Magyar Református Ébredés, 1946 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1946-01-12 / 1. szám

a IV. évfolyam, 1. szám. Ál*52 i *8000 P 1 »46 január 12 Értelmes NEVELÉSÜGYÜNK KÁTYÚJA írfa: KARÁCSONY SÁNDOR embereknek valljuk magunkat, mi a XX. század emberei s mégis van egy furcsa tulajdonságunk — az, hogy nem értjük, vagy nem is akarjuk megérteni a nyílt és világos beszédet. Megszok­tuk azt, hogy minden meg-, nyilatkozás mögött valami hátsó, elrejtett gondolatot, vagy okot ke­ressünk s nem úgy fogadjuk a #zót, ahogy azt kimondották. Ennek következtében bizalmat­lanná vált az ember embertársá­val szemben, férj feleséggel, szülő gyermekkel szemben, sőt nemzet nemzettel szemben is. Ez egyik oka annak, hogy olyan elviselhetetlen az élet ezen a földön. Ugyanígy vagyunk Istennel is. Világosan megmondotta Igéjében a maga nyílt és gyermek előtt is érthető akaratát. Megmondotta, hogy a bűn tette nehézzé, sőt elvi­selhetetlenné az ember életét; meg­mondotta, hogy »a bűn zsoldja a halált; megmondotta, hogy elvész a nép, mely tudomány — az ő Igé­jének a tudománya — nélkül valót; megmondotta az egyén szá­mára, hogy »higyj az Űr Jézus i3uúoóu/I lő idce^ülsZt; tí ue.il- xet számára: »hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy ki­gyomlálom, megrontom és elvesz­tem, de megtér az a nép az ő go­noszságából, amely ellen szólot­tám, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni gondol­tamt. Megmondotta tehát, hogy abból a kátyúból, melybe nemzet és egyfn került, csak egyetlen ki­vezető út van: a bűnbánat és a megtérés útja. Nyílt és világos be­széd ez, ugyebár? És mégis, miért nem értjük? Mert Isten szavai mögött is más értelmet keresünk. Ha Isién Igéje bűnről és ítéletről beszél, melyet ránk hozott, akkor elnevezzük azt nemzeti szerencsétlenségnek; ha bűnbánatra és megtérésre szólít fel, akkor a közös bűnvállalás és bűnbánat helyett bűnbakot kere­sünk, S mindezt miért? Mert ké­nyelmesebb testünkhöz szabni Is­ten szavái, mint annak úgy, ahogy 6 mondja, engedelmeskedni. Más­részt homályos értelmű kijelentés­ként fogadjuk az Igét, amit úgy kell kihámozni burkából. Hiába hirdetik sokan a mostani magyar éjszakában is, hogy Isten­nek az a ránk nézve életkérdéses üzenete, hogy népünk forduljon Hozzá bűnbánattal, megalázkodás­sal, porban is, hamuban is, böjtöl­ve is, hogy könyörüljön rajtunk, valami értheteilen okból nem érti népünk ezt az üzenetet. Annyira értelmetlenek lettünk volna már, hogy egyetlen jóaka­rónknak, az Istennek a nyílt és világos üzenetét nem akarjuk meg­érteni; s annyira megvetjük saját magunkat, hogy nem akarjuk el­fogadni az egyetlen lehetséges megoldást a szabadulásra? Volt a nemrégiben még oly hang­adó »jó társaságinak egy igen_ si­került »bemondása«, amelyet széles e hazában, Szombathelytől Nyíregy­házáig ismételten volt szerencsém 'hallani, ez a bemutai'kozásfajta: három gyermeknek vagyok neve­letlen apja. Szándékos elferdítése szeretett volna lenni annak a szoká­sos kitételnek, hogy három nevelet­len gyermek apja az, akinek kis­korúak még a »lemenői«. Azért em­legetem most ezt a frázist, merk akarva-nemakarva, nagy igazsá­got mond meg bolondjában és áperté. Hiszen, szó ami szó, elég nevelet­lenek a gyermekeink is, útón-út­félen tapasztalhatni. De hát az nem volna baj, hiszen ők, szegény­kék, hivatalból neveletlenek, nem nőtt még be a fejük lágya. Az az öregebbik hiba, hogy mi, a neve­lő k is neveletlenek vagyunk. Leg­feljebb s ez aztán még öregebb, mondhatnám, tragikus hiba, nem látjuk ezt a borzalmas tényt ma se tisztán, a maga égbekiáltóan ször­nyűséges valóságában. Egybefogok most minden nevelőt, szülőket, tanítókai, tanárukat és professzorokat egy bokrára, maga­mat se véve ki, természetesen. Mit értsünk azon, hogy neveletlenek va­gyunk? Minden értsünk rajta,amit