Magyar Hírek, 1962 (15. évfolyam, 1-23. szám)

1962-01-01 / 1. szám

Tíz perc szünet a színházban két felvonás között Napjában többször jelez a csengő iskolában, munka* helyen, színházban... Tíz perc szünet... Pihen a játék, pihen a gép, pihen az ember, a;stán tessék elfoglalni innét a helyei', figyelni, dolgozni, szórakozni... IV. rész Az újságok a szenzációhajhászó címeken túlmenően, a szövegben is igyekeztek kidomborítani, hogy szovjet részről mennyire indokolatlan és embertelen volt a borti­­bázás. A közlemények annyira egy kaptafára készültek, hogy már messziről gyanús volt, az újságírók nem is mertek sem többet, sem kevesebbet írni, mint amit a szájukba rágtak. Mindent a Szovjetunió nyakába kellett varrni, az, hogy a támadók mások is lehettek — tegyük fel „ismeretlen nemzetiségű gépek” —, még csak a sorok közt sem bújt meg. Természetesen azt egyetlen közle­mény nem pendítette meg, hogy ha valóban a „vörösök” bombázták volna Kassát, arra bizony — éppen a náci já­tékszabályok szerint — még talán joguk is lett volna, hi­szen a keleti front utánpótlásának egy tetemes része ma­gyar vasutak igénybevételével történt. Igen ám. de ha az Utánpótlási vonalakat akarták volna megszakítani akkor, nyilván nem négy árva gépet küldenek minden kíséret nélkül, a hatalmas légifölényben levő náci erők arcvo­nala mögé 400 km-re, hogy egy békés magyar város lakónegyedeit bombázzák — kilométeres távolságra a szerelvényekkel agyonzsúfolt pályaudvartól —, hanem komoly erőkkel bombázták volna a Kárpátok átjáróit, vagy magát a kassai pályaudvart. Mindez átfutott az agyamon, még világosabban láttam, hogy a bombázás aljas cselfogás volt a náciktól, hogy a magyarokat, akik eddig távol tudták tartani magukat a háborútól, ezzel az erőltetett „casus bellivel” vágóhídra vigyék. Tudtam, hogy egy fecske nem csinál tavaszt, de azt is tudtam, hogy mindazt, ami tőlem telik, meg nem te­szem annak érdekében, hogy az ország vezetőit felvilá­gosítsam; nem lesz többé nyugodt éjjelem, lemondhatok családom, barátaim megbecsüléséről. Sok időm nem volt elmélkedésre. Jelentéseimet — vagy mert valószínűtlen­nek tartották, vagy szándékosan eltitkolták — nem hoz­ták nyilvánosságra. Elhatároztam, hogy levelet írok Bár­­dossy Lászlónak, az akkori miniszterelnöknek. Bárdossyt még mint i bukaresti követet ismertem meg, abból az alkalomból, hogy 1937-ben a Budapest— Bukaresti légiforgalmi járat első gépének pilótája vol­tam. A későbbiek folyamán gyakran utazott gépemen, többször voltam Pesten és állomáshelyén is vendége, s így bár számomra mindvégig „kegyelmes úr” maradt, amennyire a kettőnk társadalmi pozíciója közti távolság és a korkülönbség megengedte, összebarátkoztunk. Ez úgy érzem feljogosított, sőt kötelezett arra, hogy nekiüljek levelem megírásának, amelyben sürgönystí­lusban, de pontosan közöltem megfigyelésemet a felelős miniszterelnökkel. Az express levelet a miniszterelnök másnap meg­kapta, s vételét pár napon belül nyugtázta is. Erről a tényről Horthy Miklós emlékirataiban emlé­kezik meg, annak a jelentésnek alapján, melyet Bárczy István, miniszterelnökségi államtitkár neki 1944-ben tett: „Egy összeesküvést tárt fel előttem, (Bárczy) ame­lyet sohasem tartottam volna lehetségesnek. Bárczy úr az eseményekről való közvetlen ismeretei alapján kö­zölte velem, hogy Krúdy Ádám repülő ezredes* a kassai repülőtér parancsnoka írásban értesítette Bárdossyt. hogy ő, Krúdy saját szemével látta, hogy a bombákat német repülőgépek dobták le. Időközben azonban a Szovje tunióval való hadüzenet megtörtént., s Bárdossy azt válaszolta Krudynak, ha nem akar kellemetlen helyzetbe kerülni, akkor erről hallgat­nia kell. Miniszterelnökségi munkatársait is hallgatásra Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke átnyújtja a neves i tudósnak a Munka Érdemrendet. A 80 ESZTENDŐS FILOZÓFUS: SZEMERE SAMU ÍJj év — új élet... Isme­rős szavak, ismerős elhatá­rozás. Majd mindenkivel megesett, hogy az óév utolsó napján erősen fogadhoz ott, új esztendőben féket vet szenvedélyeire, ráncba szedi kóbor, elkalandozásra kész hajlamait. módszeresebben végzi munkáját, nem her­dálja, fecsérli szab I idejét, leszokik a dohány, sról, és most már igazán n egtanul egy nyelvet... S az ered­mény? Mély csend, a követ­kező felbuzdulásig... De so­kan vagyunk így. Nem mindenki. íme, egy ember, aki a kilencszázhat­­vanegyes esztendő utolsó napjaival életének nyolcva­nadik évét is betöltötte — nem csupán- egészségben, de úgy is, ahogy többen csak ábrándoztak róla: szigorú rendszerben, pontos beosz­tással végzett munkában. Ébresztő hajnali négykor, munka reggel kilencig. S délután még egy hasonló penzum. Közben megszabott idő az olvasásra, pihenésre — évtizedeken át egyfor­mán, egyforma szorgalom­mal és buzgalommal, egy­forma kitartással és egyfor­ma lankadatlan élvezettel. Természet, egyéniség dol­ga? Bizonyára. Megszokás is teszi? Kétségtelenül. Va­lami mégis kell még hozzá mindezeken kívül? Feltétle­nül. A »ttalami* megfejtése egyszerű, csak a foglalko­zást kell kérdeni. S a felelet rá: filozófus. Minden tudo­mányok atyja, az emberi tu­dat és megismerés tudomá­nya — a bölcsesség tudomá­nya teremt magából, magá­nak ilyen embereket. Aki teljességgel ki tudja hasz­nálni azt az időt, amelyet mások, annyian, mindig ke­veslenek. Hány nyolcvanesz­tendős panaszkodik, hogy semmit se végzett, s ki tud­ja, talán ő is, hogy nem ele­get. De csak önmagának ke­leset, nekünk ez a kevés rengeteg. Csak töredéke: Hegel kilenc kötetben, Spi­noza összes filozófiai müvei­nek, Ludwig Feuerbach és Descartes válogatott művei­nek fordítása —a legutóbbi tíz esztendő munkásságának egy része, tíz esztendőének a nyolcvanesztendös életből A tudós irigyelni való eré­nye: jól gazdálkodott életé­vel. S gazdálkodik ma is. A hajnal ezen a naptárfordu­lón is kettős munkában ta­lálja nap mint nap: olasz­ból fordítja Vico La scienza nuova című történet filozó­fiai művét, és könyvet ír Thomas Mann esztétikájáról — németül. Nyolcvaneszter dós. A tudós becsülni való . nye: a köznek gazdálkodott életével. A mondottaknál kell-e több bizonyíték rá? S hogyan felelhet rá a köz? Köszönettel, ez egy: A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa Szemere Samunak, a filozófiai tudományok dokto­rának a filozófiai müvek fordításában és a magyar fi­lozófiai nyelv továbbfejlesz­tésében tanúsított fáradha­tatlan munkássága elismeré­séül 80. születésnapja alka' mából a Munka Érdemre? kitüntetést adományozta. Tudománnyal, ez kettő azzal a tudománnyal, ame­lyet a munkáin, könyvein, fordításain nevelkedett ge­nerációk már maguk nyúj­tanak — a társadalomnak. Mert a tudós tudja: ered­ményeit tovább kell adnia. Így lesz nyolcvan esztendő­ből — a sokszorosa. B. P. BnmbdM'rlilea a ka»«nt Bocskai körúton kötelezte.” Természetesen az események tanúinak — az egész repülőtéri személyzetnek, a légvédelmi tüzérségnek — nem hihetett befogni —, énért hallatlan megdöbbenést keltett másnap a rádióban elhangzott nyilatkozat, hogy hadban állunk a Szovjetunióval. Nem tudtuk mit jelen­tene!; Auschwitz, Mauthausen, Dachau; nem tudtuk, hogy legszebb városaink romhalmazzá válnak és három év elmúltával nem lesz magyar család, amelynek életét ne dúlták volna fel, s amelyre gyászt ne hoztak volna a hi tleri fenevadak. * Csak százados voltam, de nyilván a százados és ezredes rövi­dítését (»szds« -ezds«) cserélték fel, Innen származhatott az elírás. Krúdy Ádám Bombatimadás után. Fent: Belső sérülés a postán

Next

/
Thumbnails
Contents