Magyar Hiradó, 1974. július-december (66. évfolyam, 27-52. szám)

1974-07-04 / 27. szám

EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK • UNITED HUNGARIAN WEEKLIES N«w Brunswick MAGYAR HERALD. Perth Amboy HERALD. Passaic FREE PR ESS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD, Bethlehem, Pa. HÍRADÓ YOL. 66. ÉVFOLYAM — No. 27. SZÁM SINGLE COPY 30c — NEM BRUNSWICK, N. J. - Thursday, July 4,1974 U.S.—SZOVJET KERESKEDELMI EGYEZMÉNY MOSZKVA — Nixon elnök és Brezhnev szovjet pártve­zér múlt szombaton kereske­delmi egyezményt irt alá, mely az elkövetkező tiz év­ben a szovjet—amerikai üz­leti kapcsolatok elősegítését célozza. A paktum széles keretek között biztosítja az Egyesült Államok és a Szovjetunió kö­zötti információcserét, a két ország között lezajló keres­kedelmi és egyéb üzleti kap­csolatokat és szorgalmazza a szovjet és amerikai vállala­tok között ebből a célból tör­ténő megbeszéléseket. Az egyezmény kilátásba helyezi a tudományos és kulturális téren való szorosabb együtt­működést is. Mrs. Alberta King fia sorsát követte ATLANTA, Ga. — Mrs. Al­berta King, a pár évvel eze­lőtt meggyilkolt néger polgár­jogi harcos, Dr. Martin Lu-Mint azt utólag a börtönben elmondta: “Azért jött Atlan­tába, hogy végezzen a polgár­jogi harcosokkal, különösen a keresztényekkel, akik néger létükre képesek “hamis pró­fétákat szolgálni.” Ralph Abernathy lelkész, Dr. Martin Luther King egy­kori segítőtársa szerint szer­vezett összeesküvésről van sző, mégpediglen ugyanaz a szervezet felelős Dr. King édesanyjának meggyilkolásá­ért, amelyik John Kennedy és Dr. Martin Luther King életét oltotta ki. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, de egyelő­re az a véleményük, hogy a merénylet egy elborult agyú ember elszigetelt akciója volt. A múlt szombaton aláirt egyezmény szilárdabb talajra helyezi a korábbi egyezmé­nyek során létesült szerveket is, igy pl. az 1972 májusában alakult Közös Kereskedelmi Bizottságot és az 1972 szep­temberében aláirt három éves kereskedelmi egyezményt. A legújabb paktum lefek­teti annak szükségességét, hogy mindkét oldal könnyít­sen a külkereskedelmi képvi­selők munkalehetőségein, mű­ködésüknek tágabb teret biz­tosítva. Az egyezmény több együttműködés utján kidol­gozható területet emlit meg. így pl. szó van arról, hogy az üzletemberek olyan vízumot kapjanak, amelyek többszöri ki- és beutazásra használha­tók. Bizonyos területeken, az egyezmény újabb kötelezett­ségeket ró a 'két nagyhata­lomra, ezeket azonban nem befolyásolja az a kongresz. szusban továbbra is függőbe ' lévő javaslat, amelynek ered­ményeként a nyugati álla­mokhoz hasonlóan vámked­vezményeket biztosítanának a Szovjetuniónak, ha a Kreml valamelyest liberalizálná ki­­vándorlási politikáját. FRANCIA-PERZSA EGYEZMÉNY PÁRIZS — Franciaország és Irán egy nagyszabású, 10 évre szóló, 4 billió dolláros együttműködési és fejlesztési tervet irt alá. Az egyezmény értelmében Irán (5 ezer Mega - wattos atomerőmüvet vásárol a franciáktól, mig Franciaor­szág olajat kap Irántól ellen­értékűi. WASHINGTON VISSZAHÍVTA SZUDÁN! NAGYKÖVETÉT Mrs. Martin Luther King Sr. ther King 69 éves édesanyja az elmúlt vasárnap fia sorsát követte. Az elnök még mindig beteg WASHINGTON — Az Egyesült Államok éles nyi­latkozatban ítélte el Szudán azon elhatározását, hogy át­adja a palesztin felszabadi tá­­si szervezetnek azt a 8 geril­lát, akik az elmúlt évben két amerikai és egy belga diplo­mata halálát okozták az Egyiptommal délen szomszé­dos Szudánban. kai nagykövet és George C. Moore misszióvezető, vala­mint a velük tartózkodó bel­ga diplomata életét. Akkor, Jagfar