Magyar Egyház, 1985 (64. évfolyam, 1-5. szám)

1985-01-01 / 1. szám

2. oldal MAGYAR EGYHÁZ FT. NAGY LAJOS 1911. október 14—1984. december 27. Nagy Lajos Donorán, Pennsylvániában született s még egész kisgyermek korában visszavitték szülei az óhazába, ahol felnevelkedve a híres Sárospataki Kollégium növendéke lett. Magába szívta a gömöri és felvidéki tájak szépségét, népének­­szeretetét s az ősi iskola falai között az élet sok feladatára kiképzett ifjú lelkipásztorként ott kezdte meg szolgálatát. Több helyen megfordult mint segédlelkész, szolgált kisebb­­nagyobb egyházközségekben, majd a HUBOI egyház lelkészi szolgálatát vállalta el. Ebben a gyülekezetben való élete, munkája és minden tevékenysége aranyozta be szolgálata első szakaszát. Szerette népét és boldogan élt: itt vette el fele­ségül Ruszkay Erzsébetet, Isten négy szép gyermekkel áldotta meg házasságukat: Anna Mária. Erzsébet, Lajos és Jolánka. Az ifjú lelkipásztor élete második szakasza akkor kezdő­dött el, amikor a második világháború után 1949-ben ameri­kai születése révén visszakerült az Egyesült Államokba s a nemes McKeesport, Pa.-i gyülekezet lelkipásztori állása ürese­dett meg s a hívek egyhangúlag Nt. Nagy Lajost választották meg lelkészüknek. Családja nemsokára utánajött Csehország­ból és együtt végzik a gyülekezetben való szolgálat sokszor örvendetes, de máskor elég nehéz építő munkáját. Ebben az időben éri el a helyi gyülekezet azt a kort, amikor legszebben bontakozott ki a szervezetek munkája és az új templom épí­tésének vágya és terve. Nagy esemény volt, amikor előbb esperesnek választották meg, majd 1965-ben az egyházkerület püspöke lett. Szolgálata megsokszorozódott, az Országos Lelkészegyesü­let elnöki tisztét több éven át viselte. A Református Egyesü­let igazgatói között hosszú éveken át dolgozott, s közben írt és Írogatott, s könyvei egymás után jelentek meg, ámulattal töltve el lelkésztársait. Kapcsolatot keres, hidat épít az óhazai egyház és az Amerikai Református Egyház között. Mindenki csodálja, hogy mennyi erőt adott néki az Űr a sokfelé ágazó munka elvégzé­sére. Hitvestársát 1969 március havában vesztette el. Harmadik korszaka életének a Ligonier, Pa.-i Bethlen Otthonba vezet el bennünket, ahol Daróczy Sándor utódjaként tovább építi és fejleszti az Amerikai Magyar Református Egyesület szeretet intézményét. Sajnos az árvaház lakói ál­landóan fogynak, s így ez az ága a Bethlen Otthonnak meg­szűnt. Az idősek otthona azonban még nagyobb lett, sok gondot róva a vállaira. Megfordult Amerikában majdnem minden református gyülekezetben hosszú szolgálata alatt, két egyházat kivéve; barátokat szerzett a testvérsegítő intézmény­nek New Yorktól San Franciscoig, Kanadától a legdélibb Floridáig. 1978 januárjában esküszik meg Nt. özv. Galántay Jenőné, szül. Pál Katalinnal. Élete utolsó szakasza Bethlehem, Pa.-ba vezet, ahová félig nyugdíjba vonulva nagy szeretettel végzi a kis gyülekezet pász­­torlását 1984. szeptember 30-án 50 éves lelkészi szolgálata jubileuma alkalmából vett tőle végleges búcsút népe, s a kö­zelről és távolról egybesereglett barátok tábora ekkor rótta le iránta való tiszteletét. Októberben indult el, hogy New Port Richey, Floridában teljes nyugalomban további írásra, egy­háza szolgálatára szentelje életét. Isten másképpen határo­zott, december 27-én (1984) szívszélhűdésben hirtelen el­szólította. Temetése ez év január 2-án nagy részvét megnyil­vánulása mellett volt McKeesport, Pa.-ban, Nt. Bertalan Imre MAGYAR EGYHÁZ JANUARY—FEBRUARY, 1985 VOL. 64, NO- 1 Published bi-monthly. Editor-in-Chief: RT. REV. DEZSŐ ABRAHAM, Bishop Editors: THE REV. STEFAN TOROK and THE REV. GABOR NITSCH 331 Kirkland Place, Perth Amboy, NJ 08861 175 Pershing Avenue, Carteret, NJ 07008 Business Manager: THE REV. GABOR NITSCH 175 Pershing Avenue, Carteret, NJ 07008 Office of Publication: I. H. Printing Co., 205 Hamilton St., New Brunswick, NJ 08901 Second Class Postage Paid at Lebanon, New Jersey Subscription: $6.00 yearly, Group: $4.00 Postmaster; Send Form 3579 to Business Manager Address Corrections: M-B Services, Inc. P. O. BOX 555 Lebanon, NJ 08833 és Ft. Ábrahám Dezső hirdették a feltámadás igéjét angolul és magyarul: 15 lelkész volt jelen. A független önálló magyar református egyházi gondolat harcosa volt élete végéig. EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT! A. D.

Next

/
Thumbnails
Contents