Magyar Református Ébredés, 1946 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1946-01-12 / 1. szám

2 MAGYAR REFORMÁTUS ÉBREDÉS ÉSZREVETTÜK/ íhogy sokan volnának, akik számú ra a szeretet haszon lenne és keve­sen vannak, akik részére köteles séff. Addig jó a szeretet, amíg ál tala el lehet érni valamit, amíg ez Számunkra megbocsátás, segítség könyőrület, előbbremenetel, de ami kor ez mások javára és a mi ká­nunkra ugyanez lehetne, elzárkó­zunk előle. Itt az ideje, hogy ne a taások szeretetét követeljük, hanem a magunk szeretetéről tegyünk bi zonyságot. A szeretet ez: mit adsz! Mindig gyanús volt nekünk, ha Sokat beszéltünk a szeretetrői, mert <az derült ki belőle, hogy »szeret­őiéin, ha szeretnének«, pedig ez Is­ten részéről elintézett dolog a mi Számunkra. Isten szeret bennünket, ennek fényes bizonyságát adta, és fezt a Jézus Krisztusban soha visz- feza nem vonja. Isten épp ennek a szeretetnek a jogán, nemcsak azért •küldött bennünket, hogy szeresse­nek, hanem azért, hogy mi szeres­sük Öt és szeressük embertársain­kat. ö előbb szeretett és tőlünk is 'azt kívánja, hogy mi szeressünk előbb, mi kezdjük el környezetünk­kel és népünkkel a szeretést. Mind­ezt az adja toliunkba, hogy a »Re­formátus Segély« mozgalmának a megszületését — egyéni tapasztala­tunk szerint — nem kísérte olyan 'kitörő öröm. mint amilyen megil­lette volna- Azt gondoljuk, hogy Is­ten ezt az ügyet imádságunkra és <szeretetünkre bízta. Nem kell meg­várni seholsem a szervezkedést, a ♦felsőbb irányítást, hanem verse­nyezzünk: ki szeret előbb? * thogy a hivő közösségekben valami *bai van. Egyik helyen csak ma­gukkal foglalkoznak a , közösség tagjai, saját testi vagy jobb eset­ben lelki nyomorúságukkal. Má­sutt a »keresztyén gőr« állapotába jutottak. Van olyan közösség, ame­lyik »elvi magasságokban« trónol, s onnan ítéli meg a dolgokat. Is­mét másik megmarad az elmélke­désnél, s óvatosan tartózkodik at­tól. hogy a mindennapi életről is szóljon. Nem hiába dörgi hát ide nekünk Pál apostol,: »...nincsen csak egy igaz is, nincs aki meg­értse, nincs, aki keresse az Istent!« * hogy mindennél jobban érdekel bennünket, hogy mit végeztek felő­lünk Moszkvában. Igaz-e,, hogy a »nyugatot« nem érdekli már a sor­sunk? Vagy az ellenkező hír az igaz? Melyik lesz az a nagyhata­lom. amelytől függni fogunk, amely irányítja majd a, sorsun­kat? Csak az nem látszik érdekelni bennünket, hogy »odafenn« mit vé­geztek felőlünk, — hogy az egyet­len »hatalom« fogja ezentúl is irá­nyítani sorsunkat. * hogy a zsidókérdés jobban izzik, mint valaha. Nem tanulunk a tá- volmult hibáiból s a közelmúlt szörnyű bűneiből. Nem tanult egyik oldal sem. A bosszúvágy, a megbocsátás hiánya az egyik olda­lon, 8 változatlan elfogultság a má­sik oldalon. És mit tesz ilyen kö­rülmények között az egyház? A hi­vatalos egyház, s a hívők közös­sége? Látja e a zsidómisszió jelen­tőségét, szükségszerűségét, sürgős nélkülözhetetlenségét? Látja-e a missziós munka ilyenirányú szük­ségességét saját sorainkban is? * hogy a megbékélés szelleme más vonalon sem mutatkozik. A fene­kedés, a gyűlölködés semmit sem csökkent. Még beszélni is alig aka­runk vagy merünk megbocsátás­ról. Szót emelni mellette, kinek jutna eszébe. És nem gondolunk arra, hogy a bosszú új bosszúvá­gyat szül, s ez mindig hatványo­zottabban ielentkezik, s öregbíti a sátán dicsőségét. »A legjobb és legnagyobb szolgá­lat, melyet az egyház a nép érdeké ben tehet az, hogy a bűnbánatit nem a népnek hirdeti, hanem ön­magában tart bűnbána'ot. Mindad­dig nem hallhatja meg a nép a bűn- bánatra való felhívást, amíg maga az egyház nem válik ismét egy­házzá.