Magyar Paizs, 1905 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-12 / 2. szám

4 M AGYAR PA I Z S 1905. január 12. Városunk rendőrkapitánya, Csentericz Béla — e ment, nem tudni hová, csak sejtjük, hogy Eldorádoba, Amerikába, miután a város pénzéből valami 400 koronát, állami pénzből közel 2000 koronát, egyesektől pedig szóra vagy váltóra 3 — 4000 koicnár zsebretett. Ez a legrövidebb tör­ténete. A m'.t többet, tudunk róla. az, hogy eze­lőtt másfél évvel küldötte ide Rudnay főkapitány Budi pestről, hogy emelkedjék vele a meghanyat­lott zalaegerszegi rendőrkapitány i tekintély. Csenteiicz szeretett mulatni. Feleségétől elválva élt. Itt csak özvegy anyja ói két gyermeke volt. Eieg jó beszélő tehetséggel rendelkezett. A zalaegerszegi közönség pedig az uj emberben nagy tekintélyt lát és jobban bizik benne, mint az iimeró'sében. Csentericz mikor már bizonyos penzek a zsebében voltak s részint azért, hogy bizonyos pénzek nem voltak a fiókban, hamis útlevelet szerzett, ezenközben egy vál'ot hamisí­tott és korözötc miskolczi ügy védjelöitet ügyesen a hiva'alba idézett vagyis elfogott, de az ügyvédjelölt öt perez múlva elmenekült, pár napra Csentericz is elmenekült, előbb csak Buda­pestre két napi szabadságra, s mikor már barom hét múlva sem jött vissza, Salamon h. kapitány még mindig azt hitte, hogy pénzhamisítókat kutat valahol, de Csenleticz állítólag valami kikötőből irt ide, hogy „Itt vagyok, ragyogok." Végre tehát saját maga felderítette a közönség előtt, hogy ő bizony eltávozott. Anyja és kéj gyermeke Isten nevében maradt. A viiios előle­gezett nekik 50 k< rónát, amíg illetőségi) heh (ikre jutnak. Hjmen liir. Tiborcz Lujza. özv. Tiborcz Józseliié szül. Gjuk Lujza kedves leány/a. elje­gyezte Rau: chetibergei János pénzügyi legédtitkár Zalaegerszegen. Választókerületük Zalában Baksu, 4413 szavazó. Képviselte: Dr. Dirányi Farencz nap­párti. Jelöllek: ugyanő és Mándi S.»mu szabad­elvű. Csáktornya, 2755 S'avazó — Kep iselte: Wlassics Gyula szabadelvű. Jelölt, ugyanő, most disszideus, és Terbocz István szabidelvü. Keszthely, 3220 szavazó. Képviselt*: Bogvay Máté szabadelvű. Jelölt: Gr. BiithyányJ disszidens. Letenye, 2804 szavazó. Kepfiselte Szűnő Géza néppárti, Jelöltek: ugyanő, av>8t pártonkívüli és Dobiovics Miián népparti, Lendva, 3053 szavazó Képviselte: Wilcek Fiigyes gróf né'ppáiti. Jelöltek: Ugjanő, most pártonkívüli és Rakovszky István nej párti. Nagykanizsa, 4553 szavazó. Képviselte: Zichy Aladár gróf néppáiu. Jelölt: ngvanő. Szentgróth, 3502 -zavaró. Képviselte: Eitner Zsigmond U; ronpárti. Jelölt, ugyanő. lapolcza. 3352 szavazó. Kepviselte: Makfalvay Géía szabadelvű. Jelölt: Daranyi Ignácz disszidens és Gvőíffv Zo't'ia függetlenségi. Zalaegerszeg, 4244 szavazó. Képviselte: I >rkaa József néppárti. Jelölt: ugyani 48-as koldmok Zalában 1890 ben még 638 48 as honved élt Zala megyébe- Ezek közül ekkor 137 napszámos volt, 18 cseledember. 