Magyar Paizs, 1909 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-07 / 1. szám

R 2005. X. év. Zalaftferszeg, 19OS, január 7. rrli PÍIAGU A lt PA „ , ... — . f X-.E 3STGTH31L, ÍBBENCSS Bieríaeiüzti Zj. ±±OI >"V"atXl -L-iSkJ OS ICia^atAz-sans: = | B O R B 31, T C3-T Ö RO-T Up talaj 4mm. MEGJELENIK HETENKÉNT CSÜTÖRTÖKÖN ESTE A mult számunkhoe csatolt postautalványoknak ittves felhasználását kérjík a közelebbi postákon. A nymdaköltségek rendkívüli drágák * a Magyar Paizs évi ára csak 4 korona. Kis levél. Köszöntömés üdvözlöm a Magyar Paizsnak nem épen sok, de elég nagyszámú barátait. Xö6zöntöm és üdvözlöm ez uj évnek e lapunk tizedik évfolyamának a reggelén. Oh, nekem van okom köszönteni és üdvö­zölni e barátokat. Lelki életemnek a gyökere a Magyar Paizs. Ők éltették, ápolták ezt a gyökeret, hogy a fa éljen. Mintha a gyökérhez volnának kötve. Annyi ellenséggel szemben, csuda, hogy a Magyar Paizs merészkedik belélépni á tizedik esztendőbe is. A szatócstól elkezdve a (régi) miniszterig, mindenki ütött rajta egyet. De halálosat ám. Csakhogy a Magyar Paizsnak erős a kopo­nyája. Volt furfang, volt tudomány, volt erő­hatalom: (vis maior) ellene, s tudja az isten, a Magyar Paizs még sem halt meg. Nem tudom én miért, valami babonás hitem van ebben. Azt hiszem ebből a kitartó küz­delemből, ez annak a jele, hogy egyszer valamikor, akármikor, de egyszer mégis csak kiszorítjuk innen a bécsi rongyokat. Talán igaz sem volt, hol volt, hol nem volt, volt egyszer ezelőtt tizesztendővel egy lap, amelyik azt mondta, hogy a porszemek­ből szikla alakul. Azaz, hogy mondták ezt már ezelőtt száz esztendővel is. De ez a tíz­esztendős lap már akkor születésekor azt mondta, hogy V70 krajczárnyi magyar gyufa­szálat becsüljünk meg, mert ez milliókat jelent. S jelenti ez a többi iparágaknak a milliárdjait. Akk or még nem ig^n beszéltek Magyaror­szágon magyar iparpártolásról, csak a buda­pesti Magyarország, s a kolozsvári Ellenzék. Most már hála istennek, nemcsak iparvédő lapok vanuak, hanem gyárak is keletkeznek... Mindez azonban nem tartozik a Magyar Paizshoz. A Magyar Paizshoz csak az tarto­zik, hogy üdvözölje és köszöntse jó barátait, akik látják, hogy nem tesz ugyan semmit ez a lap, de tudják, hogy akarja és óhajtja a magyar géniusz terjeszkedését. Üdvözlőm barátaimat, akik hiszik a magyar géniusz terjeszthetését. B. 1909. Én is üdvözöllek. De csak ugy, ahogy a jövevényt Mókás; sem hidegen, sem melegen. Isten hozott! Ez a különválasztott szó jelenthet bizo­dalmat, de bizalmatlanságot is, mert máról holnapra nem ver fészket a bizalom. Mégis mindenki vár valamit tőled. Hiszen te újesztendő vagy. A gyermek serdülő kort vár tőled. Az ifjú: komolyságot. Az érett ember: bölcseséget. Az agg nyugodalmat. Ahányan vagyunk, annyifélét kívánunk. Más kívánsága van a szegény embernek és más a gazdagnak. Én a legnehezebben teljesithetőt kérem, várom tőled : tedd magyarrá a magyart. Tedd meg, hogy a levegő, főid, tüz és víz mind­mind a fajtájára emlékeztesse A szellő vigye le a portákra a természet szabad gyermekének a szívbeli magyar nótáját. A íöld kövérebb kalászt nevelj-n ott, ahol egy-egy hős apa, vagy testvér valc porrá. A viz mossa ki a földből a porladók csontjait és mutassa meg az élőknek azt a helyet, ahova imádkozni járjon a magyar. Á tűz . . . Ezt, más egyébbre tanítsad. Parancsold meg neki, hogy telepedjék a magyarnak a szivébe. Ott aztán lángoljon fel magasra. Nagy heve perzselje pirosra a magyar aiczokat. A testek ereit töltse elélő tűzzel. Az izmokat aczélozza