Magyar Református Ébredés, 1945 (3. évfolyam, 1-3. szám)

1945-12-01 / 1. szám

2 MAGYAR REFORMÁTUS ÉBREDÉS Dr. VICTOR JÁNOS: Teológiai feladataink az új helyzetben Felmerülhet a kérdés: mi köze van a teológiai munkának bár­miféle »új helyzethez«, amely a történeti változások során előáll­hat? Nem arra kell mindig igye­keznie, hogy mentesítse magát a »világnak«, amelynek »ábrá­zata« az »elmúlás« jegyeit viseli magán, mindenféle befolyásától és szegezze figyelmét kizárólag Istennek örökké megmaradó és mindig azonos Igéjére? S ha nem áltathatja is el magát afe­lől, hogy ebben az igyekezetében »fejéhez köttetett a gyarlóság« és ezéirt óhatatlanul is magán viseli annak a kornak a bélye­gét, amelyhez tartozik, ebből is nemcsak annál szorosabb köte­lezettség következik-e arra, hogy — amennyire csak lehetsé­ges — küzdjön mindenféle kor­hatásnak az ő munkájába való illetéktelen beáramlása ellen és az »időszerűség« lidércfényeinek hátatfordítva kövesse az Ige­szerűség világító parancsát an­nál komolyabban? A mögöttünk lévő évtizedek­ben ez az igazság tört utat ma­gának a teológiai gondolkozás­ban és elmondhatjuk: ez^ men­tette meg a teológiát. Már-már önmaga előtt is elvesztette min­den hitelét, miközben az egy­mást váltogató »helyzetek« és zellerei áramlatok mindegyiké- símulni és alkalmazkodni ^„—^Án^^égre^TiTmak -a jgi igazságnak az újrafelfede- ésével találta meg ismét ma- át, hogy — van Ige, van Isten­ek a Szentírásokban minden­orra szóló és mindig élő Szava 3 a teológiának az a föladata, ogy azt úgy megértse, hogy íasok. számára is értelmezni iája. '• > , De akármilyen hálásán emie- ezetben tartjuk is mindazt, mit etekintetben az újabbkori teológiai fejlődésből tanulhat­unk, mégis azt kell monda- unk: van a teológiának na- yon komoly köze ahhoz a íindenkori »helyzethez« is, melyet a történet külső és bel- ő alakulása teremt az ő szá­lára. Valahogyan szól Isten ozzánk a történet által is. gaz, nem úgy szól itt, hogy bar­iilyen kérdésünkre felelne és zzel az Igében adott ajándékát lármikléppen kiegészítené és icgtoldana. De szól úgy, hogy ölveti számunkra azokat a kér­éseket, amelyek aztán — kü- önben megoldhatatlanok ma- adván számunkra, — oda,hajt­atnak bennünket az ő Igéjéhez, logy ott elnyerjük rájuk az Ö álaszát. Különben is föltételezlhetnők, le a magunk és mások életének megfigyeléséből tapasztalati­ig is tudjuk: a reánkzuhant ürített történet súlya alatt^ ma ok ember fordul az Ige felé. A eológiai munkának ebben a lelyzetében nyilván az a fölada- a, hogy álljon az élére ennek az ge felé útrakelő zárán doksereg- Lek és rója le neki azt a szolgá- atot, amelyet az élenjárók róhat­tak le: úgy haladjon befelé az Igében a mi nemzedékünk előtt is kitáruló gazdag világba, hogy mások számára is megkönnyítse az abba való behatolást és a benne való eligazodást. Más szó­val úgy is mondhatjuk ugyan­ezt, hogy a mai helyzetben al­kalma nyílik a teológiai mun­kának. arra, hogy igazán »egy­házi szolgálat« legyen, — nem abban az értelemben, hogy egy­házi tisztségviselők űzik a ma­guk hivatalos foglalatossága­ként, amely senki mást nem ér­dekel, hanem úgy, hogy tényleg az egyháznak, a hivek seregének eleven lelki igényeit és szükség­leteit elégíti ki. Ez persze meg­követeli hangnemének és modo­rának a megváltoztatását is. A tudományos szakszerűség csorbí- tatlansága mellett meg kell ta­lálniuk teológusainknak azt a hangot, amelyen az egyház szé­les köreihez szólhatnak, hogy azok észrevegyék: nekik szóló szolgálat az, amit a teológiai tudományosság végez, — s