Magyar Hirnök, 1968. július-december (59. évfolyam, 27-52. szám)

1968-07-04 / 27. szám

2. OLDAL MAGYAR HÍRNÖK Thursday, July 4, 1383 vörösTM Tanzániában képez ki amerikai NEGEREKET, FAJI HÁBORÚRA AMERIKÁBAN RÓMA — Egy amerikai tu­dósitó jelentette az olasz fő­városból, megbízható forrá­sok alapján, hogy Vörös Kina a szocialista Tanzániát hasz­nálja fel kiképző helynek, hogy amerikai négereket elő­készítsen faji háborúra az Egyesült Államokban és afri­kai négereket Malawi, Rhodé­­zia és Délafrika guerilla meg­szállására. Ezt a kettős operációt Pe­king megbízásából, Tanzania elnöke, Julius Nyerere és zan­­zibári minisztere közterüle­tek ügyében, Sheik Abdul Rahman Bábu hajtják végre. Ez a vállalkozás egyelőre alapos katonai kudarcot val­lott Dr. Hastings Banda-n, a kis tenger nélküli, Malawi álfám, Amerikában kiképzett elnökén, aki eredetileg orvos és kinek országát, Malawit kommunista Kina ugródesz­kának szánta Rhodéziába. Dr. Banda emberei elfog­tak és bíróság elé állítottak nyolc kommunista guerillát, akiket Tanzániában pekingi katonatisztek képeztek ki, hogy megdömtsék Banda kor­mányát, mely elsőnek ismerte el Délafnikát. Valamennyiü­­ket halálra ítélték egy ma­­lawi-i politikai vezetővel együtt, aki vallomásában a legkisebb részleteket is el­mondta Vörös Kina kiképző módjairól. A Malawi és Rihodézia elle­ni guerilla kampányában Vö­rös Kina ugyanolyan angolul beszélő katonai kiképzőket alkalmazott Tanzani ában, mint korábban hasonló titkos kiképző táborokban Ghana­ban, melynek elűzött kommu­nista elnöke, a pénzért min­denre kapható Kwame Nkru­­mah ezt jóváhagyta és támo­gatta. A Malawi-i guerillák az el­ső kézzelfogható bizonyítékai voltak a kommunista kínai törekvéseknek, hogy kiképez­zen amerikai négereket, akik majd Robert Williams kiván­dorolt amerikai néger alatt fognak dolgozni. Williams megkezdte kínai megbízásból a szervezést Tan­zania fővárosában, Dar Es Salaam-ban ezév májusában, miután bizonyos időt töltött először Kubában, majd Vö­rös Kínában, 1961 óta. Williams, Tanzania wash­ingtoni követségén keresztül dolgozik — mondotta az Egye­sült Államok igazságügy mi­nisztériuma. Vörös Kina ezen uj prog­ramja behelyettesíti az előzőt, melynek támaszpontja ugyan­csak Tanzania volt és célja, hogy szétforgácsolja Afrikát tengerparttól ten gerpartig, titkos guerilla tevékenységek egy övezetével, Kenyán, Ugandán, Ruandán és Kon­gón keresztül, nemkülönben felhasználva Peking Nyugat Afrika-i támaszpontját és híd­főjét, Kongo-Brazzaville-t. Független Magyai Református Egyház 229 East 82nd Street New York 28, N. Y. TeL RE 4-8144 Lelkipásztor; Csordás Gábor, esperes A lelkészi hivatal minden iélelőtt 9—12 között nyitva van. Istentiszteletet tattun« minden vasárnap d. e. 10:33 >r»kor INDIÁNOK AZ AMERIKAI IPARI ERVENYESÜLÉS HADIÖSVÉNYÉN' NEW YORK — Az Egye­sült Államok 600,000 indiánja együttes kampányra válalko­­zott, hogy megszerezze magá­nak az amerikai üzletembe­rek jóakaratát és támogatá­sát. Ezúttal nem nyilak és dár­dák a fegyvereik, mint előd­jeiknek volt, hanem ha az ország ipari központjaikban megjelennek, jól összeállított gazdasági statisztikákkal ha­dakoznak. Meter meter on die wall... .... . az Ön órája mind között a legbecsületesebb. Ami azt jelenti, hogy önnel szemben becsületes. És, hogy egész biztosak legyünk a dolgunkban, ez évben több mint 100,000 órát fogunk ellenőrizni. Tény az, hogy minden használatban levő órát—bele értve az Önét is—minden tiz évben kicserélünk. Ez programunk egyik része, hogy Önnek teljesen pontos gázórája legyen a házában, nehogy egy eenttel is többet fizessen a felhasznált gázért. És ez csekélység ahhoz a kénye­lemhez képest, amiben a gázhasználat folytán részesül. PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY. A GAZ NAGY differenciát jelent .119-6* Céljuk, hogy rábeszéljenek izletembereket, építs enekr /agy helyezzenek el ipari izemeket a 400,000 indián ál­tal lakott rezervációkon, vagy ízok közelében, miáltal mun­kahelyeket és emelkedett iletviszonyokat nyújtanak az indiánoknak. Ezt az önálló indián kam­pányt a National Congress of American Indians folytatja, melynek főhadiszállása Wa­shingtonban van. Tizenöt in­dián rezerváció törzsi veze­tője, Alaszkából, Arizonából, New Mexicoból, Montanaból, South Dakotából, North Da­kotából, Minnesotából, Utah­­ból találkozott üzletemberek­kel cocktali partikon és va­csorákon ezen a tavaszon Los Angelesben és New Yorkban, hogy elmondják, mit tudnak területeik nyújtani az ipar­nak és még több összejöve­telt terveznek. A 15 rezervációnak 185,000 lakosa van. A munkaerő 50,- 100 lelket tesz ki, közülük 51 százalék munkanélküli. Mit nyújthatnak ezek a rezervá­­ciók, melyeknek néhánya meglehetősen elhagyatott te­rületén van? Elegendő munkaerőt és az indiánoknak v e 1 e s zületett kézügyességét. Továbbá a vá­rosokban szokásosnál alacso­nyabb munkabéreket, azon­kívül ígéretet, hogy a szövet­ségi kormány rendeléseiben előnyben részesülnek. Az üzemek építésében s törzsek maguk munkaerőt szolgáltatnának és a finan­­cirozást az Economic Deve­­'.opement Organization segít­ségével hajtanák végre.

Next

/
Thumbnails
Contents