Magyar Paizs, 1909 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-07 / 1. szám

magyar P AIZ S 1909. január A mértékekről. Vagyis: az igazaágrél. Kijelentések. Efy képviselő jegyzetei (II.) Melyik rosszabb, a régi, vagy az uj mérték­törvény? Könnyű az összehasonlítás: az uj sokkal rosszabb, mint a régi. A végrehajtási rendeletek pedig, a mint a Magyar Paizsban megjelent tárgyilagos felszólalásokból látom, egy felfordított állapotot teremtettek már is. Ezen változtatni kell. * A végrehajtási rendeletek módosítása. Szterényi képviselő barátom szenteljen egy kis időt arra, hogy bepillantson abba a fel­fordulásba, melybe gyakorlatlan kezek bár jóhiszemüleg az országot, a mértéktörvény végrehajtási rendeleteivel, egy helyt túlbuzgó­sággal, más lieíyt mulasztással, sodorták. Ma ezen még könnyű változtatni. Az élethez kell hozzá simítani az izzadságos munkával s az iroda zárt levegőjében elkészített végrehajtási rendeleteket. * A végrehajtási rendeleteket ki kell adni véleményezésre. Haladék nélkül ki kell adni a rendeletek terveit az iparkamaráknak, tör­vényhatóságoknak véleményezés és javaslat­tétel végett. Nem szabad egyetlen rendeletet sem kiadni, a mely ezeknek szűrőjén előze­tesen keresztül nem megy. Az élet nem alkal­mazkodhatik a bürokraták akaratához. A ren­deleteket kell hozzá illeszteni, az élet kívá­nalmaihoz. * Kirojtozott rendeletek. Az öreg Hajek Márton kiérdemesült hordójelző és két kapitu­lácziót kiszolgált vizsgázó szólamát veszem át. Az ő czikkelyében a helyzet képei legtsztább világításban domborodik ki. Czikkelyében a helyzet helyes megítélésére több gyakorlati érzék és éleslátás nyilatkozik meg, mint a mennyit az összes eddigi rendeletek tartal­mazni látszanak. Ez az ember egy egész életet töltött hasznos szolgálattal. És most 30 évi szolgálat után kétszer jelentkezik ismé­telten vizsgára és mind a kétszer megbuk­tatják. Ez a bukás a szegény öreget érzé­kenyen sújthatja. Azonban ez csak amagi csapas reá nézve. Erkölcsileg diadal. A Kajek kettős bukása az uj rendszernek hármas csődjét jelenti. * Kiket fognak hátba ütögetni a rossz ren­deletek miatt? A rosz rendeletek miatt hét­ről-hétre küldöttségek fognak a miniszterhez felfáradni, a feliratok pedig egymást fogják kergetni. Természetesen nem Kossuth minisz­tert, nem Szterényit fogják érette okolni, hanem azokat, a kik e rosz rendeleteket készítették és az alkotmányos eljárás kikerü­lésével közre adatták. Ez értelmi szerzőknek nem lesz maradásuk, Az ütéseket minden oldalról kapni fogják. * A rendeletek nem megmásithatatlanok. A hordojelzők küldöttségének tagjaiba a minta leírásban a M. P.-ból olvasom, aztsuggerál­ták, hogy a kiadott rendeletek megmásitha­tatlanok. Hát micsoda bolond beszéd ez ? Minden rendelet, ha a kivitelnél károsnak bizonyul, módosítható, megváltoztatható, vagy hatályon kivül helyezhető. Emberi alkotás mindig lehet gyarló. Igazi okos és praktikus ember, még ha miniszter is, ha belátja, hogy alkotása nem helyes és nem hasznos, gandoskodik a helyesbítéséről, így gondoskodott Szterényi államtitkár a nem teljes képesítéssel biró mértékhitelesítők vizsga alá bocsátása érdekében is a hibásan kiadott rendelet korrigálásával. És itt a szerk. jegyzetének igaza van. Ezt a rendeletet is, a többit is igazitni kell, mert e rendeletek, sajnos, nagyon is nem szent írások. Az akadémia és a mértéktörvény helyes­írása. A tudományos akadémia a decz. 21-iki összes ülésén foglalkozott Ladik Gusztáv dr.