Numeiri, szudáni el­nök súlyos büntetést ígért a terroristáknak, később azon­ban úgy határozott, hogy ezt a feladatot a palesztin felsza. baditási szervezetre bízza. Délelőtt 11 órakor az at­lantai Ebenezer Baptista Egy­házban éppen az Urat dicsőí­tette Mrs. King orgonaszóló­ja, amikor egy férfi ugrott elő a padsorokból és két pisz­tollyal vadul lövöldözni kez­dett. A 21 éves Marcus Wayne Chenault-ot a gyülekezet tag­jai fogták le, miután gyilkos golyója Mrs. King és egy 69 éves diakónus életét oltotta ki. Chenault az Ohio állambeli Daytonból utazott Atlantába, hogy keresztülvihesse gyilkos tervét. MOSZKVA — Nixon elnök magánorvosa, Dr. Walter Tkach bejelentette, hogy Ni­xon elnök még mindig phle­­bitisben szenved, amely bal lába vénáinak gyulladásában nyilvánul meg. A betegség első jelei a közel-keleti ut megkezdésekor tűntek fel. Azóta a fájdalom elmúlt és a duzzadás kisebbre húzó­dott. Ronald Ziegler, a Fehér Ház sajtótitkára szerint az elnök kitünően érzi magát, bár orvosa elrendelte, hogy az elnök minél kevesebbet járjon gyalog és repüléskor felemelt lábbal utazzon. A tiltakozás hangsúlyozá­saként az Egyesült Államok visszarendelte Washingtonba William D. Brewer nagykö­vetet. Washington megbélyegez­te azt, hogy Szudán nem vál­totta be korábbi Ígéretét, mi­szerint súlyosan megbüntette volna a terroristákat. Mint iimeretes, a Fekete Szeptember néven ismeretes palesztin gerillaszervezet 8 tagja az elmúlt év márciusá­ban a szudáni főváros szaudi­­arábiai nagykövetségén oltot­ta ki Cleo A. Noel, Jr. ameri-Lapunk megjelenésekor a nyolc terrorista már Egyip­tomban van, ahol a hatósá­gok börtönbe zárták őket. ri hadsereglázadás óta az éti ópiai politikai gépezet olyan változáson ment keresz­tül, amely szigorúan szimbo­likus jellegüre csökkentette az idős uralkodó szerepét. A felkelők nagy része a kormányban elharapózott kor­rupció, a magas árak, a föld igazságtalan elosztása, az ala­csony fizetések és az újonnan (4 hónappal ezelőtt) alakult uj kormány tehetetlensége miatt elégedetlenkedtek. Dióhéjban... DETROIT — A Chrisler autómüvek bejelentette, hogy 1974-es modelljeinek árát jú­lius 1-én újabb 60 dollár kö­rüli összeggel emeli. A tár­saság szóvivője hangsúlyoz­ik, hogy az áremelés a maga­sabb acélárak miatt vált szük­ségessé. • • • MOSZKVA — Múlt héten 9 amerikai asztronauta érke­zett a Szovjetunióba, hogy előkészüljenek egy háromhe­tes program keretében a jö­vőévi közös szovjet-amerikai ür-expedicióra. A speciális kiképzést a szovjet űrhajósok már korábban megkapták az amerikai, houstoni űrhajózá­si központban. • • • MOSZKVA — A Szovjet­unió újra .Pekingbe küldte képviselőjét, hogy megindul­jon a szovjet—kínai határ­rendezésre irányuló tanácsko­zás, mely 11 hónappal ezelőtt félbeszakadt. Leonid F. Ilji­­csev, szovjet hadügyminisz­­terhelyettes moszkvai kezde­ményezésre repült ismét a kí­nai fővárosba. • • • WASHINGTON — A Ni­­xon-adminisztráció felelős be­osztású körei tagadják, hogy Henry Kissinger titkos meg­állapodásokat kötött volna a szovjet vezetőkkel 1972-ben tett moszkvai útja során. A vitatott “egyezség” a nukle­áris taktikai fegyverek kor­látozásával volt kapcsolatban, de kötelezettséget nem jelen­tett Washingtonra nézve, — hangsúlyozták ugyanezek a források. • • • DUBLIN — Egy rendkívü­li biróság 9 évi börtönbünte­tésre ítélte Bridget Rose Dug­­dale-t, egy londoni milliomos leányát, akit nemrég mintegy 20 millió dollár értékű fest­mény-gyűjtemény ellopásá­nak közreműködésével vádol­tak. Az Írországban lakó Sir Alfred Beit házábóil elrabolt festmények — mint ismere­tes — később előkerülteik.

Next

/
Thumbnails
Contents