Magyar Földmivelö, 1908 (11. évfolyam, 2-50. szám)

1908-01-19 / 2. szám

HÉTBŐL-HÉTEE. ITTHON. A horvát dolgok. A horvát kérdés, illetőleg obstrukció dolgában nevezetes változás állott elő. A miniszterelnök, Wekerle tárgyalásokat folytatott a horvát vezetőpolitikusokkal; e tárgyalások ered­ménye az, hogy őfelsége uj horvátbánt nevezett ki Rauch Pál báró személyében, Rakodczay bánt nagy elismeréssel és kitüntetéssel felmentette nehéz állá­sától. Az uj bán uj engedményeket nem fog tenni, csak gazdasági és közművelési téren fogja prog- rammját bővíteni. így tehát reményünk lehet, hogy a horvát országgyűlés az ő törvényük szerint már­cius 12-ikére összeülhet. A választásijog megreperálása. Az újévi nyilatkozatokból szinte meglepetésszerűen tudta meg az ország, hogy a választóijog megreperálása sok­kal közelebb van, mintsem a nyugodt, higgadt gon- dolkozásu politikusok hitték. Andrássv belügyminisz­ter nyilatkozatából az is kitűnik, hogy lehetőleg szé­les határok közt jogot kell adni a néprétegek millióinak, de úgy, hogy ez a kiterjesztése a vá­lasztójognak a nemzetre veszedelmet ne hozzon. Királyi kegyelem a katonaszökevények­nek. Közöltük a királynak 1907 november 12-ikén tett ama elhatározását, hogy a katonaszökevényeket, akik 1907 december 2.-áig bezárólag bűnvádi eljá­rás, vagy pedig más tényleges büntetés alatt állot­tak, általános kegyelemben részesíti, A királyi el­határozást a hivatalos lap már közölte Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter rendeletével együtt, a mely az összes törvényhatóságoknak szól és rész­letesen körvonalazza a közkegyelemre jogosultakkal szemben kötelező hivatalos eljárást. A rendelet töb­bek között a következőket tartalmazza: 1. Mindazoknak a magyar, vagy a Bosznia és Hercegovinában honossággal biró egyéneknek, akik az állitáskötelezettség elől való szökés miatt 1907 dec. 2-ig elítéltettek, bűnvádi eljárás alatt állottak, vagy szolgálati kötelezettségük meghosszabbittatott, a büntetés elengedtetik. Azok pedig, akik ugyancsak s/ökés miatt ilyen bünfenyitő eljárást várhattak, s: ötén kegyelmet kapnak, ha 1909 dec. 1-ig saját illetőségi helyük politikai hatóságánál személyesen jelentkeznek. Azok a visszavándorlók, akik a 3. kor­osztályból való kilépés után jelentkeznek, azon év dec. 31-ig szolgálatkötelesek, amelyben 33. életévü­ket betöltötték. Ugyanilyen kegyelemben részesül­nek a honvédség kötelékébe tartozó állampolgárok. » A szökésben töltött idő a közkegyelemben részesül- i szolgálati idejébe beszámítandó, az elmulasztott í^.íylege., szolga.at: ca a •*' ''el í■ *1 ^° ?? ncrvpe szolgálati időn belül pótlandó, az elmulasztott fegy­vergyakorlatok nem pótlandók.« 2. Az általános királyi kegyelem természetesen kiterjed az osztrák állampolgár állitáskötelesekre, a cs. és kir. osztrák honvédség és a haditengerészet állitásköteles egyéneire is. 3. A kegyelemre jogosultak a belföldi közigaz­gatási hatóságoknál (főszolgabíró, polgármester, ka­tonaügyi tanácsos) személyesen tartoznak jelent­kezni, amelyről jegyzőkönyv veendő fel és a jelent­kező részére »Tanúsítvány« állítandó ki. Ha az il­lető külföldön él, az illető követségnél vagy konzu­látusnál jelentkezik, ahol erről »Igazolványt» (Legiti­mation) kap. Az ily katonák és honvédek jelentke­zéséről felvett jegyzőkönyvek az illetékes csapat­testhez küldendők át. 4. A polgári büntető eljárás hasonló szellemű módosítása céljából az igazságügyminiszter 1907 évi november 26.-án 49,660. szám alatti rendeletével az összes kir. főügyészeket megfelelőleg utasította. KÜLFÖLDÖN. Száz magyar ember halála. Amerikában, a van-meteri bányában robbanás történt s száz ma­gyar ember puszlult el. Szerencsétlenül járt honfi­társaink névsora »Mi újság« rovatunkban olvasható. — Megfagyott város. A minap Berlinben nagy eső esett, amely rögtön jéggé fagyott. Most egy ber­lini jelentés beszámol arról, hányán jártak szeren­csétlenül a síkos gyalogjárón. E szerint százkét ál­dozata van a jeges időnek, akik nagyrészt lábtörést

Next

/
Thumbnails
Contents