-nak a Tör­vénytár szerkesztöjénsk fölterjesztésével. A föl­terjesztés szerint a törvények és igy a mérték­törvény is, akadémiai helyesírással van irva, a rendeleteket azonban iskolai helyesírással irják. E tárgy felett az akadémia tagjai hosszasan vitat­koztak. Azt még nem lehet tudni, hogy a mérték­ügyi rendeletek iskolai helyesírással lesznek-e irva'? De azt már tudjuk, hogy a mértékügyi törvény maga annyira idegen stílusban van irva, (s ugyan igy tervezik a végrehajtását is) hogy a külföldön készült mértékek bebocsátásával Ausztria iparának malmára hajtja a vizet. 500 hl. hordó eladatlanul I Csak egy szegény magyar iparosnál! De még hány lehet ilyen! Török-tatár pusztítja ezt az országot ezer esztendőn keresztül. Műveletlenség, szegénység, butaság kínozza. Ujabb időben egy nagy felkiáltó jel lett egész Magyarország. Hogy pártoljuk a magyar ipart! Hogy legyünk művel­tebbek, hogy legyünk gazdagabbak, boldogabbak. A magyar kormány milliókat áldoz a kisiparra, a nagy iparra (főleg a nagy iparra, jobban mondva a nagyiparosra, melynek pedig anélkül is sokszor megvannak már a milliói.) Denique áldozunk és fejlesztjük a/, ipart, igyekszünk, hogy elsősorban legalább legyen mit egyék a szegény­magyar ember ebben a szegény Magyarország­ban. És e törekvéseinknek közepette jöu a pana­szos, siralmas levél a szegény magyar kisiparos­tól, hogy izzadtságos munkával készített 450— 500 hl. hordót, hogy legyen kenyere a családijának — de most a hordókat nem adhatja el, mert az uj törvény szerint nem hitelesítheti s nincs aki hitelesítse. Megy a szolgabíróhoz, megy az alispán­hoz, ezek utasítják Poncziustól Pilátusig, ő pedig — belebujhatik a hordójába, mint Díogénes Érdekesek-e a mértékügyi közlemények? Tek Szerkeszrö ur! Én nagy gyönyörűséggel olvastam azt a szer­kesztői üzenetet, a melyet oly talpra esetten irt annak, aki unja a mértékügyek olvasását a Ma­gra!' Paizsban. Csodálkozom, hogy még ezt is meglehet unni. Hiszen ilyen czikkek az ország egyetlen lapjában sem jelennek meg. E tekintet­ben a Magyar Paizs igazán unikum, külföldön igaz vannak mértékügyi lapok, ezek azonban szárazak és unalmasak ; rideg hivatalos adatokat tartalmaznak csupán. A Magyar Paizs azonban csak ezután lesz érdekes. Az uj mértéktörvényből kifolyólag a büntető határozatok előírása szerint minden harmadik kereskedő, a kinek mérlegje van, valószínűié? fogházbakerül, a mértéktörvénynek meg nem tartása miatt. A fogház lakói fogják ám tömegesen ren­delni a >Magyar Paizs« számait, hogy legyen nekik vigasztaló olvasmány. A mérték törvényt annyira nem szabták az élethez, hogy ez ellen minden 3-ik ember akkora hibát fog elkövetni, hogy fogházba kerül. Csak az a kérdés: lesz-e elegendő fogház? Egy kereskedő. Mértékkkészitők lajstroma: Lapunknak egy fiatal barátja uj rendszerbe foglalta azokat az adatokat, a miket a kereske­delmi és iparkamarák és jelesebb mértékhitele­sítők buzgalma össze hozott azokról a mérték­készítőkről, a melyek az uj mértéktörvény alapján az ország közönségének szolgálatára állanak. Sovány módszer bizony, Es sajnos, a mérlegjavitó műhelyek lajstroma bár teijes, de a műhelyek száma elég csekély, hogy lelkiismeretes szervezők csak a legnagyobb aggodalommal indulhatnak olajozatlan és bejáratlan gépezeteikkel az 1907. V. t. c. végrehajtása felé. Gondolja meg kétszer a központ mit cseleke­dett és mi lesz a következmény ? Mérlegkészitó iparunk nyomorúsága nyilvánvaló. Az osztrák ipar beözönlésére diadai kapunak lát­szik a mértéktörvénv. Mérleg- és sülykészitő í>yárak f mérleg és sulyjaVító müljelyelí rpértéktárgya k és bordók készítői összeállította : Borbély Márton. Alsófejérvármegyében: 1. Mérleg és suly ke" szitok ós javítok ? 