Magyar Paizs, 1910 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-06 / 1. szám

drtt i km. 04 f íél '-m 2 kot 04 f W»f r«írs 1 kor 04 f 'ftjmi szák Bü)lér. & Hirdetések dija megegyezés szerint, tfyilttír rort 1 kor Szerkesztőség é« ki»dóv*t»l: Kossnth-ntoM 43. aaerkeexU Z_ Horvatli Lajos M-anltatársai!: • { 3L.HJ isr G T.a XJ FflEBNCZ BORBÉiLT GTÖEQT l»ptnl»jdonos. MEGJELENIK HETENKÉNT CSÜTÖRTÖKÖN ESTE A Magyar Pantheon. Irta: Jászai Mari. Az utólérhetetlen, a nagy tragikának, Jászai Mari asszonynak most jelent meg a Józseí Kir. Herczeg Szanatórium Egyesület kiadásában egy csodaszép könyve: A Tükröm. Csak érdeme szerint becsüljük meg, i midőn ennek a könyvnek oly sok gondolatra kész­tető pbantasmagoriáját itt közöljük: Egy sereg idegent kalauzoltam a Gellértre, hogy megmutassam nekik a világ legszebb remekművét, a magyar Pantheont! Korintbusi oszlop sorai közt az ég kékebb és fényesebb volt, a fehér márvány pedig, mintha meg­dicsőült volna, átlátszóvá vált a napsugarak­ban. Olyan volt az egész, mint egy glória fővárosunk fején! Büszke voltam rá, hogy én itthon vagyok és ők az idegenek, ők bámulnak. Leginkább csodálták az isteni harmóniát ebben a kolosszális műben. A bájt és össz­hangat csodálták és nem győztek betelni csodálatával. Nos igen; ezért jöttem önökkel ide föl, hogy ezt a csodát megmagyarázzam. Meg­magyarázzam azt, ami ezt a művet egyet­lenné teszi a világon! Sziklája és faragott márványa lehet és van is más nemzetnek is, de ilyen emléke nincs másnak csak a magyarnak! Hallgassák meg ennek a tör­ténetét! Magyarország rab volt, Az uralkodói igázták le és erődöket építettek fékentartá­sára. Ide a Gellért tetejére is építettek egy hatalmasat, faragott gránitból, de amely oly kecsesen simul a hegy hátához, mint egy párducz. Az is volt, mindig támadásra kész párducz. És ebben rejlik a csoda megfejtése, uraim és hölgyeim! A magyarok fölszabadu­lásuk után nem voltak olyan bárgyuak, hogy lerombolták volna szolgaságuk emlékét, hanem befogták diadal szekerükbe, hogy vonia őrök időkig! Rá, a tulajdon hátara építették a sötétség e szörnyetegének, az ő megulult dicsőségük templomát! íme, nézzék közelebbről kérem, a tűzokádó szörny torkai, amelyekből a romlást szórt^ ránk, most betömve és mivel? Nemzetünk javának neveivel, amelyeket márványtáblákra véstünk, arany betűkkel. Itt a legelső lőrést Széchenyi István nevével tömtük el! Idébb csoportonkint a költők, hősök, tudósok, a jó királyok nevei ragyognak ki az ágyuk helyett. Látják ezt a kecses mozdulatot ebben a roppant erődlen? Hozzáértők azt állítják, hogy ilyen elegáns vonalakat ilyen tömör kőhalmazba csak katonai építőművészek tud­nak belevinni; és íme: a magyarban volt annyi művészi érzék, hogy ezt fölfogta és a helyett, hogy roppant költséggel lerombolta volna, hogy még óriásibb költséggel egy kis korcsszülöttett bigyesztett volna ide, amely Pestről bakterháznak látszott volna, meg­hagyta alapul Pantheonja alá| a melyet viselni fog a hátán, míg magyar lesz! Mi magunk ilyen drága zsámolyt sohasem tudtunk volna építeni nagyjaink fölmagasz­talására, kisebb épülettel groteszk képünk lett volna a Gellértről örök időkre. A sors adta a kezünkbe a legszebb körvonalakat és ezt a mesébe illő igaz történetet, amelyet most elmondtam. Az a különös ebben az álomban, hogy még most sem ébredtem föl belőle; vala hányszor átnézek a Gellértre, mindig ott látom ezt a testet öltött regét. A fehér márvány oszlopsorokon átkéklik az ég és átragyog a nap. Csöndes, csillagos éjjeleken a márványcsarnok érez alakjai már nemcsak a mult nagyságáról álmodnak, hanem biztató­lag mosolyognak a jövő elé. Ha gazdag ember volnék, ezt adnám a huzámnak karácsonyi ajándékul, hogy ők is mindannyian lássák, amit én látok! Históriai adatok 1848—49-i szabadságharezhoz. Zalaegerszeg, 1910 január 4. Szomorú karácsonya volt 1848 ban a magyar­nak, de még szomorúbb újév virradt reája. Dermesztő hideg van, óriási havazás minden­felé. Lázas izgatottság uralkodik, nyugtalanító birek kergették egymást. Windiscbgratz császári tábornoí közeledik Pest felé, még csak ellent­állást sem talál, pedig Kossuth Lajos felszóllitja öt, hogy tartóztassa fel az előre nyomuló osztrák haderőt. Hiába! Perczelnek Igaza volt, midőn meg­jövendelte: s Vigyázzatok, M az ember fogja elárulni Magyarországot.