Magyar Egyház, 1926 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1926-01-01 / 1. szám

Volume V. January, 1926. Number 1. Editor-in-Chief: Endre Sebestyén Editor: Geo. E. Borsy-Kerekes MAGYAR EGYHÁZ MAGYAR CHURCH Published monthly. Subscription: $1 a year AssociateEditors: Louis Nánássy CharlesVincze MichaelKovács Entered as Second-Class Matter, March 30th, 1922, at the Post Office at Duquesne, Pa., under the Act of March 3, 1879. — Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized April 14, 1922. UJ KÖNTÖS, RÉGI LÉLEK A megújult esztendő a Magyar Egyházat is megújította. Meggazda­­gitotta tartalomban, megszépítette formában. Örvendetes dolog ez a szerkesztőségnek, mely munkája elő­­haladását látja általa, öröm a lap lel­kes olvasóinak, kik szeretettel vár­ták beköszöntését ebben az évben is. A gazdagabb szöveg, a csinosabb for­ma azonban csak külsőségek s bár­mennyire örvendetes változások is, nem jelenthetnek annyi megnyugvást és örömet olvasóinknál, mintha azt bejelentjük: a lélek, mellyel a lapot írják, a cél, melyért irói küzdenek: a régi maradt s megmásulni nem is fog soha. Amit hivő lelkek óhajtanak, amit őszinte vágyódással várnak: an­nak be kell teljesednie. így született meg a Magyar Egyház is. Amerika magyar reformátusságának lelkét nagy viharok zavarták meg néhány évvel ezelőtt. A zivatarban csak ke­vés ember tudta megőrizni szemének helyes látóképességét, — hiszen sok volt a por, mely a szemekbe hintő­­dött — de aki megőrizte, az előtt tö­kéletesen világos volt a cél, mely felé törekedni kell, ha saját magát, hitét, faját szégyenletesen eltemetni nem akarja. Ez a cél a minden idegen be­folyástól mentes Független Ameri­kai Magyar Református Egyház megalapítása volt. Ennek megközelí­téséhez pedig mindenek előtt senkitől nem szubvencionált sajtóorgánum kellett. Újság, amely kertelés nélkül ki merje mondani a nagy igazságot: az amerikai magyar reformátusnak vértanuk vérével megszentelt hitét, verejtékkel megépített egyházait nem lehet és nem szabad pillanatnyi, lát­szólagos előnyökért feláldozni. Ennek az igazságnak kimondása nem volt valami nagyon könnyű do­log. Olvasóink tudják, hogy harcok kavarogtak miatta s kavarognak ma is. A Magyar Egyház azonban állot­ta harcot s állja is. Becsületes meg­győződésünk szerint hiába mondja valaki: “békesség, békesség és nin­csen békesség.” Aztán meg a békes­ségnél van valami fontosabb dolog is és ez: az Isten országának el nem ho­­mályositható igazsága. Ez az igaz­

Next

/
Thumbnails
Contents