4 muzsikus és 26 héregető koldus A többi íöldraives, föld­biitckos, iparrs stb. A koldusok ezek voltak: Alsóeőrsön Horváth Jáno^. Badacsonytomajon Morócz Imié, Beeaheíyen Horváth M. Vincze, Balatonfüreden SzakácsG örgy, Bessenyöben Belső József és Molnár János. Oáfordon Lnkuioa József, Galambokon Bakn Feret cz, Háshágyon Kovács Mihály, Kalioson Mészáros Ferenci, Kapornakon Bagó János és Horváth Mihál v, Karcson Ueke György, Káváson Horváth Pál, Kerecsenyen Hor­váth Márton, Keszthelyen Jóná« József, Kustáu­szegben Iíustán Péter, l.-eseiiczetomajon Takács Lukács, NagykanizsánGradiszky József és Horváth Antal, Nemesvitán Kovács Jánof, Sárhidáu Hor­váth János, Söjtörön Boda Jakab, Szentbékálláu Radulov'cs Pérer, Tapolczán Bécsi József és Vinsae József, Zalakoppányban Szeifried Ignácz. — Ol­vasd ezt te „hálás utókor :" te merkantilista, tőkepénzes es agrárius. Te jó Úristen! Vájjon miéi 1- is, kikért is harczoluk ezek éa onták vérüket? Igen-igen ! . . . ezek a koldusok, aztáa a napszámosok, a cselédek éí muzsikusok? Ezek 1880 ben már mind öreg, törődött 60—66 évesek és — koldultak, huzóvoaók tós vonóhuzók voltak! KulduUak a — félistenek Zala megye iiletvt Magyarország nagyobb dicsőságéi e. Ez a nemzet vájjon nem érett me^ már a — rabszolgaságra? .. Jó volna tudni, ho^y ma már hány él a 48-as koldusok közül. Dicsőséges nagy maki Talán lehetne nekik valamit dsazeká: íyázni. (Nóvák Mihály megjelenő könyvéből) A szilveszteri megyei bál pompásan sikerük a Korona vendétrlŐ nagv termeben, tulsokan nem voltak s annál jobb kedvvel mulatott az 'fjuság. A hölgyek közül ott voltak Háry Claiisse, Lányi Ilonka, Udvardy Rifaela, Skublics Marianna es Antika, Faikas Margit, Foister Mariska, H<>rte­lendy Palika, Ilonka, Lala, Koller Böske, 0 tay Malvin, Rijky Irma, Skublics Gizella, és Leuke, Töreky Mariska ós Malviné. Asszonyok, nevezettek mamáin kiviil Bogvay Elemérné, br. Puttheánv István né. Marton Lászlóné, dr. Rézler Coméiné é8 dr. Skublics Ödönné. Penztárvizsgálat. A kerületi betegsegélyező pénztárt tegmp vizsgálta meg Németh Elek főjegyő, az I. iparhatóság kiküldöttje s ipaiügvi előad > Fendrik József városi számvevővel. 3138 korona Jutalékalap a bankban kamatozik s 1655 kor 72 üslér oap pszerrati p snat ir késztet részint letétben, részint po».tatak trék folvó • számlán, továbbá okmány és post)bélyegekben. A vizsgá­lati ji gyzőkönyv megjegyzi, h iiiy ezt a betegse­gélyző pénztárt a legnagyobb szabályszerűséggel és pontossággal vezetik s az ügyeket a legnagyobb gyorsasággal intézik. — IUeii pedig ez a dicsé­ret első sorban Gombás István titkárt és Schuf­fenhauer pénz tárnokot, Nena is csodálkozunk, hiszen Gombás I-tván titsv.irt ezüst eremmel tün­tette ki a soproni kiál.'itás a pénztárok ügymene­téről készített kitűnő munkájáért. Köszönet WJÍK>. Samu ur sü'ő a zalaegerszegi ipartesiület elaggott ipiros alap javára 4 koronát volt s/íves adományozni, — fogadja a u mes szívű adakozó az ipartestülBt hálás köszönetét. Az igazságügyminuzter Szabó Lajos járáf­biió ági dijaokot kinevezte Esztergomból Zala­egerszegre törvényszéki Írnoknak. Városi hirdetmény. (1821/1904. sz.) Közhitr.'