Magyar Hírek, 1963 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1963-01-01 / 1. szám

XVI. évfolyam, 1. szám. 1963. január 1. Ara: 2 forint. I BÉKÉS, BOLDOG ÜJ ESZTENDŐT! ÍRTA: DOBI ISTVÁN az Elnöki Tanács elnöke Az 1962-ik esztendő változatos történetében sok fontos tanulságot hozott a világ népei számára. Nekünk, magyaroknak, eredmények­ben gazdag esztendő volt, és tapasztalataira támaszkodva bizalommal tekintünk új felada­taink elé, amelyek a kor szelleméből és né­pünk szükségleteiből jelentkeznek. Az egész világon nagy mértékben előrehaladt a tudo­mány, jelentős felfedezések tanúi és részesei lehettünk, új útak és lehetőségek nyíltak, ame­lyek segítségével szebbé és tartalmasabbá te­hetjük életűinket. Világméretekben folyik a kapitalizmus és a szocializmus történelmi csatája, s a hal­dokló imperializmus már csak a fegyverek tökéletesítésében és ha'mozásában tudja lát­ni fennmaradása biztosítékait. Fegyverkezési versenyt kényszerítettek a világra, ennek ál­dozatait és terhét minden országnak viselnie kell. Óriási propagandagépezeteket működtet­nek, hogy saját népeiket a pusztulás féléiméi­ben tartva, belőlük újabb és újabb milliárdo­­kat préseljenek ki fegyverekre, haditechni­kára. Az emberi haladás számos vívmányát, a kutató tudósok munkájának sok fontos eredményét a hidegháború, a fegyvergyártás számára sajátították ki a nyugati országok­ban. Az emberiség szerencséje, hogy ezek a kártékony áramlatok a világpolitika fórumain a haladó nemzetek szervezett ellenállásába ütköztek, képviselőik kénytelenek tudomásul venni a békemozgalmak állandó erőgyarapo­dását világméretekben, s a nagy tőkés orszá­gok közvéleményében is. Ennek érdekes bizo­nyítékait lehetett megfigyelni különösen a ku­bai és a berlini válság idején. A háborús fenyegetések és feszültségek sok energiát kötöttek le, milliárdos értékek men­tek veszendőbe a fegyverkezésben, de közben a világ egyik felében tovább épült a szocia­lizmus, új energiaforrásokat nyitottak meg, erőművek és gyárak épültek, békés új ottho­nok százezrei születtek. A világ másik felén népek és országok sora szabadult fel a gyar­mati uralom alól, az új szabad országokban majdnem mindenütt komoly előrehaladás tör­tént a gazdasági felszabadulás és a kiegyen­lítettebb élet, a javak igazságosabb elosztása irányában. Általános nagy előrehaladás tör­tént az emberiség szellemi javainak, a Föld kincseinek és lehetőségeinek feltárásában, a világűr megismerésében, az orvostudomány­ban és az emberek közvetlen javát szolgáló egyéb tudományos ágak fejlődésében. A szo­cialista tábor folytatta erőfeszítéseit a lesze­relésért, a tömegpusztító fegyverek és a velük folytatott kísérletek betiltása érdekében, és felelősséggel a világ sorsa iránt, gyakorlatilag igazolta a különböző rendszerek békés egy­más mellett élésének lehetőségét. Ha mind­ezeket számításba vesszük, nyugodt lelkiisme­rettel megállapíthatjuk, hogy az elmúlt év mérlege nem volt kedvezőtlen, s ezt biztató jelnek elfogadhatjuk a jövőre is. A világpolitika természetesen hazánk fej­lődésére is befolyással volt. Ha Nyugaton kurtábbra fogtak volna néhány kalandort, ha kevesebb lett volna a fenyegetőzés és a nyugtalan elem a politikában, ha néhány nyugati vezető valamivel több lelkiismeretes­séget, és főleg több tiszteletet lett volna ké­pe* tanúsítani a kis országok, s a kis népek iránt, amelyek életformájuknak visszavonha­tatlanul a szocializmust választották, a mi helyzetünk és életünk ia nyygodtabb lett vol­na. Kevesebbet költöttünk volna honvédelmi célokra, biztonságunk oltalmára, a bennünket sem