Magyar Paizs, 1904 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-07 / 1. szám

V. év. /1SZI R 2005. jgaiaegerszeg, 1904. január 7. rh '"j-t-*' "-j-t- x 7 I. szám. Előfizetési ár: Egy évre 4 korosa. Fél évre 2 koron*. Kegyed évre 1 kor. Egyes iüsám 8 fillér. Hazai iparctikkek hirdetése féláron : Egy oldal 20 korona. Nyilttér sora 1 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Wlassice-utcza 25. Alapító és főmunkatárs: BORBÉLY GYÖRGY. Felelős szerkesztő: HORVÁTH LAJOS MEGJELENIK HETENKÉNT OST^TÖIRT O K Ö N ESTE iz igazság ereje*) — A magyarnyelv érdekében. — Mindig szánom az Embert, ha az Igaz­ságnak áll az útjába. Az ilyen küzdelem nemcsak hiában való, de oktalan is. Mert az Igazság az emberi együttlétnek élet­ereje. Eí tehát győz az életerőnek szívós­ságával. A rügy áttöri a fakérget. Pedig a rügy gyönge, puha, lágy és hervatag. Ellenben a fakéreg erős, tömött, ellenálló, durva. Mégis, a számba nem vett nyálkás terem­tés győz a kemény, edzett kéreg felett. Fügyökeret ki látott kősziklával küzd"ni? Nincs ennél túlságosabb kép a nagy ter­mészet életrajzában. A gyökér hajszála oda tapad a gránit­hoz és harczot kezd vele. őrültség! — iiáltja erre a . . . . tömeg. A hajszál vége savat bocsájt ki magából. Olyan keveset, mint egy csöpp víznek milliomod része. A sav felold a sziklából egy parányt. Olyan kicsit, mint egy porszemnek századrésze. Az oldás helyén üreg keletkezik. Olyan piczí üreg, hogy az esőcsöppnek csntk éppen milliomodrésze fér el benne. Azonban a sav folyton-folyvást szivárog, a vegybomlás folyton-folyvást tart, az üreg folyton-folyvást nő és mindig több és több viz fér el benne. Idő multán egy egész esőcsöpp elfér az üregben. Most már két ellenség támad a sziklára: a sav és a nyirok. A sav old: a viz megfagy és repeszt. Egyelőre csak mikroszkópi repedés, de a hajszál oda befurakodik és táplálkozik a sziklának feloldott alkatrészeivel, a fosz­forral. a nitrogénnal, a kálival. A táplálék folytán nő, vastagodik a gyökér és mint ellenálhatatlan ék jobban és jobban repeszti a sziklát. Tízezer fűszálnak millió gyökér­szála támad igy a grániton, melyen millió repesztést visz véghez, rnig aztán évezre­deknek következetes harczában a szikla szétmállik, porrá lesz és átalakul termő réteggé. így győzi le a hajszálgyökér a a gránitot, — az életerő a holt tömeget. Az erkölcsi életfolyamatnak is ilyen a törvénye. Ismeretlen halászok és vámszedők száll­tak egykor szembe a római imperializmus­nak világnézetével. A tanítványok csak tizenketten voltak, és azok közül is egy elárulta a Mestert, miután előbb megcsó­kolta. Ez a szegény, iskolázatlan, mezit­lábos csapat hadat üzent egy világrendszer­nek. És győzött. A jog összetörte az erőszakot, a szeretet elnyomta a gyűlöletet. Miben áll a magyarázat? Semmi egyébben, mint az igazság erejében. Az Igazság mindig útban van és elébb­utóbb mindenüvé elérkezik. Aki ártatlanul szenve d, vigasztalódjék, mert az Igazság *) A mi politikai vonatkozás van benne azt kihagytuk, ázerk. jön. Látom jönni a nemzet Igazságát is. Biztos léptekkel közeledik felénk. Már itt is volna, ha az utegyengetés munkája meg nem lankad: De igy is jön: igy is meg­érkezik. »Az nem lehet, hogy annyi sziv hiában onta vért!« Nemzetünk legnagyobb Igazsága az, hogy nyelvünket minden téren használ­hassuk. Amely nemzet ebben korlátozva van: rab-nemzet. Melyik szabad nemzet ismer tilalmat nyelve használatában?Törvény­tárunkban van-e tilalom a magyar nyelvre nézve'? Van-e olyan törvény, mely had­seregünkben kötelezővé tette a német n yelvet? Olvasom, hogy csak tizenöt képviselő küzd a magyar nyelv jogaiért. Ezek sem tehetségesek. Ezek sem mérvadók. Tekin­télyűk sincs. Tudásuk sincs. Hát igaz. Nem kaptunk uj nemességet; nem is kértünk. Nem lettünk kinevezett főrendek; nem is ácsorogtunk e végett sehol. Rendjelek sem díszítik mellünket. Bizony mondom, érdemetlenek is volnánk erre a diszre. Báróságot, grófságot sem vásároltí'ívik, itirwí, ha. gazdugok volnánk, jobb czéíra fordít,anók a pénzt. Azt sem tagadom, hogy a szélkakaskodás művésze­tét nem gyakoroljuk. Bőrt, szint és nézetet nem változtatunk sem naponkint, sem év­negyedenkint. Azonban igazságunk van! A magyar nyelv jogáért küzdünk. Addig küzdünk, a