Magyar Földmivelö, 1900 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-07 / 1. szám

III. évfolyam. ________________ Szatmár, 1900. január 7.________________________1. szám. Me gjelenik minden vasárnap SzerkesztSség és kiadóhivatal: SZATMÁR. Szent István-tér 9. szám. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTCLUDOXOS: KODNAK GÁSPÁR. Előfizetési árak: Egész évre ... 4 korona (2 frt) Fél évre .... 2 » (1 » ) Negyed évre . . 1 » (50 kr) A mi beköszöntőnk. A t y á ni fiai, Mag y a r F ö 1 d in i v c s Nép! Harmadik esztendeje immár, hogy hél - röl-hétre felkeres titeket a mi'egyszeri'i, minden külső czifrálkodás nélkül való újságunk. Nem kell azl nekünk mondani, ti tud- j jálok legjobban, hogy ez az újság egészen a tietek M a g y a r F ö 1 d m ivei ő k! Annyira a tietek, hogy nevének, czimének megfelelő- j leg úgyszólván ossz; forrott életetekkel. Öröm- ben és búban együtt éltük át a lefolyt esz­tendőt is! F.S mikor a szerkesztő c sorokat is írja, úgy érzi, mintha, ott ülne közietek, az egyszerű, de nemes földmives házakban, hol körülveszitek a kandallót és olvassátok ennek az újságnak majd komoly, majd ta­nulságos, majd meg derüthozó czikkcit. Megmondottuk az első látogatáskor, hogy egészen a tietek leszünk. Igazat mondottunk e atyámíiai? Mi nyugodtan hallgatjuk az ítéletet! Felemelt fővel mondjuk ma is,hogy fiiggetlcnek vágy u n k! Nem függünk sem a kormányoktól, sem a pártoktól, sem a hatalmasoktól. Mi egészen a Ma- g y a r F ö 1 d m i v e lő n é p é v a g y u n k! A mi Írásunkat esak az igazság vezeti. Senkinek nem tartozunk számadással, esak a s aj át 1 c 1 k i i s m c r e t ü n k n e k! De atyámíiai, ez a lelkiismeret igenis szigorú számadással tartozik. Tudjátok-e ki­nek ? Az igazságos Istennek, a ki a Ma­gyar Földmivelő Nép jogait nem hagyj i el­veszni; a ki a Magyar Földmives népet fel­emeli. megsegíti és boldogítja! A mi zászlónkra tehát elsőben is ezek a szent szavak vannak Írva: Isten segít- s é g é v e 1! Mit akarunk elérni az ő segítségével atyámíiai? Hogy ez az édes haza, apáink ha­zája boldog legyen. De boldog csak akkor le­het, ha szabad! Ha a boldoguláshoz min­denkinek joga van! Szabadság nem hiányzik nálunk! Sőt több is van, mint kellene. Ezért történhetett meg, hogy megcsufolhatták a szabadságot, az az egyes osztályok a sza­badságot a magok számára foglalták le és a nép millióival meg sokáig nem törődtek. Ma már minden igaz ember belátja, hogv igazi szabadság csak ott van. a hol O*/ o krisztusi felebaráti szeretet honol. A mi zászlónkra tehát másodsorban az igazi felebaráti szeretet van Írva. mely azt követeli hogy ebben az országban a gyen- g é b b e k az e r ősökkel s z e m b c n v é <1- t e 1 e n ü 1 n e á 11 j a n a k, hogy a boldogu­lás minél több ember számára biztosíttas­sák. Tehát a mi újságunk bátor védője volt és leszen a magárahagyatolt földmivelő nép­nek; igaz jogaiért síkra száll, de az ellen is teljes erejéből küzd, ne hogy föld* m i v c s n é p ü n két t ö r v é n y t e 1 c n útra c s á 1) i t s á k! De atyámíiai, midőn egy részről védel­metekre kelünk, addig másrészről nevelünk is, hogy titeket a vallásban megerő­sítsünk és hogy értelmessé, körül-tekintővé és boldogulni tudó néppé tegyünk. Mert máskülönben gyengeségeiteket, tu- datlanságtokat, „az élelmesek“ kizsákmá­nyolják. Tehát a magyar földmivelő osztálynak vallásosnak, értelmesnek és összetartónak kell lennie! Tanulnotok kell tehát, hogy ér­telmesek lehessetek. Mert a tudatlan " nép könnyen elveszti vallását, hazáját, parlagon hagyja munkaképességét! Azért tanítunk mi titeket ez újságban hétről hétre. Hogy lássatok már tisztán! Hogy a mit a gyermek is belát — t. i. az egyesülésben nagy erő, nagy hatalom van. azt végre valahára ti is megismerjétek. De az embernek nemcsak esze, hanem szive is van. A szívben lakik a mi kedé­lyünk, hangulatunk. Úgyszólván egész mi voltunk. Hát azért gondunk lesz reá, hogy sziveteket elvonjuk a sötét, lehangoló szén-

Next

/
Thumbnails
Contents