« (Walter Lüthi.) Rád is tad&zili? Irta: Bereczky Albert Sikerült mindent lejáratni, az ilyen rámenős címeket meg külö­nösképpen. Ha nem bíznék abban, hogy ennek a lapnak az olvasó- közönsége nagyjában olyan embe­rekből tevődik össze, akik mégse »edződtek« meg a személyes éle­tüket érő keresztyén támadással szemben annyira, hogy a cím el- olvastán magukban legyintenek és »úgy is tudom« jelszóval már úgy olvassák, mintha nem olvasnák — nem is írnék. Stanley Jones na­gyon szép könyvében, a »Krisztus India országútján«-ban emlegeti azt a veszedelmes betegségünket, hogy minket már eleve beoltottak a keresztyénségnek egy gyenge válfajával, hogy ezáltal immuni­sakká legyünk az igazival szem­ben. Ez a beoltottság talántán mégse tett minket olyan végzete­sen immunissá, hogy látván lás­sunk és mégse lássunk és hallván halljunk és mégse értsünk. Az Ür Isten éppen elég alaposan mellen ragadott és megrázott mostaná­ban minket s tán annyira már észretértünk, hogy az ő ügyét ö nagyon komolyan veszi s velünk is komolyan akarja vétetni. A hiba-veszély mindig két oldal­ról jelentkezik. Régen tapasztal­juk már ezt sokféle változatban. Ha például a bátorságunkat erő­sítjük, az alázatosság vonalán esünk el. Ha az igazságot erősít­jük, a szeretetet ejtjük el. A mi témánk most a felelősség kérdése s a hiba-veszély itt is két ellenté­tes oldalon kísért meg. Vagy nem veszem föl magamra azt, ami rám tartozik — vagy olyanokat válla­lok, amikre nincs megbízatásom. Egyéni életében kiki megvizsgál­hatja, melyikre hajlamos inkább, passzív természetű-e, vagy aktív, de nyilván sokat lehet vétkezni Mind a görögöknek> mind a bar­bároknak, mind a bö'cseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rámában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliu. mát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidó, nak először meg görögnek- Róma, 1:11—16. Számomra kísértessél kezdődött az új esztendő- Ahogy jókor felébredtem, azon kezdtem gondolkodni, hogy váj­jon mi értelme van annak, hogy prédi. kálók, hogy hirdetni próbálom Isten Igéjét és evangéliumát. Elém rémlett a sok értelmetlenség, amivel hallgat­ják. Szinte elém álltak azok, akik ugyan szívesen hallgatják, sőt sajnos, meg-megdícsérnek Is egy-egy szolgála­tomért, de aztán éppen véleménynyilvá. oltásaikban és életükből látszik, hogy mégsem fogadták be, mégsem hitték el. Úgy képzett meg előttem, hogy olyanféle az Igehirdetés szolgálata, mint amilyen a borsó falrahányása. El Is határoztam, hogy nem prédikálok. Hamar felkeltem, hogy üzenjek vala­kinek, készüljön hamar és menjen he­lyettem prédikálni, mert én nem tu­dok, hiszen nem érdemes. Előbb azonban elővettem Bibliámat, hogy az újesztendei Igét elolvassam. Róma 1:8—16 versek következtek az Újszövetségből. Itt olvasom: »Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért...