Magyar Egyház, 1985 (64. évfolyam, 1-5. szám)

1985-01-01 / 1. szám

MAGYAR EGYHÁZ 3. oldal TE KINEK MONDASZ ENGEM? „Néked adom a mennyek országának kulcsait.” (Máté 16:19.) Jézus közvélemény-kutatást végzett a tanítványai között: kinek tartják őt az emberek? Egyik tanítvány azt mondta — Keresztelő Jánosnak; a másik, hogy Illésnek, a harmadik meg Jeremiásnak. Keresztelő Jánost tán egy éve, hogy lefe­jeztette Heródes, és feltehető Jézusban ő öltött testet. A zsidó köztudatban Illés szintén igen magas helyet foglalt el. Húsvétkor az ortodox zsidó Illés számára ma is üresen hagy egy széket az asztalnál. A Messiás eljövetelét ugyanis Illés visszajövetele előzi meg. Ugyancsak visszavárták Jeremiást, akiről az a hagyomány járta, hogy ő rejtette el a frigyládát a Nébó hegyének valamelyik barlangjában, és Jeremiás adja azt át a Messiásnak, ha eljön. A tettei, a csodái után ítélve egy nagy prófétai személyiség. Ez azonban csak szóbeszéd, second hand-hiedelem. Jézust sokkal inkább az érdekli, hogy a közvetlen környezete, a tanít­ványai hogy vélekednek róla? — Hát ti mit mondtok, ki vagyok ? Én súlyos csendet érzek a kérdésfeltevés után. Szinte lá­tom, amint a tanítványok feszülten koncentrálnak. A válasz­nak becsületesnek, igaznak kell lenni. A Mester egyébként is látja a gondolataikat. Az Ür tekintete végigpásztázza az ar­cokat. A csendet Simon kirobbanó mondata töri meg: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia!” Minden szem Simon felé fordul. Annak szemei önkívületben izzadnak. Nem hiszem, hogy a tudatáig hatott, hogy mit mondott. Jézus csendesen bólintott. így igaz. Simon kimondta a titkot, amit földi ember nem, csak a szent angyalok tudtak, hogy — az ige testté lett. A titkot -— a száját, a nyelvét használva — maga az Isten nyilatkoztatta ki. — Mától kezdve nem Simon, hanem Péter a neved. Kő! Gondolom, meg is ölelte a széles vállakat, ahogy azt fér­fiak teszik, amikor a szeretetüket, az elismerésüket egy má­sik férfi felé ki akarják fejezni. Majd így folytatta: „Ezen a sziklán építem fel az anyaszentegyházamat... És néked adom a mennyek országának kulcsait”. Nincs értelme, hogy feszegessük az évezredes vitát, hogy Jézus Pétert tette volna meg a keresztyén egyház fejévé, és mint első római püspök Krisztus földi helytartója volt. Any­­nyival is inkább, mivel a Péternek tett ígéret és felhatalma­zás jogfolytonosságának a mindenkori római püspökre való átruházását, valamint a pápa oldó és kötő felségjogának, és a csalatkozhatatlanságnak a dogmáját — különösen a II. vati­káni zsinat óta — nem egy római katolikus teológus is meg­kérdőjelezi. Vezérszavakban csak megállapítjuk, amit a refor­máció népe vall: 1. Krisztus a kőszikla (Róm. 9:33, I. Kor. 10:4.); 2. az egyház szegeletköve, támpillére Jézus Krisztus, akire ráépülnek a próféták és apostolok mint alapkövek (Ef. 2:20.); 3. aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia, az mint élő kő épül fel lelki házzá, szent papsággá (I. Péter 2:5). Tehát Péter és Pál és Kornélius, a százados, és mindaz, aki hitte és megvallotta, hiszi és megvallja, hogy a felfeszí­tett és a feltámadott Jézus az élő Isten Küldötte, a Közben­járó Isten és ember között, a bűntől Szabadító, az egy-egy kő az anyaszentegyház építményében. A fundámentum, amin az áll, maga a Krisztus. Nagy tisztesség Péter számára, hogy ő volt az első alapkő, akit a Szentlélek az Ekklézsia fundá­­mentumára a Jézus vérével mint malterrel odakötött. És mel­lérakta, hozzá tapasztotta a Szentlélek a következőt és a kö­vetkezőt és a következőt, nagy egyházi atyákat és névtelen mártírokat, és rakja ma is a falakat. A