Magyar Paizs, 1905 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-12 / 2. szám

1905. január 12. MAGYAR PAIZS GyüJtsünk a Csányi szoborra! (Egy íven 100 korona!) A mai nap az Eitner Zsigmond orsz. képviselőé. Ez tekinthető Kezdetnek. Legalább is egy jó nagy lépésnek a kezdetiéi. Eitner Zsigmond a sümegi vá­lasztó kerületnek országgyűlési képviselője, Zalamegyének egyik lelkes magyarja, tegnap­előtt a Jroegtöltött gyfljtőiv visszaküldésével együtt sgáz koronát küldött a Magyar Paitss­hos a Csányi László szobrára. Felhívásunk­nak, a zalai hírlapírók szövetsége mozgal­mának a hangját meghallják, megértik, mél­tányolják az előkelő körök is. Példát, példát vegyetek uraim! Tovább. Apránként bár, — keveset a szegényebb, — többet, ha akar, a gazdagabb. — Eitner Zsigmond képviselő urnák beküldött, ivén adtak: 1. Dr. Szacsvay Gyula Kézdivásárhely 2 K. 2. Dr. Nagy György Sepsiszentgyörgy 2 K. 3. Ki88 Ernő Budapest 10 K. 4. Küfifer Béla Budapest 2 K. 5. Báró Manudorff Géza Velencze 10 K. 6. Dr, Kinornó Béla Léva 5 K. 7. Forster Aurél Budapest 10 K. 8. Sümegi Vilmos Budapest 10 K. 9. Szemere Miklós Budapest 20 K. 10. Darnay Béla és fivére Kaposvár 6 K. 11. Eitner Zsigmond Sümeg 23 K. Össesen: 100 K. Dr. Kelt Antal 5 K. Vurglich Gusztáv prépost Felsőőrs 5 K. Vugrincsics Boldizsár plébános Cserencsócz 3 K. Hojgató József ivén a következők : Hajgató József 40 fill. Roth Érdre 20 „ Vörös Károly 20 „ Záborszky József 20 „ Fertő Henrik 20 » Farkas Jáuos 20 „ Klímkó Antal 20 „ Csányi Károly 1 kor. — Andor István 20 » Nagy Károly 20 „ Dámján József 20 „ Magyar Endre 20 „ Vajda Áron 20 „ N. N. 20 „ Riedmayer Muki 20 „ Jáross 20 „ Grünvald Samu 50 ,, Kovács Ferencz Kőszeg 20 „ Pucher Károly 20 „ Juhász Lajos 20 „ Hamary Miklós 12 „ Juhász Gyula 20 „ Ez iven összesen: 5 kor. 62 fill. A Magyar Paissnak gyűjtése a mult szám­ban (rosszul összegezett 14.20 helyett) 16 kor. 20 fill. Éhez adjuk a Peér Leó tanár úrtól a Halatonvidékben gyűjtött s hozzánk küldött összeget, a M koronát. Lesz tehát a Magyar Paissnak máig a gyűjtése: 168 kor. 82 fill. (Mel> a Zalavármegyei (vas zalai i Krosetz István-féle bankban 1-araatozik 4'AA'o-kaI.) (Szálló Levelek 10 kor. Zalá 1 kor. összesen 161 kor. 20 fill.) A megyei lapok tiszteljenek meg minden fillért, ami e czélra összegyűjthető, és rakos­gassak be a legközelebbi bankba kamatozásra. És még egyet. Ha akad, mert ugy gon­dolom akad ember, aki kicsényléssel szól­ván ezt kérdezi: na hát ugyan mit akarunk 100 koronával ? Hát mi az a 100 koronácska ! Hát én megmondom, mennyi. Az a 100 korona 50000 koronának pl. épen V500 része. S már nem 5 0%oo van hátra, hanem csak 49 9/5 0 0. De hát könnyen megtörténhetik, hogy akad még a megyében, vagy az országban 100 olyan ember, mint Eitner képviselő ur s mindenik beküld 100 koronát. Ez megtör­ténhetik egy óra alatt. S akkor már 10000 koronánk van. S ez az 50000-nek épen Vs-de. És akkor már 4/s van hátra. — Nincs ebben semmi babonaság, uraim! Gyűjt­sünk a Csányi szoborra! Hég valami a C iányi-3zobor ügyhöz. Csertín Károly alispán ur tudtunkra adja, minden kétely eloszlatására, hogy 25 drb. Csánvi-féle arany volt ugyan a vármegyén, de ez sem volt semmi'féle összefüggésben sem a szoborral, sem a gyűjtéssel. Mikcr halálra Ítélték ugyanis, a zsebében talál­tak 25 drb aranyat s azt a vármegye hivatalá­ban helyezték