Magyar Hirnök, 1968. július-december (59. évfolyam, 27-52. szám)

1968-07-04 / 27. szám

HUNGARIAN WEEKLY Merged with MAGYAR HÍRLAP beolvadt lap SOUTH AMBOY — SOUTH RIVER — MILLTOWN — EDISON BOUND BROOK — SOUTH PLAINFIELD — METUCHEN THE ONLY HUNGARIAN NEWSPAPER IN NEW BRUNSWICK DUNELLEN — MANVILLE — FRANKLIN TOWNSHIP (Somerset) AZ EGYEDÜLI MAGYAR ÚJSÁG NEW BRUNSWICKON No. 27. SZÁM VOL. 59. ÉVFOLYAM ÁRA 20c—SINGLE COPY 20c NEW BRUNSWICK, N. J. <*;£>.•• 53 Thursday. July 4, 1968 Béky Zoltán püspök a Református Egyesület uj elnöke Szenlmiklóssy Pált és Eszenyi Lászlót szín én újraválasztották. Nt. György Árpád volt jerseyi lelkészt választották meg központi titkárnak. — Négy napig tartott a konvenció Az Ameriíkai Magyar Re­formátus Egyesület 28-ik ren­des 'közgyűlés junius 24-28 napjaiban folyt le Ligonier, Pa.-ban, ahol az egyesületnek Bethlen Otthona, öreg- és gyermekgondozó háza van. A konvenció a Holiday Inn-ben volt s annak összesen 66 alko­tó tagja volt. Az első nap délelőttjén, hét­főn a hegy tetején álló öreg templomban megnyitó isten­tisztelet tartottak, amelyen Főt. Béky Zoltán elnök és Főt. Szabó István clevelandi lelkész hirdették az Igét, ma­gyarul és angolul. Délután 2 órakor nyitotta meg a konvenciót Béky püs­pök. A konvencióra meghív­ták a többi magyar testvéri egyesületek vezetőit is. A William Penn Fratemális Egyesület részéről annak el­nöke, Charles Elemér, vala­mint Stelkovits Albert titkár, Somogyi Gyula pénztáros és Szabó János ellenőr, továbbá Bállá János, Antal Gábor, He­gedűs Mihály és Kohut Béla igazgatók és Gay Banes vet­tek részt. Charles Elemér mélyenszántó beszédben üd­vözölte a konvenciót, rátérve arra, hogy az ő konvenciójuk múlt ősszel tárgyalt a magyar egyesületek egyesítésének le­hetőségéről és határozatba is hozta, hogy utasítja a vezető­séget a kezdeményezésre. Az amerikai magyar sajtó részéről Gombos Zoltán, a na­pilapok főszerkesztője Cleve­­landból, valamint Diénes László, New Jersey-i hetilap­­szerkesatő, az Amerikai Ma­gyar Népszava napilap kép­viseletében volt jelen a kon­vención. Meghívtak még a hetilapok képviseletében is egy magyarr lapszerkesztőt, ezúttal Dr. Hoványi Gyulát Chicagóból, aki szintén jelen volt. A közgyűlés bizottságokra MEGOSZTANÁM lakásomat idősebb asszonnyal. Mrs. Marta Szakáll. 300 Hamilton Garden. Apt. G-3, New 3runswick, N. J. oszolva csaknem két napig dolgozott a vizsgálatokon, és javaslatokon, amelyeket csü­törtökön reggel terjesztettek a plenum elé. Az Alapszabá­lyokban több változtatás tör­tént. A központi tisztviselők fizetését évi $15,000-re emel­ték fel, évi $900 lesz az igaz­gatóság tagjainak a javadal­mazása és a szervezők száza­lék-jövedelmét is emelni fog­ják. Az uj kp. titkár 1968 szep­tember 1-én foglalja el hiva­talát. Az egyesület általában szép eredményt ért el az el­múlt 4 év alatt, habár uj ta­gok szerzésében az utóbbi ivekben valami hanyatlás mutatkozott ennél az egye­sületnél is, mint minden más