Magyar Jövő - A Nemzeti Segély Lapja, 1947 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1947-01-01 / 1. szám

1977 ÄUG Z 5 d 1047 Januar Ltr Wl /InV­III. évfolyam 1. Hvíím Válasz a Kisgazdapártnak és a Reggzlnek A Reggel 1946 dec. 30-i számá­ban „Miért hívta vissza küldött­jeit a Nemzeti Segélyből a Kis­gazda Párt?“ címen valótlansá­gokra épített támadást intézett a Nemzeti Segély ellen. E táma­dásra már a Szabad Nép december 31-i és az Igaz Szó jan. 4-i szá­mában válaszoltunk. Most mégis visszatérünk a kérdésre saját la­punk hasábjain annál ■ is inkább, mert a Belügyminiszter közlése alapján újabb érdekes adátokait tárhatunk a nyilvánosság és első­sorban a Kisgazda Párt demokra­tikus tömegei elé, arról, hogy ki­ket delegált a Kisgazda Párt a Nemzeti Segélyhez. Ezzel kapcso­latban először is csodálkoznunk kellene azon, hogy december 30.­­án közöl a Reggel olyan kisgazda­­párti határozatot, amely 1948 február 1. óta minden alapot nél­külöz és így jelentősége nincs. Igaz, hogy a Nemzeti Segély az ország felszabadulásakor a négy demokratikus párt vezetése alatt kezdje meg munkáját, de már ak­kor megegyeztek abban, hogy ez a vezetés csak ideiglenes lehet. Később a Nemzeti Segély mint az ország legaktívabb szociálpoliti­kai szervezete, önmaga választja vezetőségét azok közül, akik arra a leghivatottabbak. Hogy ez az ideiglenes állapot 1946 februárjá­ban megszűnt, ezért a Kisgazda Párt felelős, mert ő borította fel a megegyezést azáltal, hogy dele­gáltjait visszahívta. Va’ótlan a cikk informátorának az az állítása, hogy „A Kisgazda Párt megbí­zottait a Nemzeti Segély vezető­ségében kezdettől fogva háttérbe szorították és ez a mellőzés később mindjobban fokozódott“ és ha­zugság az is, hogy „a politikai irányú mellőzést a Nemzeti Se­gély vezetősége kiterjesztette a szociálpolitikára is, és az adomá­nyokból és segélyekből a Kisgazda Párthoz tartozó paraszti és pol­gári rétegek rászorultjait teljesen kizárta.“ A Reggel szerint a Kisgazda Párt delegáltjainak visszahívása után is folytatia szociális munká­ját, amelyre bizonyíték többezer gyermeknek a Kisgazda Párt ál­tal való kihelyezése. A valóság ezzel szemben az, hogy a Kisgazda Párt, bár a Nemzeti Segély meg­­alaku^sakor hozzáiárult ahhoz, hogy .a négy demokratikus rárt szociálpolitikai szervezete a Nem­zeti Segély legyen, már 1945 őszén felrúgta saját megegyezését, fel­ismerve azt a tényt, hogy szociál­politikát, akár gyeremkvédelem­­ről, akár hadifoglyok megsegíté­séről van szó, ügyesen fel lehét használni pártpolitikai célokra és ugyanakkor, amikor Hőgye Mi­hály, akire még visszatérünk, mint a N. S. gyermekvédelmi osztályá­nak vezetője szociális munkánkat szabotálta, a Kisgazda Párt meg­kezdte gyermekkihelyezési akció­ját. Ugyanilyen módszerrel nyúlt hozzá a hadifogoly kérdéshez, bár tudomása volt róla, .hogy az első hadifogoly kórházat mi állí­tottuk fel és a hadifoglyok nagy tömegeinek társadalmi segélyezé­sét az erre sokkal alkalmasabb Nemzeti Segély ás később a tár­sadalom minden rétegét felölelő Hadifogoly Szolgálat