Krisztus testének épülése egy élő folyamat, s az Úr visszajöveteléig tart. Hogy Péter csak egy kő — egy tégla — volt az egymás mellé és nem egymás fölé helyezett kövek sorában, mutatja az is, hogy nemsokkal a nagy vallástétele után, amikor Jézus a ráváró szenvedésekről beszélt, és Péter kétségbevonta a pró­féciát, az Úr keményen rendreutasította. — Apage Satanas! Távozz tőlem Sátán! Oka volt annak, hogy Péter megkér­dezte Jézustól, hogy hányszor lehet az ellene vétőknek meg­bocsátani? A látszólag elvi kérdés mögött a saját szorongása volt, hogy neki, a visszaesőnek hányszor bocsátja meg Isten a bűneit? Mindig gyanús, ha egy prédikáció tudományos értekezés, a mások hitéről szóló riport, politikai időjárásjelentés, — és nem személyes vallástétel. Jézus egy konkrét szituációban — Cezárea Filippiben, azután, hogy az isteni küldetése bizonyí­tására a farizeusok és a szadduceusok jelt kértek tőle — tette fel a tanítványoknak a kérdést, hogy „ti pedig kinek mondotok engem?” Engem az én történelmi miljőmben szólít fel a Szentlélek, hogy nyilatkozzam. Számomra konkrétan, lebontva így aktualizálódik a néhavaló krisztusi kérdés: — 1985 első napjaiban, úgyis mint magyar emigráns igehirdető, aki meg­etted kenyered javát, te kinek tartasz engem? A válaszom megmutatja, hogy az élő egyháznak, az Ekklézsiának vagy csak egy egyházképzetnek vagyok az elkötelezettje. Ifjú titánkoromban, amikor már a saját fejemmel kezd­tem gondolkodni, elismertem, hogy Jézus nagy ember, Isten­nek egy kivételes eszköze volt. A háború, az összeomlás, a családomat féltés sokszor számra hozta a nevét, de az em­beri szűkölésből és nem szívbéli meggyőződésből fakadt. Már nagyobb volt mint egy ember, de még mindig csak ködalak volt, aki fel-feltünt, aztán szétfoszlott. A második világhá­ború utáni ébredésnek szinte minden vezető személyisége szolgált Tatabányán, ahol vezetőlelkész, majd esperes voltam, és másokkal együtt én is bizonyságot tettem, hogy elfogad­tam Jézust Uramnak. Utána személyesen és többször is talál­koztam vele. Az összeroppanás és önmagámtól való exodusok idején világi és világjáró ember lettem, és a magam útját jártam. Jézus mindig komolyan veszi, ha valaki meghívja őt az életébe. Az egyességet ő a vérével pecsételi meg. Az önmagám­tól való szökéseim valójában őelőle való menekülési kísérlet volt. A bűneim azonban utolértek. A bűn felismerése még nem jelent bűntudatot, mégkevésbé bűnbánatot. De egyre ké­nyelmetlenebb volt egyfedél alatt élni azzal a magammal, aki törődik velem, és a Fia nekem Testvérem, Barátom! Es egyszer történt, hogy a halál bemutatott az Élet Fe­jedelmének. A találkozást a Szentlélek időzítette. Jézus em­lékezett rám. Valahol a Ráktérítő fölött a vállamra tette a kezét, és azt mondotta: „Ne félj, mert megváltottalak, neve­den hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tűz­ben jársz, nem égsz el, és a láng meg nem perzsel téged” (Ézsaiás 43:1-2.). S azóta nem múlik el nap, hogy ki ne mondanám a nevét, meg ne beszélném vele a dolgaimat. Jézust élőnek és Úrnak a Szentlélek jelenti ki. Mint ahogyan Péternek is a mennyei Atya jelentette ki Isten ama Krisztusának őt. A Szentlelket kérni lehet, hogy adjon a szí­vedbe igazi, élő hitet, és teremtsen közted és Krisztus között személyes kapcsolatot. Most, hogy olvasod e sorokat, mondd hangosan: — Szentlélek, én hinni akarok! Légy szíves, cse­­lekedd meg, hogy találkozzam Jézussal! Pál apostolt Damascus előtt a lóról taszította le a Szent­lélek, és belevakult a fényességbe; Luthert egy erdőben, iszo­nyú mennydörgés és villámlás közepette roskasztotta térdre;

Next

/
Thumbnails
Contents