Magyar Református Ébredés, 1945 (3. évfolyam, 1-3. szám)

1945-12-01 / 1. szám

t III. évfolyam, 1. szám. Ara: 250 P 1945 december 1 Magyar advent hogy milyen sokan vannak, akik nek a keresztyén lelkek. Lehet-e vájjon az általános várakozás köz­ben külön magyar adventf A kérdés kétféleképpen is jogo­sult. E sorok írójának tolla alól nem is egy könyv került ki külön­böző címeken, amely címek jelző­képpen ezt a szót is magukbanfog- lalták, hogy »magyar«. S e sorok írója egyre világosabban látja, hogy az, amit magyarnak fedezett fel és magyarként pecsételt meg, nemcsak a magyaroké, hanem min­denkié, aki a XX. századot husza­dik századi formában éli. De azt is meg kell, hogy vallja: mégis ma­gyarokon tetszett meg először az a sokminden lelki sajátosság, amely együttesen a többi huszadikszázadi nem-magyar és magyar emberek közös szellemi vonása. Másrészt az is bizonyos, hogy a német eredetű reformáció lutheri formáját nem minden nép fogadta el egyértelmű­séggel. Spanyolok egyáltalában nem, norvégek a maguk egészében, skótok, svájci németek erősen mó­dosítva, svájci franciák Kálvin sze­rint, alföldi és erdélyi magyarok hasonlóképpen. Mindezek az analó­giák azt mutatják, hogy lehet tehát, magyar advent most is, de ha iga­zán. advent lesz ez a magyar ad- ~vent, egesz világ ülaásura lesz az. Mi teheti az adventi várakozást Sajóiképpen magyarráf Magának a vár ásnak a. tárgya aligha, hiszen ez az egész világon ugyanaz. A módja talán? Bajosan, bár magának a vá­rakozásnak sokféle módja ismere­tes. Hiszen csak ha magát a szót halljuk, valami más egyéb képzik meg előttünk, nem az igazi formája a várakozásnak. Idegesen topogó, óráját minduntalan előcibáló, ide- oda vizslató, egész valója szerint tétlen és passzív alakot látunk ma­gunk előtt önkénytelenül és nem­akarva is, aki a Körút és Rákóczi- ú t sarkán, Budapesten, a hirdető­oszlop táján már jóideje és eddig hasztalanul várakozik valakire. Eb­ben a tekintetben boldognak tekint­hetem magam egészen más termé­szetű emlékkép birtokában. Édes­anyámra gondolok, aki éppen két kisebbik testvéremet várja. Ő nem tétlen és nem is nyugtalan. Nem ér rá tétlenkedni: várakozik. Be kell fűtenie egy szobába, amely rendes körülmények között fűtetlen, vacso­rát kell készítenie, még az ágy­nemű is csak mángorolva van, ki­vasalva nincs, gondoskodnia illik arról is, hogy a szekér idejében ki­jusson a távoli állomásra. Még az is eszébe kell, hogy jusson, melyik gyereknek mi a kedvenc étele. És dehogy nyugtalan, dehogy. Akiket vár, egészen bizonyosan meg fog­nak érkezni, hiszen Isten oltalmába ajánlotta őket minden egyes értük mondott imádságában, jövetelüknek pedig — 6, mióta készül már erre, hogy téveszthetné el — éppen ma van a napja. Nem lehet kétséges: az adventi várakozásnak is valami ilyes lehet a formája. Akkor tehát a várakozás mértéke a magyar? Valószínűleg a mértéke. Minden nép vár, minden nép Krisztust vár­ja, s minden nép úgy várakozik rá, mint nem bizonytalanra. Nem egy­formán várja azonban mégsem, mert nem mindegyik érzi egyfor­mán nagy szükségét éppen most. Van nép, amely a karácsonyi örömhozó Krisztust várja, a já­szolban fekvő ártatlan kisgyerme­ket, a gondviselő Atyaisten kegyel­mének boldog bizonyosságát. Az ilyen népeknél családi ünnepet ké­szülnek megülni, boldogok ezek. mmelyeknél nemrég járt újra a Van mondanivalónk Irta: Bereczky Albert Lehet, furcsa újság lesz ez és több oldalról »nem értik«. De akik értik, azok örülni fognak neki és szeretni fogják. Ilyen nehéz körülmények között csak akkor érdemes újságot csinálni, ha el nem hallgatható mondani­valója van valakinek, s nekünk pontosan ilyen van. Vallani aka­runk arról a hitünkről, hogy az egész magyar életnek van meg­oldása. Egyetlen eligazító pél­dánknak tartjuk a mohácsi vész utáni két század magyar- refor­mátorait. Nekik azért kellett hegedűvel, gyalogszerrel Bejárni az országot, magyar zsoltárt szerezni és iskolát alapítani, külföldön szerzett tudományt sárba temetni, mert hitték __ és vallották az egyetlen megoldást. Ügy látták, hogy lehetséges megoldás nincs, de lehetetlen van. Az Isten, de az igazi Isten romlásból, halálból, biztos végső pusztulásból meg tud szabadí­.ani, ulvcrl'W : • - te*.' 