Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-05 / 1. szám

1911. január 5. MAGÍ4R P A I Z S üvegről lekophatik s hitelesítő jel a vonás és az űrtartalmát feltüntető felirat. A bélyeg be van maratva az üveg testébe s az mindig egyenlően látható marad. Amelyiken a korona bélyeg hiányzik, az az üveg űrmérték első hitelesítéssel ellátva nincsen, tehát elkob­zandó. Végül arról értesít a hivatal, hogy körutain tapasztalta, miszerint a gazdák ugy adásvételre valamint munkásoknak részek kimérésére a régi vékát is használják s sőt ilyeneket újonnan is készíttetnek 30 liter űrtartalommal. Felhívom ennélfogva figyelmeztesse a gazdaközönséget, hogy ez edényeknek mértéktárgyakként haszná­latát a törvény szigorúan tiltja s csak az utasí­táshoz csatolt Függelék III. részében 1 — 4 tétel alatt kitüntetett méretű és szerkezetű első hite­lesítéssel ellátott űrmértékeket szabad kimérésre használni. A régi vékák vagy hitelesítetlen 30 literesek használat esetén elkobzandók. Ez a rendelet a hivatalos lap utján közöltetik az I. fokú hatóságokkal, hogy az elsőhatóságok az elöljáróságoknak a szükséges rendelkezését saját részükről is leggyorsabban megtehessék. Valószínűleg a többi alispánok is adnak ki ilyen rendeleteket. Legalább is adniok kellene. Nagy riadalom volt a minap a miatt Zalavár­megyében hat hordójelzői székhelyen, hogy az alispán elviszi mindennünen a széket és más helységbe teszi, ha ezek az előbbi székhelyek nem járulnak hozzá a költségekhez. Három hely­ségből: (Keszthely, Sümeg, Letenye) nagy öröm­mel jelentik, hogy ott maghagyta az alispán a hordójelzöknek a széket. Keszthely, Sümeg és Letnnye tehát ezután i« hordójelzö székhelyek lesznek. Hogy miként történt a kiegyezés, azt nem irják. S azt sem, hogy a többi székhelyekre mi sors már. Hordójelző hivatalok. Tolnavármegyében az 1907. évi V. tcz. 25. § a alapján 4 hordójelző hivatal állitatott fel. Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson és Gyönkön. A dombóvári járás községei a bonyhádi kerületbe osztattak be. Egy állami mértékhitelesítő hivatali szolga, uj állást keres. Állást kereső hordójelző. Egy hordójelzői vizsgát sikerrel lehett, 26 éves, I a polgári és az állami ipariskola 4 osztályiróí 1 végbizonyítvánnyal bíró s eddig társító mérnöki irodában dolgozott, nőtlen mérnök — rajzoló irodai alkalmazást keres. Városi, mérnöki hivatal­Bál, vagy megyei irodákban irodai kezelési vagy technikai teendőknél jól alkalmazható, mert szé­pen ir és rajzol. Alkalmazást elvállal egyelőre napidíj mellett is. Egyéb teendői mellett a hordó­hitelesitési teendőket is elvégezné. Ajánlatok e lap kiadóhivatalába küldendők. 12—0 S«erk. Szenet. G. F. Szolnok. Semmi dija?á-sal nem jár C-QtU'k zom, hogy eddig Dem volt a névBOiban. Figyelmeztető levélre ilyen esetben szüss^g van. Neoi láttam őket. ilost berettem mind a két h-'yre MéHeg- sülykészitők s ja\'itók­doértéktárgy készítő-, jaVitó gyárak, műhelyek. Alsöíejérmegye: Gyulafejervár. fíartha A. Béla épület cs miilíjka!o.i, műszaki és mórlegmii­helve és javitó gyára. Nagyewed. Folbert Tamás lakatos mester, mér tek készítő. Aradmegye: Aradon 2 mérlegjavitó. Bacsbudrogmegye: Kula: Scherer Károly mórleg­Kyai 8 javítás. Baja: Krammer J. és fia méleggy ártók és tavitok Pulánka: Schreiber Balázs mérleg, Bulykószitő es laviin. Baranyamegy®: Pécs-. Kindl Ferencz mérleg­h /ím es javitó ggyár. Besíterczen«8íódmegye, Besztercze {Erdély). Szántó Andiáa puskaműves, mechanikus, ker pír s varrógépjavitó. Az összes mérle javítását és törvénysuerü kiállítását válla Schuszter Guidó mechanikus, mérltgkészit