el. Ezt a 25 aranyat pedig 1870. körül Csutor Imre, az akkori alispán kiosztotta Csányinak élő rokonai között. Főigazgatói látogatás Váradi Károly székesfejervári tankerületi főigazgató hivatalos kőrútjában legelőbb is zalaegerszegi áll. fő­gimnáziumunkat látogatta meg. Hétfőn érke­zett s szombaton délig lesz városunkban az előkelő vendég. Megérkezésekor a tanári tes­tület élén Medgyesi Lajos főgimnáziumi igaz­gató üdvözölte a tudós főigazgatót, kinek szívélyes válaszában igeu érdekes va!a egy pár megjegyzés. Érdeklődéssel jött, úgymond, e millennaris modem iskolához, de érdeklő­déssel és lelki megnyugvással, sőt örömmel jött azért is, mert tudomása van s nem csa­lódik talán (nem csalódik. SzJ, hogy itt rövid idő alatt csudálatos változás tőrtént az iskola belső életében. Van tudomása arról, hogy itt néhány évvel ezelőtt pár évig némely tekintetben bizony áldatlan állapotok voltak; de nagy örömmel nyert tudomást közvetve s most közvetlenül is látva ugy veszi észre, hogy itt ideális tiszttársi és baráti viszony van a múzsáknak és erényeknek eme fel­szentelt hajlékában a munkatársak között, a mi bizony feltétlen kellék az önzetlen és lelkiismeretes együttműködésnél, szent nem­zeti ügyünknek előbbrevitelében. — Minden­esetre meglepheti a főigazgató urat a nagy küiönbáég, de nem lepné meg annyira, ha figyelemmel kísérhette volna, hogy a testü­letnek néhány tagja azóta széthelyeztetett más más iskolákhoz, — a mely körülmény elősegíthette a változást. Vogel Richárd főgimnáziumi reedes tanárt a közoktatásügyi miniszter ur véglegesítette állá­sában Munkások. A zalaegerszegi munkások beteg­segély ezo egyesülete, melynek nagyalapitója a nemebgzivU Farkas Dávid volt 1884-ben, évi ren­des közgyűlést tartott január 6-án-dr. Kele Antal elnökletével". Az egyletnek 102 rendes tagja van és 46 pártoló tagja. A gyűlésen, mint rendeseu, ig ti nagy számmal mintegy 90-en megjelentek $ elénk érdeklődést tanúsítottak. Az elnök meg­nyitójában üdvözölte a Magyar Paizsnak jelenlevő egyik képviselőjét, mint aki érdeklődik a munkás osztály. iránt; aztán előadta az egylet esem ínyei­nek kiválóbb pontjait. Igen lelkes és szép evi jelentést olvasott fel Farkai Lajos jegyző, aki szirtén egészen önzéstelentil teljesiti ez r a tisz­tet, semmi előnyt sem igényelve az egylettől. Okos felolvasásában inogindokoU egy kizátfast s az o' tálán hazafiatlao és istentelen szoeziáÜT-.ajui­tól óvta a tagokat. Megtudjuk a jelentésekből, hogv könyvtára is van az egyletnek, hasznos olvasmányókkal tele, roeLet e*v év alatt 425 zör vettek igénybe a tagok, fíiertkiviil tiszta jpónz vagyon var. 3167 korona és 59 fillér. Tag­ságidij havonkent 50 tillér. A nyári mulatság mintegy 70 kor. az őszi mintegp 110 korona tiszta jövedelmet hozott Az egylet fizet a tagokért orvosi s gyógytári és temetési szükségeket; azonki.ül kölcsönt ad 6—24 koronáig 6% kamatra. Bevétel és kiadás után évi pénzmaradvány 124 korona. — Ta­kács Gergely pénzt árnoknak a számadáaát elfogadták s az elnökség, jegyző és pénztárnok iránt hálás köszönettel vannak. — 30 tagnak van még több kevesebb hátralékja a tagsági díjból. E?ek egy hónap alatt eleget kell hogy tegyenek kötelet­ségeiknek. Akik pedig a kölcsönnel tartoznak, októberig kell hogy ezt megadják a kamattal együtt. Évközben Takács István tagot kizárták az egyletből, mart viszályt ezittott