ered­ményeinek ők láthatják hasznát, ha igazán az Ige népe akarnak lenni. Tartalmi tekintetben aligha­nem két kérdésben lehetne meg­jelölni azt, ami körül különös­képpen fáradoznia kell teoló­giai munkásságunknak a jelen helyzetben. Az egyik az egyház kérdése, amelyet már jó idő óta szoron­gató kérdésnek kellett érezníink, de amelyet az átélt katasztrófa most már sürgősen tisztázandó kérdésként állított figyelmünk­nek az előterébe. Nemzeti és nemzetközi viszonylatban egy­aránt a szemünkbe mered a kér­dés: mi értelme és mi szerepe van ebben a világban az Isten egyházának? Az »új helyzet« egészen a pénzügyekig menő gyakorlati konzekvenciák élével szegezi nekünk a problémát: mi biztosítja az egyház további MIT AKARUNK? Hiedelemből is, meg magya­rázatképen is szükséges némi programot adnunk. Ugyan nem új lap vagyunk, aztán talán nem is vagyunk olyan ismeret­len, látásaikat, mondanivalóikat elrejtő emberek, de mégis újra megvallani akarjuk, hogy mit is akarunk, hogy milyen cél le­beg előttünk akkor, amikor több -mint egy esztenűei kényszerű hallgatás után újra útjára in­dítjuk lapunkat. Mit akarunk? Mondani, szól­ni, megírni és minél több, sőt egyre több magyar emberhez el­juttatni Isten üzenetét. Isten­nek van mondanivalója és jaj nekünk, úgy egyénileg mint kö­zösségileg: egyházilag és nem- zetileg is, ha meg nem halijuk azt, amit Ő mond. Eddigi, bizony igen súlyossá lett bajaink is on­nét eredtek, hogy nem hallottuk meg Isten üzenetét. Isten nem tétlenül szemléli az életet. Ö Űr, valóságosan hatalommal bíró és uralkodó Űr. Ura minden élet­nek. Ura az egyháznak, de Ö az Ura az egész világnak. Övé az egyház, de ö a népek, nemzetek, sőt a történelem Ura is. Ebből ered, hogy ö neki akarata, ter­ve, szándéka, megoldása, pro­gramja van mindezekre nézve. Ezt mutatjuk. Ebből értetünk meg mára és holnapra várlóan valamit. Ezt akarjuk szólani. Mit akarunk? Amit Isten akar és munkál magyar népünk éle­tében: a magyar lelki és szel­lemi ébredést. Az a bizonyossá­gunk, hogy a magyar élet meg­oldását Isten a magyar ébredés útján akarja, munkálja és hozza el. Isten népünk sorsát, jöven­dőjét nem közömbösen szemléli, hanem hatalmával, ítéletévei, akaratának megjelentésével, ma­gyarok elhívásával és újjá- szülésével részt vesz benne. O Isten és ezért nem fog a mi látásainkhoz, önző vágyainkhoz, a magunkválasztotta utakhoz alkalmazkodni. Az engedelmes­ség a mi dolgunk! Hirdetni, munkálni akarjuk a magyar éb­redés ügyét. Mit akarunk? Evangelizálni. A Krisztus evangéliumának a megértése, elhívése és annak ereje oldja meg az ember életét minden vonatkozásban. Az élet, a közösségi élet is elsősorban ember-kérdés. Ki és milyen az, aki éli? Az ember romlott, tehe­tetlen, jószándékaiban és rosszat munkáló. Az epiber inagában néip is egész ember. Isten az ember-kérdést úgy oldotta meg, hogy elküldte az Ö Fiát, hogy éljünk általa. Ez az evangé­lium. Evangelizálni azt jelenti, hogy ezt az evangéliumot azzal a bevallott szándékkal hirdet­jük, hogy el is higyjék, hogy melléálljanak, hogy ezek aztán életet, új életet nyerjenek általa. Krisztus, az ö ügye: Isten or­szága számára akarunk meg­nyerni embereket. Mit akarunk? Reformációt sürgetni és előkészíteni. Az evangélium hordozója ebben a világban Isten tervei szerint az egyház. Az ő dolga tagjaiban, szolgálataiban és minden vonat­kozású életmegnyilvánulásában az evangéliumot képviselni, élni. Egyházunk e tekintetben Isten­től súlyosan megítéltetett. Az ítélet úgy hasznos, ha abból meg­térés fakad, tehát olyan bűn­bánat, amelyik