Magyar Paizs, 1912 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-04 / 1. szám

2 MAGYAR FAIZS 1912. január 11. külön engedély kikérése nélkül, külföldről fedez­ethessék. A jegyzékben fel nem sorolt czikkek azonban továbbra is csak esetről-esetre tőlem külön ki­kérendő engedély alapján szerezhetők be kül­földről. Budapest, 1911 daczember 2. A miniszter helyett: Dr. Stetina, államtitkár. As 1912. évben külföldről beszerezhető czikkek jegyzéke. Aktafüzőgép, ampéreméter (iskolai czélokra belfóluön is készül), anilinfestékek, arabmézga, darabos (oldott hazánkban is készül), ár, asbest­lemez, asbestzsinór, bársony (plüss készül az országban), czérnagomb, czipőgomb, czipész­varrógép, csontgomb, ébresztőóra, falikárpit papirosból (viaszos vászonból hazánkban is gyárt­ják), fénymásoló milliméterpapiros, forgópisztoly (automata-pisztoly belföldön készül), grafit-Olvasztó­tégely, gummiágybetét, habkő,hajnyirógép, hegedű­hur, "horgolótű, .rógép, írógép alkatrészek, (iró­gépkellékek készülnek az országban), ivlámpa­széu, kaloriméter, kézinyomda gummiból, lég­sulymérő, litográfiái kő, másolóvászon, mérőpálcza (összecsukható), mérőszalag vászonból, mikrosz­kóp (iskolai czélra belföldön is készül), milli­méterpapiros tekercsben (ivekben hazánkban is gyártják), minium (ólompir), nyomdakö, oiló (irodai és sebészeti olló belföldön is készül), , óra (zsebórát és villamos üzemű órát hazánkban , is gyártanak), óraüveg, palatábla, palavessző, ] planiméter, platinaczikkek (laboratóriumi czélokra), • polyméter, staniolpapiros, szijgyártótü, szivacs, ; üveggyöngy, üvegtoll, varrógéptu, voltméter . (iskolai czélokra hazánkban is kászitik). Tavaly még e következőket sem gyártották: j Hőmérő, kókuszlábszőnyeg, nedvességmérő, parafa, , raftiaháncs, számológép, hólyagpapiros (lantorna). De most már ezeket készítik nálunk is. A kenyérkereseti raj/kiállítás. Irta: dr. Gidófaívy István. (Dr. Flóris Áron jeles nevü tanárnak felettö ; éidekes kezdeményezéséről van itt.szó s a Kolozs­várt vaió tartózkodásáról, felolvasásáról, kiállitá s sáról. Elmúlt heti események, de olyan általános * értékűek, hogy jónak tartjuk ismertetni más vidékiek előtt is. Lentebb a lapoknak rövidebb, hosszabb hozzászólásait is közöljük. Sz.) Tegnap megnéztum a kenyérkereseti rajz kiállí­tást, — mely mint ilyeo, az országban legelső, < — a Feieucz József m. kir. iparmuzeumban. Amit láttam, az valóban meglepett. Dr. Flóris Áron, budapesti (homokutczai) polgári fiu skola rajztanár, aki a kiállítást rendezte, csodilatos eredményeket ért el a magyarstilü tervezések és a kenyérkereseti rajzoktatás terén. Ezernél jóval több magyarstilü tervezésben és festésben gyönyörködhetünk ; a kiállítás osses tárgyait a polgári iskola I—VI. osztályú tanulói rajzolták és festették. Nem uj dolog és nem titok az, amit dr. Fló ris Áron ott bemutat. Az újítás benne c>ak az, hogy azt a dekoratív rajzolást és festést, melyek rajzpapiroson végeztetnek s ami azután gyüjtemé nyekben, mint holt töke marad fenn, ő gya korlatibb térre vitte át, rajzpapir