Magyar Hiradó, 1974. január-június (66. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-03 / 1. szám

1 I EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK • UNITED HUNGARIAN WEEKLIES N»w Bruniwick MAGYAR HERALD, Perth Amboy HERALD, Passaic FREE PRESS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD. Bethlehem, Pa. HIRAD6 VOL. 66. ÉVFOLYAM — No. 1. SZÁM. SINGLE COPY 25c — NEW BRUNSWICK, N. J. - Thursday, January 3, 1974 86,000 MUNKÁST BOCSÁT EL A GM, leépítés más iparokban is DETROIT — A General Motors Corporation bejelen­tette, hogy januárban 86,000 munkásának, köztük 560 cle­velandi s 1000 ohioi alkalma­zottjának mond fel az igé­nyek csökkenése és az ener­­giakrizis miatt. A világ legnagyobb ipari komplexusa ugyancsak terve­zi január és február hónap­ban 10—10 gyártelep 10—10 napra történő lezárását. Richard C. Gerstenberg, a GMC elnöke kijelentette, hogy a járműeladásban mu­tatkozó súlyos csappanás szükségessé tette a fenti lé­pések megtételét. A GM előrejelzése szerint 74-es modeljeikből 13—13V2 millió helyett csak 10—10% millió fog elkelni. Ideiglenesen lezárják a tár­saság lindeni (New Jersey) és tarrytowni (N. Y.) tele­pét. A gyár vezetői bejelentet­ték azonban, hogy amint át­állhatnak a kisebb jármüvek gyártására, az igények ilyen irányú növekedése fellendít­heti az amerikai autóipart. A légitársaságok ugyanak­kor szintén elbocsáj fásokról tudósítanak. A TWA légitársaság pl. a múlt héten bejelentette, hogy felmond 2900 alkalmazottjá­nak. Az American Airlines 3200 dolgozóját bocsátotta el. A United Airlines a jövő hó­napban adja ki a lapulevelet P50 dolgozójának. Az East­ern Airlines a közelmúltban i ocsátott el 3,800 dolgozót. J. J. O’Donnell, a légitársa­ságok pilótaszövetségének el­nöke viszont hozzáfűzte: “A légitársaságok csak ürügynek használják az energiahiányt. Régóta céljuk, hogy csökkent­sék munkaerői kiadásukat.” Egy biztos: Az aggodalom­szülte igénycsökkenés és az abból eredő elbocsájtás az iparoknál nem egyéni tünet. A tőzsdepiac hullámzó árfo­lyama és a gigantikus ame­rikai iparágak gazdasági ne­hézsége nehéz hónapok lehe­tőségét vetíti elénk . Az elnök taktikát változtatott: dokumentumait nem hozza nyilvánosságra AZ ÁLLAM GONDOSKODIK A SZEGÉNYEKRŐL WASHINGTON — A kor­mányzat egy billió dollárt tesz ebben az évben több mil­lió szegény polgár zsebébe. Egy majdnem elfelejtett 1972-es törvény alapján se­gítenek az öreg, vak és mun­kaképtelen embereken. Janu­ár elsejétől kezdve egy arany szinü csekket kapnak a Social Security Administra­­tion-tól a rászoruló milliók, mely legkevesebb 130 dollár jövedelmet garantál havon­ta és júliustól kezdődőleg 140 dollárt. Ezt a külön csekket azok kapják, aíkife öregségük­nél, vakságuknál, vagy egyéb munkaképtelenségüknél fog­va valóban rászorulnak a se­gítségre. Ez a program azo­kat segíti, akik a legkisebb Soc. Security juttatást kap­ták eddig. Pl. Mr. X., aki 66 éves, 84 dollár Soc. Security nyugdijat kap havonta és más jövedelme nincsen. A kormány nem veszi számítás­ba az első 20 dollárt és szá­mítja, mintha csak 64 dollárt kapna. Ezt kiegészíti 66 dol­lárral, hogy 130 dollár legyen, de a valóságban Mr. X. 150 ANTAKYA, Törökország. — Három amerikai diák ka­pott életfogytiglani boirtöfn­­büntetést egy dél-törökorszá­gi városban, hasis csempé­szése miatt. A három fiatal amerikait korábban halálra Ítélte a bí­róság, ezt az ítéletet változ­tatta életfogytiglanira az an­­takyai bíróság. Nem egyéni eset. A külügy­dollárt kap igy havonta 84 helyett. A program segíti a mini­mális jövedelemmel rendelke­zőket is, pl. ha valaki 200 dol­lárt keres havonta, leszámít­ják az első 85 dollárt és a megmaradt összeg felét és ezt kiegészítik $72.50-nel, ami 130 dollárt tesz ki, tehát az illető 200 dollár helyett ha­vonta 272.50 dollárt kap kéz­hez. minisztérium rendelkezésére álló statisztikai adatok borús képei bizonyítják, hogy mint­egy 873 