Magyar Paizs, 1916 (17. évfolyam, 1-43. szám)

1916-01-09 / 1. szám

XVII. év 1. szám Zalaegerszeg, 1916. január 6. MEGJELENIK HETENKÉNT CSÜTÖRTÖKÖN ESTE Előfizetési ár: Egy évre K 4’04 Fél évre K 2'04 Negyedre K 1'04 Egyes szám 8 fillér. Szerkeszti: Z. HORVÁTH LAJOS Munkatársak: Hirdetések dija megegyezés szerint. Nyilttér sora 1 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Wlassics-u.8.sz. LENGYEL FERENC BORBÉLY GYÖRGY laptulajdonos, kiadó. Egyenlőség és egyenlő elbánás, Azt a memorandumot, melyet az élelmiszer-drágaság tárgyában egy nagy küldöttség adott át a miniszter- elnök urnák — a magyar gazdaosztály hadüzenetnek tekintette és a méltatlan támadást joga volt úgy felfogni, hogy a mai élelmiszer-mizeriák egyoldalú és szűkkeblű beállításával annak a nagy erkölcsi tőkének csorbítása céloz­tatok, melyet a magyar gazdaosztály ezen hadjárat alatt közelismerés szerint szerzett. És ebben a gazdaosztály azt az irányzatot látta, hogy úgy a köz­véleményben, . valamint a törvényhozás előtt, ezáltal megkönnyittessék vám­politikái birtokállományának gyengítése és leszállítása. Ezen támadásra a gazdasági egye­sületek országos szövetsége megadta a választ. A válasz erős is volt, éles is volt. Ezen nincs mit csodálkozni — az előzmények után. Ezzel • egyelőre a vita, legalább eleiben, el is van intézve, szívesen járulunk azon felfogáshoz, hogy térjünk vissza a statusquo ánté-re és — álláspontjaink sértetlen fentartása mellett — egymással más hangnemben beszéljünk. Elismerem, hogy ha valaha, úgy ma országos érdek, hogy a társadalmi osztályok és termelési ágak képvisele­teinek érintkezése minél tárgyilagosabb keretekben történjék, mert eltekintve a háború által teremtett rendkívüli helyzettől, előttünk egy felette súlyos gazdasági esztendő is áll, mellyel szemben a vállvetett összeműködés hazafias kötelesség. De hogy ez lehetséges legyen, tiszta vizet kérünk a másik oldalról is a pohárba. A kiegyezési és kereskedelmi szerződések kérdése küszöbünk előtt áll. Évek hosszú során a vámvédelem előnyeit majdnem kizárólag .az ipar élvezte. Nagy küzdelmek árán végre sikerült a mezőgazdasági vámvédelem­nek is érvényt szerezni. Törvényben kimondatott, hogy ezentúl a mező- gazdasági vámvédelem az ipari vám­védelemmel egyenlő legyen. Nem lett egyenlő, ma sem az, de a régi igaz­ságtalanság lényegében mégis ki- küszöböltetett és jobb napok derültek a magyar gazdákra. Az a kérdés, hogy kivánják-e a túloldalon is ezt az elvet, az egyen­lőség és egyenlő elbánás elvét továbbra is sértetlenül fentartani. Igen, vagy pedig nem? Erre kérünk határozott választ. Erre tessék igennel, vagy nemmel felelni. Ha a felelet hallgatás lesz, akkor is tudjuk, hogy hányadán állunk. Azon jelenségekkel szemben, melyeket naponkint látunk és hallunk, általános szólamokkal, a jóakarat el­vont hangoztatásával már nem lehet megnyugtatni bennünket. Mi azt meg­érteni nem tudjuk, hogy miért legyen a mi vámvédelmünk kisebb, mint amennyiben a sokkal fejlettebb viszo­nyok közt levő mezőgazdaságát Németország fogja részesíteni. A túloldalon, nem minden célzatosság nélkül, úgy állítják, be e kérdést, mintha ez elsősorban a nagybirtok kérdése volna. Százszor ki lett mutatva, hogy a vámvédelem és állategészség­ügyi oltalom mindenek előtt és min­denek fölött a kisbirtokos érdeke. A tapasztalás is azt mutatja, hogy ezen vámvédelem hatása alatt