fraternális biztosítónál. A solvency 110%-nál magasabb, tehát a megkivánt “jó állapot­nál” jobban áll az egyesület. A konvenció táviratilag üd­vözölte Johnson elnököt, meg­köszönve az Elnöknek Béky püspökhöz küldött üdvözlő­­táviratát, valamint egy má­sik táviratot Schaeffer penn­sylvaniai kormányzóhoz kül­dött a konvenció. Kiáltványt intézett a közgyűlés az ame­rikai magyarsághoz is, vala­mint a világ minden magyar­jához. Megkoszorúzták a Li­­gonier-i Hősök Emlékművét. Számos ujitást vezet be az Egyesület, mint Ifjúsági Tá­borok felállítása, tanulmányi rályadijak, stb. Az eddig Ar­­vaháznak ismert szép épüle­tet a község szivében Ameri­kai Magyar Múzeummá és Könyvtárrá fogják átalakíta­ni; az árvákról és gyermekek­ről a jövőben máskép és más­hol gondoskodik majd az egyesület. Csütörtökön este megtar tctták a választásokat, me­­yeknek eredmónyeképen: Béky Zoltán püspököt má­­sorszor választotta az egyesü­­et elnökévé a konvenció; Dzentmiklóssy Pált hármad­kor választotta meg pénztá­rosnak, Eszenyi László szám­vevőt pedig most ötödször vá­lasztották meg erre a tiszt­séggé. Az uj központi titkár vá­lasztás utján Nt. György Ár­pád chicagói, volt Elizabeth, N.J.-i lelkész lett, aki sztp­­tember 1-én foglalja el hiva­talát Washingtonban. Az Igazgatóság tagjai let­tek (azelőtt: Vezértestület): N.Y. kerület: Kurimai And­rás (helyettese Dr. Hámos Otto), N. J. kerület: Nt. Ber­talan Imre és Molnár József (pótig a z g a t ó k: Szathmáry Bertalan és Szabó Zoltán; Penna kerület: William Szűcs és Nt. Nagy Lajos (pótigazga­tók: Bota Imre és Nagy Ká­roly). Ohioi kerület: Elmer Vargo és William Áros (pót­­igazgatók) Sebestyén Alex és Molnár Edward. Michigan kerület: Nt. Tóth Tibor. (Pót­igazgató: Kish Károly), Chi­cago kerület: Modori Károly, (pótigazgató: Lábas Imre). Négy tiszteletbeli igazga­tót választott a konvenció, sokévi érdemeik elismeréséül: Nt. Dr. Újlaki Ferencet (Flo­rida). Király Imrét (Washing­ton), Veszprémi Gézát és Judge Fiók Aladárt (Pitts­burgh). Csütörtökön este 11 óra táj­ban ért véget a konvenció, jól végzett munka eredmé­nyeképen. Social Security nyugdijesekkek hazájukba visszatért idegeneknek WASHINGTON - A So­cial Security törvény mult évi módosításának egy eddig kevéssé ismert rendelkezése úgy szól, hogy 1968 julius 1- től kezdve nem küldenek nyugdijesekkeket olyan nem­polgároknak, akik hazájukba visszatértek és nem teljesitik a következő két feltétel egyi­két: 1. Jöjjenek Amerikába minden 30-ik napon. 2. Ha hosszabb időre jönnek vissza Amerikába, legalább 30 na­pig itt kell tartózkodniok. Minthogy az ilyen nyugdíjjo­gosult idegeneknek átlagosan havi 100 dollár Social Securi­ty nyugdíj jár, ezek a feltéte­lek a legtöbb esetben teljesít­hetetlenek. Miért hozott a kongresszus ilyen, első tekintetre kímé­letlen törvényt? Azért, mert más országokban hasonló kí­méletlenséggel kezelik az on­nan elköltözött amerikaiakat. A törvény célja: nyomást gya­korolni azoknak az államok­nak