amerikai fiatal síny­lődik külföldi börtönökben kábítószer-csempészet vagy kábitószerfogyasztás miatt. A fenti három diák négy másik társa szerencsés volt: ők megmenekültek a bünte­téstől. De többszáz hasonló bőrben járó diáktársuk sulyo-Életfogytiglani török börtön 3 kábítószeres amerikai diáknak amerikai közvélemény egy része ‘félremagyarázhatja’ aképpen, hogy az elnök köz­reműködött a Watergate-ügy eltussolásában. A Fehér Ház ugyanezen körei utalnak arra, hogy a felvételek egy része bizonyí­tani vélné, hogy az elnök tu­dott a tussolási kísérletekről legalább pár nappal március 21-e előtt, holott az elnök ko­rábban kijelentette, hogy ezen a napon tudott először az ügyről. Két elnöki tanácsadó, akik korábban biztosak voltak ab­ban, hogy az elnök nem tu­dott semmiről, a közelmúlt­ban úgy nyilatkoztak a Washington Postnak, hogy “ma már közelről sem olyan biztosak.” A legújabb fejlemények aggodalmat okoztak a Fehér Házban az elnök jövőjére vo­natkozólag. Ma már nem a közvélemény bizalmának visz­­szanyeréséért küzdenek, ha­nem csak azért, hogy az elnök megmeneküljön a közvádeme­léstől vagy attól, hogy erővel lemondassák hivataláról. Hughes-t vád alá helyezték SAN FRANSISCO — Howard R. Hughes, a világ nyilvánossá­gától elzárkózó billiomos a Ba­­hama-szigeteken verte fel uj főhadiszállását, miután Las Ve­gasban újra szövetségi vádeljá­rást indítottak ellene. Hughes állítólag illegális tőzsdeüzelmek­­be bocsátkozott. san megfizet a kalandos vál­lalkozásért. Talán nem árt megemlíte­ni, hogy Törökország volt — nem egészen két évvel ezelőtt — a világ legnagyobb ópium­termelője. Amerikai kártérí­tés (mintegy 35.7 millió dol­lár) ellenében hagytak fel termesztésével. Azóta is és azelőtt is a török hatóságok különösen keményen jártak el a kábítószer-csempészek­kel. A legutóbbi eset fényes bi­zonyíték. Dióhéjban... TOKIO — Az amerikai dollár helyzete erősödött a tokiói pénz­tőzsdén. A dollár más országok­ban is emelkedett értékében, miután Amerika gazdasági éle­tét kevésbé érintette az arab olajbojkott, mint Európáét és Japánét. *** DETROIT — A német Wan­­kel motorok gyártását nem kez­dik el szeptemberben, ismerte el a GM autóművek. A Wankel bolygó-motorok kevesebb alkat­részt használnak, igy kevesebb javítást és üzemanyagot igényel­nek. *** ANKARA — Ismét Inonu, a modern török állam egyik meg­testesítője, Kemal Ataturk köze­li munkatársa, 89 éves korában elhunyt. Inonu az utóbbi idők­ben már nem vett részt a politi­kai életben. NAIROBI, Kenya — Kenya látványos keretek között ünne­pelte a múlt héten függetlenség­ének 10-ik évfordulóját. Az ünnepségeken 24 ország képvise­lői vettek részt; *** _ TUCSON — Dr. Gerard P. Kuiper, világszerte ismert csilla­gász, az amerikai űrprogram ki­fejlesztésének egyik élenjárója, 68 éves korában, Mexico City­ben elhunyt. Az ottlátogató tu­dóst szívroham érte. *** WASHINGTON — A szenátus április 30-át megszavazta nem­zeti böjt-és gyásznapnak. Az ünnep Abraham Lincoln 1863 április 30-án irt proklamációját valósítja meg, melyben a volt el­nök nemzeti bűneink meggyóná­­sára és bűnbocsánatra szólít fel. OTTAWA — Elliott Trudeau, kanadai miniszterelnök 25 éves felesége fiúgyermeknek adott é­­letet. A 7 font 9 unciás újszülött a második fiú a Trudeau család­ban. *** BEIRUT — Heves baloldali megmozdulásokra került sor a múlt héten Libanonban. A tün­tetők a magas árak ellen és a di­ák-demonstrációk véres elfojtása miatt elégedetlenkedtek. WASHINGTON — A Fehér Ház elhatározta, hogy meg­másítja korábbi döntését és nem hozza nyilvánosságra az elnök és munkatársai között lezajlott beszélgetések össze­foglalását. A Fehér Ház ugyancsak elkövet mindent annak érdekében, hogy a Sze nátus Watergate-i Vizsgáló bizottsága nem kapja meg í fenti dokumentumokat. A döntésre azután kerül sor, miután az elnök és leg közelebbi tanácsadói felismer ték: a szalagok tartalmát a;

Next

/
Thumbnails
Contents