0­Van ennek egy mindenek fö­lött való biztos mutatója. Az, hogy ö ad embereket, akik ke­serves sírással tudják siratni — nem a romlást, hanem a romlás okát, bűnös magunkat. A rom­lást a vakok is látják, a romlás okát már nem, az okozóját még kevésbé. Mi látjuk, hogy Isten okozta a romlást. »Pere van az Úrnak velünk.« A XVI—XVII. században ilyen látók jártak előttünk. Nem vízszintes síkban látták a magyar életet, hanem mindig konokul függőlegesen, az Úr Isten színe előtt. Nagy népeket, mint a gazdag embert, megszédíthet az a szörnyű téve­dés, hogy erejükben-hatalmuk- ban bíznak. A kicsinyeknek- szegényeknek van egy előnyük: hamarabb látják meg^ a valósá­got. Mi a valóságot látjuk, de a Valóságot is. Biztosak vagyunk benne, hogy halál ellen is van orvosság. Ismerünk Valakit, aki ezt már bebizonyította rajtunk s a magyar reformátorok hitén és engedelmességén keresztül bebizonyította népünkön is. A magyarság sorsa, élete, ha­lála az Úr Isten kezében van. Az ítéletet ő tartja fölöttünk. A kegyelmet is Ö hozhatja el. Nekünk ez komolyan így hang­zik: csak ö. Nem egyezik a látásunk a magukba zárt kegyesekkel, akik­nek a Biblia egyéni életük meg­öl dozgatásán túl semmit se mond. Nem egyezik a látásunk ezekkel a hívőkkel. De éppúgy nem egyezik a látásunk a hitet­lenekkel, még ha vallásosnak, vagy egyháznak kendőzik is magukat. Nekik talán, mind a két fajtának, furcsa újság lesz ez és nem értik. De vannak és még többen lesznek, akik érteni fogják. Üs szaporodni fog az a hivő és imádkozó sereg, amelyik beül' ° törésbe és odakönyörgi ez1„ az egész népet a most ígaz- -• A -v jfélő és holnap^ irgal­ma; ságot gyakorló Úr Tstén színe elé. Holnap? Még ma. Hiszen hol­nap csak akkor lesz, ha ma meg­térünk őhozzá, mint ahogy a ma abból lett, hogy tegnap nem tértünk meg hozzá. Mert egyet mi már kezdünk megtanulni. Isten komolyan veszi önmagát és komolyan vesz minket is. Soha sehol nem Ígérte s termé­szetes, hogy soha sehol nem is teszi, hogy makacsoknak, láza­dóknak, engedetleneknek békes­séget adjon. Nem titkolta el ezt a változhatatlan álláspontját. S ezért kell az ö hatalmas keze alatt megalázkodva alaposan körülnéznünk: miben vagyunk engedetlenek, miben kell meg­térnünk? Csak egy megoldás van, az Isten megoldása. De neki feltételei vannak. Komolyan akarjuk venni az ő feltételeit s el akarjuk végezni, amit ö tő­lünk vár, hogy várhassuk Tőle azt, amit csak ő adhat. észrevettük, hogy milyen sokan vannak, akik nem vesznek észre semmit sem. Hiába van rajtuk az Isten haragja, hiába tanítanak minket aiz idők je­lei, vannak, akik vakon s süketen nézelődnek és görcsösen ragaszkod­nak a maguk megavasodott »világ­nézetéhez«. Krisztus1 most is példá­zatokban tanítja az ő népét. Bol­dog. aki érti a példázatokat hogy a krisztusi szeretet helyébe kezd az emberek leikébe valami­lyen álhumanizmus belopakodni. Az Isten országára teljesen alkal­matlan embereket mentenek, dédel­getnek. csak azért, mert családo­sok (vagy nem családosok), vagy öregek (vagy még fiatalok). Hát személyi kérdésekben nem merünk reformálni? Isten előtt az egyház szolgái között nincs családos és nemcsaládos, már öreg vagy még fiatal, hanem az egyedüli mérték ez: Istentől alkalmassá tett vagy alkalmatlan; engedelmes vagy enge­detlen. Az egyház vezetőinek joguk­ban áll embereket sajnálni és sze­retni, — és ezt mi is1 megtesszük —, de nincs