kormányaira, hogy ame­rikaiaknak ugyanolyan ked­vezményeket biztosítsanak, amilyeneket eddig az ő állam­polgáraik amerikai részről élveztek. Amerika kölcsönös­séget követel. Több mint 30 ország törvé­nyei úgy szólnak, hogy idege­nek (ebben a vonatkozásban amerikaiak), akik abban az országban éltek, dolgoztak és a nyugdíjalapba befizettek, hazájukba, Amerikába vissza­költözve nem kapják meg a nyugdijat. Az amerikai kon­zulok már ez év elején értesí­tették az illető kormányokat, hogy 1968 julius 1 után ál­lampolgáraik nem kapják meg a Social Security nyug­dijakat, ha ottani törvény az onnan elköltözött amerikai­aknak nem ad hasonló kedvez­ményt. Ennek az intéznek ed­dig csak kevés országban volt foganatja. Mexico, Hollandia, Portugália megfelelő egyez­ményt kötöttek Amerikával, igy ezekben az országokba to­vább is mennek Social Secu­rity csekkek. A korlátozások a világ minden részében élő körülbelül 10,000 nem-polgárt érintenek, akik Amerikában nyugdíjjogosultságot szerez­tek, eddig nyugdijaikat meg is kapták, de julius 1-től kezd­ve csak az esetben kaphatják, ha a fenti két feltétel egyi­kének megfelelnek, vagy ha hazájukban uj törvény ame­­rikainaknak kölcsönösséget biztosit. Lopni nem szégyen WASHINGTON — Barbara Hancock 20 éves atlantai lány büszkén viseli annak az ősé­nek nevét, aki elsőnek irta alá a Függetlenségi Nyilatkoza­tot, és rokonságot tart a sark­kutató Byrd admirális csa­ládjával is. Büszke arra is, hogy a Warner-7 Arts filmvál­lalattól 43 dollár befektetés­sel öt évre szóló szerződést kapott, ami mindenki másnak szépreményü jövő filmsztár­nak, 15,000 dollárba kerüL Ugyanis, mondja Barbara, Hollywoodban ennyi pénz megy el, amig egy szép lány átesik az utolsó szigorú pró­bán. Hogyan sikerült ez ne­ki 43 dollárral? “Hát úgy, mondja, hogy mezítláb csa­varogtam a newyorki Central Parkban, mögöttem a filmdi­rektor kézi kamerával . . És még mire büszke a kis csi­nos ? Arra, hogy a Fehér Ház­ban, ahol Johnsonékat szóra­koztató programon szerepelt, sikerült neki a kézitáskájá­ba dugni egy mokka-csészét. “Lopni szégyen? Én nem szé­­gyelem, hogy elloptam egy csészét, Gregory Peck, aki szintén szerepelt ott, egy nagy tálat csent el. Miért ne, fizetünk mi elég adót." NEM VÁLTOZNAK WASHINGTON — A szö­vetségi kormány nemrégiben programot dolgozott ki a fia­talkorú bűnözők társadalom­ba történő visszatérítésére és a program vezetésével Eddie LeBaron, egykori ismert foot­­ball-sztárt bízta meg. Eddie a napokban — szokatlanul — két teljes órát késett hivata­lából. Magyarázat: fiatalkorú bűnözők leszerelték és ellop­ták autója két első kerekét. MUNKAALKALOM NŐKNEK UJ AJTÓKAT NYITHAT MEG saját életében is! Legyen ön is egy AVON LADY lakóhelye kö­zelében. Az Avon kozmetikai cikkek árusítása érdekes foglal­kozás szabad idejében. Megbeszé­lésért telefonáljon: Perth Amboy­­ban Hl. 2-2462, New Brunswick környékén 545-0990, Allentown- Bethlehem környékén 432-0916 számra.

Next

/
Thumbnails
Contents