Magyar Hiradó, 1975. július-december (67. évfolyam, 27-52. szám)

1975-07-03 / 27. szám

MAGTAB HERALD Amerikai sxellemü magyar ujtág American in spirit Hungarian in language EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK UNITED HUNGARIAN WEEKLIES VOL. 67. ÉVFOLYAM — No. 27 SZÁM SINGLE COPY 30c — NEW BRUNSWICK, N. J. -New Brunswick MAGYAR HERALD. Perth Amboy HERALD, Passaic FREE PR ESS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD, Bethlehem, Pa. HÍRADÓ Thursday, July 3, 1975 FORD ELNÖK KELET-EURÓPÁT IS MEGLÁTOGATJA Felfelé tartunk a gazdasági életben OjnhÁjhftlI W A QIITMnTriM __ TT'rwrl öl- ina lrn7.nf+ OHO mnnVíiripl­­® WASHINGTON - Ford elnök ez év júliusának végén Európába utazik, hogy részt­­vegyen a Helsinkiben tartan­dó európai biztonsági konfe­rencián. Valószínűinek tart­ják, hogy útja során három európai kommunista országot is meglátogat, igy Lengyelor­szágot, Romániát és Jugosz­láviát. Ezenkívül egy rövid látogatást tesz Nyugat-Né­­metországban is, mielőtt ha­zaindulna. Az útitervet aíkkor véglege­sítik, amikor a 36 ország kép­viseletével megtartandó biz­tonsági konferencia végleges időpontjában megállapodnák. A Helsinkiben aláírásra kerü­lő véigső dokumentumok szö­vegét két éven át készítették Genf ben a Kelet- és Nyugat Európából, valamint az Egye­sült Államokból és Kanadából jelenlévő megbízottak. Már csak kisebb módosításokra kerülhet sor, ami elsősorban a hadtestek manőverezésével kapcsolatos. Leonid I. Brezhnev szovjet kommunista pártvezető a múlt héten számos államfér­finak üzenetet küldött és azt javasolta, hogy a helsinki csúcskonferenciát julius 22- én kezdjék meg. Amerikai ve­zetők arra gondolnak, hogy a szovjet vezető a helsinki kon­ferencia kezdését megelőző napon találkozni akar kelet­európai szövetségeseivel, hogy összehangolják állás­pontjukat. KIHALLGATTAK NIXONT -A WATERGATE ÜGYÉSZEK WASHINGTON — “Water­gate” ügyészek és a speciális GRAND JURY 2 tagja az el­múlt héten 11 órán keresztül hallgatták ki Richard Nixon volt elnököt, aki önként vetet­te alá magát a kihallgatásnak. A kihallgatás Califomiában történt a San Mateo parti őr­ség állomáshelyén, mely Ni­­xonék san-lementei otthoná­nak a közelében van. Herbert J. Millir Jr., Ni­xon ügyvédje kijelentette, hogy a tanulvallomás teljesen önkéntes alapon történt, a Grand Jury nem adott ki idé­zést Nixonnak. A kihallgatás megtörtént ugyancsak Nixon kérelmére hozták nyilvános­ságra. Az ügyészek és az es­küdtek olyan kérdéseket tet­tek fel, melyeket annak ide jén a Watergate ügy speciális vádlója akart tisztázni a volt elnökkel, illetve akkor még el­nökkel. A Watergate ügy speciális ügyészi hivatala nem volt haj­landó kiadni a kihallgatást végző két esküdt, valamint ügyészek neveit. A “Grand Jury”, amely szá­mos, a Watergate-el kapcsola­tos ügyet vizsgál ezekben a napokban fejezi be a 18 hóna­pos működését. A 11 órán át tartó kihallga­tás alatt BebeRebozonak, — Nixon barátjának — pénzügyi tevékenységétől kezdve a CIA manipulációjáig épugy szó volt, mint az adóhivatalon ke­resztül gyakorolt pressziók tói a bizonyos 18J4 perces le­törölt szalagig. Reagan is indul? WASHINGTON - Ronald Reagan nyitva hagyta azt a kérdést, hogy esetleg kihívja Ford elnököt az 1976-os re­publikánus jelöléskor. A füg­getlen üzletemberek országos szövetségének konferenciája alkalmával rendezett sajtó­­konferencián Reagan azt mondta, hogy nyílt republiká­nus konvenciót akar, ami na­gyon jó hatással lenne a párt­ra. WASHINGTON — Ford el­nök kijelentette, hogy az 1930-as évek óta legsúlyosabb recesszió végéhez értünk. Biz­hatunk tehát abban, hogy új­ból a rendes kerékvágásba zökkenünk gazdasági szem­pontból. Az elnök szerint a főfeladat most az, hogy az infláció sú­lyosbítása nélkül keressük meg a felvirágzáshoz vissza­vezető utat. Ford elnök a füg­getlen vállalatok országos szö­vetségének gyűlésén mondott beszédet az U.S. gazdasági életéről. Ford