Magyar Paizs, 1904 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-07 / 1. szám

2 aem veszi el tőle a poézist. Jó tolla van. És jónak is kell lenni, mert kétszeres jegyző. Jegy­zője a zalai körjegyzők egyletének is — s mikor e tábornak ezerféle baját festi egyregy feliratban: félve figyel minden ember. Mindenki ugy érzi, de senki sem tudja, ugy l«irni. Kováts Gyula légrádí jegyzővel, aki elnök, ketten vezetik a zalai körjegyzők egyletét. Mikor nem hivataloskodik, akkor hazafias és családi költeményeket ir. Fel­hívásunkra a következő levéllel válaszolt: Kedves Testvér! Nem vagyok önmagamba szerelmes, a hiúság tojás-héja is rég leváit lelkemröl, de szeretem az egyszerű szellemi harczosokat, kik nem hír­vágyból, de emberszeretetből osztogatják szét szellemi' kincseiket az emberiség javára, vissza­adta szerény kamatját annak, a mit a nemzet­családtól nyertek 1. Tudom, hogy az ostjákok kö­zött, ha oda vet a sors, százig sem tudnék ol­vasni, de áldom a sorsot, hogy magyarnak születtem s hazám dicső apostolai az iskolákban kiművelték bennem azt a nemesebb részt, mely tud hevülni, lángolni nagy ideálokért, s köteles­ségekért. Tehát a megtiszteltetés, hogy fenkölt nemes szellemi jóbarátokkal lehetek egy társa­ságban, elküldöm hozzátok képemet, lelkemet s testvéri kézszoritásomat. 3. Piterfy Tamás Budapesten a Közteleknél szerkeszt újságot s igy a Magyar Paizsnak rit­kábban küldhet. Pedig van honnan, mert rend­kívül termékeny. Sok kenyvet tele irt már regék­kel, mesékkel, novellákkal. Élénk vérű és leleményes eszű. Összefügg ez avval, hogy autodidakta és avval is hogy a »jég hátán is megél". Költészete a szegény székely­világnak gazdag balsorsábol táplálkozik. A hír­neves meseíró Benedek Elek után őt kell legin­kább szeretnünk egyszerű mesterkéletlen gyermek meséi miatt. Ez köunyedség az, ami egyik leg­nagyobb értéke a magyaros írásnak. 4. Farkat Antalt sem igen kínálgatta kaláccsal a sors. Hanem azért alighanem ö a legvidámabb gyerek az összes között. Nem is verték beléje tanítók bottal a költészetet — hanem azért mégis tartózkodás nélkül bátran kimondjuk, hogy benne van a legerősebb költői tehetség, — nem szá­mítva ide természetesen azt a költői tehetséget, ami Bartha Miklósban van s ami nem verses alakban nyilvánul. Ez a tehetség itt min lenen felül áll, s összehasonlitgatásba nem vesszük. — Farkas Antallal tanyai tanító korábn találkozott a Magyar Paizs »tul a Héken,* vagy a mi mind­egy: tul az operencziás alföldön. Mezőtúr mellett Az Iparos-indulójával elnyerte a M. P.-nak 40 arauykoronás pályadiját, s megnyerte a zalaiak szivét is. A leányok babérkoszorút adtak neki s mi ünnepeltük. Azok közé tartozik, kik a M. Paizszsal legjobban össze vannak forrva. Ketten­hetetlen demokrata. A most megjelent negyedik költeményes kouyvének (Egyenlőség* a czime. Azt hiszi az ember, hogy minden soráért sajtó­pört lehetne indítani, de azért egyik miatt sem lehet. Most a Szegedi Naplónak belső dolgozó társa. Talán 26 éves. 5. Hugauff Ede (Li-Tsüng) szintén a legéde­sebb testvérek közül való. Időre nézve is a leg­első munkatárs, legkitartóbb, legszorgalmasabb, áldozatkész; lelkes terjesztője minden jó ügynek. Zalaszentbalázson a kisiparosok ügyét gyakorlati­lag kezdette segíteni s nagy eredménye is lett volna, ha a sors el nem veti a másik megyébe. Kiapadhatatlan humorral lesi el az életből a furcsaságokat s Li-Tsüng néven közli, hogy az olvasókat kedvre derítse. A komoly tartalmat a sorok közül kell k'olvasui. Nagyczenken születe ft (Sopronm.) a Széchényi hazájában. 