Magyar Gambrinus, 1906-1907 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1906-12-20 / 1. szám

Zi79i ..olyam. MAGYAR GAMBRÍNUS m if ik 1906. deczember 20. 1. szám. SÖRKERESKEDŐK LAPJA a Magyar sörkereskedők országos egyesületének hivatalos közlönye ELŐFIZETÉSI ÄR: MEGJELENIK MINDEN HÓ 5-ÉN ÉS 20-ÁN. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Egy évre ........................................................ . . 10 K. SZERKESZTI ÉS KIADJA NAGYBÁNYÁN, VÁR-UTCZA 11. SZÁM. Fél évre........................................................ . . 5 K. KIV/tLÓ SZAKFÉRFIHK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL: A Magyar Sörkereskedők Országos Egyesülete SINGER JAKAB tagjainak ingyen. a Magy. Sörkeresk. Orsz. Egyes, igazgatója. Kéziratokat nem adunk vissza. Beköszöntő. Önzetlen fáradozásainknak, melylyel a magyar sörkereskedők országos egyesületét életre hívtuk, sziklaszilárd elhatározásunknak, melylyel az egye­sület ügyeit szolgálni akarjuk s áldozatkészségünk­nek, melylyel a kitűzött czél elérését biztosítani óhajtjuk, ime itt nyújtjuk újabb s legszebb bizo­nyítékát, midőn útnak bocsájtjuk a Magyar Gambrinus legelső számát, azon lapét, mely egyetlen támogatója, hűséges istápolója s törhetlen véde’mezője a magyar sörkereskedők életgvökerei- bén megtámadott érdekeinek. Midőn egyesületünk megalapítására a mozgalmat megindítottuk, meggyőzően éreztük, hogy a magyar sörkereskedők égető bajain csak a tömörüléssel, az erők egyesítésével, az egyenlő és közös czélok egybekapcsolásával segíthetünk. Az orvoslásnak más módja nem kínálkozott, de nem is kínálkoz­hatott. A szocziális küzdelmek nagy viharzásában az egyén, legyen egyébként bármily erős és hatalmas, pehelyként sodródik tova, mig a jogos érdekek aczélabroncsaival körülvett összesség sziklafalként állja a hullámveréseket, a létfentartás küzdelmes, verejtékes harczát. Hivő szózatunk nem hangzott el a pusztában kiáltó szó gyanánt. A hova tovább mind súlyosabb, válságosabb helyzettel küzdő sörkereskedők meg­értették a közös érdekekből fakadó intencziónkat s szavunkra az ország minden részéből hatalmas visszhang támadt. Mozgalmunkat 1904. év tavaszán indítottuk meg s már ugyanazon év őszén eszméink lelkes felkarolása folytán, az ország legtekintélyesebb és legelőkelőbb sörkereskedőinek részvételével a Buda­pesten tartott alakuló ülésen megalakíthattuk a magyar sörkereskedők országos egyesületét s meg­választhattuk annak tisztikarát. Már a megalakulás alkalmával is hangsúlyoztuk, hogy bár az országos egyesület megteremtését nagy lépésnek s szerfölött értékes vívmánynak tartjuk, mindazonáltal az egyesület működésétől korántsem várhatjuk azon üdvös eredményeket, melyeket az erők egyesítésétől jogosan remélhetünk, mindaddig, mig alapvető munkánkat, kizárólag az egyesület czéljait szolgáló lap alapításával meg nem koronázzuk. /V l.’rjyH _ ;y*- - . . " '-1 ‘LUljUV‘ volt azon helyzetben s jelenleg sincs, hogy a nagy anyagi áldozatokat igénylő sajtó orgánumot meg­indíthatta volna s ebben kell főokát keresnünk annak, hogy a lezajlott két év alatt, daczára az egyesületi zászló alá sorakozott lelkes gárdának, az egyesület alig adott életjelt magáról, az egye­sületi élet pangott s mindazon értékes eszmék és indítványok, melyek napirendre kerültek, még mindig hiába várják megvalósulásukat. A legvitálisabb érdekeinket érintő kérdésekről, hogy ne mondjuk megélhetésünkről lévén szó, a tizenkettedik óra rohamos közeledtével egy perczig sem habozhattunk tovább, hogy megindítsuk a Magyar Gambrinus-t, az egyesület hivatalos közlönyét. Csillogó fegyverzetben, patyolat tiszta lobo­góval im itt nyújtjuk a legelső számot. Érezzük felelősségünknek egész terhét, a reánl váró feladatoknak súlyosságát, a megvívandó küz delmeknek reánk háramló nagy erőpróbáját, de igí ügyünk érzetében, az elérendő sikerek édes rém nyében harczi készséggel lépünk a küzdő porom s ez ünnepélyes pillanatokban erős fogadab teszünk, hogy becsületes, kitartó munkával, szer

Next

/
Thumbnails
Contents