kímélő hidegháborús támadások és pro­vokációk elhárítására, és még többet építkez­tünk volna, nemzeti jövedelmünkből még tgbb jutott volna népünk minden ért elemben növekedő igényeinek hiánytalan kielégítésére. Nagyobb panaszra azonban így sincs okunk, s ért jól esik elmondani határainkon túl! élő testvéreinknek. Akik baráti országokban él­nek, állandóan figyelemmel kísérhették fej­lődésünk eredményeit, de 1962-ben, s főleg az év második felében már az irántunk általá­ban barátságtalan és rosszindulatú nyugati sajtó és rádió is sűrűn közölt olyan magyar­­országi jelentéseket és megfigyeléseket, ame­lyek részben beismerték sikereinket Gazdasági életünk fejlődésére belső erőfe­szítéseink mellett igen kedvezően hatott a szocialista országok együttműködése, *>a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt­vevő országok munkájának összehangolódása a különböző termelési ágakban és a termelt javak kereskedelmi cseréjében. 1962-ben meg­kezdte működését a Barátság olajvezeték, fej­lődött az energia-együttműködés Magyaror­szág és baráti szomszédai között, s a magyar —szovjet alumínium egyezményben rendkívül kedvező és széles lehetőségeket kaptunk a magyar föld bauxit-kincsének kiaknázására és értékesítésére. Híradástechnikai, finom­mechanikai, orvosi műszergyártó és vegyipa­runk termékei a legfejlettebb iparú nyugati országokban is versenyképesek lettek, de egyéb ipari termékeink iránt is nőtt a nem­zetközi érdeklődés. Autóbuszaink a világ min­den táján futnak, hajógyártásunk és vasúti gördülő anyagot gyártó iparunk teljesítőké­pességének nagy részét a külkereskedelem köti le. Mezőgazdaságunkat érzékenyen érin­tette a kedvezőtlen időjárás, súlyosabb ellá­tási zavaraink mégsem voltak, termelőszö­vetkezeti nagyüzemeink tovább fejlődtek, pa­rasztságunk jövedelmei növekedtek, a falusi életszínvonal tovább emelkedett. A szocializmus nem önmagáért, hanem a népért van, s amikor megfigyelhetjük a vá­rosi és falusi lakosság, a munkások, parasz­tok, mérnökök, orvosok, hivatalnokok, állami és vállalati alkalmazottak, tanárok, tanítók, iparosok, a legkülönbözőbb foglalkozású em­berek évről-évre szebb és tartalmasabb életét, boldogulását, s a munkanélküliségtől, létbi­zonytalanságtól való mentességük hatását a közszéllemre, amikor látjuk, a lakosságnak most már szinte az egészre kiterjesztett szo­ciális és egészségügyi biztosítás nagyszerű eredményeit, az épülő iskolákat és kórházakat és a népművelés fejlődését: elégedett jó érzés tölt el bennünket, és tudjuk, hogy jó útgri já­­runk, erről nem szabad letérnünk. Békességben akarunk élni, hogy nyugodtan dolgozhassunk, dolgozni akarunk, hogy hazánkat és népünket boldognak, elégedettnek, anyagi és szellemi javakban mind gazdagabbnak láthassuk. Né­pünk javára építjük tovább a szocialista Ma­gyarországot és az a törekvésünk, hogy ha­zánk életének példáján a szocializmus min-' den szépségét bemutatni és bizonyítani tud­juk, nemcsak barátaink, hanem az egész vi­lág előtt. Szeretném, ha e törekvéseink hatá­rainkon túl élő testvéreink szivében és értel­mében visszhangra találnának, s munkánk­hoz tőlük erkölcsi segítséget és biztatást kap­hatnánk? mikor itthon széppé és gazdaggá tesszük milliók életét, az idegenbe szakadt magyarok számára is építkezünk, meri a vég­leg letelepedettek legyenek büszkék ránk, pedig haza akarnak: jönni, érezzék: ez a szüa lőföld mindenkit visszavár, aki nem válik, méltatlanná magyarságára ,,, Ezekkel a gondolatokkal kívánok békés, boldog új esztendőt a Magyar Hírek minden olvasójának. KEDVES OLVA SÓINKNAK

Next

/
Thumbnails
Contents