18 éves korában már fótauitóuak választották meg Zala szentbalázson. Két évvel ezelőtt Gerdéra ment Biranyába. Kitűnő gazdasági ismerete van. Ki­nevezték faiskolai felügyelőnek s a Gazd. Egylet méhészeti előadójának, mely egylet dicsérő" ok­mánynyal tüntette ki. A* országos Gazdaszövetség szintén elismerő okmánynyal tüntette ki a szö­vetkezeti eszme terjesztéseért. A Magyar Paizson kívül több "lapnak 'olt munkatársa: Zala, Zalai Közlöny, Balatonvidék, Tanitók Szava, Tanügy, Pécsi Napló, Karikás. — Szomszédos falvaiban gazdasági, szakoktatásokai tart: Gerde, Szentkirály, Baksa, Ozd, Sztdénes, Bogdós stb. Alakított 5 gazdakört, melyek mind a Magyar Paizs prog­rammjába is tartoznak. — 1863-ban született,^ nem is magyar eredetű, de bárcsak ilyen nem magyar eredetű lenne az a többi 5—6 millió is! _M AGYAR PAIZ S -r-JTTT** ' "V, 6. Zrdstt Lujaa. (Debreczen.) Egyik jó lelkű rokonának a segítségével tanulta végig az iskolákat s postamcst' le.l Zalamihályfán, hol inkább visszavc uK-»:>, de csendes boldogságban él. Költeményei alanyiak, de nem elmélkedés nél­küliek, — horus hangulatuak, de csendes meg­nyugvás van beunök. Jelenleg Balaton-Berényben van szabadságon gyöngélkedése miatt 7. Németh Elekné-Andahdzy Iréné. Határtalan gyöngédség, a női finomságnak superlativusa, s egy nagy műveltséggel járó figyelem jellemzik. Ezek _ mellett, vagy ellen is, mikor ír, a tndás mélysége, a gondolatoknak terjedelmessége s a kifejezéseknek a férfiasnál is nagyobb bátorsága jellemzik. Megtörtént, hogy ismeretlen vidékiek Németh Elekné ujságczikkeiröl dicséröleg beszél­getve kételyét fejezte ki az egyik: talin az ura segít neki, Németh Elek, a ki városi főjegyző, s mindenesetre jó tollforgató. Hanem a többi jelen levő igen igen jókedvű hangulatba tört ki erre a megjegyzésre. — Édes apja Andaházv Szilárd bánya akadémiákat végzett nagyműveltségű ter­mészetbúvár. Innen örökölte a természet iránti szeretetet. Ismeri a növény és állatvilágot. Otthon van a latin műveltségben is. írásait mély haza­fiság jellemzi. Márc4ius 15 diki emlékbeszédét lélekzetet visszafojtva hallgatja a nagyközönség. A Magyar Paizsnak egyik legközelebbi, és legjobb barátja. 8. Reviczky Jmflnr-Irmu. Trencsénből—Zala­egerszegre, a hol sok ismerőse van, Gyopár, Chrysanthemum stb. virágnevek alatt küldi könnyed franczía modorban irt csevegéseit Még sok lapnak a munkatársa. Kiapadhatatlan vénája van. Szere­tetreméltó barátságos modora Írásából is kitetszik, s ebből következett, hogy kitűnő poétánk, Farkas Antal, ismeieüenul is hozzáírta »Gyopár és Pipitér meséje* cz. kedve* költeményét. 