végezte s így a Kisgazda Párt kötelessége ezek­nek a szerveknek a támogatása lett volna. Ismételjük, ez 1945 őszén történt, a visszahívásról szó'ó határozat csak 1946 feb­ruárjában látott napvilágot. Hogy Kovács Béla főtitkár 1946 decemberében kénytelen volt 10 hónappal eiőbb történt felhívását körlevélben megismételni, annak az az oka, hogy a Kisgazda Párt demokratikus tagjai és a befolyása alatt álló tömegek sehogysem ér­tették és nem érthették meg a szociális nyomor ellen folytatott harcunkkal szemben elfoglalt fő­titkári álláspontot. Ezt az állás­pontot ma már tisztán látjuk, a köztársaságeílenes összeesküvők hetes bizottsága sugalmazta és itt szögezzük le, hogy nem a Kis­gazda Párt tagjait mellőztük és szorítottuk háttérbe, de igenis mellőztük és háttérbe szorítottuk a Kisgazdapárt delegáltjainak egy részét és meg vagyunk győződve arról, hogy amint megnézzük, ki­ket delegált hozzánk a Kisgazda Párt, minden becsületes demo­­mokrata, pártállásra való tekintet nélkül csak őszinte elismeréssel adózhat nekünk. A Kisgazda Párt első delegáltja elnökségünkbe Stühmerné Oberschall Ilma volt; IV. kerületi szervezetünkbe dr. Kunfjy Zoltánt delegálta, aid a Budán leleplezett nagymérvű fe­ketéző és doliárkereskedő társaság tagja volt. A paritás elve alapján megkö­vetelte tőlünk a Kisgazda Párt, hogy az általa hozzánk delegált Szabó Miklóst szervezési osztá­lyunk vezetésével bízzuk meg. Szabó Miklóst ma a rendőrség a gyöngyösi összeesküvés miatt kö­rözi. Hőgye Mihály, aki a köztársa­ságellenes összeesküvés egyik pá­risi megbízottja volt, ugyancsak mint a Kisgazda Párt delegáltja gyermekosztályunk vezetésével bízatott meg annak idején. Ebben z időben nem volt ritka vendég a Nemzeti Segély központjában Hőgye Mihály egyik legjobb ba­rát] a, a mindenki által ismert Vi­­dovits Ferenc. Budapesten XIV. kerületi szervezetünk vezetésével Arany Bálintot bízta meg a Kis­gazda Párt. Azt az Arany Bálin­tot, aki mint az összeesküvők he­tes bizottságának tagja készült hátbaszúrni a fiatal magyar de­mokráciát. Ugyanez az Arany Bá­lint, amikor látta, ho^v szerveze­tünket ‘ belülről szabotázsmunká­­jukkal tönkretenni és ezzel a ma­gyar nép nyomorát fokozni nem tudja, javaslatot tett a Kisgazda Párt vezetőségének, hogy a párt vonja vissza delegáltját a Nem­zeti Segélyből, miután őt és cin­kostársait valóban „háttérbe szo­rítottuk“. Mi csak sajnáljuk, hogy a Kis­gazda Párt főtitkára, Kovács Béla ahelyett, hogy szerencsekívánatait fejezte volna ki a Nemzeti Segély vezetőségének azért, hogy meg­akadályozta ezeknek a fasiszták­­r*-&]5 1'öziAl tcibÍDon kiT&crítik a hazaárulás fogalmát, káros tevé­kenységüket éppen az ő mellőzé­sükre hivatkozva minden ok és alap nélkül hozza nyilvánosságra ep'v évvel ezelőtt hozott határoza­tukat, arneiy azóta — mint már fentebb említettük — egyébként is elvesztette jelentőségét. / Hazug rágalom, hogy a Nemzeti Segély által segélyezetteknél va­laha is döntő lett volna, hogy ki milyen párthoz tartozik. Ezt bi­zonyítani azok vannak hivatva, akiket és akiknek gyermekeit