- tes^t-m, hogy a föld és házbirtok után járó általános jrtvedelmi pótadónál szá­mításba vo'-nd'l Vaui itterhok bevallására folyó évi január hó 1-től 31 ig terjedő idő tűze­tett ki, nnitly határidő alatt a városi adó hivatalnál beszerezh tő vallomási iveket ki­töltve a váró-' adóhivatalnál az érdekeltek beadhatják, Zila Ts/egen, 1905 január hó 8 án. Nó'uieth E''ik b. polgármester. . , H e -b ± , 19 80 15 10 ' I A Itur.a Rozs Árpa | mm. Zab Tengeri ' Repcze kilónkónt Lóher- s luczernam Bükköny Borsó B»b, nagy „ kicsiny Lencse (hazai) Köles Kömény Mák Búzaliszt láng Rozsliszt Tengeri liszt I'ohánka (harioeka) Korpa Káposzta 100 db. K 20-20 Burgonya kg-ként f 4—8 jp i a, c z . | /sir Tej literenkínt . 14 40 Tejsziu ÍM 20 j Tejföl lfi­—-;12 l 20 — 14 -•48 22 —'18 -.30 lt» Fokhagyma Vöröshagyma Csirke db.ja Kappan Kacsa Liba Pulvka Nyúl Marhahús klg Borjúhús Juhhus Sertéshús Szalonna Vaj kilónként Túró Juhturó Sajt •Juhsajt Tojás darabja Méz, lépes klg. „ csurgatott Viasz 1 20 j Buzakenyér •(ití j Rozskeuyér Szilvaiz Boreciet litereok Bor, közönt éges Óbor Cseoiegebor Aszok sör Korona sör 36—40 Pálinka 12 — 16 Alma kilónként 50—80 Körte 200 - 280 Mogyoró 90 - 260 Dió 240—700 Gesztenye 300—600 Szőlő 200-260 Tüzit'a köbméter 400—650 104—140 Aprított fa mm.-ként 200 130—180 Sz na 400—600 76-88 Lóher 300—500 120—124 Alomszalma 240—260 140—160 1 zsup 40—60 40.— 20-32 20 ­32.­12-16 160—180 10-14 42-82 40-48 110-170 30—40 44—50 110-130 130-150 6 56-70 80—100 27, -290 26-30 20—26 40—50 14-20 56—80 80-120 120 tói 40—48 52—60 80—240 15—20 8—12 48-60 24—30 10-16 28-40 Minden magyar bonpolgár, magyar iparostól szerezze be szükségletét! Csak boni terméket használjunk. Megyeiek. Az öreg 48 as honvédek és azoknak özvegyei mgyobb nyugdijat kapnak ez év elsejétől kezdve. Természetes, mert, az alap még elég nagy, az öregek pedig egjre halnak, yvéiülnek. A tizede­sek nyugdija 96 koronáiéi 120 koronára, a köz vitézek nyugdija 72-.ŐÍ 96 koronára emelkedett. (Ez sem sok.) Több jó van még abban, hogy ezért a dijért nem kell elvándordniok az adó­hivatalig, hanem felvehetik minden levonás nél­kül a körjegyzőnél. Elhnnyt tanító. Berecky Antal kisdörgicsei evangélikus tanitó, a zalamegyei evangélikus tanítók neszto.a a fővárosban, hova gyülekezeté­ből bajának gyógyítása végett ment, január hó 2-án életének 68-ik, tanítói munkásságának 50 ik évében elhunyt. Félszázadon át volt gyülekezetének nemcsak tanítója, de p ipja is. amennyiben vasár­napenkint istentiszteletet n taitott. Egy alma és 24 ezer korona s "gy ember­élet. Drávaesányb:ni líorpár Mihálynak a fiaes­kája egy almát lopott »z asztalfiók iából s el­szaladt vele ós elbújt a pajtában. Ifidig volt, épen január l-jén délben történt, s a gyermek fázo't; gyufát gyújtott. H"6fey tóefcftgevte a kézér, meg is égette a ':ezét s eldobta a gvéfit a szal­mába. Ekkor vo't az az óriási s'úl. 12 nasdi égett el s 24 ezer korona kait szenvedlek. A gyermek nasy ij-ídíen elszaladt s kii.i i a hatá­ron a szörnyű hidegben megfagyott. Véletlen halál. Virág József VÖÍ csök pusztai kovács legénynek a szomszédja hatlövetű forgó pisztolyt adott át javítás végett. A legény a pisz­tolyt a szobában szorongatta. A pisztoly vélet­lenül elsült, s a legény 15 éve3 Károly nevü öcscsót találta, aki ho tan terült el földou. A Götz