Magyar Református Ébredés, 1943 (1. évfolyam, 1-22. szám)

1943-02-01 / 1. szám

Név: — — — — Rang: ' — — — —r — Tábori postaszám: — — Küldi: —- — — — — %■ már hm, ' «•!}« I. évfolyam. 1. szára. Nyíregyháza, 1943. február 1. "KT WB Főszerkesztő: BERECZKY ALBERT. Felelős sz::rkesztő: BáKEFI BENŐ. Szerkesztőség és kiadóhivatal« Nyáregyháza, Jósa András-utca 23. Telefess 25-99, 'ParancsnaR eßgedeJmeskedMuk Miért kellett ennek a lapnak megszület­nie? Valaki azt mondotta a M a g y ar Ébre­dés tervére, hogy »ne nyugtalankodjunk«. Rosszakarat és gáncsoskodás hangján tjicol­dotta. (Nem egyházi ember.) Próbálom szok­tatni magam arra, hogy a rosszindulatú meg­jegyzéseket javamra fordítsam s mindig meg­kérdezzem: mi az igaz benne? Hátha Isten üzen valamit a csúfolódó és ellenséges száj által? (Kétségtelen: mindig üzen valamit...) Eltöprengtem rajta: valóban miért is »nyugta­lankodunk«? Ambícióink vannak talán és akarunk ma­gunknak valamit? No, ezzel a kétséggel hamar leszámolhatunk. Az ambíciók útja egészen másfelé kanyarodik. Aki »elérni« akar valamit, az nem olyan mozgalomba áll be, ahol a lelki ébredésért vérig megy a küzdelem. Se a világ­ban. se az egyházban nem konjunktúra az, ami­nek mi — bizony sokszor félrecsukló hangon — kifejezést akarunk adni. írni jött kedvünk? Bevallhatjuk: nem. Igen meg tudjuk becsülni azokat, akiknek szent kényszere az írás. Hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt évek során (talán nemsokára meolátjuk mindnyájan a magyar ég alatt: mi­lyen szent, soha nem pótolható évek voltak ezek!) olyan nagyszerű magyar elmék és szívek szólaltak meg íróinkban és költőinkben. Sokat, nagyon sokat köszönhetünk nekik és bizony sokat tanulhatunk tőlük. De nekik »egy fo­gyatkozásuk van.« Azt, ami nekünk utolsó szívdobbanásunkig a legfontosabb: a Krisztus­ban való megújulást, az Evangélium erői által való magyar ébredést ők nem írják. Egyelőre vállalnunk kell, hogy mi, a nem-írók, írjuk ezt helyettük is. Tovább vallhatjuk, hogy kedv és lelkese­dés se indított volna bennünket lapalapításra soha. Bár van kedvünk a munkára és lelkesed­ni is tudunk, volt és van terünk elég a szolgá­latra — az önelégetésig. Eddig is, ezután is lett volna kedvünk, lelkesedésünk kiélésére bőven elég alkalmunk e nélkül az újság nél­kül is. Hát akkor a magyarság sorsa fáj bennünk? eTűz — tűz!« mondhatnánk a régi gyerekjá­tékkal, e halálosan komoly érintésre. Olyanfor­mán vanvunk a mi magyar népünk nagy kér­déseivel, hogy néha tűzben, néha jeges vízben érezzük magunkat. Egyszer-egyszer megcsap bennünket az öröm: itt is, ott is föltűnnek a jelei a komoly magunkraeszmélésnek. Nemcsak szavakban, írásokban, de tettekben, szolgála­tokban, sokszor önfeledt áldozatokban kezd élni a magyar öntudat és felelősségvállalás. Hol Erdélyből, hol a Dunántúlról, hol az ország nap-” színmagyar (és református) tömbjéből ér­kezik egy-egy jele annak, hogy nem törődhe­tünk bele a pusztulásba . .. De milyen kévés ez a drága csillag a nagy éjszakai sötétséghez ké­pest! Száz évvel ezelőtt Széchenyi »elmulasz­tott századokat« akart pótolni, — azóta még száz év mulasztásainak terhét raktuk magunk­ra. Beleroskadhat a lélek, ha elkezdi számon- venni, mi mindent kellene elvégezni, és egyik sürgősebb, mint a másik. Ez a szorongató, ezer maayar sebből felénk kiáltó sírás sem indíttatta volna meg velünk ezt az újságot. Inkább beletemetkezett volna a lapot megindító társaság minden tagja a maga közvetlen munkájába. Csináltuk volna inkább a mugunk szűkebb körében azt a feladatot, amit kire-kire Isten rábízott. Különösen, ha újra meg újra mérlegre tettük volna azt a tényt, hogy se tíz, de öt talentumunk nincs, csak egy. — De az egy talentumot elásni ép­pen akkora bűn, mint a tízet.

Next

/
Thumbnails
Contents