« Megpróbálkoztam vele. Hálát adtam azokért Is, akikről úgy vélekedtem még az imént, hogy nem érdemes ne­kik prédikálni. Kezdtem feloldódni... Majd olvasom tovább: »...köteles va­egyikkel is, másikkal is. Van ideje a szólásnak és van ideje a hallgatásnak, de éppen azért, mert egyszer* az egyiknek, másszor a másiknak van ideje, rettentő nagy baj származik belőle, ha pontosan akkor csináljuk az egyiket, amikor a másikra van parancsunk. Közösségileg pontosan ugyanaz a hiba-veszély van ugyancsak két oldalról. A magyar református egyház felelőssége nem is egy ok­nál fogva páratlan és egyedülálló. A magyar élet központi kérdése a lelki megújulás. Kezd közhelysze­rűen itt is, ott is megjelenni az az igazság, hogy gazdasági, társadal­mi, politikai és minden egyéb ba­jaink mélyén lelki-erkölcsi bajaink a döntőek. Ha itt a belső gyökéren meg nem gyógyulunk, lehetetlen remélni összetört és szörnyű vál­ságba jutott sorsunk jobbrafordu- lását. Félős, hogy kevés meggyőző erővel hirdetett ilyen igazságok azt a romboló immunizáló hatást gyakorolják a lelkekre, amire Stanley Jones idézett mondása olyan élesen rávilágít. A magyar élet sorsdöntő kérdése, hogy frázis­mentesen, életteljesen, másokat meggyőző erővel hirdettessék ben­ne a lelki megújulás égető sürgős­sége. Ki hirdesse ezt úgy, hogy döbbent ijedtséggel föleszméljenek az emberek s legalább az igény teljes komolysága előttük álljon — ha nem a magyar református egyház? Ki felelős azért, ha ez az igény elsikkad egyéb igények kö­zött? Kinek a dolga, hogy még azt se tűrje, hogy ez az igény akár­csak a második helyre is szorul­jon? Első dolgokat az első helyre! Minél zavarosabbak az idők, annál keményebb következetességgel kell a sorrend döntő fontosságára újra meg újra rámutatni. gyök.« Ez a két szó világossá tette előttem, hogy szörnyen megkísértettem. Nem az a kérdés, hogy érdemes-e; kö­teles vagyok, tehát az eredménytől tel­jesen függetlenül hirdetnem kell, mert jaj nékem, ha nem teszem. Igen, köteles vagyok: akár tetszik, akár nem, — alkalmas és alkalmatlan Időben, — eredményesen és eredmény­telenül, — megértetten és meg nem értetten, — kipihenten s jókedvűen vagy megfáradtán és megterhelten Kö. teles vagyok, mert Isten maga kötele­zett el a Jézus Krisztus által, mert nem tehetem, hogy ne hirdessem Isten­nek hatalmát és szeretetét, mert Isten volt az, aki világosságot gyújtott az én nyomorult, bűnös szívemben is, mert Isten azért adta nékem is Igéjét, hogy hirdessem mindenkor, mindenütt és mindeneknek. Igen, így igaz és így kö­telező: köteles vagyok ... Nehéz, de jó engedelmesség. »Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni.« Igen, Isten így készített fel az újesztendei Igehirdeté­semre és igy kötelezett el újra az evan­gélium szolgálatára, ahonnét megint kész lettem volna gyáván, csúfosan megszökni. Igen, kész vagyok. Legyíi- zötten és meggyőzötten újra felaján­lom magamat erötelenségemben, alkal­matlanságomban, nyomorúságomban Is. tennek, használjon úgy és ott, ahol és ahogyan ö szent Felségének tetszik, ahol és ahogyan akar. Az evangélium Istennek hatalma minden hivőnek id­vességére. Ennek hirdettetnie kell, mert ez a