Ferencz keszthelyi járásbiró nyug^. díjazásával megürült állásra a pálváza fot d hiva­talos lapban kiirták, de vasárnap visszavonták. Ez a szokatlan eget sok találgatásra ad alkal­mat. A keszthelyi kerületben a választások soiait írja tudósítónk, a vidéki zseutrik döntötték el mindig, akik az utóbbi czik'usoklnu maguk közül állítottak jelölteket. A kerületet legutóbb Bogyay Máté képviselte, a kit azonban a zsentrik elej­tettek. Oltay Guidó Pzentgyörgyvári földbirto­kosházánál értekezletet tartottak, meljea gróf Batthyány József zalacsányi földbirtokost jelölték. \ nagv pártértekezlet a mult szerdán volt a keszthelyi Amazon nagytermében. Az értekezletet Nedeczky Jenő volt országgyűlési képviselő nyi­totta meg ellenzéki szellemben. Utána Malatinszky Ferencz zalacsányi földbirtokos szólt ani képvi­selőnek gróf Bathyány Józsefet ajánlotta. A moat nevezett megjelent a választók előtt. Kijelentette, hogv 67-es alapon áll, Miszidens piogrammal. A jelölt nem szónok ember. Beszédei nagy hatást nem kelthet. Ellenjelöltje nincs. Eddig nem is emlegetnek senkit. A kerületben csend van. Eddigi valószínűség az, hogy egyhangú választás les?. A tapoiczai választó kerület eddigi képvise­lője, Makfalvay Géza, kijelentette egy levélben választói eiőtt, hogy itt nem lép fel, es elbúcsú­zott tn'Ük. A választók Dirányi Ignácz vult mi­niszteit jelölték, aki az ujdbbi e-emenyek miatt kilépett a kormánypártból. Darányit, a föidrnive­lők barátját jelölték Balatonfüreden is. ós a budapesti II. keiületber. Minfagazda. Zalaszántón Nagy Ferencz öt éven át oly kitüuóen vezette parasztgazdaságát, hogy Tallián Bela liiidmivelésüg\i minisztei diszok­levellel tüntette ki, melyet üíinepelyeseu adott ár neki Takáeh Imre főszolgabíró. Eljegyzések. Kell Dezsii okleveles mérnök, tapoiczai lakos, eljegyezte l'auK Gizellát Tóth­8zentpálról — Lopaiics K. József muraszent­mihályi áll. elemi iskolai tauitó eljegyezte Cseraez Jolánka kisasszonyt Győrszentmártonból. A Magyar Paizs olvasói sok derék czikket olvastak L. R. J. név alatt Loparics itju kollegánktól. Előléptetes. Hornig Károly báró megyés püs­pök Vendel János sümegi erdőgondnokot íőer­dószszé leptette elő. Kezelőtiszti és tartalékos kinevezések. A király Na Hler Károlyt a debreczeni 3. houvéd­gyalogezred állománvából a nagykanizsai 20. honvédgyalogezredhez hadnagy kezelőtisztta kine­vezte; ft honvédelmi miniszter rendeletevel Geren­day János nagykanizsai kezelő törzsőrmester kezelő tiszthelyettessé ós Szőllősy lános nagy­kanizsai tartalékban lévő törzsőrmester ugyancsak kezelő tiszthelyettessé kineveztettek. Didergő „felek" cím alatt egy orvos aláirá­dkval a megyei lapokban erős hangú czikk jelent meg, amely kikéit a', ellen, hogy a legtöbb megyei hatóságuál a „felek" részéie nincsenek fűtött váróhelyiségek. A czikk szerint a felek nagy számát délelőtt 9 órára idézik meg. A fél a dermesztő téli időben mar éjfél után fölkere­kedik, hogy a több órára fekvő városba kilen c órára megérkezzék, mert ha csak 5 perczet ké­sik is, a bíróság .elmakacsolja". Elképzelhetjük, hogy sokszor 10—12 fok hidegben vékony gu*

Next

/
Thumbnails
Contents