mig tudunk. Annyi erővel küzdünk, a mennyit bírunk. Olyan érveket használunk, amilyeneket gyarlóságunk termelni képes. Törvényt, jogot nem sértünk. Folytatunk egy vitát a házszabályok keretében. Van-e erő, van-e méltóság ebben a vitában? Talán van, talán nincs. Beszédeinket a lapok nem közlik, do küzdelmünket hibáz­tatják. Ez a helyzetünk. Azt. hiszitek, hogy kellemes helyzet? Makacsnak, rövidlátónak, akadekoskodónak lünni föl: azt hiszitek, hogy ez a mi ambiczíónk? Hallgatni a többség rivalgását és érezni egy testvér­háború átkát: azt hiszitek, hogy ez lelki szenvedések nélkül jár? Mit gondoltok: nem jobb volna-e nekünk is a nyugalom? Kevesen vagyunk a Házban, igaz, ha küzdeni kell . . . nincs olyan elvetemült magyar ki nyelvéhez ne ragaszkodnék. Tehát nem vagyunk kevesen. Erőtelenek sem vagyunk, mert velünk van az Igazság. Értitek ezt ? A nemzeti életerő van mellettünk. Az a hajszálgyökér van mellet­tünk, mely legyőzi a gránitsziklát. Az a tanulság van a mi igazságunk mellett, amelyet annak az életéből és kijelentéseiből merítünk, aki 1903 év előtt ezen a szent napon megszületett, hogy tanaival meg­váltsa a Világot. Bartha Miklós. A Magyar Paizs munkatársai. Mai mellékletünkön egy képcsoport van, melyet emlékként nyujtunk át olvasóinknak. Összeszed­tük munkatársaink nagy részének a képét, hogy a holt betűk mellett élénkebb színekkel is bemu­tassuk őket olvasóinknak. Csak a nagy részét, mert egy és más akadály miatt nom szerezhet­tük meg a képét több olyan előkelő társunknak, kik méltán díszére vannak e szellemi társaságnak. A kik itt vannak, azokra nézve ismételten megjegyezzük, hogy csak emlékként és nem a hiúság ápolására rendeztük ezt a mellékletet. Nem! Hiszen többen közülok magasabban álla­nak, semhogy a Magyar Paizs volna legfőbb ékességök. Megfordítva: ők teszik a Magyar Paizs ékességét. Köszönet ezért nekik! Tudjuk különben, mi az oka e barátságnak, e szellemi társaságnak. Nem személyekben kere­sendő az. Van egy közös szerelmi tárgyunk: a Magyar Paizs elve. Hogy fejlesszük és védjük a nemzeti közgaz­daságot földmüvelésben, iparban, kereskedésben; hogy védjük a magyar faji jelleget munkánkban, nyelvünkben, szokásunkban, beszédünkben, Írá­sunkban és ruházatunkban. Barátokká, testvérekké avatott bennünket ez Ü szent elv, — ha sovinis­musnak hívják is azt. Édes testvérekké avatott. Pedig milyen tarka sereg! Tudósok és egyszerű falusi tanitók, — országos nevü nagy irók, képviselők s egyszerű iparosok.- független ügyvédek és kötött hivatal­nokok, nagyvárosi vidám hirlapirlók és falusi csendes magányban lakók. Nők és férfiak. Fiatalok és őszülök. Vidám gyerekek és komoly emberek. De írásaikból: a komoly intelmekből, a csevegő társalgásból s a metsző szatírából egy hő sugár­zik ki, ugyanazon láng csapkod ki: a hazaszeretet tüzének hevítő lángja. Ismertetjük őket ime egyenként is pár jellem­zőbb sajátságaikban. 1 Qs. Péterffy József. A gyávaságig szerény, hogy az illedelmet megtartsa és tulliczitálja; de ha küzdő ellenfélre talál, írásban vagy rögtönzött szónoklatban kidomborodik a melle s fényes győzelemmel végez. Nem áll meg félúton. Ki­nevezték Líplószeutmiklósra a polgáii iskolába, hogy tanítson s ehelyett elment Debreczenbe, hogy tanuljon. Gazdasági dolgokat tanult, még pedig ugy, hogy 800 kor. évi ösztöndijat adtak neki, s az Orsz. M. Gazdasági Egyletnek 100 arany-koronás pályadiját nyerte meg tanuló korá­ban. Ezután 3 évig Zalaegerszegen vezette a gazdasági ismétlő iskolát; innen Dorozsmára, onnan Budapestre ment a közoktatási minisztérium VI. ügyosztályába dolgozni. Zalaegerszegen sok hazafias felolvasást tartott az egyletekben. Az újságokba leginkább szakszerű gazdasági czikke­ket írt egy néhány társadalmi és politikai czikk mellett. A Magyar Vaiz.son kívül irt a Balaton­vidéknek, Csíki Lapoknak, Zalame.ayének, Köz­teleknek, Gazdasági Iskolának, s Benedek Elek szerkesztése alatt a Magyarságnak. A munkát birja, mert még erős és fiatal, a mint Játszik. E/.elctt 30 évvel született Csik-Csatószegen. Mon­dani sem kell. hógy a Magyar Paizst igen szereti. Pestről is meg-meg látogatja. 2. Kele György kótoti körjegyző. Szép és jó családdal áldotta meg az Isten, olyannal, amely

Next

/
Thumbnails
Contents