Bek* smegye: Orosháza: Katona Imre tized s/á adót és rudas, mórlegkészitő, valamint Mily javitó. Borsódmegye: Miskolcz. Nnup Mihály szerkovács su:y es mérlegjavitó, Sesztina Lajos lakatos sulytarázó, mázsajavitó, mérlegkósziiö. Bra»sómegye. Bratsó. Drágíts Sándor lakatos­mester, mórtókkeszitő. Csongrádmegye. Szeged. Linké Oszkár mérleg" lakatos. Egyedüli mórlegkészitő a megyében. Gyórmegye: Győr. 1 lakatos mórlegkészitő. Háromszókmegye: 16 bádogos űrmérték készítő Sepsiszentgyörgyön, Baróthon Kovásmán s Kézdivásárhelyen. Jásznagykunszolnokmegye: Jászberny. Gedet József gépész, mérlegjavitó, másodmagával: 8 még 3 mértéktárgykószitő. Szolnok. Gaál Ferencz mórlegkészitő és sulytarázó. Kolozsvármegyében: Kolozsvár. Farkas Pá s/erkovács, mérleg és suly készítő, javitó Gilovits József kádár, mórtókkészitő, s 1 plehes. űrmérték késziiő. Krassószörónymegye : ó-moldova. Kaszás István kádár, ürnti'ék kéízitő s javitó. Liptómegye : Liptószentmiklós. 1 gépgyár, mórleg­készitő. Maramarosmegye: MáramarosszigH. 1 mérleg javi'ó. Maros-Tordamegye : Szászrégen. Jbermescher Frigyes kadáimester űrmérték készítő s még 30 kádár-bádogos mértek készítő itt és Marosvásárhelyt. Nógrádmegye: 9 bádog űrmérték, 8 6 bognár űrmérték kesziíő Losonczon Füleken ég Lónyabányán. Pestmegye: Budapest. MocznikÁgoston specziális merleggyár, legkisebbtől a legnagyobbakig Zwarg és Rmgeisen testvei ek mórleggyára személy mérlegek is. — Rácz Ferencz egyensúly, tizedes, százados, marha ós híd­mérleggyár, Szőlőkert u. 38. — Dénes Manó híd mérleggyáros, vasúti mozdony mérlegek, híd-, marha- és raktári mérlegeknek gőzeröie berendezett gyára. Alap. 1898. Gizella ut 53—55 —E/eken kivü! 2 kisebb s 10 nagyobb merleggyár. továbbá 1 gázóra, 1 vizmerő óra f 1 villamos fogyasztás mérő óra készitő. Kecskemét. Táj esik Mátyás ós Fia tu<-des, száza­do- merlegeket testit ós súlyt faiá/. Pozsony megye.' Nu^ mbat. Mayerberg István mű'akítos, s/iiaaiuk s mérleggyára, javitó s tarázó. Somogymegye: Kaposvár : egy mérlegkészitő és javító. Szebenmegye: 1 hid és iaktármérleg gvár, javí­tással. Szepesmegye: Gölniczbányán 1 lakatos mérleg keszi'ő, su'Vtaia/O. Szolnok Dobokamegye: Dézs. Scheer Antal mű és gépiakato» mindennemű mérlegek ja­vítása ós tírazasa. Fülöp Sándor lak.<'o<-nQe i-ter, mértékkeszitő. Szilagymegye: Sz'lágyxomlyó: Katra Endre tpülei es miiidha os, műszaki és mérleg­műhelye év jni o >ára. Tordaaranyosmegye Abrudbánya. Bi,6 La)oe Itka'08 mest r, meittkkeszifő. Temebmegye : Temesvár. Hermán Ede ós Fia merle^gváro ok, ^kisebbtől a legnagyobba­kitf, j vííhk. t rázás. Fehértemplom. Klein János gép- és szer kovács műhelvtbfii luuideuféle mázsát javitnak és vas suiyoksit taráznak. Versecz. Lengyel Károly szerkovács, ruárieg­kes'itő s javi o. S kivüle mén 1—1 szer­kovíics lóglak z<k i venne! Lúgoson, Pancso­ván, Versecz'n Ti-mesvárt. Trencsenmegye: Tr>nc<hi Nrmák József mfí 1: k i 1 o>, aieiieyj v t< u y arázó. Udvarhelymegye: 8 ''ad « űrmérték keszitő Székely udvar helyt e- Székelykereszturt. Dngmegye: bngvár. 1 afiiik.i os mérlegkészitő, 1 műlakatos tara/ó Varmegye: Sdrvir Fleischmann Simon gazd. gép­gyár-mérlegek készítése, |avitása. Zalamegye: Zalaegerszeg: Gold/ingtr Ddzső laka­tosmester merle» készítő es ia»tó. Nagykanizsa. Qolenczky Ferencz mérlpgkészitő Nagykanizsa. Kohn Samu épüi«t é» műlakatos gyára, mórlegjavitó. Kesnthely Rdcz Gyula vízsyáz ott mérlegjavitó Három sulytarázó mér­leg sulyokkal eladó. /t» kilogrammos Vs kilogrammos 1 ioo grammos Schmidt József leg-készitönéfi, PÉCS. Heti hirek Helyiek. A mankásgimnázlnmbaa január 