Magyar Paizs, 1907 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-03 / 1. szám

wm< íSSüxotiíal ix: évr* 4 feorowu Vél órr» 2 korosa, évrs 1 kor. %X.T™ S ÜJlér. R 2005. 1807. január 3, Zft-H. / Hirdetések dya megegyezés szerint i^yiUtér sor* 1 kor Szerkesztőség ét kiadóhivatttl: Wlassics-ntcz* 26 & zerlceszti BOEBÉLY O rÖEGY Főrrmn.lratérsak: = r Z. H o HVAT HC L -A. J O S VLSWQTEL FBEBNCZ MEGJELENIK HETENKENT CSÜTÖRTÖKÖN ESTE Tisztelettel kérjük vidéki előfizetőinket, hogy az illető postahivataloknál az előfize­tés iránt szíveskedjenek intézkedni, hogy a lap küldése fönnakadást ne szen­vedjen. Hol kell kezdeni? Irta Németh Elekné Andaházy Irene. Minden szép és nagy eszme maga tör utat a lelkekhez. Jöhet, mint zivatar vészes erővel s — jöhet hódító bájjal, mint a mo­solygó tavasz. S mint a tavasz: ugy jött mosolyogva, szivet-lelket örvendeztetve a tulipán féle or­szágos mozgalom. Mikor az elkeseredett ellenállásban végsőre elszánt nemzetre rázudult az absoluíisticus erőszak fergetege s a borongó lelkeket a két­ségbeesés fagyasztó lehe környékezte: egyszerre s váratlanul, mint a tavasz biztató hirnöke kivirult a magyar hölgyeknek honszerelemtől hevülő kebelén a — tulipán. Az eszme kiröppent szikrája gyújtott s lángra lobbantotta a lelkesedésnek ham­vadó tüzét. A kétségbeesés éjszakajában pedig ismét felcsillant, a biztató reménynek a csil­laga . . . Ama gyengéd virágjelvény alatt rejlő gon­dolat nem új: csupáu régi függetlenségi tö­rekvéseinknek a megnyilvánulása uj formá­ban. De igazságának az ellenálihatlan hatal­mával hóditó diadal-utra kelt szerte a hazában s a merre a lelkes honszerelemnek csak egy szikrányi érzelme buzdul: megkezdődött a harcz, kitört újra a százados küzdelem az idegen nemzetek gazdasági életét gyarapító és saját anyagi felvirágzásunkat hátráltató ipari beszámolásokkal, kereskedelmi erőszakos­kodásokkal szemben. — — — A magyar nő nemcsak anyja, hitvese, ked­rese és mennyasszonya, — hanem mindig és minden körülmények között résztvevő munkatársa, szövetségese, segítője és bajtársa is a férfiúnak. A legutóbbi idegfeszítő politi­kai küzdelmekből és országos nagy mozgalom­ból is kivették osztályrészüket a lelkes ma­gyar hölgyek. Női voltuknak, hivatásuknak és tehetségeiknek megfelelő részét a hon­leányi tevékenységnek. Feladatul tűzték ki a veszélyeztetett nemzeti érdekeknek a meg­•édeliaezését hatáskörüknek az egész vonalán, szentül megfogadva, hogy főleg a hazai ipar­termékek érdekében mellőznek mindent, ami idegen vagy külföldi. El sem lehet mondani, milyen fontos és messzekiható jelentősége lehetne a magyar nők eme sovinisticus mozgalmának a nem­zet gazdasági életében. Hiszen a ház, a csa­lád, az otthon a legtekintélyesebb contingense a fogyasztásnak, a kereskedelmi forgalomnak és ipari szükégleteknek! A ház asszonya pedig irányítja környezetének az Ízlését, befolyá­solja a divatot, példaadásával hat a társa­dalom erkölcsére, ítéletére s igy közvetve vagy közvetlenül megteremti vagy legalább is jótékonyan fellendítheti, átalakíthatja a nemzeti közszellemet. Tiz millió nőnek az egyetértő szövetkezése egy közös akaratban; tiz millió nőnek egy közös czél eléréseért küzdő tábora volna még csak ííz a bűvös hatalom, az a víhatlan erős­ség, mely bátran daczolhatna a külellenek min­den erőszakos próbálkozásával, melyen meg­törnék minden ellenséges támadás s mely előtt siralmas kudarczot vallana az osztrák politika minden ravasz furfangja. Ámde a nemzet válságos küzdelmének a megszűnésével, mintha már hűlőfélben volna ez a lelkes felbuzdulás, mintha már lohadt volna az a lángoló érdeklődés, hogy lassan­lassan ismét visszasülyedjen a közöny s nem­törődömségnek fanyalgó unalmába. Tagadhat­lan, hogy haladás helyett hanyatlást, ered­mény és siker helyett meddő passivitást jelent a