helyett selyemre, borítékra, zsebkendőre, levelezőlapra, fára festeti és rajzoltatja azokat, azokból magyar m .tivumo kat alkotott, melyek testett öltve, miut izleses használati czikkek jelennek meg 600 magyar motivum és mintjgy 800 selyemre festeti terv van kiállítva. Divánpáina. asztalkendő, asztalkendő betéttervezések és festések, zománczfestések porczelán tálakon, fatányérokon, fatálakon ma­gyarstilü * festések és díszítések lepik meg a látogatót. Nagyon Ízlésesek a plakáttervezé-ek, a szobafestési díszek, a patrontervezések, a könyv­tábladiszek ós szónyegfutó diszek. Legszebbak és szinte művészi kivitelűek a kiállított selyemfes­tések, — ezek között különössen az ablakfüg* gönyodiszek tűnnek ki. A tanulók által rajzolt és festett mintagyüjte­mény, mely dr. Blóris Áron 25 esztendei fárad­ságos munkájának, tanításának az eredménye, nagy értéket képvisel. Akadt külföldi gyáros, aki óriási összegért akarta ezt a gyűjteményt megvásárolni, csak azt kötötte ki, hogy a gyer­mekek által később rajzolandó és festendő minták is kizárólag az ő rendlkezésóre bocsáj­tandók. Dr. Flóris Áron azonban lelkes magyar ember s az ajánlatot épen ez utóbbi kikötés miatt visszautatitotta. Most sok utánjárással, nagy nehézséggel lehozta Kolozsv rra ezt a nemzeti kincset és itt tartja még egy pár hétig, hogy mindenki, a házi iparral foglalkozók épen ugy, mint a más iparral foglalkozók is azokról mintá­kat, másolatokat vehessenek, azokat iparok czél­jaira átdolgozhassák, felhasználhassák. Külföldön gyártott levelező lapokra, használha­tatlan szinnyomatokra tenger pénzt áldozunk, de ha minden iskolában, ahol a rajztanítás folyik, rajzpapir helyett a kis dekoratív képeket, min­tákat dr. Flóris Áron módszere szerint gyakor­latibb tárgyban végeztetnők : ezeket jól lehetne ! értékesíteni. De még ha nem is értékesíthetnék pénzért az igy előállított apró dolgokat, csecse­' beesőket, — nagyon jól értékesíthetik azokat otthon, a családban is. A gyermekek maguk is szivesebben írogatnának ilyen leve'ezó lapokra ; szivesebben hevernének a szülők olyan heverő diván párnákon, melyeken a képeket gyermekeik festették; jobban esne az apának a fekete kávé arról a tálczáról, melyre a fia festette a magyar motívumokat, mint az olyanról, melyet külföldi vásári festő díszített. Nézze meg ezt a kolozsvái kiállítást mindenki, főleg azok, akik rajztanitással foglalkoznak, köves ­sék a Dr. Flóris módszerét; s ne engedjük ve­szendőbe menni azt a nemzeti irányt, stílust, mely itt nálunk Kalotaszegen, Marostordában' Magyaró vidékén, Háromszéken, s mus vármegyék­ben már csak egyszerű peraszt varrottasokon, párnabéjakon nyilatkozik meg. Tanuljunk ebből a kiállításból és legyen gon­doskodásunk arra, hogy a gyermekek kézügyes­ségével készített dolgok ne képezzenek holt tökét az asztalfiókokban, hanem piaezra kerülje nek, terjeszsék a jóizlést és kedveltessék meg a szépet azokkal is, akik nem kipesek ma,uk szépet alkotni. Dr. Flóris Aron e hó 14 én, kedden délután 3 órakor e rajztanároknak, tanítóknak és egyál talán a