Magyar Országos Tudósító, 1936. október/2

1936-10-20 [150]

—VÁDELEJTESSEL VÉGZŐDÖTT A KIRAKATKARGOL ó GYÓGYSZERÉSZ . GxE, Behány héttel ezelőtt tárgyalta'már dr, Csépay József büntetőjárásbiró Buró ti Géza gyógyszerész ügyét, aki ellen a királyi ügyészség idegen va­gyon rongálása' ós* szemérem elleni vétség cimén emelt vádat. A gyógyszerész ellen tudvalévőleg Kosztelitz Kálmán Váci-utcai illatszerkereskedo tett feljelentést azért, mert egyik éjszaka a kirakatüvegbe nyomdafestéket nem tűrő szót karcolt be. Kosztelitz annakidején a főkapitányságon följelen­tést tett ós a lesbeálio detektívek a következő éjszaka tettenérték a gyógy­szerészt, amint egy kapukulccsal a már lefestett szót újból ki akarta kar­colni. Biró Géza kihallgatása során kijelentette, hogy végtelen sajnál­ja és szégyenli a dolgot maga sem érti, hogyan történt az eset. Valami meg­magyarázhatatlan érzéstől vezetve karcolta rá'a kirakatra az Ízléstelen­séget, másnap azonban nem akarta újból felírni, esek a festéket kaparta. Kijelentette a gyógyszerész, hogy hajlandó megtéríteni az illatszerkeres­kedőt kárát. A nára halasztott folytatólagos tárgyaláson a járásbíróság kihallgatta Kosztelitz Kálmánt, aki elmondta, hogy a gyógyszerész megté­rítette a kárt ós ö visszavonja följelentését, mert nem kivan ja a vádlott­megbüntetését. Előadása szerint éjszaka történt az eset és korán reggel már le is festették a felírást, ugy hogy azt tulajdonképpen senki sem lát hattá, Dr. Balkay Dezső ügyészségi megbízott elejtette a gyógyszerész ' ellen emelt vádat, mire a járásbíróság a további eljárást megszüntette. /HOT/ Ma. ZU HAJNÓCZY BÉLA ZSAROLÁSI CGYE /2,folytatás./ Meleghy Gyula fővárosi mérnök, áz első' tanú elmondta, hogy Haj-' nóczyné felhívta telefonon, közölte vele, hogy baj van az urával'és kérte, segitsen rajta. Fel Is ment a lakásra az asszony kérésére, aki azt is megemlítette, hogy égy' Roth nevü ember meg akarja az urát zsarolni. Tele­fonáltak Bokody Zoltán gépészmérnöknek és Moly Ottó nevü barátjának, akik szintén felmentek Hajnóczyókhoz^és a másik szobából végighallgatták Roth és Hajnóczy között lefolyt beszélgetést. Hallották, amikor Roth kijelentet­te: ''Kezemben vagy, tönkreteszlek, elveszted bizottsági tagságodat, ha' nem fizetsz ötezer pengőt." Hajnaöozy azt válaszolta, hogy nincsen pénze, mire ujabb fenyegetések következtek, A tanú vallomására a vádlott kijelentette, hogy Meleghy Gyula többnyire szerepel • Hajnóczy ügyeibon s ''nem egyéb, mint hamis tanu ; '. Pa­rázs vita keletkezett ezután Grottó ügyész és a vádlott között, majd a töb­bi tanút hallgattok ki. Dr. Eeinberger Géza ügyvéd és Fodor Gyula arról vallottak, hogy a kérdéses napon Roth az Edison kávéházban volt az ő társaságukban. Bo­kody Zoltán ugyanúgy vallott a zsarolás kísérletéről mint Meleghy. Balassa' Gyula dr. ügyvéd szerint a vádlott erőszakos ember, aki tüzön-vizen keresz­tül viszi akaratát. A tanubizonyitás lefolytát isa után Roth még ujabb tanukra hivat­kozott és iratok beszerzését leérte, a törvényszék azonban a további bizo­nyítást mellőzte. Grott 0 László dr., királyi ügyész vádbeszédében kérte Roth szigorú megbüntetését azzal, hogy a zsarolás tipikus példáját követte el. Kaüfmann Elemér dr.. védő felszólalása után a törvényszék bűnösnek mon­dotta ki Roth Jenőt zsarolás vétségének kísérletében s ezért háromhónapi fogházra'Ítélte. Súlyosbító körülmény az indokolás szerint, hogy már volt büntetve. Az Ítélet nem jogerős, /EOT/ Sy, A TESz A TRIANONI JELVÉNY ÜGYÉBEN A KÚRIA ELŐTT 13 MEGNYERTE POLGÁRT PERÉT, Mint ismeretes, Kovács Béla kártésitési pert indított a Társadalmi Egye­sületek Szövetsége ellen 33ooo pengő erejéig. Kovács Béla a keresetben elő­adta, hogy 1927-ben megállapodást létesített Szörtsey Józseffel, a TESz ügyvezető elnökével arranézve, hogy a trianoni gyószn p emlékére jelvé­nyeket fognak kiadni. A TESz - - felperes állítása szerint - kötelezettsé­get ^vállalt arranózve, hogy a jelvények terjesztését a rendelkezésére allo eszközökkel előmozdítja s ezért a TESz-t az eladási ár negyven száza­léka illeti meg. Kovács ^őla 7oo,ooo darab jelvényt rendelt és azokat öt­venfillóres egységáron hozták forgalomba, A kereset szerint a TESz llo.ooo

Next

/
Thumbnails
Contents