3-án kezdőd­tek meg az előadások. Ez alkalommal Pásztor Imre betegsége miatt Haerter Ádám főgimn. tanár nyitotta meg a márczius végóig terjedő tanfolyamot. Az előző ceiklus hallgatói — az el­távozottakat kivéve — újból mindnyájan jelent­keztek ugy, hogy a beiratkozottak száma az uj jelentkezőkkel 44. Jelentkezni még mindig lehet az előadási órákon, a tárgybeosztás a következő : Kedden kémia, szerdán állattan, majd növénytan (előadó : Haerter 4.dám fógimn. tanár), pénteken történet (előadó: Tuczy János főgimn. tanár), szombaton szabadkézi rajz (előadó: Tikk László áll. el. isk. tanító). Az előadások mindig este 8—9-ig tartatnak az ipartestület nagy termében. Külöu felhívjuk az építőiparosok figyelmét a részükre tartandó szakrajzra, amelyre már szintén kezdetét vette a jelentkezés. Gyűjtsünk a Csany szoborral Eőry Miklós Nemesgulács .14 K — f. (melyhez hozzájárultak: Eőry Béla 2 K, Eőry Miklós 11 K, Orosz Ernő 1 K) Mészáros Antal Keszthely . 2 K — f. Illés Ferencz nagyprépóst Szombathely . . . . . .2 K — f. Skublics Károly Zalaszentmihály 5 K — f. Lázár József Zalaszeg vár . . 5 K — f. Elek Ferencz bádogos Maros vásárhely — K 50 f. Mai gyűjtésünk összesen . . 28 K 50 f. Hozzáadva a múltkori (25634 K 08 f) összeghez a Magyar Paizs gyűjtése máig 25662 K 58 f. (Mult héten a sümegi községi birótól küldött s elszámolt 4 K 30 fillér összeghez hozzájárultak: D. K. 40 f, Eisenstádter 40 f, Müller lg. 40 f, Klein Gyula 40 f, Tóth György 40 f, Lengyel Mátyás 40 f, Paulinvi 20 f, Berger 40 t, Többen 40 f, Faller Jenő 40 f, Bauer 30 f, Klein M. 20 f.) A Zalaegerszegi Kaszinó közgyűlése. A Zala­egerszegi Kaszinó deczember 26-én délután tar­totta meg évi rendes közgyűlését, Odor Géza kir. tanácsos elnöklete alatt. A tagok a gyűlésen szép számban vettek részt. Az elnök megnyitó szavai­baD örömmel konstatálta, hogy a kaszinói társas élet uiabbau örvendetesen megélénkült, a tagok száma azonban nem mutat szaporodást. Ezért ki'ri a tagokat, hassanak oda, hogy a város intelligens rlemei a Kaszinóba belépjenek. Meg­emlékezik Dr. Obersohn Mór, Szalay Ferencz és Horváth Kálmán Ugok elhuüytáról. Ezután jóvá­hagyató t v. 1910. évi számadas és 13101 K 24 f bevétellel s 5650 K kiadással megállapit­tatott az 1911. évi költségelőirányzat. Az alap­szabályok módosítása után Dr. Ruzsicska Kálmán elnöklete alatt megejtetett a tisztuiitás. Elnök lett Odor Géza, alelnök Hajik István, háznagy Hann János, jegyzők: Dr. Csák Károly és Hantke EmiF, pénztáros Vidóczy Pál, könyvtáros Takács József. Választmányi tagok: Dr. Degré Miklós, Dr. Gzinder István, Leaáih Kálmán, Rutich Sándor, Trsztyánszky Ödön, Udvardy Vincze, Skublics Zsigmond, Sperlá^h Géza és Szalay László. Orvosok gyűlése. Az orsz. orvos szövetség megyei fiók-szövetsége dr. Thassy Gábor m. t. főorvos elnöklete alatt népes rendkívüli közgyű­lést tartott mult hó 20 án Zalaegerszegen. Az egyetlen tárgyat a beiegsegélyző pénztáraknál el­vállalandó pénztárorvosi állások végleges rende­zése képezte. Ez ugyan nem tör'énhetett meg, mert a közgyűlés beható eszmecsere után el­hátározta, hogy egyelőre csak a régi szerződések alapján vállalnak a szövetség tagjai pénztárorvosi állást s amennyiben a pénztár a végleges rende­zést haladéktalannak minősíti, ez esetben csak * törvényesen megállapított magánorvosi díjazás mellett hajlandók a pénztár tagjainak orvosi kezelés tekintetében rendelkezésére álUni. A határozat alapjául a belügyminisztériumhoz inté­zett megyei felirat szolgál, mely az orvos szövet­ség s a m. t. főorvos előterjesztésére szóvá tessi

Next

/
Thumbnails
Contents