Magyar Földmivelö, 1910 (13. évfolyam, 1-43. szám)

1910-01-09 / 1. szám

2 MAGYAR FÖLDMIVELŐ előtt (!!!) kedvese, hanem jó és rossz napok­ban sorsosa, lelkének igaz fele. És, ha az ilyen leányok férjhez mennek, a gyakorlati életben okos, józan elveiket meg is testesítik: ezek lesznek az igazi feleségek. De a tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen gondolkodás, a szerénység, az önsze­mélyiség drága kincse ma nem igen értékes ajánló levél a férjhezmenésre. Mert éppen az ilyen elavult (?) nevelés­ben részesült leányok maradnak ma pártában. Világos bizonyítéka tehát ez a jelenség annak, hogy bizony nincs egészben igazsága, aki csak a leányokat okozza a házasság- kötések megfogyatkozásáért. Legény-uramék sem jobbak a Deákné vásznánál. Bár annak, hogy a fiatalemberek ma a legénysort kuliiválják, azért csenge­nek — részben a leányok is okai. Meg az asszonyok. De még mennyire! Egy percre se feledjük el azonban a fiatal emberek nevelési rendszerét, meg a mai társadalmi berendezkedést, ami határozottan a házas­ság, a boldog házasság kötések rovására van. Hol hát az igazi ok ? Erre fogunk felelni a következő alkalommal. Mester. A háziiparért. Ennek agrár jelentősége ab­ban áll, hogy úgyszólván egyetlen eszköz a mun­kában napok csökkentésére s a kereső napok szapo­rítására. Télen esős időben, a napi üres órákban módot nyújt a törekvő munkásnak, hogy ne fogyasz- sza készleteit, hanem termeljen valamit. Ezért nagy fontosságú esemény, hogy Darányi Ignác földmive- velésügyi miniszter támogatásával a télen az ország több helyén háziipari tanfolyamot rendeznek. A tan­folyamon a kosárfonásban fafaragásban, szalma- és gyékényfonásban, seprő- és kefekötésben tanítják ki a gazdasági munkásokat. Az ilyen tanfolyamok ügyesebb résztvevői ut­ján aztán könnyen szétterjedhet minden ilyen falu vidékén az illető háziiparág. Mert onnan olcsón le­het előmunkást szerezni s annak útmutatása szerint tőle az illető kézügyességet eltanulni. Németország­ban a szövetkezeti munkának ez az ága számtalan munkáscsaládnak vált állandó keresetforrásává, sőt egész gyárvidékek keletkeztek belőle. Ilyen kezdetből indult ki például a remseheidi késipar, a stájer kaszakovácság, a szász és cseh üvegipar. így terjedt el nálunk a késipar Stoosz abauji községben és Mecenzéfen, a szalmakalapfo- nás a Hajdúságban, a szakajtó- és szatyorkészités a középtisza táján, a fafaragás és a drótmunka a fel­vidéki tótok közt, a dézsa és sütőlapát az erdélyi oláhságban, a pamutkötés a svábság között. Bárcsak minden vidéknek meg lenne a maga, most mihaszna elkallódó nyersanyagai feldolgozására alapított háziipara. Ez lenne az agrár szociálizmus le­szerelésére legalkalmasabb és legállandóbb ellenhatás. ■ ■ vasárnap, ma arra ma Ahova a kis Jézuska visszaköltözött...*) Irta: Bodnár Gáspár. Az emlékezet az a paradicsomos kert, ahonnan minket senki nem űzhet ki. A gyermekkori karácsonyokra való visszaem­lékezés ennek a paradicsomkertnek valóságos tün­dér szigete. Oh szép karácsonyok! Életünk hajnalának gyö­nyörű szivárványos idei! A fiatalságnak szép napjai, ez a gyönyörű kor: hirtelen illan, mint felhők sebes árnya tavasszal. De megmarad az emlékezet s főleg a karácsony emlékezete... s meggyorsítja szive dobogását még az öregeknek is. * * * Az én jó apám ezer mester volt. Első sorban hires tanitó-mester. Aztán fúrt, faragott, festett, varrt, szőllőt ültetett, zongorát hangolt, reperált, cégtáb­lákat pingált, tanügyi cikket irt. — Különben nem nevelhette volna fel öt gyermekét. És gyönyörű Bethlehemeket épített. Amilyen Bethlehemet én azóta sem láttam. Egyet sem. Valamelyik esztendőben különös kedvvel épí­tett egy hatalmas Bethlehemet nekünk elemi isko­lásoknak. Három toronynyal. Nagy, hatalmas belte­rületekkel. És ragyogó világítással. Olyan szeretettel dolgozott rajta, mint a művész, aki valami nagy és hatalmas pályázaton akar diadalt aratni. Pedig ő nem pályamunkát készített. Az ő lel­két, kedvét, ambícióját egészen más okok, más esz­mék tüzelték ... A városi közgyűlésen a szülővárosom szabad­kőműves páholyának fővakolója felállott és indítvá­nyozta : — Tiltassék el a gyermekeknek a Bethlehem- mel, meg a csillaggal való járás. Botrány az, hogy még ebben a felvilágosodott korban is ilyen közép­kori szokásoknak maradjanak fenn. Az éjféli misét is — mondotta tovább a jeles város atya — betil­tanám. Az csak skandalumokra ad okot. Olyan vihar nem zúgott végig régen a tanács­teremben, mint erre a szóbeszédre. Még a kálvinis­ták is méltatlannak, tapintatlannak találták... Apámnak nagyon fájt ez a merész fellépés. Ó is város atya volt. Nem szólt, nem csapott lármát. Hanem hozzáfogott a Bethlehem készítéséhez. És minket kis tanulókat naponkint gyönyörű pásztor játékokra tanitgatott. Elérkezett a szent este. Mi felöltöztünk. Ki an­gyalnak, ki pásztornak, ki juhásznak, öregnek és igy tovább. És megindultunk a szép, a gyönyörűen kivilá­gított Bethlehemmel. — Fiuk, aztán a nagy házba is bementek. (A vakoló-mester házát értette.) Hatalmas, nagy ház volt az. Abban az időben kastély számban ment. *) Egy szatmári lap karácsonyi számában jelent meg ezen elbeszélés s közkívánatra közöljük a mi lapunkban is. Szerk.

Next

/
Thumbnails
Contents