Isten iránt való teljesebb, becsületesebb engedel­mességhez vezet. Isten ítéletéből azt értettük ki, hogy ö más­képen akarja egyházunk életét, úgy, ahogy azt Igéjében kijelen­tette. Reformálni azt jelenti, hogy ennek a kijelentésnek aka­runk teljesebben és Lélek sze­rint engedelmeskedni. Mit akarunk? Mindent, ami egyházi és ami magyar, vagy ilyenként kelleti magát az Ige ítéletével megítélni. Mindent, amit Isten Igéjéből mára és hol­napra nézve megértettünk, bát­ran és nyíltan szólani. Minden­ben, amit Isten akarataként is­mertünk fel, megalkuvás és meg­hátrálás nélkül engedelmeskedni és mindenkit engedelmességre hívni. BÉKEFI BENŐ fönnmaradását és hogyan remél­heti a romokon fölépülő új világ­ba való beleépülését? De ott van a mélyebb kérdés: nincs-e va­lami gyökeres hiba az egyházi élet körül, ha a bűneiben meg­romlott világgal együtt maga az egyház is olyan megszégyenülés ítélete alá került, amely alól most vagyunk fölocsudóban? Ez a százbogú kérdéscsomó végül is annak tisztázására kényszerít bennünket: mi az Isten gondo­lata és akarata, Ígérete és pa­rancsa az ő egyháza felől? Nap­jaink sürgetően követelik tehát, hogy az Igének az egyházról szóló tanítását vegyük újra elő alapos megvizsgálás végett. Eb­ben fölhasználhatjuk segítségül mindazt a látást, amelyre előt­tünk járt nemzedékek eljutottak, különösen a reformátorok é‘s kö­vetőik ránkmaradt egyháziam örökségét, de az uralkodó szem­pont az kell, hogy lggyen: ne­künk, mai nemzedéknek, a mi jelenbeli mélységeinkből milyen fölfelé és kifelé vezető útmuta­tást ad az Ige, ha alázatosan és engedelmességre kész lélekkel figyelünk szavára? A másik kérdés a nemzeti és társadalmi újjászervezkedés kér­dése. A régi rend összeomlása óta ennek a kérdésnek a lázában égnek nemzetünk tömegei. Azok, akik ismerik Istennek az ő Igé­jében adott ajándékát, nem von­hatják ki magukat ebből az egész nemzeti életet átfogó pro­blematikából, mintha ahhoz Istennek nem volna szava. Sőt tudniuk és vallaniuk kell, hogy semmiféle újjáépítés nem hoz­hat létre szilárd eredményeket, ha nem alapoz •azokra az 'örök- isteni követelményekre, amelyek az Igében tárulnak föl előttünk. Halaszthatatlan föladata tehát a teológiai munkának, hogy alaposan vizsgálja meg: mik Is­tennek Ígéretei és parancsai az emberi társas együttélés szá­mára, amint az egyes nemzetek­ben és a nemzetek között folyik? Etekintetben is támaszkodha­tunk régebbi nemzedékek mun­kájára, mert hiszen már a refor­máció előtt is és a reformátorok nyomán az ő követőiknél is az. volt a helyzet, hogy a teológiai gondolkozás nem szorítkozott az emberi életnek pusztán egyének­ben való szemléletére, hanem voltak az Ige alapján »szoeiál- ethikai« látásai is. Nyilvánvaló azonban, hogy a mi korunkban egészen sajátlagosan adatott föl az a lecke, hogy tárja föl és dolgozza ki az idevonatkozó kér­déseket. Amikor a világ életé­ben is éppen ezek a kérdések vannak napirenden, az Ige né­pének elsőrendű érdeke és köte­lessége, hogy ne engedje át ma­gát ezek tekintetében »a tanítás akármilyen szeleinek«, hanem lássa világosan az Istentől eléje-. szabott utat, hogy arra terelhes­sen másokat is. Az a teológiai vizsgálódás,, amely az említett kérdésekre rá­vezeti magát, bízvást számíthat arra, hogy az egyház tagjainak sorában egyre többen lesznek, akik benne a maguk ügyét is­merik föl. S ezzel együttjár majd még egy nagy nyereség, amelyet a jelen helyzetben jó öntudatosan is célbavennie te­ológiai munkálkodásunknak: me­gint lesz igazi magyar teológi­ánk.

Next

/
Thumbnails
Contents