Magyar Jövő - A Nemzeti Segély Lapja, 1946 (2. évfolyam, 4. szám)

1946-02-01 / 4. szám

A gyermek a bűnös? Vécsei György riportja a Nemzeti Segély gyermek-menhelyéről Színtér: a Nemzeti Segély gyermek-menhelye. I d ő: őszi késődélután. A men­­hely tágas udvarát rozsdaszín le­vélszőnyeggel borítják be a lomb­jukat hullató fák. Szereplők: kisfiúk ... csupa elkallódott élet. A szülőket elso­dorta a háború, a zajló város, a nyo­morúság; züllésnek indult, bűnö­zésre hajlamos fiatalok ezek, aki­ket a Nemzeti Segély a rendőr­őrszobáról, esetleg az utcáról sze­dett fel, vagy a razziák hálójában akadtak fent. * A fiúk közmunkáról térnek haza. Vállukon csákány, ásó, kapa. Jó­­kedvűek. önként vállalták a mun­kát. Kicsit megilletődve álldogálnak körülöttem, mikor az első kérdése­ket fölteszem. Aztán belemeleged­nek a beszélgetésbe. Szeretet nélkül P. Laci — Erdélyből ideszakadt 15 éves fiú — az első „nyilatkozó“ Nem ltudja, hogy szülei élnek-e vtagy sem. Jöttek a csendőrök — me­séli —, azt mondták, hogy mindenki­nek" el kell menni a faluból, mert jön az ellenség és megöl minket Valahogy elvesztettem útközben a szüléimét. Nem is nagyon kerestem őket — teszi hozzá furcsa, szégyen­lős mosollyal. — „Miért, nem szeret­ted őket?“ — Nem, hiszen ők se sze­rettek engem. Mikor megérkeztem Pestre, az állomáson kaotam min­denféle édességet, de aztán nem tö­rődött velem többet senki, elmentem egy kicsit körülnézni. Aztán keres­tem barátokat és velük éltem — te­szi hozzá magyarázóan- — „Hol lak­tatok?“ A régi lóveirsenytéren. „És miből éltetek?“ Csomagokat hord­­tunk a pályaudvarnál, loptunk a piacon, falaztunk, ha kellett és per­sze kaptunk a szajréból... Aztán jött az ostrom! Remekül éltünk. Be­másztunk a beomlott házakba és csu­dasok mindent szedtünk össze az üre­sen hagyott romok közül. „Hogy ke­rültél ide?“ Cigarettát árultam az Emke előtt, lekaptak, aztán ideke­rültem. „Mi akarsz lenni?“ Lakatos, ,,Szeretsz itt lenni?1’ Gondolkodik. — Hát ilyen hidegben jobb, mint az utcán... Jóska, a vezér Az udvar másik zúgából gyerek­zsivaj hallatszik: — „ne balhézz, ve­zér, mert...“ A vezér nem balhézik s már itt áll mellettünk. — Hogy hívnak? — D. Jóska a nevem! A többiek vezérnek szólítanak, — teszi hozzá büszkén. Nem nagyon kell faggatni, szívesen beszél magáról.— 15 éves vagyok, itt születtem a Csikágóban, Egy nővérem él, szü­leim nincsenek meg. Nem csinál­tam én semmi rosszat. — „Miért hoztak ide?“ — Lakapott a rendőr­ség, azt mondják, feketeztem. — ,,Na | 2 Magyar Jövő és nem feketéztél?“ — Hát teher­autóval jártunk Csehországban, azután hoztunk mindenfélét és itt eladtuk. — „Miért kellettél te nekik?“ — Én vezettem az autót. — „Hon­nan tudsz vezetni?“ — Legyint s kezével: — tudok. — „Azután mi volt?“ — Lekaptak, de meglógtam hamarosan. Rögtön szereztem egy orosz egyenruhát a Telekin és el­szedtem a paliktól éjjel az utcán a dolgokat. — „Hogy buktál le vé­gül?“ — A Gellérthegy egy bar­langjában laktam, onnan hoztak el egy razzián. — „Azután szereztél magadnak valamit a rablásból? Hisz csupa rongy vagy?“ — Nem tartot­tam meg magamnak semmit, min­dent odaadtam a nővéremnek. — „Miért hívnak vezérnek?“ — Hát mert erős vagyok és értem a balhét. A vezér után 14 esztendős kerek­­arcú parasztfiú lép közelebb. M. Pista. Felvidéki gyerek, furcsa dol­got mesél, utólag megérdeklődöm, azt mondják, minden szava igaz: ellenőrizték. — Leszállt még a háború alatt éjszaka a tanyánkon egy ejtőernyős amerikai katona. — Meséli a gyer­mek. — Tudott magyarul. Édes­apám kommunista volt, befogadta és mi rejtegettük. Később, mikor megmagyaráztuk neki a környezetet, ő is kijárt, nc-m tudom, mit csinált. Egy napon az ejtőernyős, aki Lé­náit Péternek nevezte magát, az utcán pipára gyújtott és egy csend­őrtisztnek feltűnt, hogy ameri­kai öngyújtója van. Gyanús volt neki, lefogták, azután lefogták apá­mat is, később engem is. — „Mi történt azután?