statisztika. Tehát szaimalángnak bi­zonyulna ezúttal is mind ama nemes buzgalom, melyről azt hitte az ember, hogy fellendít­heti a nemzetnek züllésbe jutott öntudatát ? Vagy tán csak a pessimistikuá tulaggályos­ság lát ilyen sötét képeket? . . . Hisz csalhatnak a számok, tévedhetnek a statisztikai adatok is! Hiányos megfigyelésből eredhet ama kifakadás is, mintha zavarná, bénítaná valami a tulipán mozgalom további fejlődését; mintha üdvös fellendülésére káros befolyással lett volna az a nagy tulbuzgóság, mely hivatalos sablonba erőltette, merev parag­rafusok holt betűihez kötötte, az egyleti szellemnek mesterkélt formáiba gyúrta . . . Nem tudom, mi igaz, mi nem igaz mind­ebből. Senki sem kérdezte ugyan véleménye­met felőle; nem is tartozik a dologra. Sok szivet indító és hatalmas szónoklat hangzott már el e tárgyban hivatott s ihletett szóno­kok ajkairól. Érzem, hogy szerénytelenség volna, ha hozzá szólni kívánnék. De azért magamban meg vagyok győződve arról, hogy mesterséges, erőszakos uton még soha sem sikerült egy eszmét vagy gondolatot általános ' ' " "' - —-L-J 'l I diadalra juttatni, hogy ezer szürke theoriá­nál és jóváhagyott szabályrendeletnél többet ér és jobban hat egyetlen egy élő— példa. Találkoznék minden városban, minden köz­ségben bárcsak egy-egy hősiesen elszánt asz­szony, aki háztartásának keretében, gyermekei nevelésénél, a család szükségleteinek beszer­zésében, öltözködésében és társas életének terén az úttörő szerepét vállalná magára anDak a bebizonyítására, hogy kötelesség fel­karolni mindazt, a mi hazai, s erény mellőzni mindazt ami külföldi, vagy idegen: nagy Isteni de megvolna oldva hazánkban egy csapásra a gazdasági és kulturális feladatok­nak egész tömege s meg volna teremtve az' az eszményi, hatalmas magyar ipar, mely tulipános sovin-'zmusra sem szorulna többé, hogy a betolakodott konkurenczián diadal­maskodva világhódító útjára kelhessen , . . Bizony nem kell ahhoz hürokraczia-rend­szer, ünnepélyes hivatalnoki apparatus s codificátori nagyképüsködés, hogy egy szép s nagy eszme utat törjön a lelkekhez s átmenjen a nemzet vérébe. Hanem kell: az ügyért hevülni tudo szív és megalkuvást nem ismerő lelkiismeret! E két tényező nélkül esak nemtelen bitorlás a tulipán viselése, — biu kérkedés a szövetségbe való belépés! Azért intézem kérésemet hozzátok, mivelt lelkű honleányok! Itt az újév, a magába­szállás, az önszámoltatás idejének az alkalma. Tegyétek kezeteket szivetekre s kérdezzétek lelkiismeretetektől: megnyugtat s a felől, h sgy jól teljesítettétek a reátok bízott kö­telességeket, a tulipán viselésével magatokra vállalt feladatokat 1? Az elmúlt évben buzgón és hiven szolgáltátok-e a szentügy czéljait, melynek jelvényét kebletekre kitűzve viseli­tek? S ha sokan közületek piruló orczával kénytelenek volnának bevallani, hogy bizony­bizony megszegték a fogadalmat és vétkeztek honleányi lelkiismeretük ellen, mert nem tud­tak győzelmesen ellentállni a Lajthán túlról incselkedő sátán csábításainak, s jó feltételük is hajótörést szenvedett, egy-egy bécsi modell kalap, egy-egy párisi divatezikk scyllája és carybdise között: — oh! szeretettel kérlek, siessetek előkeresni azt a sutba dobott, mosto­hán elfelejtett kis tulipánt s ujitsátok meg a fogadalmat egy szent esküvel a ti honLányi becsületetekre, hogy ezentúl magyar hölgy­höz illő hűséggel, tántorithatlan állhatatosság­gal hirdetni és követni fogjátok az eszmé^ ápolni és gyógyítani a beteg nemzeti szelle­met a házban, a családban, a társadalomban Drogéria az Arany IKZeresztliez Zalaegerszegen, az Arany Bárány átellenében. A legolcsóbb beszerzési forrás háztartási, betegápolási, gyógyszeranyagok, pipere- és illatszerekben" A kitönöen bevált Gentr? kávé*kewei»ék kilója 3 kor. 20 fillér. Mai ssámismk §0 oídaL

Next

/
Thumbnails
Contents