megoldás, mert ez a bűn- bocsánat, a szabadulás és az új élet. Köteles vagyok... Kész vagyok.,, S te?! Béksfi Benő A lelki megújulásnak, a komo­lyan vett evangéliumi ébredésnek egyik ellenvetése éppen az szokott lenni, hogy most éppen az ellen­kező dolgok hatalmasodtak el. A legilletékesebb tényezők keserűen panaszkodnak, hogy az erkölcsi züllés mocsara milyen széles és milyen mély. Iskolaigazgatók pa­naszolják, hogy elemista gyerme­kek rendszeres és vidám vonat­fosztogatásokra szövetkeznek. Be­törő- és rablóbandákban fognak el serdülő fiukat és lányokat is. A reálisták ilyenkor azt mondják, hogy fantazmagória lelki megúju­lásról és ébredésről beszélni — ilyen időkben. A reálisták sohase látnak az orruknál tovább. Aa idők gonoszok és éppen azért, mert gonoszok, kivételesen alkalmasak a lelki ébredésre. Az »idők teljes­sége« a világ legzüllöttebb idő­szaka volt. Lukács evangéliuma Keresztelő János föllépését egy csomó név fölsorolásával vezeti be: Tibérius, Poncius Pilátus, He- ródes.í Filep, Annás és Kajafás. Ilyenkor kell, hogy szóljon »as. Úrnak szava«. De nemcsak kell, hanem ilyen­kor lehet is. Az éjszaka arra való. hogy a máskor láthatatlan csilla­gok fényeskedjenek. S mintha va­lami olyant írna az Ige, hogy »Istennek szeplőtlen gyermekei aa elfordult és elvetemedett nemzet­ség közepette ... fénylettek, mint csillagok a világon«. A csillag aligha panaszkodik az éjszaka sö­tétsége miatt. Az áron is megveendő alkalom bizony itt van, mert az idők gono­szok. Csak hát ilyenkor a csillag­nak csillagnak kell lenni és aa életnek beszédét kell megmutatni, ami a legnehezebb fajta prédiká­ció. S jön a csüggedt és csüggesztő kifogás: nagyon kevesen vagyunk ehhez. A számok bűvöletéből nem tudtunk megszabadulni. Mondjuk, mondogatjuk, hogy nem a meny- nyiség, hanem a minőség, de köz­ben magatartásunk elárul minket Az ébredést is inkább széltében- hosszában gondoljuk, mint magas­ságban és mélységben. Beszélünk és cikkezünk arról, hogy például a mozi sokkal többekre hat, mint bármi más kultúrtényező, bele­értve a templomokat is. Nem bán­nám én se, ha az Ige világossága a mozivászonról is sugározna. Csak azt ne felejtsük el, hogy nem a legszélesebb tömegekre gyako­rolt hatás a legmélyebb és a leg- egyetemesebb hatás. Volt már eset arra, hogy valahol egy paraszt- ember olyan alaposan felébredt, hogy a keresztyénségnek semmi- Jóle gyenge válfajával nem lehe­tett kielégíteni, hanem addig ke­reste az üdvösséget, amíg egyszer teljes bizonyossággal rá nem ta­lált s aztán ennek a Ruotsalainnen Pálnak a fölébredt életéből egy egész nép ébredése született meg. Olyanformán volt az mindig, hogy tengermély és sötét volt az éjszaka s valahol csak kigyulladt egyszer egy csillag. Valóban nem mennyi­ségi kérdés ez és a hatás szétára- dása az Istent megtalált lélek for­róságától függ. Sok langyos ember nem tudja átmelegíteni a dermedt magyarság testét. De néhány forró szív igen. Hát ez az, ami rád is tartozik. Rád, aki a másikkal és a harma­dikkal együtt felelős vagy azért, hogy az Isten kiáraszthatja-e sze- retetének fölmelegítő és megtis»- tító erejét erre a kivül-belül boteg népre. t £yy,iitt az, Út A'zíne eCätt Köteles vagyok!

Next

/
Thumbnails
Contents