kisbir­tokos osztályunk is megerősödött, megizmosodott és nagy részben ennek Aöszönhciő, tíOgy cfícn -Vitagvaszcss időkben úgy a lövészárokban, vala­mint a termelés terén helyét úgy megállotta. Ezt a védelmet fenntartjuk, azt visszacsinálni nem engedjük, annak visszacsinálását nemcsak jogtalannak, hanem az ipar és kereskedelemre is végzetesnek tartanók. Ezen küzdelem­ben a Gazdaszövetség, mint a kis­gazdák tipikus érdekképviselete, helyét meg fogja állani és hangját ott ahol kell és akkor, amikor kell bátran fel fogja emelni. Szállja meg újév alkalmából ihlet lelkeinket, az távoztasson minden csüggedést, az erősítse bennünk a kitartás érzését, mert a kishitűség a a békétől eltávolít, a szilárdság és önbizalom közelebb hoz bennünket. Megmondotta már a költő is: „Az erő — akarat, mely előbb, vagy utóbb, de győzelmet arat.“ D„ I. Mikro! nem szabad elfelejtkeznünk? Nein szabad elfelejtkeznünk a zala­egerszegi Vörös-Kereszi kórházról, a gimnáziumban elhelyezett osztályáról; nem szabad elfelejtkeznünk általá­ban a hadsegélyző bizottság műkö­déseiről és nem szabad elfelejtkeznünk ne­künk zalaegerszegieknek a Paslek Lajos indítványáról s az ő letett ala­pítványáról: nem szabad elfelejtkez­nünk a zalaegerszegi hősök emlékéről. Eddigi gyűjtésünk erre: 265 K, Nem jelentéktelen város az a Tessaloniko, ahová Pál apostol is irt volt levelet a keresztény­ség terjesztésére. Most Szalonikinek nevezik. És nem jelentéktelen az a háromujju félsziget is, amelyen Szalo- niki van. A félszigetnek Kalkidiké a neve. A város a nyugati ujjnak a tö­vében van. Igen nevezetes ez a terület városá­val és félszigetével együtt. Makedó­niának a déli része ez. Innen ment ki a világba Nagy Sándor. De nem ezért nevezetes ez a hely. Nem tett ez töb­bet, mint Hannibál. Ez meleg fürdő­ben, amaz hideg fürdőben halt meg, anélkül, hogy Valami eredményes, hasznos dolgot müveit volna akár­melyik is. Egyébként nevezetes ez a Szaloniki- féie terület. Hogy ’egyebet ne mondjak, most épen harmadszor akar itt sarkában megfordulni a világ. Amióta a világot ismerjük, tudniillik a müveit világot ismerjük: kétszer már megfordult itt a világ. Az egyik ezelőtt 2500 esztendővel történt a — peloponnezoszi háború­ban. Fényes volt és dicső volt a görög élet. A csúcsponton állott. Megcsinálta Marathont, Szalomiszt s a termopüléi emléket: Elűzte „Xerxes özönhadát“. Ekkor még egyetértett, de 30 évvel később már egymást ütötte a görög a peloponnezoszi háborúban. Vereke­dett Athén és Spárta. jelentékeny csatájok itt volt a Kal- kidiké-félsziget keleti részén. Aki le­írja ezeket, a nagy történetíró, maga Tukididész is hadvezére volt az athéni seregnek. — Érdekes látni, hogy már akkor is dolgoztak védelmi erődökkel: némi deszkapalánkokkal. Néhány száz évvel később a rómaiak sáncokat is ástak; ha primitívek is, de hasonlato­sak lehettek a mai lövészárkainkhoz. Denique Spárta leverte Athént a testvérharcban. Spárta nem emelkedett föl s Athén ragyogása megszűnt és soha több Periklész nem született. S nemsokára az egész görögségre rá­taposott Róma. Ez volt az egyik fordulása a világ sarkának a Kalkidiké-félszigeten. Alig múlt el négyszáz esztendő, meg­unták az emberek a köztársaságot, a boldogságot, a fényt, a hatalmat, a dicsőséget. A második triumvirátusnak egyik tagja, Antonius itt harcol a Kal- kidiké-íélszigeten Oktovianus-Augusz-

Next

/
Thumbnails
Contents