9. Harmath Lujza. Országos hiruevü író. De nem azok közül való, a kik az idegent émelygő­sen affectálják. Eredeti. Természetes egyszerű séggel ir. Amint van a valóságban, ugy írja meg a székely legény történetét. Be mikor ez a valóság olyan szép poézis lesz a/, ő tollának a melegségétől . . . sok joveHája van. Több köny­vet irt már. Elsőrendű szép irodalmi lapoknak a munkatársa. Az elsők "közólt volt. — kik a Magyar Paiz^t megindulásakor üdvözölték — egy szép erdélyi levéllel. Molegen érző szivével jó­tékonyan hat vidékének szegény székely népére — a gyakorlati éleiben is. 10 Chászdr Károlynf. Abban a hírneves család­ban van, melynek a fényét ezelőtt 100 évvel Chászár András adta meg avval, hogy h.tzáukban az első emberbaráti intézményt létesítette Ferencz császár-királylyal, Váczon a siketnémák intézetét. Gómörmegye Kokova nevű községéből kuld gomörmegyei állapotokat, hol ugyancsak inog a föld a magy arok lába alatt. Messze földről járnak oda grófi hatalmas birtokokat vásárolni A kép nem mai keletű. 1904. január 7. Több a gyermeke, mint 11. Kovách István. fizetése. Azért nagy lelkiismerottel neveli és nevelteti őket. Ma a is tanító. K jzolebbről a szombathelyi tanfelu/valő mellé nevezték ki, aki kitűnő munkaerőt nyert benne. Társaságokban megbecsülhetetlen mulató és mulattató. Ha egy inge van. azt is odaadja a barátságért. Felolva­sásában csak ugy ömlik a humor A Magyar Paizsnak a kereskedelmi közlekedési részét látja el. Nála nélkül nem ismerjük a vasút járását. 12. Nagyhodjai Thamáisy Ilona. Előkelő tar­tású nemes lelkű magyar leány. Édesapia Szathmár vármegyének főorvosa. Kitűnően végezte iskoláit. Előbb polgári iskolában tanított, most igazgatója a nyíregyházai leányiskolának, A magyar ipar­védelemnek lelkes barátja u mcsak újság czikkek­ben, melyeket a Magyarországba és Magyar Paizsba ír, hanem az életben is, és főkép az iskolában, a hol tulajdouképen a legnagyobb ér­téke van ennek a mozgalomnak. 13. Bartha MíklÓ3t sem ismerteteünk, sem méltatnunk nem kell Magyarországon. Ö más régióban vau. Sokkal magasabban, mint mi. Csak megköszönjük, hogy a Magyar Paizs megindulá­kor őszintén üdvözölte a lapot is, minket is; tanácscsal, útbaigazítással látott el, hogy miként kell az iparoau is védni, fejleszteni és ápolni a magyar jelleget. A mit azonban tán Zalában nem tudnak, azt megemlítem, hogy Bartha Miklós már fiatal korában disze volt Ugrón Gáborral együtt a pesti jogász ifjúságnak. Aztán nyomban megteremtette Kolozsvárt az Ellenzik napi lapot, melynek máig is felelős szerkesztője s mely lap ma XXV. évfolyamában az erdélyi részeknek legtekintélyesebb lapja 1880-ban valami dolog­ban meg merészelte ez alap kritizálni a katonaságot. Erre egy Dienstl nevü hadnagy s egy RűstoW nevQ főhadnagy (olyan mint főhadnagy ur For­manek) ketten kivont karddal rontottak az íré asztal mellett ülő és csak tollal fegyverkezett szerkesztőre. A szerkesztő kapta a széket, a melyen ült s agyba-főbe szapulta a két kardos vitézt. A kifent karddal azonban ezek összevag­daltak a kezét, karát. A katonák elfutottak, be­zárkóztak egy nagy kőházba. Tíz perez alatt talpon volt a város polgársága s a kőházat ossze­rombolja s a főhadnagy úrékat megnyúzza, ha csak a vgarnizon* katonasága is talpon nincs. De talpon volt, mert épen a nagy kaszárnya tő­szomszédságában volt az eset. S az ágyukat ki­szegezték a fellegvárra. Valahogy elcsendesült a dolog. Csak Bartha Miklósnak a jobb kezét ron­gálták össze, hogy ne tudjon írni. S csudálatos! még jobban tud írni. — 23 év óta országos képviselő. A Magyarországnak első munkatársa. Hanem aztán ezen kívül semmi hivatala, rangja, czime, kitüntetése, mónétája, jövedelme nincs — hivatalos részről. Miudezekuél nagyobb elisme­rése, oklevele