Magyar Földmivelö, 1910 (13. évfolyam, 1-43. szám)

1910-01-09 / 1. szám

Megjelenik mhideu vksárnap Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZATMÁR, Arany János-utca 17. szám. mm ős szm&szTé ts KiAflorawoosos: BODMR tiASPAt »ín S l Előfizetési árak Egész évre ........................4 koronr. Fé l évre . ... 2 Negyed évre ...... 1 * Mősülés — férjhezmenés. Farsangi gondolatokat is Írhattam volna címül. De nem tettem. Sok okból. Elsőben is a farsang szó, bármenyire változtak az idők, még mindig inkább vig dolgokra vonat­kozik. Meg tréfásakra. Farsangi tréfákra. Tehát bolondságokra. Pedig, amiről és ahogyan akarok Írni most a farsangról: az nem éppen vig. Nem is tréfa. De világért sem — bolondság. Mer5 úgy tudjuk meg, hogy társadal­munk sorsát most két elem intézi. Két kér­dés göbözi — oldja. A vagyon, illetőleg a pénz és a nősiilés — férjhezmenés kérdése. Rövidebben: a pénz és nemi kérdés. A pénz kérdést most csak annyiban érintem, amennyiben szorosan össze van bogozva a másik kérdéssel: a nemi, a házas­ság kérdésével... Mer1 össze van bizony erősen bogozva: vagyon, jövedelem, fizetés. Oh de nagyon. S ha felvetjük a teksztust: miért nem nősülnek a férfiak és miért nem mennek férjhez a leányok ? Hát ő lesz az első jelent­kező, aki vigyorogva előrukkol: — Kevés a jövedelmem arra, hogy meg­nősüljek. Mindennapi beszéd. — Nincsenek ma férfiak, akik igényei­met kielégíthetnék. Gyávák a férfiak. Fáznak a házasságtól. Gyakori panasz. Mindenki hős, aki ma megnősül. így természetesen a férfi világ a női világot okozza, a nő meg a férfiakat, hogy a házassági statisztika olyan megdöbbentően silány számokat mutat a házasság kötése­ket illetőleg. És mutat nemcsak nálunk. A külföldön is. Főleg Franciaországban például. De Olasz­országban is egy idő óta sűrűn foglalkoznak e komoly kérdéssel a legnagyobb és leg­komolyabb lapok. Miér’, mer azért, hogy évről évre apad a házasságok száma. — A fiatal emberek — Írják — a legény­sorért lelkesednek. Éppen most akad kezembe egy újság, melyben Serao Mathilde búbánatosan álla­pítja meg, hogy ennek a súlyos bajnak maguk az eladó leányok az okai. És miért ? Mert — úgymond — helytelen fogal­muk van a házasságról. Olyan szivárványos álmokat szőnek, hogy minden komolyabban gondolkodó férfiúnak meg kell mosolyogni. A mai leányok különös elveket hangoztat­nak a házasságról. — Azt hiszik, hogy a házasság csak bol­dogság és nem egyszersmint áldozat is. — Azt gondolják, hogy a boldogság csak akkor következik be a házas életben, ha ők királynék lesznek. Uralkodók férjükön. — Úgy képzelik a házasságot, hogy ott csak fokozott mérvben folytathatják leány­kori könnyű, dologtalan, játékos, szerepléses életüket. Még a flirtolást, kacérkodást is. És kevesen vannak, akik azt mondják: — Én nem akarok férjem királynéja lenni. Csak hűséges párja. Sőt munkatársa. Osztályosa mindenben. Nem őrülten imá-

Next

/
Thumbnails
Contents