s alapszabály ellenes dolgot követelt. Takács fellebbezett a közgyűléshez, de itt is egyhangúlag elvetették fellebbezését s a választmánynak kizárási határo­zatát helybenhagyták. A közgyűlés megkérte dr. Kele Antal ügyvédet, hogy szíveskedjék elválalni továbbra i* az egylet vezetését, s élj°nzéa«k között egyakarattal meg­választották újra elnöknek. Szintén közfelkiáltás­sal választották meg alelnöknek Tölli Istvánt, jegyzőnek Farkas Lajost, egyleti orvosnak dr. Fürst Bálát, pénztárnoknak Takács Gergelyt, kinek évi fizetését 20 koronáról 40 koronára emelték, — ellenőrnek Kulcsár Sándort. Választ­mányi tagok lettek: Kertész József, Gerencsér István, id. Ho "áth István, Szűcs György, C'.iráky Péter, Kőműves János, Egyed Károly, Móricz János; póttagok: Cziráky István és Szekeres József; egyleti ssolga: ifj. Horváth István. Ezekután dr. Kele elnök beszédet intézett hozzájuk összetartásra, egyetértésre és szeretetre, buzdítva őket, — hogy ez evenként gyarapodó és virágzó egyletnek szerezzenek minél több tagot 8 kötelességeiket pontosan teljesítsék. Munka, szorgalom, becsület, hazafiasság és vallásosság legyen az életeivök, valamint hogy 13 év óta, mióta az egylet élén áll, mindig a hazafiságia, iatenfélelerara és emberszeretre, intette őket. Megemlité, hogy egy munkás otthon felállításáról is fog gondoskodni. A közgyűlés hálásan élje­nezte szeretett elnökét, akinek vezetésével 12 év alatt a semmiből felvirágzott az egyesület. — S ezzel s'.éprendben szétoszoltak. — A karácsonyfa egylet 21-én szombaton este tartja, amint emiitettük, humánus czéljára színi ós tánc«88télyét az Aranv Bárány vendéglőben ­22-én délután 5 órakor pedig a gyermekek szá; mára lesz az ünnepély, mikor az az ugynevezet­„ babatündér" féle kép és táncz is bemutaíandót A jótékony czél érdekében is érdeklődjék a. közönség ezek iránt az estélyek iránt. A néprajzi tudomány miivslése érdekében kérjük összes barátainkat, szíveskedjenek a kor­tesnófákat nekünk elküldni. A kath. legényegylet, meiy Kun Vilmos elnöknek huzgolkodása mellett naponként életjelt adva magiról, fejlődik, emelkedik, ujabban megint egy szép és hasznos tartaimu estéíyre készüi, melynek sorozatát jövőkor adjuk részletessbbben. A posta és távirda hivatal u következő figyel­meztetést közli lapunkban : Több külföldi állam a ceimoldalon Írásbeli közleménynek szent helylyel ellátott képe^ levelezőlapok forgalomba hozatalát megengedje. Minthogy ily fajta levelezőlapok hasz­nálata snn a bv!földön sem a külföld egyes or­siágaiban általánosságban még megengedve nincsen figyelmeztetjük a t közönséget, hogy ilyenek feladásától egyelőre a saját érdekében tartózkod­jék. rner f a-ok p> dÍjjal lesznek megterhelve. Utczáinknak uj nevei. Az uj utczajelző táb­lákat már kifüggesztették, K'zel a végrehajtás stádiumábi lépett a képviselőtestületnek még 1903. évben hozott a«on határozata, mellyel várasuak egy^s utcáit regi jeleseink nevéről nevezte el. I,:y a Gsácsi-utcza Berzsenyi-, Telet­nie?* T'ittősí-, Körmeiidi-utcza Rákóczi-, Ujváror­utcza Csányi , Uii-utcza Eötvös-, Kereszt-uícza Petőfi , Mező-ufeza Kisfaludy-, kaszaházi-uteza Batthyányi-, Rít utcza Űrményi-. Templomalja utcis. Kölcsey-, Fürdő-uiczu Munkácsy-, Pap ut­cza Biró Márton, Zöld-utcza Tompi-, Rózsa-ut­cza Midách- és Mijor-u cza Arany János utcza. nevet nyertek.

Next

/
Thumbnails
Contents