Magyar Hiradó, 1973. január-június (65. évfolyam, 1-26. szám)

1973-01-01 / 1. szám

Amerikai izellemü magyar újság American in spirit Hungarian in language MAGYAR HERALD ___ EGYESÜLT MAGYAR HETILAPOK • UNITED HUNGARIAN WEEKLIES New Brunswick MAGYAR HERALD, Perth Amboy HERALD, Passaic FREE PRESS, Trenton FÜGGETLENSÉG and JERSEY HERALD, Bethlehem, Pa. HÍRADÓ VOL. 65. ÉVFOLYAM — No. 1. SZÁM SINGLE COPY 25c - NEW BRUNSWICK, N. J. - Thursday, January 1, 1973 Az özvegyeket is segíti az aj Sárái Security tray WASHINGTON — Az uj Social Security törvény a mult nyáron megszavazott 20 százalékos emelés mellett még nagyobb segítséget fog nyújtani 3.8 millió özvegy­nek és számtalan nyugdíjas férfinak. A régi törvény szerint minden özvegy 62 éves korá­ban 82.5 százalékát kapta an­nak az összegnek, amit fér­je kapott volna, ha 65 éves éves kora után megy nyug­díjba. Az uj törvény sokak­ban azt a reményt keltette, hogy 62 éves vagy idősebb özvegyek a teljes 100 száza­­•■ti t megkapják Körülbelül 2 millió özvegy, akik 65 éve­sek. vagy idősebbek voltak ft jük halálakor, megkapják a záz százalékot —, de nem biztos, hogy a Soc. Sec. biz-Kanada gyászolja Lester Pearsont Lester Pearson OTTAWA — Kanadának nemzeti gyásza volt a múlt héten. Meghalt Lester Pear­son volt miniszterelnök 75 éves korában. Pearson hosz­­szu politikai karriert hagyott maga mögött. 1957-ben el­nyerte a Nobel békedijat. Ha­lálát hosszú betegség előzte meg. Rákja volt. tositás teljes összegét, az úgynevezett “primary” ösz­­szeget. Ha az özvegy férje csökkentett juttatást kapott 62 és 65 éves kora között, az özvegy ugyanezt a kevesebb juttatást kapja, mint férje kapott volna, ha még tovább él. Körülbelül 2 millió özvegy, ha 62-65 éves korukig, de 65 előtt kapták, vagy kapják a juttatást, az koruk szerint változik. Pl. ha az özvegy 62 éves, 82.9 százalékát kapja anínak ,amit a férje kapott volna, de 64 étfes korában már 94.3 százalékot. Tudni kell, hogy minden juttatás aszeiint történik, amit a férj kapott volna, ha életben van, ez pedig sok esetben nem a teljes összeg. Természetesen, az özve­gyek élvezhetik a Soc. Sec. juttatást már 60 éves koruk­ban, vagy rokkantság esetén 50 éves korban, de ezekre nem vonatkozik az uj tör­vény, hanem a régi, 1972-es törvény szerint kapják pén­züké;. A férfiaknál másként áll a helyzet. Ha egy férfi 65 éves korában ment nyugdíj­ba, íloc. Sec. juttatását a 65 éves koráig ledolgozott évi átlagkeresete határozza meg. De ha már pl. 62 éves korá­ban visszavonult a munká­tól, Soc. Sec. juttatása keve­sebb, mert a 65 éves koráig hátn.lévő három év kerese­tét is beleszámították az évek száma szerinti átlagos évi keresetbe . . . Az uj törvény szerint, ha egy férfi 63 éves korában nyugdíjba megy,, a 62 éves korái ? ledolgozott évek átlag­­keresetére alapozott jutta­tást kapja. De az uj törvény csak 1975-ben lép életbe, te­hát az 1913-ban születettek­re vonatkozóan. A FÖLDGOMB KÖRÜL... LITTLE ROCK, Ark. _ Az Arkansas Gazette c. napitáp szerkesztője, John Nether­­land Heiskell meghalt Heis­­kell volt az ország legöregebb szerkesztője, az elmúlt no­vemberben ünnepelte 100-ik születésnapját. * * * MANAGUA — A szakértők szerint jóidéig nem fenyege­ti Nicaragua fővárosát újabb földrengés. A tanácsuk az, hogy a kormány ne keressen más helyet fővárosnak, ha­nem építse újjá Managuat. * * * BELGRAD — Tricia Nixon Cox, Nixon ehlök leánya és férje »két napot töltöttek Ju­goszláviában. Miután a nép­hangulat Hanoi bombázása miat erőtér. AmeriVaellenes, fiatal párt állandóan titkos rendőrök vették ........ iiUlvujliviliIILI U*iii i A Vfö VIETNAM FOGLALKOZTATJA WASHINGTON — Nixon elnök bejelentette, hogy pa­rancsot adott a bombázási offenziva beszüntetésére. Mint ismeretes, az Egyesült Államok légiereje az elmúlt két hétben erős hullámban támadta Észak-Vietnam köz­ponti, iparosított területeit. A Hanoi és Haiphong ellen irányuló támadások elismert célja az volt, hogy annyira megbénítsa Észak-Vietnam mindennapi életét, hogy al­kalmatlan legyen déli szom­szédait segíteni. Nixon elnök azután adott parancsot a teljesszintü bom­bázások felújítására, miután december közepén Párisban, a vietnami titkos béketár­­gyalások zsákutcába futot­tak. Edekor az elnök ultimá­tumot adott Hanoinak, hogy amennyiben nem hajlandóik — a béke akkor megállapított pontjaiban — megegyezni, az Egyesült Államok retorzió­val fog válaszolni. így is tör­tént. ötnapos várási időszak után, az amerilcai légierők megkezditek a huszadik szé szélességi foktól északra fek­vő észak-vietnami területek bombázását. A nemzetközi és hazai köz­vélemény éles hangon kriti­zálta az intézkedést és szá­mos közéleti és politikai fó­rum nyilatkozatban kérte Washingtont, hogy a vietna­mi kérdést a tárgyalóaszta­lok mögött oldják meg. A bombázások nem segítenek céljaink elérésében, hangsu­(Folyt. a 2. oldalon) WASHINGTON — Az el­múlt éyben 41 és félbilHió dollárt fizetett ki a szövetsé­gi kormány Social Security nyugdíjasoknak. * * * DETROIT—Roman Gribbs polgármester bejelentette, hogy nem pályázik újra a polgármesteri állásra. 101 halott Miamiban MIAMI — Újabb légisze­rencsétlenség történt a hét vége során, ezúttal Miami­ban. Az Eastern légitársaság 177 utasa és legénységi sze­mélyzetéből eddig 101-en éle­tüket vesztették, sokan sú­lyosan megsebesültek. — A megindult vizsgálatok sze­rint a légikatasztrófát az okozta, hogy a gép a meg­engedettnél alacsonyabban szállt.

Next

/
Thumbnails
Contents