csak értenünk lehet, szabad és kell. Elsősorban értsük azt rajta, hogy valaha gyerekek voltunk, közben ki jobban, ki kevésbé megöregedtünk, mindnyájan úgy, ahogy neveltek bennünket az öregjeink és nem volt a nevelésünk elég szolid. Tőlünk nyugatra, a nyugati népek szolid nevelést adtak a maguk ifjúságá­nak a maguk módján, tőlünk ke­letre ugyanez történt keleti szokás szerint, nálunk összezavaradott ez a különben olyan természetes, hogy nár majdnem ösztönös folyamat. Mi elnémítottuk magunkban a ter­mészetes ösztöneinket s majmoltunk másokat. Ez persze nem sikerült, az ösztönök fel örtek, ellene álltak a majmolásnak, de csak dühös csa­tározásig jutottak, pozitív ered­ményt nem érhettek el. Ez az oka, hogy a mi műveltségünk részben csak külső máz rajtunk, részben merő képzelgés, magunk ámítása, vagy a másoké, részben egyszerű haíandzsázás, ami szószerint azt se tudom, mire való. Száz szónak is egy a vége: neveletlenek vagyunk, mi, magyar nevelők, mert nem volt elég szolid a nevelésünk. A hiányos nevelést azonban min­dig pótolhatja úgy, ahogy, egy ké­sőbbi önnevelés, autód, daxis. Az autodidaxisnak azonban már önma­gában véve is van egy nagy gyön­géje, ami egyúttal halálos vesze­delme is. Az, hogy »ön«-nevelés, önmagunk nevelése. A nevelés ugyanis társaslelki funkció, két em­beren áll, aki nevel és egy másik valakin, akit nevelnek. Autodidaxis esetén ez a két valaki majdnem egy. Azért mondom, hogy majdnem, mert hiszen az autodidakta olvas és megfigyel nevelődésének legtöbb idejében, tehát van mégis nevelője, az, akitől olvas vagy az, akit meg­figyel. Csak az a baja, bogy a má­sak fél, ha nem is néma, de mégis: kikérdezhetetlen. Annyit vall, amennyit jószántából ád, nem lehet kivalla'ni. Nem felel, csak kijelent, akár írott betű, akár elleshető gesz­tus formájában cselekszi. Minden gesztusa és valamennyi szava azt jelenti, amit az autodidakta a maga kínján belemagyaráz. Második és harmadik hibája az .önnevelésnek az, hogy esetleges és hogy sohasem kezdődik voltakép­pen, hanem mindig folyta'ódik, vagy kiegészül. Hiányzik tehát két fontos jellege, ami nélkül igazi kultúra el sem képzelhető: az alapja és a rendszere. Nagyon so­kat magába olvashat és sajátjává nézegethet az ember, de ez a sok minden nemigen válhatik nála sem alapossá, sem azáltal, hogy rend­szerbe áll össze benne, nem egysze­rűsödik egységessé. Az autodidakta leg öbbször civilizált, de nem kul­turált ember. Mi, magyar nevelők, legjobb esetben, ilyen európai civilizációjú emberek lehetünk, de csak a sza­bályt erősítő kivételeinkben euró­pai kultúrájúak. Még valami go­romba statisztikát is mondhatunk afelől, hogy és mint állhat a dolog por ánkon e tekintetben. Százunk közül kilencvenünknek a Kul­túrája nem szolid, kilencünknek, ha van civilizációnk és egy közülünk i nu,iog roi.uelki.axl. iiam.oitat.a.i, igazi kultúrával. De ügyünknek csak használ, ha egyikünk sem véli sajátmagát annak az egynek, sőt van benne elégséges alázat a ki­lencven közé számolnia szegény szeméivel. Hadd járjak elöl a jó példával. Nemcsak úgy tessék-lássék formán, hanem őszintén és igazán. Nem szeretnék az az egyetlen nagy- bankó lenni a cigányok tányérján, melyet a prímás maga tett oda csa- logatónak. Lelkem mélyéből szakad fel a mondat, ahogy ideírom: neve­letlen nevelő vagyok magam is. Nem voltam rossz diák, ellenke­zőleg: jelesrendű diák voltam. Meg­tanultam engedelmesen mindent, amire megtanítottak. Mégis azt ér­zem: nem elég szolid a nevelésem, az önnevelésem meg nem elég ala­pos és nem is egységes. Mind a két állí ásómat megindokolom erőseb­ben. Azt hiszem, a kultúra alapja és egysége önmagunkban van, tehát nem lehet tetszőleges. Az Isten te­remtette belénk az alapot és a rendszert, mely mindenj erre az alapra, mint egységre vezet vissza és legfeljebb