot a Kremlinben. Sakharov a 40-es évek végétől kezdve mint elméleti fizikus dolgozott a Szovjetunió tiIkos fegyver­kezési osztályán. Az ő nevéhez fűződik a szovjet hydrogén­­bomba 1953-ban történt előállítása. A 60-as évek vége felé azonban egyre komolyabb kételyei támadnak munkája felől. Azokhoz a tudósokhoz tartozik, akik féltő aggodalormjijal lát­ták, hogy találmányaik miként jutnak felelőtlen' és cinikus politikusok kezébe. Lassanként megértettem írja, nemcsak a hydrogén-bombalkíséríetek, hanem az egész vállalkozás kriminális voltál . Attól kezdve az atomkuta­tást, sőt a világ egyéb égető kérdéseit is szélesebb és hu­mánusabb látószögből kezdte felmérni. Nem törődve a nagy személyi kockázattal és a poziciójából efedő kiváltságok el­vesztésével, kiáltványt intézett 1968-ban, közvetlenül Cseh­szlovákia megszállása előtt, a szovjet vezetőkhöz "Haladás, együttélés és szellemi szabadság címen, amelyben a terror és a politikai elnyomás azonnali beszüntetését kérte. “Vé­get kell vetni az ideológiai imperializmusnak <— írta, — különösen az imperializmus szovjet válfajának. Meg kell tanulnunk őszintén együttműködni Amerikával és a többi államokkal, bármilyen politikai vagy gazdasági elveket kö­vessenek is, ha a világot meg akarjuk menteni a nukleáris katasztrófától . Követelte a poillikai foglyoknak a munka­­táborokból és •elmegyógyintézetekből való kiszabadítását, a vallásüldözés bármely változatának a beszüntetését és a szál }ad kivándorlás jogát. Egyszerű, kétszobás moszkvai la­kásán sajtónyilatkozatokat készített és sajtókonferenciákat tartott, melyeken nemcsak politikai kérdéseket tárgyalt. Ki­állott néha alig ismert, eltérő véleményen lévő, vagy ellen­ző kbe szorult emberek mellett, akiket vallásos, irodalmi vagy politikai meggyőződésükért üldöztek. Megtette azt, amit eddig még egyetlen vasfüggöny mögött élő egyházi vezető sem mert megtenni, hogy levelein keresztül felhívta az Egyházak Világtanácsának a figyelmét a vádlottak pad­jára ültetett, vagy fogolytáborban sínylődő és haldokló egy­­egy keresztyén lelkipásztor sorsára. A vádlottak tárgyalá­sain felesége társaságában megjelent, heteken keresztül hallgatta a bírósági tárgyalásokat s azokról a nyugati saj­tót részletesen tájékoztatta. Nixon elnök moszkvai látoga­tása alkalmával éhségsztrájkot tartott, hogy ezzel is felhívja a világ ügyeimét a Szovjet politikai foglyaira. Sakharovon keresztül tudjuk például, hogy Oroszországban jelenleg mintegy tízezer embert tartanak börtönben, fogolytáborban, vagy elmegyógyintézetekben vallásos, vagy politikai meg­győződésükért. Felszóla It a HelsinkiI jen megkötött ál-dé“­­tente ellen, amely szerinte illúziókon és ábrándokon nyug­szik. Hazám és a nagyvilág című legújabb könyvében a nyugati külpolitika óriási baklövésének minősíti, hogy a Szovjetunió minden követelését ellenszolgáltatások nélkül teljesíti. A ha£ai állapotokról azt írja, hogy a külföldi tú­rista szemében úgy tűnik, mintha látszólag megelégedett emberek nyüzsögnének az új apartment házak tövében. A valóság azonban az, hogy tengernyi az emberi nyomorúság, nehézség, kegyetlenség, mélységes kimerültség és közöm­bösség, amelyek teljesen aláássák a társadalom alapjait. Véleménye szerint a szovjet rendszer valójában állami ka­pitalizmus, amely a nyugati kapitalizmustól abban külön bözik, hogy teljes mértékben szláv nacionalista és a párt kizárólagos monopóliuma uralja. Különösen jellemző — írja, — hogy 58 év gigászi küzdelme és 30 év megszakítás nélküli bék éje után semmit sem tud felmutatni, ami meg­közelíthetné a fejlett országok életszínvonalát. Nincs a nyu­gati kapitalista államokban egyetlen egy olyan munkás, aki hajlandó lenne a szovjetenióbeli bérek és munkafeltételek mellett dolgozni. A jelenlegi lehetetlen helyzetből az egyet­len kivezető út: a marxizmus nélküli demokrácia, amely. Kelet és Nyugat konvergenciájához vezetne. Szabad de­mokrácia, katonai leszerelés, társadalmi és technikai hala­dás kéepezi az egyetlen alternatívát, ami az emberiséget a végső pusztulástól még megmentheti. Nézetünk szerint Andrei í). Sakharov bátor kiállásával, őszinte írásaival és mélységes emberszeretetével többet tett á béke ügyéért, mint a Nobehdíjas külügyminiszterek és lelkészek együttvéve. Ö ma a világbéke gondolatának igazi hőse! (Református Hírek, 2.2.) VÉDŐOLTÁS Az egyik napilap írja, hogy mennyire fontos a gyer­mekek kanyaró elleni beoltása. 1963 és 1975 között 24 millió esetben sikerült megelőzni a betegséget; 2400 életét mentettek meg a védőoltással és 7900 esetben mentettem meg gyermekeket a szellemi fogyatékosságtól.

Next

/
Thumbnails
Contents