gyermekekkel foglulatoskodóknak előadást tartott az Iparmuzeumban. Nem sajnálták a fáradt­ságot azok, kiknek a gyermekek nevelése kezűk­ben van s nagy számban jelentek meg ezen az előadáson. A hirlap tudósítások: A kenyérkereseti rajzkialitás Kolozsvárt. A pesti rajzoló diákok Mátyás-király szobrát megkoszorúzzák. — Dr. Flóris Áron fogad­tatása a polgármester és tanácsa részéről. — Kalotaszeg érdeklődése a szö^ö és bú­toripar minták iiáot. — A kolozsvári ref. templom régi rüotivumai Izabella főherczeg­nönél. — Herepey esperes nyilatkozata. — A rajztanítás bemutatása. Az iparmuzeum kenyérkereseti rajz kiállításá­nak hire az erdélyi részekben futótűzként terjedt el. Tanárok, tanítók messzi vidékekről jönnek, hogj a szebbné; szebb eredsti munkákat tanul­mányozzák, azokaí lemásolják. Főúri hölgyek, kolozsvári tauintézetek uövondékei csoportosan vonultak fel, a kiállításra, melynek ma mozgal­mas napia volt. E mozgalmakat alábbiakban ismertetjük. Koizoru a Mátyás szoborra. Hatalmas babérkoszo ut, habos selyemszalag­gal helyezet ma F>óris Árun tanár s két tanit ványa a Mátyás király szobrára. A szalag két végén magyar stilü JUziUuény volt akvarelben j rátestve »Az igazságos Mátyás királynak. 1911. XI. 14 én Budapest Homok-utca polgári iskola rajz tanára és 7 növendéke, a kenyérkereseti rajz kiállítás alkalmából* felirattal. A koszorú letételénél a tanár az összegyűlt nagyközönség előtt hangoztatta, hogy Mátyás király és fekete serege kiélesitett kardja szerzett a magyar nem­zetnsk hirt, dicsőséget és függetlenséget. Ők ki­hegyezett irónnal munkálkodnak, hogy az anyagi jóllét előmozdításával nemzetünk függetlenségét kivivni segítsék. Hajdan diszes és dicső dolog volt a házáért meghalni, ma diszes dolog a hazáért dolgozni. A te szellemed őrködjék oldott kéveként pusztuló szegény nemzetünk felett. A városi tanácsnál. Szvacsina Géza udvari tanácsos polgármester­nek a kiállításon tett látogatását ma adta vissza Flóris dr. A polgármester kedves vendégét a teljes számmal együtt levő tanácsba vezette. Nincs titka úgymond e tanácsnak egy lelkes hazafi előtt. j A polgármester azt az óhajtást fejezte ki, i hogy az a páraltan lelkesedés és bnzgalom, me­j lyet a mester itt betegen is kifejtett, hatványo­zódva fokozódjék, ha egészsége helyre áll. j Megköszönte a polgármester, hogy e fontot , misszióval az erdélyi részek főhelyét kereste fel. | Könnyek ragyogtak a szemekben, midőn a mes­i ter törekvéseit, messze kiható czéljait nemzeti j szempontból kifejtette. E könnyek összecsillan­tak, jeléül, hogy itt a szivek, egymást teljesen megértve, beszélnek. Kalotaszeg érdeklődése. Dr. Csérer Lajos vándor tanár a kiállításon meglepetésének adott kifejezést a szép táigyak í felett s kilátásba helyezie, hogy idehozzák a , székely és kaLtaszegi tanulékony asszonyokat, ! hogy a szövéshez mintákat, a férfiakat pedig, hogy a háziipari tárgyakhoz ékítményeket válasz­szanak. Ily gazdag választékot még álmában se képzelt. Délutáni előadás. Zsúfolásig megtelt a terem mágnás hölgyekkel, tanítónőkkel tanárokkal