elnök a gazdasági helyreállás biztató jelei kö­zött említette a következőket: emelkedett a kiskereskedelmi forgalom és a ‘Vásárlók bizal­ma” helyreállt; csökkent az áruraktár és március és má-Krizis Argentínában Mrs. Peron lemondás előtt? BUENOS AIRES — Argen­tina elnöke, Peron Izabella elnökségének legsúlyosabb vál­ságos napjait éli. Növekvő, szinte megoldhatatlan gazda­sági problémák és a munkás mozgalom részéről jövő kriti­ka erősen megrendítette hely­zetét. Eddig ugyanis a munkások voltak Peron özvegyének a legfőbb támogatói. Ezeknek a munkásoknak ezrei gyűltek össze a város főterén, hogy tüntessenek a kormány gaz­dasági programja ellen, vala­mint követelték, hogy az el­nök szóljon hozzájuk. A szakszervezetek egyben követelték Rodrigo gazdasági miniszter és Rega “Welfare“ miniszter lemondását. Ez utóbbi a kormány jobboldali “erős” kezű politikusa, az el­nöknő bizalmasa. Izabella televíziós beszéd­ben kérte a munkásokat, hogy térjenek vissza munka helyükhöz és igértetet tett, hogy saját maga veszi kezé­be ügyüket. jus között 553,000 munkanél­küli állt munkába; megtor­pant az inflációs arány emel­kedése és 27 százalékkal emel­kedett a kiadott lakásépítési engedélyek száma április hó­napban. Gromyko a Pápánál VATICAN CITY — VI. Pál pápa az elmúlt hét végén egy órás kihallgatáson fogadta Andrei Gromyko szovjet kül­ügyminisztert. A megbeszélés tárgya a Szvojet Unióban élő mintegy 12.5 millió római ka­tolikus sorsa volt. 1965 óta ez volt a szovjet kuiiigyminis*. 5-ik látogatása a katolikus egyház fejénél. A megbeszélé­sen résztvett a Vatikán kül­ügyminisztere, Agostino kar­dinális akinek a jelenlétében az európai biztonsági konfe­renciái ál és a Közel Kelet bé­kéjéről is szép volt. A Chrysler kisebb autókat gyárt DETROIT — A Chrysler Corporation 1977 őszéig ki­sebb kocsik gyártására tér át, amelyek nagyobb hatás­fokkal működnek. A gyár il­letékeseitől érkezett hírek szerint a legnagyobb kocsi olyan lesz, mint amilyen je­lenleg a középnagyságú kocsi. Ez a változtatás összhangban van a General Motors és a Ford Motor Company hason­ló tervével, mely szerint csökkentik nagy kocsijaik méreteit és más kocsik gyár­tását beszüntetik. Ez utóbbi gyárak azonban legalább né­hány nagyobb modelt is to­vább gyártanak. 105 éves gyilkos APOPKA, Florida — A 105 éves Ed Myeres életfogytig­lani börtönnek néz elébe, mert megölte egy nőíbarátját és társát megsebesítette. Dióhéj vagy Néhán sorban NEW DELHI - Indira Gandi miniszterelnök lemon­dását követelő elllenzői egy hétig tartó tüntető felvonulá­sokat tartanak, és követelik, hogy Gandhi asz­­szony mondjon le mielőtt ügyében a legfelsőbb bíróság megkezdené a fellebbezési tárgyalást. Mint ismeretes a bíróság bűnösnek találta Gandhi asszonyt a legutóbbi választások alatti visszaélé­sek miatt . . . Indira Gandhi azonban azellenzék vezetői kö­zül több százat letartóztatott és ennek következtében kér­­hogy mekkora hatása lesz a tüntetéseknek, illetve, hogy mennyien vonulnak fel ellene a vezetők nélkül. • OGLALA, Dél Dakota — A két FBI ügynök gyilkosai után tovább folyik az ember­vadászat, amely a lehető leg­nagyobb méreteket öltötte, de mindig eredménytelenül. FBI ügynökök százai kapcsolódtak be a nyomozásban. A dél da­kotai rendőrhatóságok letar­tóztattak egy embert, akiről kiderült, hogy azonos az egyikkel a kettő közül, kiket a két megölt FBI ügynök le akart tartóztatni. A másik a tűzharcban meghalt. WASHINGTON — A re­publikánus párt liberális cso­portja szerint Ford elnök nép­szerűsége mind tovább nő és jelenleg Reagant, a konzer­vatívok titkos jelöltjét 2 az eggyel szemben háttérbe szo­rítaná. De Rockefeller számá­ra a második hely egyáltalán nem biztos még a liberálisok szerint sem. PAPUA, New Guinea — A new guineai Papua területe szeptember 16-án válik füg­getlenné Ausztráliától. A hirt Michael Somare vezető mi­niszter jelentette be a napok­ban.

Next

/
Thumbnails
Contents