van neki a nemzete szivében, a melyért verejtékes küzdelmet vív naponkénti vezérc/.ikkfiben, melyeket a Magyarország és Ellenzék bocsát világgá. \ természetet ugy is­meri, mint a tudós, s ugy szereti, mint Petőfi, onnan veszi eszméibe/, megdöbbentően találó hasonlatait. A nemzeti jogok védelmében néhány társával áll, mint szikla a teuger közepén, a nem/.eti eszmének mintegy élő lelkiismerete. A hullám elbonthatja, de hel>éből ki nem mozdítja, meg sem ingathatja. Az erdélyi fejedelmok föld­jén mintha talán másképen tanulnák a nemzeti eszmének a védőimét .. . Milu»a iskolát alkot. Es egyetlen az országban. A Magyar Pai/.s olvasói is jól ismerhetik. Több nagy czikkén kívül meg jelent itt a >Kazár földön* cz. sorozat is, mely egybekötve a legremekebb könyvek közút való. 14. Horánuzky Margit. Legfiatalabb tagja a társaságnak. Uuokahnga a boldog emlékű Horánszky Nándor miniszternek, a ki igen ked volté a szép kis leány kát jó tanulásáért is, fájdalom nem sok időig tehette. — Iskolái elvégzése után postahivatali vizsgát tett, s gyakorlatban is volt pár helyen, de a nyűgös hivatal nem egyezik a természetével. Édes apja Horáuszky Bertalan Zalaegerszegeu volt pénzügyi tisztwsolő s ámult évben nyugalomba vonulva Pestre költözött családjával együtt Jó emlékkel gondol Egerszegre, jobban szereti, mint a fővárost; talán azért ir ilyen iidesége mellett m ir is olyan borongos verseket. — Levélben ezt irja: »Ne busuljon Szerkesztő ur! A Paizs szegény, de becsületes újság! Ez volt a tbaj* a Magyar Világnál is, és Beöthy Zsolt szerint: a becsületesség olyan takaró, a mely alatt a mai korban könnyen meg hűlhetjük magunkat !« 15. Árcay Igndcz Zalából Somogyba került Bodrogn>vü közsegbe s fiatalos hevvel tauit, s a távolból sein feledke/ik meg a Magyar ^Pajzs­ról. megvet legjobban a lani'ók szeretnek. 16. Ligeti H. József, Szegély enbernek a gyermeke, igy in árván mar.idt. Nyomo'ral küz­dött. Hiva'alba sietett s tanító lett. Alig 23 éves. Jó tehetsége van. Jövő állhat előtte. Eiős meg­figyelő tehetséggel, melyen ér/.* K-iekkel fogja fel a do'got s eleg bátorsággal is .nenjsxkedu azt kifejezni. Sokat ir. Alapja az eió* hazatisag. Forrongó indulatában nem i« sok híja van már a tisztulásnak. Muravidéki level-ket irja. Apja (L;parits) kovács volt. A könnyű tollal ó talan még ulyosabbakat üthet idővel, mint apja a vas­kalap icscsal. 17 Adamcsik István. Érdekes ifjú Más eléfeló megv, ő visszafelé. Elébb veg»vte a theologiát, azután lett tanitó s most beállott tanulónak. Zalakopp inybol Váczra ment a süket néma intézet tanfolyamára. Ebből láts/ik, hogy tö ekvo. Kedvei humoros ember s csak a sorok k'izött lehet meg 'alálni a komoly irányt. 18. Lengyel herencz. Apját is igy hirják, aki Baz'tán tanító, ő is tanito Gellénhá/.án. Apró kis ember. Mi kis Li Tsüngnek hívjuk, csupán azirt mert Hungaufl főtanitósága alatt kezdte a tanítói pályát. Tréfás ember, annál komolyabb dolgokat ir a „Göcseji levelek"-ben Pedig ug^anc^an tréfásan vaunak irva. Értsük meg lehat: komoly tárgy tréfás alakban. A göcseji levelekben fel­mutatja a göcseji beszédmódot. A<; ethnogialiátiak pedig a nyelvjárás legéitekeaebb resze. A legel­rejtettebb faluból szedi össze azt az ősi hangtant, amit idővel nagy kincsért nem adna a nvelvuuvár.

Next

/
Thumbnails
Contents