jogukban az Isten orszá­gának kárára, alkalmatlan és en­gedetlen szolgákat gyülekezetek, iskolák vagy egyéb egyházi intéz­mények nyakán marasztani. Mert ez ugyan ké~ üt . ís, de a! lehető I ^ ___1.1. ' A ' ' . ’ — -<fe—— hogy mennyire nem gyógyult még ki népünk az egyik, talán legnagyobb hibájából, a felszínes­ségből. Még mindig nem tud vagy nem mer, önmagának, a dolgoknak és a történelemnek a gyökeréig nézni. Hiszékeny, a helyett, hogy hivő lenne; okoskodik, a helyett, hogy a bölcseséget keresné; szenve­délyes, a helyett, hogy gerinces lenne; makacs, a helyett, hogy kö­vetkezetes lenne; optimista, a he­lyett, hogy reménykedő lenne; pesszimista, a helyett, hogy óvatos lenne; bűnbakot keres, a helyett, hogy bűnbocsánatot tartana; embe­reknek hízeleg, a helyett, hogy Is­ten előtt alázkodnék meg. hogy milyen kiváló eredményeit látjuk napról-napra az asszimilá­ciónak! aki tegnap fanatikusan szidta a demo-judo-liberálizmust, az ma felháborodva beszél a fasiszta gonosztevőkről, s Dávid óta válto­zatlan buzgalommal — »...piszko­lódnak, keményen szólnak, kérked­nek mindnyájan a hamisság csele- kedői...« S mindezekből észrevesszük, Ésai- ással, hogy e nép nem tért meg az őt verő Istenhez... Dr. M. G. Krisztus valamilyen lelki ébredés formájában. Más népek a fájdalmak emberét várják az idén éppen, a kereszt és a nyitott sír Krisztusát. Megtérésre érett népek, akik elevenen érzik bű­neiket és esengenek azok bocsána­táért. Ennek a bocsánatnak a zálo­gát keresik és várják az idén. Mi magyarok a mennybeszállott Krisztust szeretnők megkapni ke­gyelemből ajándékul 1915-ben. Azt, aki a mindenható Atyaistennek jobbján ül és aki onnan leszen el­jövendő ítélni eleveneket és holta­kat. De addig is, míg eljönne, meg­ígérte, hogy elküldi hozzánk az ő Atyjának vigasztaló Szentleikét. Is­tennek mindent megvilágosító, min­dent helyrerakó, mindent megma­gyarázó, egyházépítő Szent Lelkét. A mi adventünk nem lesz teljes, ha megfeneklik lelkünk áhítata a bölcsőnél, mert az a mi népünknek csak az érzelemvilágát hatná meg. Még akkor sem lesz teljes, ha teljes egészében átérti a kereszt jelentősé­gét közmondásos kálvinista józan­ságunk, mert az is csak tudatunkat izmosítaná. S nekünk most új vi­lágot kell építenünk régi világunk romjai helyébe. Ha látásaink szá­mára nem az a Krisztus születik meg, aki az ítéletet magának tar­totta fenn, aki azonban előbb még Atyjának Szentlelke által közös­séggé egyesíti népének szétszórt egyes lelkeit, akkor nem tudnánk megoldani feladatunkat, az új vi­lág berendezését. És nem nézhet­nénk annak szemébe, aki a felhőben jön el hatalommal és nagy dicső­séggel. Nem is felelhetnénk neki, ha eljővén, beül majd az ő dicsőségé­nek királyi székébe. A magyar advent a gyermekben és a fájdalmak emberében az ítélet királyát várja. E nélkül nincs ébre­dés és nincs igazán mgayar építés sem. Minden építés rombolással kez­dődik s ha a régi rosszat nem az ítéletmondó Krisztus igazsága söpri el a föld színéről, akkor megmarad a régi rossz s ingatag alapjául szol­gál az ilyenformán kétesen bicegő új holnapnak. Ha meg a magunk feje után kezdenénk a romboláshoz, abban minden bizonnyal több kár lenne, mint haszon. Egyéni dühünk handábandázna ahelyett, hogy kö­zösségi életünk tervszerű építkezési terve valóra válnék. Erős hittel hisszük, hogy a leg­utóbbi világégés sem történt Isten tudta nélkül, tehát nem is volt hiá­ba. A felsőbbrendű ember és nép Istentől elrugaszkodott bálványa dőlt le hideg fuvallatára. Megterem­tődött a közösségi élet előfeltétele ezáltal. A magyar advent-várta Krisztus, a Szentlélek-igérő és íté­letmondó, tehát az egész világ-várta Krisztus voltaképpen, — a magyar advent így válhatik a földkerekség adventiévé. Karácsony Sándor MAGYAR REFORMÁTUS ÉBREDÉS

Next

/
Thumbnails
Contents