“ — Az amerikait ott rögtön agyonlőtték, engemet és apámat internáltak. — „Hány éves vagy?“ — vetjük közbe. — 16 éves. Megszöktünk az internáló táborból, — beszéli tovább, — de apámat menekülés közben agyonlőtték. — „És te?“ — Én visszamentem a fa­lumba, addigra anyámat sem talál­jam már, közben jöttek az oroszok is. — „Miért nem maradtál a falu­ban?“ — Hát kiüldöztek. — „Kik üldöztek ki?“ — Hát vannak ott még mindig nyilasok. Megfenyeget­tek, hogy megölnek. Feljöttem Pestre. — „Volt pénzed vonatra?“ — Vállat von: — Nem volt, elmond­tam a kalauznak, hogy miért jövök fel. azuíán hagyott utazni. —„Hogy kerültél ide?“ — A Keleti pálya­udvaron fogtak el, nem volt semmi iratom, nem volt lakásom, azt mondták, jobb lesz itt nekem. — „És jobb?“ — Jobb. A múltkor is írt rólam valaki az egyik újságban és nemrég kaptunk egy levelet egy asztalostól, hogy örökbe fogad en­gem. I Apám kórházban van... G. Sanyi, a következő nyilatkozó, 15 éves, Lilénk gyerek. — „Szüleid élnek?“ — Apám van. — „Mi az apád?“ — Gyárimunkás volt. — „Miért csak volt?“ — Mert a nyá­ron munkából jövet, a villamos mind :a két lábát levágta. Azóta kórházban van. — „Meg szoktad látogatni?“ — Nem. — „Miért nem? Nem szereted?“ — De igen. Tetszik tudni, nincsen pénzem, hogy ajándékot vigyek be neki, és anél­kül meg inkább nem megyek. * Fiatal gyerekek. Elsodort, gazdát­lan kis lelkek. Ahogy itt állnak kö­rülöttem a sűrűsödő őszi alkonyai­ban, lehull róluk minden hősködés, legénykedő virtus. Csak gyerekek, akik segítséget várnak. Erős kezet, mely visszavezeti őket az emberek, a becsületesen dolgozó emberek közé. Bűnösök? Nem! Mi vagyunk azok, ha nem segítünk rajtuk. Az ifjúsá­got, a jövőt prédáljuk el, ha veszni hagyjuk őket. Nagy gengszterek a filmen kis gengsatermk a valóságban A mozi előtt toprongyos kisgyerek álldogál. Gyakorlottan nyújtogatja, a kezét, „a szakmabeli“ hanghordozásá­val kéregét: — „Csak 10 fillért nagy­ságos urak... csak 10 fillért.. Közelebb lépek. — Aztán mire kell neked a pénz? — Kérdezem. Síró hanglejtéssel válaszok — „Otthon négy kis árva testvérem van!“ — Igazat mondasz?! — szegezem neki a szót. Elneve'ij magát: — „Megmondom az igazat“ — arcán ravasz mosoly terül szót — „nagyon szeretnék bemenni a moziba. Még 50 fillér hiányzik.“ Előkeresem az erszényemet. A gye­rek boldogan markába kapja az apró. pénzt és szélsebesen elnyargal. Hirte­len elhatározással magam is a gyerek után megyek. A pénztárnál valóságos csoportosulás. Csupa gyerek. A film­­hirdetés minden jót igér: viLllatnosszék, rohanó autók, tüzetokádó géppisztoly, földönheverő hullák díszelegnek a pia. káton- Ennyi csábításnak nehezen tud ellenállni a külváros gyermeknépe. Benn a nézőtéren izzó a hangulat- DéLutáni előadás, tehát a dolgozó em­bereik még munkahelyükön tartózkod­nak s így a publikum csupa gyermek, bői verbuválódik. A vásznon sortűz villan, egy ember összegörnyed éis vé­resen előrebukik: a. gyermekközönsé­gen végig viharzik a lelkesedés: ez klassz volt! Aztán a film meséje egész különös fordulatot vesz: a vásznon is gyermekek tűnnek fel, akik bandákba tömörülve rabolják végig a pályaud. varokat, raktárakat, majd a különböző kölyökbandák egymással vívnak élet­halál harcot. Azután feltűnik egy „fel­nőtt“ hős is. aki a mra vánéi’etben Amerika elsőszámú közellensége; a leg­rettegettebb bandita, aki fosztogatá­saival, gyilkosságaival valóságos világ­hírt szerzett magának. A film kölyök, banditái csodálkozva nézik, milyen elegáns könnyedséggel emeli ki a banktrezorból a 10 000 dolláros ’ pén­zeszsákot, milyen művészi pontosság­gal lövi szitává ellenfeleit s végül — mikor a végső leszámolásra kerül a sor — milyen hősiesen állja a páncél­kocsival, golyószóróval, kézigránáttal, támadó rendőrség rohamát. A geng­­szíterveziér hőstette azonban csak most kezdődik. Bent a börtönben felkeresi őt egy ifjúkori barátja és arra kéri, mutatkozzék gyávának a bitó árnyé­kában. Mert csak így tudja kiábrán­dítani magából a betyárromantikába belehabarodott gyermekeket. A geng­szter, aki ezidáig mintaszerű gyilkos­nak és elsőosztályú fosztogatónak bi­zonyult, most. az ember- és gyermek­barát glóriáját ölti magára. Kivégzése e’Stt: dulakodni kezd a fesvőrökkel. majd jajongva, sírva, a félelemtől meggyötörve vonszoltat.ia magát a villamosszékhez. Persze mindez csak komédia: ő valójában fütyül a halálra, az igazságszolgáltatásra, sőt az egész tár-adalomra s a félelmet is csak hí­réből ismeri. . . De megjátsza a gyá­vaságot az „ártatlan gyermekek ked­véért!“ Eddig a film. A fény kialszik. Pár pillanatig sötétség borul a mozira, de a felgyűlő villanyfények sem tudják eloszlatni azt a sötétséget, mely a gyermek-lélkekben marad vissza. A gyereknézők magukkal viszik a bűnö­zés hazug és mérgező romantikáját, magukkal viszik e kiagyalt, álhős filmhérosz arcát s míg végigbandukol­nak a lassan sötétbe merülő külvárosi utcákon, ilyesféíle gondolatok rajzanak bennük: „Én is ilyen rettenthetetlen hős sze­retnék lenni... Én is pisztolyt mar­kolok majd és pénzt. * A nevelés eszközei között első he­lyen áll a film. Szugesztiv ereje, nép‘ szerűsége felülmúl minden más ne­velőeszközt, de evvel a fegyverrel élni is kell tudni. A filmvászon csodavilá­gát nem szabad arra használni, hogy azoknt a gyerekeket, akiknek erkölcsi érzékét a nyilasterror és a náci rém­uralom borzalmai már amúgyis ki­kezdték, tovább züllesszük a dollár­milliókkal támogatott fümponyva bű­nösen ostoba meséivel- Ezek a gyér' mekek züllöttek, de nem bűnösök. A mi legfontosabb feladatunk gátat emelni a gyerekiélek fertőzései ellen és megkeresni az igazi bűnösöket. Íme az egyik bűnös: a mérgező szellemű film, illetve annak alkotói■ Okos, cél- i rávezető intézkedést kérünk. ’ V. Gy Nemzeti Segély budapesti intézményei Tejkonyha, II., Széli Kálmán'tér 18. Napköziotthon, II., Széli Kálmán-tér 18. „Móricz Zsigmond“ napköziotthon, XI., Móricz Zsigmond-körtér 2. „Móricz Zsigmond“ bölcsőde, XI., Móricz Zsigmond-körtér 2. Bentlakásos gyermekotthon, III., Sarolta-utca 12. Bentlakásos gyermekotthon, Mátyás királyát 15/b. (Szabadsághegy) „Schönstein“ tüdőbeteg gyermekek szanatóriuma, Béla kir.-út (Szabadsághegy) „Szabadság“ szanatórium, Béla király-út (Szabadsághegy) „Ady Endre“ elhagyott gyermekek otthona. Fodor-utca 6. (Szabadsághegy) Elhagyott gyermekek otthona, Eötvös-u. 21. (Szabadsághegy) Elhagyott gyermekek otthona, Laura-ntca (Szabadsághegy) Úttörők napköziotthon, IV., Petőfi Sándor-utca 6. „Táncsics Mihály“ menza, IV., Petőfi Sándor-utca 6. „József Attila“ napköziotthon, V., Szent István-krt 2. „Dózsa György“ napköziotthon, V., Vág-ntca 13. „Ságvári Endre“ bölcsőde, V., Szent István-park 9. „Semmelweis Ignác“ tejkonyha, V., Váci-út 50. „Bartók Béla“ bölcsőde, VI., Szondy-utca 88. Tejkonyha, VI., Dessewffy-utca 41. Napköziotthon, VI., Munkácsy Mihály-utca 23. Tejkonyha, VII., Rottenbiller-utca 37/d. Tejkonyha, VIII., Práter-utca 57. Tejkonyha. IX., Erkel-utca 10. Napköziotthon, IX., Mária Valéria-telep. Tejkonyha, XIII.. Szent László-út 117. Napköziotthon, XIV., Hungária-krt 151. Tejkonyha, XIV., Columbusz-utca 33. „Babits Mihály“ bölcsőde, XIV., Szugló-utca 148. Következő számunkban a pestkörnyéki, majd vidéki intézményeinket soroljuk fel.

Next

/
Thumbnails
Contents