kis­gazdapárti tagságuk, vapv párton­­kívüliségük ellenére ruhával, cso­maggal, vagy egyéb iparcikkel, élelmiszerrel támogattuk, akiknek gyermekeit, akár itthon, akár kül­földön helyeztük el többhónapos tartózkodásra. Csak találomra idé­zünk néhány adatot a sok közül: A Kisgazda Párt tudja, hogy 300 ezer esetben nyújtottunk se­gítséget hazatérő hadifoglyoknak. Nem tartjuk valószínűnek, hogy ezek mind a baloldali pártokhoz tartozó egyének lettek volna. . A Munkácsy M.u. 23. sz. alatti gyermekotthon 32 ellátottja közül négynek szülője kommu­nista párti, öté szociáldemo­krata, kettő kisgazdapárti és 21 pártonkívüli. A karácsonyi csomagban a kisgazdapárti szülők két gyermeke, Endrei István és Endrei László teljes öltözet ruhát, azaz sokkal töb­bet kaptak, mint a többi gyer­mekek, mert ők voltak legjob­ban rászorulva. A XII és II. kerület 94 el­látott gyermeke közül 80% ál­lását vesztett tisztviselő szülők gyermeke. Mindegyik kapott karácsonyi csomagot. Az Állami Nyomdának 15 kisgazdapárti alkalmazottja van. Németh István, Hegyi Ferenc, Deli Imre, Lőcsei János és dr. Moll János gyermekei kaptak karácsonyi csomagot. A többi kisgazdapárti szülőnek gyer­meke nincs. A XI. kerületben az aján­dékcsomagban elsősorban a ha­difoglyok gyermekei részesül­tek. Legtöbbnek anyja párton­­fcívüli. A kórházakban a szegény­ségi bizonyítvány alapján be­utalt szülők gyermekei kaptak csomagot. Debreceni szervezetünk vál­lalta a Paraszt Szövetség népi főiskola hallgatóinak reggeli, ebéd és vacsora ellátását. Ha­sonló módon látják el a Kis­gazda Párt ifjúsági iskoláját Somogy megye gazdái 8G8 méter textilt és 10 hordó petró­leumot kaptak. Orosháza 50 méter textilt és két hordó pet­róleumát, Debrecen 16 bordó petróleumot. Mátészalka négy hordót, stb. kevéssel a felsza­badulás után. Egy másik ki­mutatáson 160 drb kasza ki­utalását látjuk. A Nemzeti Segély vidéki szervezetei egymás után létesí­tettek gyermekotthonokat á parasztgyerekek részére. így Orosházán Gyopárosfürdőt^, Mezőkovácsházán. Bercíiypújr falun. Szentesen, Mosonmagyar­óváron, Csengeren, Kiskunha­lason. síb. van egy gyermek­otthonuk. ahol megkülönböz­tetés nélkül helyet kapnak az arra rászoruló gazdák, gyerraé­­kei. Hajdúszoboszlón, a vissza nem tért hadifoglyok gyerme­kei részére állítottak fel ott­hont. Ezek után ki kell jelentenem, hogy a kónevéi szerkesztői tuda­tosan állítottak valótlant, amiken? azt írták, hogy „ez adományból és segélyből a Kisgazda Párthoz tar­tozó pa'aszti és polgári rétegek rászorultjait teljesen kizárták.“ A Nemzeti Segély egy pártoktól független, de ugyanakkor"- követ­kezetesen demokratikus, karitatív szervezet, amelynek munkájában ma is nagyszámú és reméljük, hogy a jövőben még nagyobb számú kisgazdapárti tag vesz részt, a baloldali és pártonkívüli személyek mellett. A Kisgazda Párt körlevele és a Reggel támadása nem egyéb pro­vokációnál, amelyre válaszunk még fokozottabb munka a társa­dalmi nvomor ellen a magyar nép, az úiiáénítés a magyar demo­krácia érdekében. Kárász Győző főtitkár

Next

/
Thumbnails
Contents