2. Fogadók é<* száraz tárgy készítő Nagy­enyeden van 7: özv. Bauer Aatalné, Éltes László, Surányi Árpád, Szabó József bádo­gosok. — GyuMehéroárott van: Franck Vilmos. 3. Faürmórték és hordó készítő Nagyenyeden van 2: Selmeczy István, Fonyó József, •kádárok. — Gyula/rhérvárottv&n 4 : Krieger Albert, Székely károly, Metter Gyula, Hermán József kádárok. Aradmegye: 1. Mérleg, suly készítő és javító Aradon van 2: Czigler Izrael és Hermann Zsigmond mérlegjavitók. 2. Folyadék és száraz tárgy mértékkészitő ? 3. Faürmórték és hoidókéezP.ő ? Bácsbodrogmegye: Mérleg suly kés>zitő es jaritó Kulán van 1: Scherer Károly mérlegkészitő és javitó. 2. Folyadék és száraz űrmérték készítő ? 3 Faürmérték és hotdó készítők ? Baranyamegye: 1. Mérleg, suly készítő és javító Pécsen van 1 : Kindl F. gépgyárában Schmidt József szerkovács kéizit s javít mérlegeket. 2. Folyadék és száraz űrmérték készítő? 3. Faürmérték és hordő készítők? Bókésmegye: 1. Mérleg, suly készítő és javitó Orosházán van 1: Katona Imié mérleg készítő. 2. Folyadék és száraz űrmérték készítő ? 3. Faürmérték és hordó készítők? Borsódmegye: 1. Mérleg és suly Készítő és ja­vító Miskolczon van 2: N;up Mihály szer­kovács és lakatos mester, Sesztina Lajos lakatos mester. 2. Folyadék ós száraz űrmérték készítő ? Faürmérték é=> hordó készítők ? Csikmegye: 1. Mérleg, suly készítők és javítók? 2 Folyadék és száraz űrmérték készítő Gyer­gyászentmiklóson van 2: Tóth Lajos, Nóvák Béla bádogosok. Csíkszeredán van 1: íerencz Balázs, bádogos. Gyergyóditrón van 1 : Balog Dezső, bádogos. 3 Faürmérték és hordókészitő Gyergyóaltalun van 1: Szilcester János, kádár. Finme : 1. Mérleg, suly készitő és javitó Fiumé­ben van X: Bertos Luigi műlakato<. 2. Folyadék és száraz űrmérték keszitő ? 3. Faürmérték es hordó készítői 1 Gömörmegye: 1. Mérleg és sulv keszitő és javitó Gölniczbányán van 1: Mauritz Mihály lakatos­mester. 2. Folyadék és száiaz űrmérték készitő? 3. Faürmérték és hordó készítő? Györmegye: 1. Mérleg, sulv ké3zitő éi javító Győrben van 1: Tolnay Imié lakatos-mester. 2. Folyadék és száraz űrmérték készítő? 3. Faürmérték é-> hordó készítő'.' Báromszékmegye: 1. Mérleg, suly készítő é? javité? 2. Folyadék és száraz táigy mértek bézitő Kés d i v ás ár he ly e n van 7 : Kövér Ferencz, Dézsi Gyula, Mágori Béla, Mágócsi Ferencz,Mágocsi Bela, Szabó Gergely, Nagy Józsel, bádogosok. Baróthon van 2: Szász Ferencz, Lichtman Béla, bádogosok. Sepsiszentgyörgyön van 5: Gáspár Józ-ef, Máté István, Merva Vilmos, Fazakas Ferencz, Dancs Lajos bádogosok. Kovásznán van 2: Berkeczi József, Berkeczi János bádogosok. 3. Faürmérték és hoidó készítő? Jásznagykunszolnokmegye: 1 Mérleg, sülyké­szitő és javitó Jászberényben van 2: Gedet József, Mihálovits János mérlegjavitók. 2. Folyadék és száraz tárgy merték készitő van 2: Braun Ignácz, írenkl Hermán 3. Faürmérték és hordó készitő van 1: Bozsik Pál kádármester. KoIozsTármegyében: 1. Mérleg, sul< kés.-itő és javitó van 1: Farkas Pál szerkovács (Felleg­vári-ut.) 2. Folyadék és száraz tárgy mérték készitő van 1 : Seiler Géza (Erzsébe-utcza.) 3 Fa űr mer mérték és hordó készitő van 1: Gilovits József kádármester (Petőfi-ufcza). Krassószörénymegye: 1. Faürmérték és hordó késziiő Ó-moldován van 1 : Kaszát I^'ván kádár mester.

Next

/
Thumbnails
Contents