« Bár rosz jövendőmondó lett volna Perczel! Kossuth kérte Görgeit, hogy Perczellel együttesen vegye fel a küzdelmet az osztrák haderővel, sőt Csony László kormánybiztos is figyelmezteti Görgeit, hogy a szakadatlan visszavonulás a kor­mányt sőt az egész nemzetet válságos helyzetbe juttathatja. Kossuth Lajos ekkor levelet küld Görgeinek és Perczel Móricznak, mindkettőt kérve, hogy a császári sereg akadálytalan előre­nyomulását tegyék lehetetlenné. Görgeinek a következő történeti nevezetességű levelet küldi Kossuth: »A múltról, — hogy minek kellett volna tör­ténni, ma már hiába beszélnénk. Nézeteimet igazolták a következmények. Seregösszpontositást és ütközetet sürgettem. Ez nem történt! Most már vége van, ma már összpontosítanánk az erőt, csak késő ne lenne. Már harmadnapja tel­tem kérdést tábornok úrhoz, hogy írja meg, mit szándékozik tenni? Hol fogadja el az ütközetet? Még csak választ sem kapunk s most ismét visszavonulásról értesülünk. Hova vezeti a nem­zetet h Görgei kirivó durvasággal dobja félre Kossuth levelét az egész táborkar szemeláttára: •Mindenféle ostoba terveket küldözget hozzám Kossuth* — mondá feléjök fordulva, — s meg­lehetősen kikelt a kormányzó ellen. Épen ebben a pillanatban lépett be Csány László kormánybiztos s Görgei felé fordulva mondja: •Levelet kaptam a kormányzó úrtól, — bizo­nyára Ön is kapott. A kormányzó ur az ütközetei sürgeti, mert a főváros és a kormány, sőt az egész nemzet a legválságosabb helyzetbe kerülhet.*. Görgei meglehetősen kitérő feleleteket adott s feleletét ezzel egészíti ki: • Különben, — ha Kossuth kormányzó ur — mondá gúnyosan — éppen parancsolni méltóz­tatik: hát csatázni fogunk.« Csány értette e metsző gúnyt. — »A kormányzó ur — feleié teljes nyugalommal Csány — nem akar lehetet­lenséget és haszontalan vérontást, csupán han­gulatot és helyzetei véve tekintetbe, intézta Önhöz a levelet, hogy az Oa hadműveleteihez mérten lehessen intézni az általános kormányzói teendőket.« sMindenesetre meg fogom tenni, — mondá Görgei — válaszolni fogok a kormányzó urnák s utáua nézek, hogy mielőbbb csatát fogadhas­sak el.« • Megírhatom ezt a kormányzó urnák ?« kérdé Csány. •írja meg kormánybiztos ur, én is meg fogom irni.« Csány azonnal eltávozik, hogy vára­kozó lovas futárral megKüldje a feleletet Kos­suthnak. — »Kossuth ur ütközetet kiván. Legyen meg az ö akarata! De legyen ennek olyan kimenetele, hogy egyszer s mindenkorra elmenjen a kedve Á03suth urnák hadi ügyekbe beleavatkozni.* (Horváth : Függetlenségi harcz története II. kötet Görgei szavainak idézetéből.) Majd kiegészíti: xTehát holnap verekedni fo­gunk, mert Kossuth kormányzó urnák ugy tet­szik. « Aztán egyik tisztjéhez fordul: sírjon azonnal levelet Perczel Mór tábornok úrhoz, hogy holnap okvetlenül csatát kezdjen Moórnál, mert igy kívánja ezt Kossuth kormányzó ur; mi innen Bicskéről, Bánhidára nyomulva, oldalt fogjuk az ellenséget megtámadni. Egy futárt, — egészíti ki beszédét Görgei — hadd vigye a levelet Perczel Móricz tábornok ur főhadi­szállására.® Éjfél volt már, amidőn Perczel Móricz Görgei sürgős levelét megkapta s örült is a levélnek, — mert mint előbb emlitém — Kossuthtól is sürgető levelet kapott, hogy amennyiben lehet­séges, minél előbb fogadjon el ütközetet, Perczel szive erősen dobogott. Érezte, hogy rendkívül fontosságú lépés előtt állanak s meg volt győződve, hogy e kettős hadmüvelettel a legfényesebb győzelmet aratják Görgeível együt­tesen. Persze, arra még csa.? nem is gondolt, hogy Görgeinek eszében sincs Bánbida felől oldalba támadni a császári baderőt. Azonnal levélíráshoz látott. Megírta Kossuthnak, hogy Moórnál elfogadja a császári seregekkel az ütközetei s előzetes megjegyzés szerint Görgei Bánhida felől csap le az ellenfélre, a győzelem legbiztosabb kilátásával. Ugyanekkkor Görgeinek is levelet küldött, melyben értesiti őt is, hogy Moórnál felveszi a küzdelmet az ellenséggel s kéri Görgeit, hogy a megállapodás szerint Bánhida felől támadja oldalba a császáriakat. Elképzelhető, hogy milyen nagy volt a lelke­sedés Perczel honvédéi k'jzött, amikor előadta, hogy Moórnál ütközet lesz. A folytonos hátrálás és visszavonulás miatt elkeseredett honvédség éltette Görgeit, ki most lehetővé teszi az emberséges mérkőzést. . . . Zuzmorás, ólmos reggel köszöntött ba 1848 deczember 30 ára. Csaknem lehetetlenné tette az ütközet elfogadását. Megbeszelést folyta­tott táborkarával s által'nosan domborodott ki a vélemény, hogy fóhyes győzelmet kell aratni az egyesült magyar seregeknek a császáriak felett, ha Görgei tényleg időben támad Bánhida felől, Arra az eshetőségre nem számítottak, hogy Görgei álnokul cserben hagyja Perczeit, s még támadáit

Next

/
Thumbnails
Contents