meg, A szemekbe a bátorság fényét ültesse. A félelemnek még a nyomát is égesse el a testekből, lelkekből. .Az élő tüz fénye vezesse vissza a magyart abba a korba, amelyik egységesnek, nagynak mutatja a nemzetet. A nemzeti nagyság bámu­lata mellett a kezek szorgoskodjanak a vagyon gyarapításán. Hajtsák igába még a természeti erőket is. Egyetlenegy czél-felé haladjon a magyar. A hazaföldnek megtartása legyen az a czél Hogyan is szerzették meg ezt a földet'? A vitéz Und, a hétvezér egyike a honszerzés közben mondotta: „S bár fene ütközetek szegnék meg é'etemet, csak vérem után földet hagyhassak gyermekeimnek." Ezt a főidet nem védné meg az utód ? Újesztendő! Módodban van a csapások felzuditása, de én békességet kérek a magyarra, hogy már egyszer ur lehessen a hazájában. Lengyel Ferencz Zalavármegyei muzeum. ujabban beküldött ajándékok (69. közlemény.) Régi pénzt, irmet adtak: Dérán Pál, Árvay István, Horváth Lajos (2 db), Wapper József (2 db), Adamik Imre, Orsits Ferenez, Kosztelisz Árpád (3 db), László Miklós, Dervarics István (2 db), Bódis József fögimn. tanulók. Kövésőt kaptunk Bezerédről Keresztury György fögimn. tanulótól. Könyveket, iratokat ajándékoztak: Németh Jenő zalaszentmihályi tanító (9 db), Grünba»m Ernő, SiDger Géza, Szalay Gyula, Papp Béla fögimn. tanulók. (Folytatjuk.) • Haerter. Hivatalos rovat. 4785. 908. Hirdetmény. Zalaegerszeg város tanácsa »Skublics Jenő a'apitványa elaggott és önhibájukon kivül elsze­gényedett zalaegerszegi önálló iparosok segélye­zésére* czimii 1000 koronás alapítványnak 1907. évi juliús 1-től 1908. évi junius 30-ig felszapo­rodott s az alapító levél értelmében kiadandó 45 K 05 f, azaz negyvenöi korona 05 fillér kamat­jára pályázatot hirdet. 1. Pályázhat minden elaggott és önhibáján kivül elszegényedett zalaegerszegi önálló iparos vallás­különbség nélkül. 2. a. város képviselőtestületéhez czimzendö bélyegaientes kérvényhez csatolandó a pályázó szegénységi bizonyítványa esetleges családtagok szájának s azok kereseti foglalkozásuk feltünte­tésével s az elaggottságot igazoló városi tiszti orvosi bizonyitvsny. 3. A kérvény 1909. évi január 9-én délután 4 óráig a polgármesteri iktatóba nyújtandó be. Zalaegerszegen, 1908. évi deczember 23-án tartott tanácsülésből, v Dr. Korbai polgárin erter. 2349. aü. 908. Hirdetméay. Közhírré teszem, hogy a föld és házbirtok után járó általános jövödelmi pótadónál számításba veendő kamat terhek bevallására f. év január hó 31-ig van kitűzve határidőül. Felhívom az adó fizető közönséget, hogy mind­azok, a kiknek ingatlanai jelzálog kölcsönnel vau­nak terhelve, a városi adóhivatalnál beszerzendő vallomási iven a kamat terhet a fenti határidőig annyival is inkább beadni el ne mulasszák. miv«l a határidőn tul beérkezendő vallomási ivek nem vél etnek tekintetbe. Zalaegerszeg, 1909 január 5-én. Dr. Korbai polgármester. A rl n-n V 11 - 140 ±ox^±xi fcé:r t ? ? Egy MMlera, legsjakk divat* — teljes matt hálészobát — Haely áll: 2 db (két méter magas) fiókos szekrény, 2 db ágy, 2 db éjjeli (fflárváiy lappal), 1 dk mosdó (Márvány lappal és tükörrel). — Azonkivil nagy raktárt tartunk legdivatosabb és legizlésesebben kiállított héié , ebédlő- és ezalongarnifuráktól kezdve a legegyszerűbbig. Ugyancsak elvállaljak madracak, etto­14 5g mének és különféle szfinyeg-dívánok készítését és javítását a legizlésesebb és legtartósabb kivitelben. SélíSX' Goldberger Károly és Társa SS^ Mai számunk 10 oldal. iMriat. i«r* 1 kor. SMfkiMiWf év kiUéTttol: WWuica-mtcia U.

Next

/
Thumbnails
Contents