hazudhatunk és az egész életünk lehet csupa merő ha­zugság, de ezt az Isten belémterem- tette alapot és egységet nem tagad- ha juk meg életre, legfeljebb ha­lálra és kárhozatra átkozhatjuk el. Érdekes élményem volt a múlt hé­ten, az, azt hiszem, sok minden ho­mályra értelmes magyarázatul szolgál, ha elmesélem. Bartók-műveket hallgattam az Operaházban: a »Kékszakállú her­ceg várá«-t, a »Csodálatos manda- rin«-t és a »Fából faragott ki­rályfi«-!. Kifelé jövet ott hömpö- lyöaött el mellettem az értetlen, a megbotránkozott, no meg a meg- kompolyodásnak indult emberek tö­mege. Bennem akkorára már meg­érti a tragédia, résztvevőén szemlél­tem őket. Zeneértő, elméletileg is képzett ember vagyok, tudtam, mi­ről van szó. Egész eddigi zenei mű­veltségünket meg kellett volna ta­gadnunk, ha ezen az estén _ zenei széphez akartunk volna jutni — ilyen nagy volt a »tét«, semmivel Bem kevesebb. Eddig hallgatott ze­I nénk alapjait kellett volna megta­gadnunk, szorult összébb ben­nem a csavar. Nem az eufó- nia a zene alapja, hanem s kakofónia. _ Nem harmóniára tör, hanem diszharmóniára. Polifó­nia az, hogy több akármilyen, tet­szőleges hang egyszerre hangzik és nemcsak bizonyos törvények sze­rint. hanem akárhogy, még legter­mészetesebb, ha unisono. Az idő szimbolikus telese pedig éppen olyan időtlen és méretlen, mint maga a tapasztalható idő. Nincs programzene a képzőművész-zené­szek. sem mese a szépirodalmár- zenószek számára sem Sőt nincs is pusztán az érzelmek világát, igazán kifejező tiszta művészet már. csak a zene. Akiben pedig ez a változás végbe nem ment. az hallgathatta az este hangjait exotikus valaminek vagy szenveleghette. min' ha lelke szerint része lett volna valami szép­ben, még le is fordíthatja, amit ka­pott egyik zenés nyelvről egy má­sik. általa folyékonyabban beszélt zenei nyelvre, de hamisí atlan aján­dékot, nagy lelki nyereséget nem vihetett magával semmiképpen. Bennem az elmúlt években vég­bement már sok minden egyéb bűn­bánattal egyetemben egy nagy zenei bűn bán at is. Megbántam, bűnömül bántam meg, amit az emberek az­előtt belém neveltek, eddigi zenei örömeim alapját, az eufóniát, a harmóniát, a polifónia összhangzat- tani törvényeit, metronomjelzéseket és a három-, négy- satöbbi negye- des, nyolcados és másmindenfélés taktusok »előjegyzéseit«, a program­zenét, az operák és balettek »me­séi «, a dur- és mollskálákat, min­dent, mindent Hiszen nemcsak a zene világában, hanem egyebütt, is megmutatkoztak már lelkemnek az istenteremtet e természetes alapok. És csodálatos. Ahogy oda tudtam mindezt adni, vissza is kaptam azon nyomban mind. Úgy jártam, mint annakidején az »időmér ékes versekkel«. Visszakaptam azokat ia, mint a tagolt vers egyik lehetséges esetét. Most is visszajut mind­ahány. Az eufónia, mint a kakofó­nia egyik lehetséges esete. A har­mónia, mely a diszharmóniában néha-néha éppen olyan jól esik, mint a rímtelen Ady-sorokban a ritka rím. A mollskála, szenta'ón alapon és mint aeol hangsor az ión, dór, frig, mixolid, meg a többi hangi- sorok között. Neveletlenek vagyunk és azok i» maradunk, mi, magyar nevelők, hi­szen elneveltek bennünket és ön­nevelésünk alapja és egysége sem lehet szolid — teljes és őszinte tö* redelmen innen. Nevelésügyünk ká­tyúba jutott és nem veckelődhetik ki belőle, hiába is próbál, míg egy nagyot nem ránt a szekerén — hátrafelé. Hátra, vissza. latinul annyi, mint: re. Ez a re a reformá­ció eleje is Bűnbánat nélkül nincs megtérés, nincs tehát újjászületés sem. Jámbor, bárgyú ideodakapko­dás, együgyű kísérletezés minden, rendezhetjük az átképzőtanfolyamo­kat derűre-borúra, nem sok haszon származik belőle. Az alap rossz, a hibás alapra épült rendszer egysége hamis. Meg kell bánni, szemétnek kell félni az egészet, hogy meg- újhodhassék­i

Next

/
Thumbnails
Contents