már d. u. 3 órakor, A növendékek, mialatt a közönség gyülekezett, eredeti tervezéseket rajzoltak a fali táblára. A ; közönség által feladott tervet pár perez alatt játszva megoldották. Mikor Hegyi Gyula főfelügyelő megjelent, kezdetét vette a bemutató előadás, mely nyilván* valóvá tette, hogy Dr. Flóris vezérkönyve é« rajz mintája segítségével még az a tanitó is ké­pes a kenyérkereseti rajzol tanítani, aki maga sem tud rajzolni, mert módszer könyvéből vezény­szóra történik a rajz tanitás. Elönlás végeztével Herepey Gergely ref. esperes adott kifejezést bámulatának s hálájának, hogy itt a Tunguzok által kezdeményezett s őseink által készített motívumokat, ily gyönyörű színpompában ós összeállításban láthatta. Én másoltattam úgymond, lzabela föherczegnö részére a/.okat a régi ma­gyar motívumokat melyek sok évszázadon át díszítették a kolozsvári Farkas utczai templomunk urasztalát. Ezeket Téglás István nyűg. tanfelügyelő arkeológus rajzolta lo Izabella fóherc egnőnek. Előadás u'áu szaktanácskozás Következett Hegyi G>ula ipari, főfelügyelő elnöklete alatt. Miudnyájan megegyeztek, hoyy a Flóris metó dusa legelőnyösebben applikálható ipari tárgyak készítésével foglalkozók szakiskolájában ós az ellemi iskolában. A Flóris vezérkönyvét a Család és Iskola tanügyi lap fogja bővebben ismertetni. A motí­vumokat a kiállításon bárki lemásolhatja s igy a gazdag gyűjtemény, valamint a tanítási rendszer közkincscsé válik, a kenyérkereseti rajzoktatás­hoz bárki kezdhet. Az értekezleten jelen voltak : Br. Wesselényi Béláné, Gr T >ldalagi Mária, Gr. Bélili Kálmánné, Br. Bornemissza Károlyné, ! Byloff OlLia, He^yi Gyul.mé, S'ékeiy Erzsike, i Várailiné, Kr.sztv^ri Annuska E^íres, Fejérné Lászlófy Berta iparmű észuő, Winkler Janka t inilóuö, Boros Piki és Dodik a. Izrael Dóra, Lörinczi Dazsöné, Lőrinczi Ir. u, Dávid Béláné, Árkosi Benkő Mitiályné. Auscli Bella, Dr. Vályi Gáóorné, Mayer Irén, Kilin Ilonka, Szom .ethelyi Aranka, Ir Szentkirályi G.uláué, dr. Tompa Jánosné, Síuunft'y Rozsika Kovács Istvánná, Balázs k. Józsefaé, Ludmanu Emilné, Dr. Kass Jásosné, Seí/esl Ilona, Lázár Margit, Medgyesi Teréz, Szentgvörgyi Margit ós Kató. Hegyi Gyula iparfelögyelő, Gidófalvi István kir. közjegyző, Herepey Gergely esperes, Nagy Károly Dr. tanár, Dr, Boros György uait, főjegyző, Vas Domokos, Judik Lajos, Holló Károly, Asztalos Károly rajztanárok, Gál János, Dr. Krisán tanár, Borbély György, Dr. Králik Dani, Nagy József, Dr. Vályi Gábor, Kolumbán Károly, Jakab József, Schamen Péter, Dávid Mihály, Incze Károly, Sárdi Lórincz, Márton István és Csipak Lajos tanárok, Balázs Gyu'a iparkamarai titkár, Csérer Lajos gazd. tanár, Kárpáti Emil, Grosz János ág. ig. tan.. Nagy György hírlapíró, Sólyom János tanár, Dr. Frbinyi Leó közj. h., Orosz István, Dr. Cseke Mihály, közj. h., Kiss Dezső közj. b,, Aradi József, Dr. Fazekas József. Máté Lajos mérnök. — stb. stb. A kiállítás mikor látható T Dr. Flóris tanítványai a tanársegéd kíséretében kedden este a gyűlés végeztével nyomban vo

Next

/
Thumbnails
Contents